O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Národní archiv připravuje výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“.


Paginae historiae 2014
Výstava je věnována připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Kde: Národní archiv, Archivní 4, 
Praha 4
 Kdy: 26. – 30. června 2015

Šlechtici Českého království protestují u kostnického koncilu proti tomu, že bez prokázání viny, jen na základě falešných žalob a udání, odsoudil a krutou smrtí potrestal mistra Jana Husa, na potupu Českého království a Moravského markrabství. Vyznávají, že Hus byl dobrý, spravedlivý a pravověrný muž. Ohrazují se proti pomluvám o šíření kacířských bludů v uvedeném království a markrabství a zavazují se hájit zákon Kristův a jeho oddané kazatele „až do vylití krve“. (Přivěšeno 100 pečetí.)
NA, faksimile. Majitel originálu: The University of Edinburgh - Edinburgh University Library.

Více   »

Pozvánka na konferenci

 

16. konference archivářů ČR – Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech. 7. – 9. dubna 2015, Poděbrady.

Více   »DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
K návrhu zákona

Dne 27.11.2014 byl odeslán Ústavnímu soudu České republiky dopis, kterým se Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní oblastní archiv v Třeboni, Moravský zemský archiv v Brně, Zemský archiv v Opavě, Archiv hl. m. Prahy, Archiv města Plzně, Archiv města Ústí nad Labem, Archiv města Brna vyjádřily k návrhu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Vzhledem k závažnosti možných dopadů očekávaného nálezu Ústavního soudu do činnosti archivů dáváme toto naše vyjádření k dispozici.

Více   »
Archivy školám, archiváři učitelům

Ve dnech 4. – 5. listopadu 2014 uspořádal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR ve spolupráci s Národním archivem a za vydatného přispění většiny archivů ČR konferenci s názvem „Archivy školám, archiváři učitelům“. Původně zamýšlený e-sborník se nám sice vydat nepodařilo, ale Český rozhlas věnoval této konferenci značnou pozornost a připravil webovou prezentaci, která je k dispozici zde


Všem zúčastněným patří dík, za pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci českého archivnictví.
Archivní kurz

Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze zahajuje na podzim ak. roku 2015/2016 (listopad 2016) čtyřsemestrální rekvalifikační Archivní kurz.

Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008