Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

posta@nacr.cz

 

Identifikátor datové schránky Národního archivu:

fe3aixh

 

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:
 • Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou archivu.
 • Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.
 • Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

 

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:
 • Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X) — soubory vytvořené Microsoft Office
 • PDF/A, ISO 19005 — Portable Document Format for the Long-term Archiving
 • TXT — prostý text
 • RTF — (Rich Text Format) — proprietární, na platformě nezávislý formát pro uložení textu

 

Obrazové dokumenty:
 • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 — Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
 • TIF/TIFF, revize 6 — Tagged Image File Format — nekomprimovaný
 • GIF — Graphic Interchange Format
 • PNG, ISO/IEC 15948 — Portable Network Graphics

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Datové zprávy zaslané archivu, jejichž náležitosti neupravuje zvláštní právní předpis, např. běžná e-mailová komunikace mezi pracovníky úřadu a občany atd., nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 

Přehled právních předpisů, které upravují způsob, postupy a náležitosti některých právních úkonů, které lze činit vůči archivu elektronickými prostředky prostřednictvím elektronické podatelny archivu: