Proces Slánský

Politické procesy 50. let

„Zvláštní místo v politických procesech zaujímaly monstrprocesy. Jejich iniciátoři a výrobci je konstruovali tak, aby doma působily otřesně, aby šokovaly. Jejich politická působivost měla překročit hranice státu a měla mít mezinárodní ohlas. Tomu odpovídalo jak politické zaměření, výběr obětí, příprava i průběh přelíčení, tak vykonstruovaná míra zločinů a krutost trestů. K nejvýznamnějším československým monstrprocesům patřily soudy s církevními představiteli, s tzv. vedením záškodnického spiknutí (M. Horáková a spol.), proces s V. Žingorem a spol. a s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra (R. Slánský a spol.). Soudní přelíčení, ať se odehrávala v soudních síních, ve velkých sálech nebo v závodních jídelnách, se změnila v divadlo. Probíhala podle předem vypracovaného scénáře a s vybraným obecenstvem.“ (Převzato z knihy K. Kaplana a P. Palečka Komunistický režim a politické procesy v Československu).

V důsledku jugoslávsko-sovětské roztržky přichází J. V. Stalin s teorií nepřítele uvnitř strany a mezinárodním protisovětským spiknutím. Výsledkem tohoto postupu byly vykonstruované procesy s předními představiteli komunistických stran v zemích střední a východní Evropy (László Rajk, Trajčo Kostov, Koci Dzodze atd.). Za „československého Rajka“ byl vybrán generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský, společně s ním i další vrcholní představitelé stranického i státního aparátu. Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským byl dlouhodobě a důkladně připravován československými bezpečnostními, stranickými a justičními orgány. Vše ale probíhalo plně v režii sovětských poradců působících v Československu. Výslechy zatčených byly vedeny podle výslechových plánů a průběžně předkládány k posouzení sovětským poradcům. Vyslýchaní byli podrobováni krutému fyzickému a psychickému násilí až do doby, kdy bylo dosaženo vynuceného a předem stanoveného doznání. Zdlouhavé vyšetřování v některých případech trvalo více než rok, tento přístup měl za následek úplné psychické zhroucení vyšetřovaných. Ve dnech 20.–27. listopadu 1952 probíhalo před Státním soudem v Praze veřejné soudní přelíčení, během kterého zaznívaly z úst obžalovaných naučené a vynucené odpovědi přesně podle detailně připraveného scénáře. Senát za předsednictví JUDr. Jaroslava Nováka uznal všechny obžalované vinnými. Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Ludvík Frejka, Josef Frank, Vladimír Clementis, Bedřich Reicin, Karel Šváb, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Šling a André Simon byli odsouzeni k trestu smrti oběšením; Artur London, Vavro Hajdů a Evžen Löbl byli odsouzeni k trestu doživotního vězení. Za účelem náležitého propagandistického využití procesu byl pořízen zvukový a filmový záznam. Vybrané části zvukového záznamu průběžně vysílal Československý rozhlas. Nedávno nalezené zvukové pásky přibližují atmosféru vykonstruovaného soudního procesu.


Seznam výběrové bibliografie »


FORMÁNKOVÁ, Pavlína, KOURA, Petr. Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s M. Horákovou a spol. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. Reicin — fanatik rudého teroru, Ostrov, Praha 2001.

HEJL, Vilém, KAPLAN, Karel. Zpráva o  rganizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990.

KAPLAN, Karel — KOSATÍK, Pavel. Gottwaldovi muži, Paseka, Praha-Litomyšl 2004.

KAPLAN, Karel — PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister & Principal, Brno 2008.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Gottwald a Slánský, Společnost pro odbornou literaturu — Barrister & Principal, Brno 2009.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Díl IV. Doba tání 1953–1956. Díl V. Kořeny reformy 1956–1968. Společnost a moc. Díl VI. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Barrister & Principal, 2005, 2008, 2009.

KAPLAN, Karel. StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, ÚDV PČR, Praha 2002.

KAPLAN, Karel. Druhý proces. Milada Horáková a spol. Rehabilitační řízení 1968–1990. Praha: Karolinum, 2008.

KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999.

KAPLAN, Karel. Největší politický proces „Milada Horáková a spol.“ Brno: Doplněk, 1995.

KAPLAN, Karel: Sovětští poradci v Československu. Praha: ÚSD, 1993.

KAPLAN, Karel: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, Mladá fronta, Praha 1992.

KAPLAN, Karel. Zemřelí ve věznicích a tresty smrti 1948–1956. Seznamy. Dokumenty o persekuci a odporu. Praha: ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1992.

KAPLAN, Karel. Mocní a bezmocní. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1989.

