Výběrová bibliografie K DĚJINÁM BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK na území Československa v letech 1918‒1991

Verze: 1.0 (PDF – 1 MB)

Autoři: Mgr. David HUBENÝ, Ph.D. (Národní archiv), david.Hubeny@nacr.cz, Mgr. Luboš KOKEŠ, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů – Národní knihovna ČR, dříve Archiv bezpečnostních složek), lubos.kokes@ustrcr.cz

Jazyková korektura: Mgr. Ladislava KREMLIČKOVÁ

Odborná redakce: Mgr. Tomáš Bursík (Archiv bezpečnostních složek).

 

Vážené badatelky, vážení badatelé,

předložená výběrová bibliografie představuje výčet odborných publikací (monografií, studií, edicí dokumentů  atd.), popř. memoárových či popularizačních prací k vývoji, fungování a metodám práce bezpečnostních složek na území  Československa v letech  1918−1991. Do seznamu byly zařazeny také některé podstatné tituly zabývající se dějinami československé armády, vězeňství či justičních institucí, avšak primárně byla pozornost věnována bezpečnostním složkám. Nejde o vyčerpávající výčet všech titulů, ale o pomůcku pro základní orientaci v dané problematice zachycující stav k prosinci 2019. V závěru jsou uvedeny také odkazy na excerpované databáze a některé důležité internetové portály zabývající se problematikou československých bezpečnostních složek v období let 1918−1991.

Přejeme Vám mnoho (ne)jen badatelských úspěchů.

Mgr. Luboš Kokeš, Ph.D. – Mgr. David Hubený, Ph.D.

 

AB – C – Č – D – Ď – E – F – G – H – CH – I – J – LMO – R – Ř – S – Š –U – V – W – Z – Ž
Prozatímní inventáře Archivu bezpečnostních složek, zejména fondy  Bibliografie  Internetové portály (dostupné k prosinci 2019)

 

A

 ADAMEC, Václav. Mýtus Koslowski. Kriminální rada brněnské řídící úřadovny Gestapa Otto Koslowski. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 4, s. 76−89.

ADAMEC, Václav. Akce referátu II A brněnské řídící úřadovny Gestapa proti levicovému odboji na Moravě v letech 1939–1943. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 60‒95.

ALBRECHT, Josef – NAVARA, Luděk. Abeceda komunismu. Praha: Host, 2010.

AMORT, Čestmír. Úloha partyzánských organizátorských skupin v českých zemích v letech 1944−1945. Praha: Federální ÚV Čs. SPB, 1975.

ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj, eds. Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921‒1989). 2 díly (A‒K, L‒Z). Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

ANGER, Jan. Mnichov 1938. Praha: Svoboda, 1988.

ANGER, Jan. K postavení armády v pluralitním systému předválečného Československa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 1, s. 84–106.

ARBURG, Adrian von ‒ STANĚK, Tomáš, eds. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945‒1951. Dokumenty z českých archivů. 2 díly. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010‒2011.

ARNOT, Michal. Počátky komunistické represe na Havlíčkobrodsku. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.

AUGUST, František – REES, David. Red Star Over Prague. London: The Sherwood Press, 1984.

AUGUST, František – BENEŠ, Jan. Ve znamení temna. Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918−1969. Praha: Votobia, 2001.

 

B

 BABÁL, Michal. Akcia B („Byty“) v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 3, s. 22‒38.

BABÁL, Michal. Akcia B („Byty“) v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 72‒84.

BABKOVÁ, Teresa. Internace německého obyvatelstva během „divoké“ fáze nuceného vysídlení obyvatel německé národnosti, zrádců a kolaborantů z jihlavského jazykového ostrova očima pamětníků. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce:  [sborník  příspěvků  z  česko-rakouské  odborné  konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 313–344.

BACHER, Dieter. Obraz nepřítele. Americká a britská hodnocení československých zpravodajských služeb v Rakousku 1945–1955. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2016, č. 2, s. 49–59.

