Sazebník úhrad nákladů

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Ke stažení (PDF – 2 MB)

Národní archiv jako organizační složka státu, jejíž hospodaření je součástí státního rozpočtu ČR, tímto stanovuje v souvislosti s poskytováním informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím v souladu s ust. § 17 zákona a dále dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb. tento Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytnutím informací žadatelům.

 

1. Náklady na pořízení kopií

a) pořízení černobílé jednostranné kopie formátu A4 – 5 Kč, A3 – 8 Kč;
b) pořízení černobílé oboustranné kopie formátu A4 – 8 Kč, A3 – 12 Kč;
c) pořízení barevné jednostranné nebo oboustranné kopie formátu A4 – 25 Kč, A3 – 38 Kč.

Uvedené ceny se vztahují na zhotovení černobílých nebo barevných kopií na obyčejném papíru běžnou kancelářskou technikou (kopírky, tiskárny).

d) pořízení elektronické reprodukce, tj. skenování předloh do formátu A4 včetně – 30 Kč;
e) pořízení elektronické reprodukce, tj. skenování předloh do formátu A3 včetně – 60 Kč;
f) pořízení elektronické reprodukce, tj. skenování předloh do formátu A0 včetně – 300 Kč.

Uvedené ceny se vztahují na zhotovení elektronických černobílých nebo barevných reprodukcí technikou, kterou má archiv k dispozici (v t. č. skenery, digitální fotoaparáty).

 

2. Náklady na pořízení technického nosiče dat, včetně zápisu dat

a) za 1 ks CD včetně zápisu dat – 40 Kč;
b) za 1 ks DVD včetně zápisu dat – 60 Kč.

 

3. Ostatní náklady

a) pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, náklady za každou započatou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání činí – 350 Kč;
b) kancelářské práce – za každou započatou hodinu – 60 Kč;
c) balné – 20 Kč;
d) poštovné je účtováno podle platných sazebníků provozovatelů poštovních služeb.

 

4. Platby za vyžádané informace probíhají na základě oznámení výše požadované úhrady, a to na účet Národního archivu č. 19-7104881/0710, variabilní symbol žadatele
a) u fyzické osoby datum narození,
b) u právnické osoby IČO,

bankovním převodem, složenkou typu A nebo v hotovosti v podatelně Národního archivu při osobním převzetí poskytnuté informace. Úhrada je příjmem státního rozpočtu.

 

5. Výše uvedený postup se nevztahuje na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, které upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Tento Pokyn nabývá účinnosti dne 1. března 2013.