KOSATÍK, Pavel. Češi: 1952: jak Gottwald zavraždil Slánského. Ilustroval Vojtěch MAŠEK. Praha: Česká televize, 2014.

LÖBL, Eugen. Svedectvo o procese s vedením protištěného sprisahaneckého centra na čele s Rudolfem Slánským, Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1968.

LONDON, Artur. Doznání: v soukolí pražského procesu, Československý spisovatel, Praha 1969.

MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, Heda. Na vlastní kůži, Academia, Praha 2012.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Praha: 1953.

PELIKÁN, Jiří (úvod a závěr). Potlačená zpráva: (zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949–1968), Europa-Werlag, Wien 1970.

PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v padesátých letech dvacátého století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.

PERNES, Jiří — FOITZIK, Jan. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“: sborník příspěvků, Prius, Brno 2005.

SLÁNSKÁ, Josefa. Zpráva o mém muži, Svoboda, Praha 1990.

STEHLÍK, Michal. Babické vraždy 1951. Praha: Academia, 2016.

STRÖBINGER, Rudolf. Vražda generálního tajemníka: poslední Stalinův exemplární proces: soud s Rudolfem Slánským. Přeložil Miroslav HONZÍK. Brno: Petrov, 1991.

SVOBODOVÁ, Jindřiška. Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu, Univerzita Palackého, Olomouc, 2016 (analýza mediální kampaně kolem Slánského procesu).

ŠVERMOVÁ, Marie. Vzpomínky. Praha: Futura, 2008.

UTITZ, Bedřich. Neuzavřená kapitola: politické procesy padesátých let, Lidové nakladatelství, Praha 1990.

VOREL, Jaroslav — ŠIMÁNKOVÁ, Alena — BABKA, Lukáš. Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I–II., ÚDV PČR, Praha 2003.


Nález archiválií dokumentujících politický proces s Rudolfem Slánským »


V roce 1991 převzal Národní archiv, podle § 3 ústavního zákona č. 496/1990 Sb. o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky, archiválie týkající se činnosti ústředního výboru bývalé Komunistické strany Československa. Z předaných archiválií byl v Národním archivu vytvořen složitě strukturovaný fond Komunistická strana Československa.

Podle § 3, odst. 2 zákona ústavního zákona č. 496/1990 Sb. měly být předány také „ostatní písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti bývalé Komunistické strany Československa do 30. listopadu 1989, které s její činností v této době souvisejí, a nebo které jí v této době došly“.

Audiovizuální a další dokumenty z procesu s Rudolfem Slánským, jejichž nález v Panenských Břežanech byl oznámen na TK dne 22. 3. 2018 však nebyly v minulosti do Národního archivu předány. Jejich existence je však v původní archivní pomůcce z roku 1966 zaznamenána.

Výsledkem jednání zástupců zúčastněných stran ve věci nálezu filmových záznamů, zvukových záznamů, mikrofilmů a mikrofiší, jejichž obsahem je politický proces s Rudolfem Slánským je Protokol o výběru archiválií mimo skartační řízení, č. j. SOAA-Ř/2436/2018/2 ze dne 18. dubna 2018.

Na základě tohoto Protokolu byly všechny zmíněné archiválie převezeny do Národního archivu, který provádí jejich ošetření, digitalizaci a zabezpečení. Digitalizaci zvukových pásů zajistil Český rozhlas. Filmové archiválie budou po provedení nezbytných úkonů převezeny k odplísnění a digitalizaci.


Zvukové záznamy — Slánský »


Původní zvukové pásy:

1. den — 20. 11. 1952

2. den — 21. 11. 1952

3. den — 22. 11. 1952

4. den — 23. 11. 1952

5. den — 24. 11. 1952

6. den — 25. 11. 1952

7. den — 26. 11. 1952

8. den — 27. 11. 1952

Dokumentace k pásům (PDF — 128 kB)


Sestřih zvukových záznamů:

1. den — 20. 11. 1952

2. den — 21. 11. 1952

3. den — 22. 11. 1952

4. den — 23. 11. 1952

5. den — 24. 11. 1952

6. den — 25. 11. 1952

7. den — 26. 11. 1952

8. den — 27. 11. 1952

Dokumentace k sestřihům (PDF — 124 kB)


Zvukové záznamy odvysílané Československým rozhlasem:

1. den — 20. 11. 1952

2. den — 21. 11. 1952

3. den — 22. 11. 1952

4. den — 23. 11. 1952

4.–5. den

5. den — 24. 11. 1952

6. den — 25. 11. 1952

7. den — 26. 11. 1952

8. den — 27. 11. 1952


Zvukové záznamy — Oatis »

Zvukový záznam z politického procesu s americkým novinářem W. N. Oatisem (1951), (hlavní líčení u Státního soudu v Praze)


na začátek stránky »