BAJCURA, Lubomír. Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945–1969.  České  vězeňství.  Praha:  Vězeňská  služba  České  republiky,   1999,  č.  2–3,   s. 10–28.

BAKA, Igor. Židovský tábor v Novákoch 1941–1944. Bratislava: Zing Print, 2001.

BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky  v  rokoch  1939–1940.  Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010.

BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol. Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895–1972). Bratislava: Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011.

BAKA, Igor a kol. Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939–1945 slovom a obrazom. Bratislava: Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2015.

BAKA, Igor a kol. Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok (1968–1992). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2016.

BALÁŽ, Július – MINAŘÍK, Pavel. Vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. Ročenka VHA 2015. Praha: Vojenský historický archiv, 2016, s. 30–49.

BALETKA, Tomáš. Počátky a formování československé Státní bezpečnosti v letech 1936−1945. Pokus o stručný nástin. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: Key Publishing, Brno: European Society for History of Law, 2013, s. 9−18.

BALETKA, Tomáš. České gestapo. Česká státní policie ve službách nacistů. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 88–99.

BALLNEROVÁ, Ruth. Vojenský  prokurátor  Hradec  Králové  1919–1939.  Inventář.  Praha: Vojenský historický archiv, 1965.

BALOUN, Pavel. Vyšetřování členů národní obce fašistické v únoru 1933. Paginae historiae. Sborník  Státního  ústředního  archivu  v  Praze  (Národního  archivu).  Praha,  2010,  č. 18,  s. 133−145.

BALUN, Peter. Nežná revolúcia v hláseniach zvolenskej Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 57‒69.

BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred zmenou: zborník a dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

BALUN. Peter. Štátnobezpečnostná situácia na Slovensku v roku 1988. BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred  zmenou:  zborník  a  dokumenty.  Bratislava:  Ústav  pamäti  národa,  2009, s. 10‒40.

BAREŠ, Arnošt. – PASÁK, Tomáš. Odbojová organizace Zdeňka Schmoranze v roce 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 6‒7, s. 1003‒1033.

BARNOVSKÝ, Michal. Na cestě k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku  v rokoch 1945‒1948. Bratislava: Archa, 1993.

BARTEČKOVÁ,  Ivana  –  KOLÁŘ,  Ondřej:  Kázeňské  záležitosti  četnických  důstojníků  v agendě Generálního velitelství četnictva ve dvacátých letech 20. století. Historica Olomucensia, Sborník prací historických XXXIII., č. 45, 2013, s.141–153.

BARTÍK, František. Vzpoura vězňů v Nápravně výchovném ústavu Bytíz. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 48‒55.

BARTOŠEK, Karel. Pražská operace Sovětské armády v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 1‒18.

BARTOŠEK, Karel. Pražské povstání v květnu 1945. I. a II. část. Historie  a  vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, roč. 8, č. 2 (s. 121‒155), č. 3 (s. 315‒344).

BARTOŠEK, Karel. Pražské povstání 1945. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Naše vojsko, 1965.

BARTOŠEK, Karel. Svědek  Husákova  procesu  vypovídá: rozhovory Karla  Bartoška s Ladislavem Holdošem o zážitcích z věznic a táborů pěti zemí, o komunistech bez moci a u moci, o Slovensku a o jiném… Praha: Naše vojsko, 1991.

BARTOŠEK, Karel. Zpráva o putování v komunistických archivech: Praha ‒ Paříž (1948‒1968). Praha: Paseka, 2000.

BARTOŠEK, Karel. Český vězeň: svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. Praha: Paseka, 2001.

BAŠTA, Jiří. Kontrarozvědná činnost StB proti vnějšímu nepříteli v diplomových pracích absolventů VŠ SNB. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 58‒257.

BAŠTA,  Jiří.   „Boj   proti   reakci“   v NPT   Nikolaj.   Securitas   Imperii.   Praha:   Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 279‒293.

BAŠTA, Jiří. Rozpuštění Lidových milicí v roce 1989 a pokusy o právní  narovnání.  Securitas  Imperii.  Praha:  Úřad  dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu,  2006,   č. 14, s. 253‒270.

BAŠTA, Jiří. Josef Grösser – první ministr vnitra České socialistické republiky. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 288‒306.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice – nelegální armáda KSČ. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 99−108.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice jako „stranická armáda“. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds.: Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 80−86.

BAŠTA, Jiří. Antipatie projevené vůči milicionářům. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 89‒95.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice 1948−1969. Nelegální armáda Komunistické strany Československa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013.

BAŠTA, Tomáš. Násilná kolektivizace a akce proti sedlákům na Pelhřimovsku. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

BÁRTA, Milan. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953‒1968. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 5‒58.

BÁRTA, Milan. Jan  Záruba  –  stranický  pracovník  v  aparátu  ministerstva  vnitra.  Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 3, s. 101−105.

BÁRTA, Milan. Akce „Isolace“. Snaha Státní bezpečnosti omezit návštěvnost zastupitelských úřadů kapitalistických států. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 41−50.

BÁRTA, Milan, ed. Inspekce ministra vnitra  v letech  1953−1989.  Výběr  dokumentů.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

BÁRTA, Milan. Inspekce ministra vnitra v roce 1968 a posrpnové čistky v aparátu ministerstva. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 105−114.

BÁRTA, Milan. K zajištění klidu a veřejného pořádku… Zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům na Václavském náměstí 20.−21. srpna 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav  pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 4, s. 5−14.

BÁRTA, Milan. Akce Jugoslávie. Státní bezpečnost v boji proti „agentům titoismu“ v letech 1948–1955. Paměť a dějiny.  Praha:  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů,  2011,  roč.  5, č. 1, s. 65−74.

BÁRTA, Milan. Moucha v pavučině. Kariéra Jiřího Hoška v komunistickém ministerstvu vnitra. Sborník Archivu  bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012,  č. 10, s. 143‒169.

BÁRTA, Milan. Přestaňte okamžitě rušit modré. Konec rušení Rádia Svobodná Evropa v roce 1968. Paměť a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů,  2012,  roč.  6,  č.  3. s. 45−54.

BÁRTA,  Milan.  My  jsme  rozhodnuti  zneškodnit  každého,  nikoho  se  nebojíme.  Proces  s Josefem Pavlem. Paměť a dějiny.  Praha:  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů,  2012, roč. 6, č. 4, s. 9−22.

BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan. Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012,  roč. 6, č. 4, s. 51−66.

BÁRTA, Milan − BŘEČKA, Jan − KALOUS, Jan. Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.

BÁRTA, Milan. Posilování pozic KSČ mezi příslušníky ministerstva vnitra v letech 1945−1948. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds.: Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR −  Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 70−79.

BÁRTA, Milan. Peněžní reforma 1953 ve zprávách ministerstva národní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 58−64.

BÁRTA, Milan. „Situace se dá zvládnout pomocí policejních prostředků.“ Federální ministerstvo vnitra v roce 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 4, s. 54−62.

BÁRTA, Milan. Vedení KSČ a bezpečnostní problematika. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 285−294.

BÁRTA, Milan. Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení měnové reformy. Securias Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 24, s. 52‒81.

BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš. Ve službách strany. Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR v roce 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 3, s. 62−69.

BÁRTA, Milan. Ján Majer – život ve službě ministerstva vnitra. HRUBOŇ, Anton – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana, eds.: Slovensko v rokoch neslobody 1938–1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 22.−23. mája 2012. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, s. 189–198.

BÁRTA, Milan. Za časů výjezdních doložek. Nástin organizace a činnosti Správy pasů a víz Federálního ministerstva vnitra v letech 1974–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 3, s. 54−62.

BÁRTA, Milan. Správa operativní techniky ministerstva vnitra 1953−1963. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Československo v letech 1954−1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 475−481.

BÁRTA, Milan. Všichni čekají tvrdý a spravedlivý trest. Konec kladenského Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 2, s. 57−67.

