Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

posta@nacr.cz

 

Identifikátor datové schránky Národního archivu:

fe3aixh

 

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou archivu.
Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

 

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X) — soubory vytvořené Microsoft Office
PDF/A, ISO 19005 — Portable Dokument Format for the Long-term Archiving
TXT — prostý text
RTF — (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

 

Obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 — Point Photographic Experts Group File Interchange Format
TIF/TIFF, revize 6 — Tagged Image File Format — nekomprimovaný
GIF — Graphic Interchange Format
PNG, ISO/IEC 15948 — Network Graphics

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

 


 

Přehled právních předpisů, které upravují způsob, postupy a náležitosti některých právních úkonů, které lze činit vůči archivu elektronickými prostředky prostřednictvím elektronické podatelny archivu:

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ze žádosti musí být zřejmé (§ 14):

  1. kterému povinnému subjektu (tedy kterému úřadu apod.) je určena,
  2. že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona a
  3. musí obsahovat adresu žadatele pro doručování;

nemá-li žádost tyto podstatné náležitosti, není žádostí ve smyslu cit. zákona (tzn., že archiv při jejím zpracování neposkytne informaci podle příslušného ustanovení citovaného zákona, ale zváží, jakou formu odpovědi žadateli poskytne);

dále kdo ji podává, (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, archiv vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k jejich doplnění, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, archiv žádost odloží, resp. v případě žádosti nesrozumitelné a dodatečně neupřesněné, rozhodne o odmítnutí žádosti; o postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)

Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí však z něj být patrno:

  • kdo ho podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • které věci se týká a co se navrhuje;
  • označení správního úřadu, jemuž je určeno;

 

Forma podání

Může být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané archivu, jejichž náležitosti neupravuje zvláštní právní předpis např. běžná e-mailová komunikace mezi pracovníky úřadu a občany atd. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.