Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Akce a výstavy
Mezinárodní konference / International Conference

Archivy v mezinárodním kontextu / Archives in International Context

Státní ústřední archiv v Praze / Central State Archives in Prague
29. září - 1. října 2004 / September 29 - October 1, 2004

Program / Programme

Středa, 29. září 2004 / Wednesday, September 29, 2004
13:00 - 16:45

13:00 Prezence / Registration
13:30 Zahájení / Opening of the Conference:
  • Eva Drašarová, ředitelka Státního ústředního archivu v Praze / Director of the Central State Archives in Prague
  • Vácslav Babička, ředitel odboru archivní správy Ministerstva vnitra České republiky / Director of the Archives Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic

Tématický blok / Subject Block:
Výzkum archiválií / Research into Archive Materials

13:45 Zemský archiv v Opavě a 30 let bohemi-kálních výzkumů v polských archivech / The Regional Archives in Opava and 30 Years of Czech Studies in Polish Archives - Karel Müller (Czech Republic)
14:00Marseille, Paris, Versailles - 25 let česko-francouzské spolupráce / Marseille, Paris, Versailles - 25 Years of Czech-French Co-operation - Arnaud Ramiére de Fortanier (France)
14:15Bohemikální výzkumy pracovníků Státního oblastního archivu v Plzni v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově / Czech Studies of the State Regional Archives in Plzeň at the Bavarian State Archives in Munich - Karel Waska (Czech Republic)
14:30Florencie - Praha: 50 let archivního a histo-rického výzkumu / Florence - Prague: 50 Years of Archival and Historical Studies - Rosalia Mano Tolu (Italy)
14:45Zahraniční výzkum bohemik prováděný Stát-ním ústředním archivem v Praze a jeho předchůdci / Czech Studies Abroad Organized by the Central State Archives and Its Predecessors - Alena Pazderová (Czech Republic)
15:00Bohemika v Oberösterreichisches Landes-archiv Linz a ve Stiftsarchiv Schlägl / Czech Studies in the Upper Austrian Regional Archives in Linz and in the Cloister Archives in Schlägl - Anna Kubíková (Czech Republic)
15:15Přestávka / Coffee Break
15:30Odvlečené archivy - dědictví rozděleného světa / Displaced Archives as the Heritage of Divided World - Heorhii Papakin (Ukraine)
15:45Dokumenty, týkající se Československé re-publiky v Lotyšském státním historickém archivu (1918-1939) / Documents about Czechoslovakia (1918-1939) in the State Historical Archives of Latvia - Éric Jékabsons (Latvia)
16:00České a slovenské sbírky v Hooveru / Czech and Slovak Collections at Hoover - Blanka Pasternak (USA)
16:15Československé písemnosti z období 2. svě-tové války v Národním archivu / World War II Czechoslovak Records in the National Archives - Amy Schmidt (USA)
16:30Odraz litevsko-českých vztahů (1918-1939) v archivních dokumentech / Archival Records Reflecting Relations between Lithuania and the Czech Lands (1918-1939) - Gražina Sluickaité (Lithuania)
16:45Ukončení prvního dne konference / End of the 1st Day of the Conference

17:00 Slavnostní vernisáž výstavy: / The Gala Opening Ceremony of the Exhibition:
"Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto" /"Nothing and Nobody Should Be Forgotten"

Čtvrtek, 30. září 2004 / Thursday, September 30, 2004
08:30 - 12:15

08:30 Prezence / Registration
09:00 Zahájení / Opening Ceremony:
  • ministr vnitra České republiky / Minister of the Interior of the Czech Republic
  • ministr zahraničních věcí České republiky / Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
  • Pozdravy MAR / ICA Greetings - Lorenz Mikoletzky (Austria)

Tématický blok / Subject Block:
Formy a možnosti mezinárodní spolupráce / Forms and Capabilities of the International Cooperation

