Archiv zpráv

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

 

V roce 2014 bylo podáno šest žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
 • Dne 9. května 2014 obdržel Národní archiv žádost pana: J. Č., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o podílu osob se zdravotním postižením. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 26. května 2014.
  Č. j.: NA-2123/12–2014 žádost | odpověď | příloha
 • Dne 6. května 2014 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o výhledech, směřování a odpovědnosti za digitalizaci v NA a digitalizace kartoték v rámci zákona č. 262/2011 Sb. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 20. května 2014.
  Č. j.: NA-2092/12–2014 žádost | odpověď | odpověď 2
 • Dne 24. března 2014 obdržel Národní archiv žádost pana M. B. občana, v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Otázky byly položeny formou dotazníku a týkaly se zajištění funkcionality dohledového systému Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-1422/12–2014 příloha
 • Dne 10. března 2014 obdržel Národní archiv žádost občanského sdružení Oživení, o. s., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace se týkaly veřejné zakázky projektu Národního digitálního archivu, konkrétně: NDA, zadávací řízení na zajištění publicity (ev. č. zakázky v ISVZ: 214136). Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-1400/05–2014 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2 | příloha 3
 • Dne 28. února 2014 obdržel Národní archiv žádost paní G. R., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o účtování náhrady za poskytnutí informace. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 10. března 2014.
  Č. j.: NA-51073/04–2014 žádost | odpověď
 • Dne 27. ledna 2014 obdržel Národní archiv žádost paní T. Z., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Patnáct otázek dotazníku se týkalo administrativních nákladů zadávání veřejných zakázek v roce 2013. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 6. února 2014.
  Č. j.: NA-519/11–2014 žádost 1 | žádost 2 | žádost 3 | odpověď | příloha 1 | příloha 2

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

 

V roce 2013 bylo podáno osm žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ve smyslu citovaného zákona (resp. nesplňovalo náležitosti dle citovaného zákona). Rovněž nebyla podána žádná stížnost.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
 • Dne 25. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 30 různorodých dotazů směřovalo především na činnost 8. oddělení Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v prodloužené lhůtě.
  Č. j.: NA 289/12-2013 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2 | příloha 3
 • Dne 21. 2. 2013 obdržel Národní archiv e-mail podání pana L. A., označené jako odvolání. Podání nesplňuje zákonné náležitosti opravného prostředku, o čemž byl žadatel poučen odpovědí Národního archivu odeslanou dne 28. 2. 2013, přičemž bylo současně konstatováno, že žadatelem požadované informace byly poskytnuty, resp. v případě neposkytnutých bylo zdůvodněno, proč tyto poskytnout nelze.
  Současně žadatel zaslal žádost kanceláři ministra vnitra, (doručena dne 20. února 2013), která tuto postoupila k vyřízení dne 25. 2. 2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, který následně dne 1. 3. 2013 postoupil žádost Národnímu archivu pro věcnou nepříslušnost.
  Č. j.: NA 289/12-2013 žádost | odpověď | postoupení
 • Dne 30. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana R. S., se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 8 dotazů se týkalo především digitalizace prováděné v Národním archivu. Žadatel dále požadoval zaslání interních dokumentů NA týkajících se digitalizace a IS, tyto interní dokumenty nebyly s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. žadateli poskytnuty. Ostatní požadované informace byly žadateli sděleny.
  Č. j.: NA 325/12-2013 žádost | odpověď | příloha
 • Dne 4. února 2013 obdržel Národní archiv žádost pana V. K. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace se týkaly zřizovatele Národního archivu, webových stránek a rozpočtu. Požadované informace byly žadateli sděleny.
  Č. j.: NA 383/12-2013 žádost | odpověď
 • Dne 19. února 2013 obdržel Národní archiv e-mail pana R. S. se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Dotazy se týkaly především digitalizace prováděné v Národním archivu. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 4. 3. 2013.
  Č. j.: NA 556/12-2013 žádost | odpověď
 • Dne 2. dubna 2013 obdržel Národní archiv doporučený dopis pana J. Č. se žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Požadoval opisy Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2011 a 2012. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dle jeho požadavku e-mailem dne 5. 4. 2013.
  Č. j.: NA 1129/12–2013 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2
 • Dne 18. března 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dotazy se týkaly služebních cest zaměstnanců 8. oddělení NA uskutečněných v letech 2010–2012. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty, avšak v části týkající se dohledání všech požadovaných informací, které je spojeno s jejich mimořádně složitým a časově náročným vyhledáváním bylo žadateli dne 28. 3. 2013 zasláno vyčíslení nákladů spojených s poskytnutím takovýchto informací podle § 17 odst. 3 zákona. Na tuto odpověď reagoval žadatel e-mailem ze dne 5. dubna 2013, označeným jako „odvolání do nákladů řízení“, avšak odpověď neobsahovala vyjádření o zaplacení požadované úhrady. Odpověď na tento e-mail odeslal NA dne 16. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že žadatel nezaplatil stanovenou úhradu v zákonné lhůtě dle ust. § 17 odst. 5 zákona, Národní archiv žádost odložil.
  Č. j.: NA 912/12–2013 žádost | odpověď s. 1 | odpověď s. 2 | odvolání | odpověď
 • Dne 6. června 2013 obdržel Národní archiv e-mailovou žádost pana R. S. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Dotazy se týkaly především digitalizace prováděné v NA a rozpočtu NDA. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 20. 6. 2013.
  Č. j.: NA 1877/12–2013 žádost | odpověď str. 1 | odpověď str. 2 | odpověď str. 3
 • Dne 25. září 2013 obdržel Národní archiv žádost paní A. K., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 11 dotazů směřovalo k používání IT technologií Národního archivu a jejich zabezpečení. Požadované informace byly dle možností žadatelce poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA 3355/12–2013 žádost str. 1 | žádost str. 2 | odpověď

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012. V roce 2012 nebyly podány žádné žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., nebyla poskytována žádná rešerše ani jednoduchá odpověď, současně se nevyřizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona.

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

 

Národní archiv oznamuje, že v roce 2011 byla podána 1 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na tuto žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta rešerše. Současně se nevyřizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona ani neřešily stížnosti.