Postup při podávání žádostí

Postup při podávání žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném zně

 

 1. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) lze podat prostřednictvím podatelny Národního archivu, a to:
  • ústně do protokolu,
  • písemně v listinné podobě nebo
  • prostředky dálkové komunikace v elektronické podobě (např. datovou schránkou) nebo
  • postupem dle ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. V případě, že žadatel požaduje převzetí písemné informace osobně, uvede to v podané žádosti.
 3. Ze žádosti musí být zřejmé:
  • kterému povinnému subjektu je určena a
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona;
  • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo právnické osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla;
  • adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa žadatele.
 4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.
 5. Elektronická adresa Národního archivu: posta@nacr.cz.
 6. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona.
 7. Národní archiv jako organizační složka státu, jejíž hospodaření je součástí státního rozpočtu ČR, stanovuje v souvislosti s poskytováním informací k úhradě nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli Sazebník úhrad nákladů (PDF – 2 MB), přičemž v souladu s ust. § 17 zákona může archiv jako povinný požadovat od žadatele i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 8. Poskytnutí informace podle odstavce 7 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, archiv žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

Výše uvedený postup se nevztahuje na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, které upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.