09:30 Formy a možnosti mezinárodní spolupráce / Forms and Potential for International Cooperation - Charles Cloude Biedermann (Germany)
09:45 Výzvy ve věku globalizace / Challenges in the Globalization Age - Jens Boel (France)
10:00 Odborné vzdělávání v Evropě: Poznatky průzkumu a výhledy spolupráce / Professional Training in Europe: Lessons of a Survey and Prospects of Cooperation - Christine Martinéz (France)
10:15 Archivní dědictví a možnost spolupráce mezi archivy střední Evropy / Archival Legacy and Possible Cooperation among Central European Archives - Lajos Körmendy (Hungary)
10:30 Možnosti spolupráce v archivnictví / The Prospects of Archival Activities within Cooperation Framework - Maria Pia Rinaldi Mariani (Italy)
10:45 Přestávka / Coffee Break
11:00 Popisné standardy v archivnictví: Nejdůle-žitější výsledky mezinárodní spolupráce / Archival Descriptive Standards: Remarkable Experience of International Cooperation - Stefano Vitali (Italy)
11:15 Mezinárodní spolupráce Chorvatského státního archivu / International Cooperation of the Croatian State Archives - Stjepan Cosic (Croatia)
11:30 Colloquia Jerzy Skowronek dedicata (1995-2004) - Wladyslaw Stepniak (Poland)
11:45 Archivní spolupráce v Evropské unii: Očekávání nového členského státu Polska / Archival Cooperation in EU. Expectations of the New Member State Poland - Ewa Rosowska (Poland)
12:00 Výbor Mezinárodnej rady archívov pre ochranu archívnych dokumentov v miernom klimatickom pásme - minulosť a súčasnosť / Committee of International Council on Archives on Preservation of Archives in Temperate Climates - Past and Present - Jozef Hanus (Slovakia); Michal Ďurovič (Czech Republic)
12:15 - 13:30 Oběd / Lunch Break

Čtvrtek, 30. září 2004 / Thursday, September 30, 2004
13:30 - 17:30

Tématický blok / Subject Block:
Profese: "Archivář" / The Profession of "Archivist"

13:30 Měnící se úloha holandského archiváře / The Changing Role of the Dutch Archivist - Maarten van Boven (Netherlands)
13:45Slovenský archivár v novom tisícročí / The Slovak Archivist in the New Millennium - Peter Kartous (Slovakia)
14:00 Profese "archivář" v Itálii / The Profession of "Archivist" in Italy - Salvatore Italia (Italy)
14:15 Profese "archivář" v Litvě / The Profession of "Archivist" in Lithuania - Valerija Juseviciute (Lithuania)
14:30 Profese "archivář" v Estonsku / The Profession of "Archivist" in Estonia - Pille Noodapera (Estonia)
14:45 Profil archiváře a jeho uznání v současné slovinské společnosti / The Profile of the Archivist and his Recognition in Contemporary Slovenian Society - Nina Županič Pušavec (Slovenia)
15:00 Archivnictví v Praze a v Haagu / Archival Pracitce in Prague and the Haag - Aat in´t Hout (Netherlands)
15:15 Přestávka / Coffee Break

Tématický blok / Subject Block:
Informační technologie v archivech; elektronické dokumenty / Information Technologies in Archives; Electronic Documents