BÁRTA, Milan. Finding a way State Security in the Period of Rudolf Barák, 1953−1961. GYARMATI, György – PALASIK, Mária, eds.: Continuities and Discontinuities after Stalin´s Death. Budapest-Pécs: Historical Archives of the Hungarian State Security – Kronosz Publishing House, 2017, s. 83−101.

BÁRTA, Milan ‒ KALOUS, Jan ‒ POVOLNÝ, Daniel a kol. Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953−1989. Praha: Academia, 2017.

BÁRTA, Milan. Akce AMFORA. Hledání řeckých agentů v Československu v letech 1981−1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 221−238.

BÁRTA, Milan. K činnosti Lidových milicí v únoru 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav     pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 55−61.

BÁRTA, Milan. Přehlídka Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 107−114.

BÁRTA, Milan. Nástin struktury organizací KSČ v bezpečnostním aparátu v letech 1945–1968. Securitas Imperii. Praha: Ústav  pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 70−95.

BÁRTA, Milan. Stranický aparát na federálním ministerstvu vnitra v roce 1989. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 365‒384.

BÁRTÍK, František. Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Praha: Vyšehrad 2008.

BÁRTÍK, František. Vzpoura vězňů v Nápravně výchovném ústavu Bytíz. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 48–55.

BÁRTÍK, František. Vybrané mimořádné události v NVÚ Příbram (Bytíz) a na pracovišti uranových dolů v letech 1961‒1986. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 130–172.

BÁRTOVÁ, Markéta. …hájí se tím, že neměl instrukce, jak má provádět výslech… Theodor Bělecký – jeden z vyšetřovatelů Státní bezpečnosti 50. let. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 75‒108.

BÁRTOVÁ, Markéta. Ludvík Souček, přednosta výslechové skupiny 5. oddělení Hlavního štábu MNO v letech 1949‒1951. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 109‒134.

BÁRTOVÁ, Markéta. „Františku ukaž mu, jaká je u tebe vojna, ať si dobytek nemyslí, že je na rekreaci.“ František Pergl, správce vojenské vazební věznice 5. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany v letech 1949−1951. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds.: Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016,    s. 13−20.

BÁRTOVÁ, Markéta.  Akce  POHOŘELEC.  Sborník  Archivu  bezpečnostních  složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 31−77.

BÁRTOVÁ, Markéta. „Řekl  mi,  že  mi  páni  vzkazují,  že  chcípnu  jako  pes.“  Případ  pplk. Ludvíka Macháčka. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 62−72.

BÁRTOVÁ, Markéta. Činnost zahraničních zpravodajských služeb na území ČSR v letech 1948–1950. Zpráva velitelství StB z ledna 1951. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 132−175.

BÁRTOVÁ, Markéta. ZMETEK ve službách komunistického bezpečnostního aparátu. Příběh agenta Oldřicha Miholy a jeho obětí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 105–172.

BARTUŠKA, Václav. Listopad ´89 z pohledu StB v denních situačních zprávách. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 191‒220.

BARTUŠKA, Václav. Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989. Praha: Nakladatelství XYZ, 2009.

BATELKA, Jiří. Informace o vývoji  organizační  struktury a zaměření  Státní  bezpečnosti  na úseku vnitřních problematik v období 1945−1967. (Zpracováno pro Pillerovu komisi v roce 1968).

BAYEROVÁ, Ludmila. Archivní fond 308. Prověřovací materiál k odbojovým a partyzánským skupinám působícím v Protektorátu Čechy a Morava. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 367‒379.

BEDNÁŘ, Václav. J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 1999, s. 67–76.

BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž československá 1918‒1938. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2005.

BENEŠOVÁ, Miroslava – BLODIG, Vojtěch – POLONCARZ, Marek. Malá pevnost Terezín 1940–1945. Praha: V Ráji, 1996.

BENČÍK, Antonín. K partyzánskym bojom na východním Slovensku v rokoch 1943‒1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, roč. 9, č. 3, s. 380‒430.

