O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Působnost Národního archivu ve vztahu k veřejnoprávním původcům

Ilustrační foto ze spisovny Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů vykonává Národní archiv dohled nad vyřazováním dokumentů a kontrolu spisové služby (včetně státní kontroly) u řady institucí státu. Tuto činnost zabezpečuje Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů (5. oddělení).

Oddělení zajišťuje komplexní předarchivní péči u zákonem určených ministerstev, dalších ústředních správních úřadů (např. Úřad vlády, Český statistický úřad, Český báňský úřad), u právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností (např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní fond dopravní infrastruktury), u ostatních organizačních složek státu s celostátní působností a jimi zřízených příspěvkových organizací (např. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Česká filharmonie, Drážní úřad) a také u vrcholných institucí justice (např. Vrchní státní zastupitelství, Nejvyšší soud, Ústavní soud). Celkem se jedná o více než 200 veřejnoprávníchpůvodců.

Předarchivní péče a výkon činnosti (prvostupňového) správního úřadu zahrnuje řadu odborných činností, které oddělení vykonává:

  • vede evidenci kompetenčně mu příslušných původců a ve spolupráci s ostatními státními archivy navrhuje Ministerstvu vnitra přenesení předarchivní péče z Národního archivu na státní oblastní archivy (zemské archivy) nebo opačně.
  • provádí průzkumy spisové služby a shromažďuje informace o organizačním vývoji původců
  • v podobě konzultací, osobních jednání a připomínkování skartačních a spisových norem přispívají archiváři oddělení ke zvyšování úrovně spisové služby u původců
  • převážně ve skartačním řízení provádí odborný výběr archiválií archiválií z dokumentů původců ročně sepíší archiváři oddělení asi 150 skartačních protokolů (z velké části i samotný výběr provádějí osobně)
  • ve spolupráci s jinými odděleními archivu se 5. oddělení podílí též na výběru archiválií, jejich zpracování a konzultační činnosti v oblasti spisové služby u dalších původců (např. církevních institucí, spolků)
  • provádí u původců státní kontrolu v oblasti spisové služby
  • zabezpečuje projekt národního digitálního archivu a specializuje se napřejímání, archivaci a zpřístupňování archiválií v digitální podoběvčetně poradenské činnosti pro archivy v ČR
  • vede správní řízení přestupků nebo správních deliktů s následným uložením sankcí se zaměřením na výkon spisové služby

 

na začátek stránky»