15:30 Dopad digitálních technologií na profesní profil - výzvy pro archivní vzdělávání a praxi / The Impact of Digital Techniques on the Professional Profile - Challenges for Archival Education and Training - Frank M. Bischoff (Germany)
15:45 Elektronický přístup k informacím: výhody a budoucí potenciál popisových standardů / Electronic Access to Archival Information: Advantages and Future Potentials of Descriptive Standards - Nils Bruebach (Germany)
16:00 Stiskni klávesu a vstup do děje - Archivy v informační společnosti / Use the Key and Play a Part - Archives in the Information and Knowledge Society - Hartmut Weber (Germany)
16:15 Elektronické archivy jako součást archivů tradičních / Electronical Archives as a Part of Traditional Archives - Sergej Mironenko (Russia)
16:30 Dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů - Strategie řešení v českých archivech / Long-term Preservation of Digital Documents - Strategy for Solution in Czech Archives - Oskar Macek, Michal Wanner (Czech Republic)
16:45 Mezinárodní projekt digitalizace Archivu Kominterny / International Project of the Computerization of the Comintern Archives - Oleg Naumov (Russia)
17:00 Celostátní soupis pečetí / Nation-wide List of Seals - Helena Sedláčková (Czech Republic)
17:15 Ukončení druhého dne konference / End of the 2nd Day of the Conference
17:30 Slavnostní večer / Gala Party

Pátek, 1. října 2004 / Friday, October 1, 2004
08:30 - 12:00

08:30    Prezence / Registration


Tématický blok / Subject Block:
Archivy mezinárodních organizací / Archives of International Organizations

09:00 Nová zpráva o archivech v rozšířené Evrop-ské unii / The New Report on Archives in the Enlarged European Union - Hans Hoffmann (European Commission Historical Archives)
09:15 Archiv Evropského parlamentu / Archives of the European Parliament - Secondo Sabbioni, Mario Tonelotto (Luxembourgh)
09:30 Archiv NATO / Archives of NATO - Denisa Pechová (Czech Republic)
09:45 Bohemoslovenica v Archive otvorenej spoločnosti a možnosti výskumu / Czech and Slovak Archival Materials in the "Open Society" Archives and Research Possibilities - Pavol Šalamon (Slovakia / Hungary)
10:00 Přestávka / Coffee Break

Tématický blok / Subject Block:
Archivy zahraničních Čechů / Archives of Czechs Abroad

10:15 Spolupráce Státního ústředního archivu v Praze se zahraničními Čechy / Cooperation of the Central State Archives with Czechs Abroad - Jiří Křesťan (Czech Republic)
10:30 Historie a archiválie Svazu československých spolků ve Švýcarsku / History and Archival Materials of the Union of Czechoslovak Associations in Switzerland - Jiří Kraus (Schwitzerland)
10:45 Vědecké fórum "Češi ve Vídni" a otázka záchrany písemných památek české provenience v Rakousku / "Czechs in Vienna" and Preservation of Records of Czech Provenance in Austria - Vlasta Valeš (Austria)
11:00 Archiv Svazu Čechů v Chorvatsku / Archives of the Union of the Czechs in Croatia - Goran Hruška (Croatia)
11:15 Diskuse, připomínky, náměty / Discussion, Comments, Suggestions
11:45 Ukončení konference/ Closing Ceremony of the Conference:
  • Vácslav Babička, ředitel odboru archivní správy Ministerstva vnitra České republiky / Director of the Archives Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic
  • Eva Drašarová, ředitelka Státního ústředního archivu v Praze / Director of the Central State Archives in Prague
12:00 - 13:30 Lunch Break
13:30 Prohlídka Archivního areálu - sídla Státního ústředního archivu v Praze; Státního oblastního archivu Praha a Archivu hlavního města Prahy / Visit of the Archives Site - Seat of the Central State Archives in Prague; Regional State Archives in Prague and the Prague City Archives

Přípravný výbor konference / Preparation Committee
Mrs. Emilie Benešová (Central State Archives in Prague)
Mrs Kateřina Holíková (Central State Archives in Prague)
Mrs. Kateřina Kotíková (Central State Archives in Prague)
Mrs. Lenka Linhartová (The Archives Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic)

Kontakty / Contacts

Státní ústřední archiv v Praze / Central State Archives in Prague
Archivní 4, 149 01 Praha 4 www.mvcr.cz/archivy/index.htm
Tel.: +420 974 847 412; +420 974 847 438; +420 974 847 413
Fax: +420 974 847 214
e-mail: suaffkd@mvcr.cz; sua@mvcr.cz

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.