Podání podle zákona č. 500/2004 Sb.

správní řád (§ 37)

 

Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí však z něj být patrno:
  • kdo ho podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • které věci se týká a co se navrhuje;
  • označení správního úřadu, jemuž je určeno.

 

Forma podání

Může být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobě, podepsaná

  • vlastnoručně (v případě písemného podání)
  • uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen. Podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití uznávaného elektronického podpisu.