Archiválie nestátní provenience

Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek (4. oddělení) spravuje archiválie, jejichž původcem jsou fyzické osoby, rodiny, zájmová samospráva (politické strany, spolky, občanská sdružení apod.), některé podniky atd. U těchto původců provádí akvizici a předarchivní péči.

Oddělení archivních fondů do roku 1918 (2. oddělení) vykonává předarchivní péči u světských a řádových církevních institucí, jejichž fondy oddělení spravuje jakožto depozita, a také u dalších vrcholných orgánů a institucí církevního charakteru (např. Církev římskokatolická, Českobratrská církev evangelická a další církve, řada mužských a ženských řeholních institucí atd.).

 

Příklady fondů a sbírek:
  • rodinné archivy (toskánských Habsburků, Metternichů, Randů a Krulišů),
  • osobní fondy (Jan Masaryk, F. X. Hodáč, Jan Malypetr, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Ivan Sviták atd.),
  • fondy politických stran (Ústřední výbor KSČ, Sudetoněmecká strana, Československá strana národně socialistická, Československá strana sociálně demokratická ad.),
  • fondy spolků, společenských organizací a občanských sdružení (Vlastenecko-hospodářská společnost, Československá obec sokolská, Klub českých turistů, Československý červený kříž Londýn, Archiv Syndikátu novinářů ČR, Národní fronta, Svaz protifašistických bojovníků ad.),
  • fondy kulturních institucí (Archiv Národního divadla v Praze, Ukrajinské muzeum v Praze), sbírky (map a plánů, plakátů, letáků, novinových výstřižků ad.).