badatelna_chodovec

NOTICE OF CLOSURE »

Oznamujeme badatelům, že badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci i na tř. Milady Horákové (1. oddělení) budou uzavřeny dne 19. listopadu od 9:00 do 13:00. Dále bude ve dnech 22. listopadu, 13. a 14. prosince 2018 uzavřena badatelna Národního archivu v Praze na Chodovci. V období od 21. prosince 2018 do 4. ledna 2019 budou uzavřeny badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 30. 10. 2018
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

Více

Listina bude předána Národnímu archivu

Dne 28. října 2018 propůjčil prezident Miloš Zeman Řád Bílého lva I. třídy občanské skupiny in memoriam Antonínu Švehlovi za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Prezident hned v úvodu svého projevu ocenil význam bývalého předsedy vlády Republiky československé pro budování státu a stabilizaci stranického systému. Listinu o propůjčení řádu převzal z rukou prezidenta ve Vladislavském sále Pražského hradu z pověření premiérova vnuka, pana Antonína Švehly, vedoucí oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu Jiří Křesťan v doprovodu správce rodinného archivu Švehlových Filipa Pauluse. Při předání listiny pan prezident pravil: „Rehabilitace je nutná, že.“ Pan Švehla nám napsal: „Byl jsem dojat celou oslavou, kterou jsem sledoval po internetu ve Virginii. Dovoluji si požádat o převzetí tohoto vzácného daru 6. oddělením Národního archivu do věčné úschovy a věčného opatrování.” Mimořádný dar je Národní archiv připraven s vděčností a úctou přijmout.

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

Politické procesy 50. let

AKTUÁLNĚ: Dne 30. 10. 2018 byly přidány další zvukové záznamy odvysílané Československým rozhlasem. Více zde.

„Zvláštní místo v politických procesech zaujímaly monstrprocesy. Jejich iniciátoři a výrobci je konstruovali tak, aby doma působily otřesně, aby šokovaly. Jejich politická působivost měla překročit hranice státu a měla mít mezinárodní ohlas. Tomu odpovídalo jak politické zaměření, výběr obětí, příprava i průběh přelíčení, tak vykonstruovaná míra zločinů a krutost trestů. K nejvýznamnějším československým monstrprocesům patřily soudy s církevními představiteli, s tzv. vedením záškodnického spiknutí (M. Horáková a spol.), proces s V. Žingorem a spol. a s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra (R. Slánský a spol.). Soudní přelíčení, ať se odehrávala v soudních síních, ve velkých sálech nebo v závodních jídelnách, se změnila v divadlo. Probíhala podle předem vypracovaného scénáře a s vybraným obecenstvem.“ (Převzato z knihy K. Kaplana a P. Palečka Komunistický režim a politické procesy v Československu).

Více »

Ohlédnutí za akcí Národního archivu

Více než tisícovka návštěvníků využila dne 20. října 2018 od 10 do 18 hodin mimořádnou příležitost k návštěvě Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze v budovách na Chodovci a v Dejvicích. Bohatý program připravený při příležitosti 100. výročí vzniku našeho státu zahrnoval návštěvy běžně nepřístupných prostor (depozitářů a restaurátorských ateliérů), prezentaci unikátních archivních dokumentů a další doprovodné aktivity pro poučení i zábavu.

Více

Obraz historické krajiny — pozvánka na workshop

Zveme vás na workshop, jehož tématem jsou proměny kulturní krajiny v období od raného novověku do 20. století. Hlavní pozornost bude upřena na kritickou analýzu diplomatických pramenů, textových komentářů a příloh k mapám a plánům včetně sledování samotného procesu vzniku písemností na straně jedné a odraz změn vlastnických poměrů v obrazu krajiny v 19. a zvláště ve 20. století.

Pozvánka na workshop »

Program workshopu »

Digitalizace:
Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723–1811
Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.
Webové expozice a publikace:
Právě vyšlo …

Člověk se srdcem na dlani — Deník Josefa Holce z konce II. světové války a prvních poválečných měsíců

Edice deníku volyňského Čecha, aktivního účastníka druhého a třetího odboje Josefa Holce (1918–2018), nás seznamuje s autorovými životními osudy v závěrečném období druhé světové války a prvních poválečných měsících roku 1945.

Více zde »

Pracovali pro Říši
… A zůstali věrni Československé republice.
Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933–1948