BENČÍK, Antonín a kol. Partyzánské hnutí v Československu za  druhé  světové  války.  Praha: Naše vojsko, 1961.

BENČÍK, Antonín a kol. Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945: [sborník]. Praha: Naše vojsko, 1965.

BENČÍK, Antonín. Slovenské národní povstání ‒ plány a skutečnost. Praha: Naše vojsko, 1969. BENČÍK, Antonín ‒ DOMAŇSKÝ, Josef. 21. srpen 1968. Praha: Delta, 1990.

BENČÍK, Antonín ‒ KURAL, Václav. Zpravodajové generála Píky a ti druzí. Praha: Merkur, 1991.

BENČÍK, Antonín. Operace „Dunaj“: vojáci a Pražské jaro 1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

BENČÍK, Antonín. Sovětská vojska v Československu a „mírové úsilí“ SSSR 1968‒1973. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

BENČÍK, Antonín. Rekviem za Pražské jaro: důvěrná informace o přípravě a provedení srpnové intervence varšavské pětky v Československu 1968. Třebíč: Tempo, 1998.

BENČÍK, Antonín ‒ RICHTER, Karel. Tragický osud generála Heliodora Píky: portrét československého vojáka a diplomata. Praha: Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, 2001.

BENČÍK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice. Praha: Mladá fronta, 2007.

BENČÍK,  Antonín.  Operace  Dunaj,  aneb,  Internacionální  vražda  Pražského  jara.  Praha: Krutina Jiří ‒ Vacek, 2013.

BENČÍK, Antonín ‒ RICHTER, Karel. Vražda jménem republiky: tragický osud generála Heliodora Píky. 2. vyd. Praha: Krutina Jiří ‒ Vacek, 2014.

BENDA, Patrik, ed. Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. Securitas Imperii. Praha: Themis, č. 6/ I‒III, 2000, s. 5‒1256.

BENDA, Patrik. Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

BENEŠ, Arnošt a kol. Revoluční a bojové tradice II. správy SNB. Zdroj síly a úspěchů v boji proti nepřátelským rozvědkám. Praha: IX. správa SNB, 1983.

BENEŠ, Ctirad. Plukovník dr. Ladislav Beneš. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 97–117.

BENEŠ, Jaroslav. Stráž obrany státu 1936‒1939. Dvůr Králové nad Labem: FORTprint, 2007.

BENEŠ,  Jaroslav.  Finanční   stráž   Slovenské   republiky   1939–1945.   Dvůr   Králové   nad Labem: Fortprint, 2013.

BENICKÁ,  Jaroslava.   Vojenský   výcvikový   priestor   Javorina.   Násilné   vysídlovanie   v pädesiatych rokoch 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005,  roč. 1, č. 3, s. 18‒32.

BEŇA, Josef. Slovenský štát – právne jestvovanie a forma štátu. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 259–280.

BERTELMANN. Karel. Vývoj národních  výborů  do  Ústavy  9.  května  (1945‒1948).  Praha: Československá akademie věd, 1964.

BERTON, Stanislav, ed. Pannwitzova zpráva o atentátu na Heydricha. Praha: BVD, 2011.

Bezpečnost: odborný list československého četnictva a jeho vysloužilců. Praha: První svaz četnických vysloužilců, 1919–1920.

Bezpečnost: ústřední časopis ministerstva vnitra. Praha: Naše vojsko, 1954‒1990.

Bezpečnostní politika KSČ. Praha: Naše vojsko, 1980.

Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník prací  Vysoké  školy  Sboru  národní  bezpečnosti.  Praha: Vysoká škola SNB, 1989.

BĚLOUŠEK, Daniel. „VIKING“, který ztroskotal. Fiasko československé vojenské rozvědky ve Švédsku v roce 1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 77‒90.

BĚLOUŠEK, Daniel. Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 151‒160.

BIEDERMAN, Jan a kol. Stráž na Hradě pražském. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2013.

BIMAN, Stanislav. Nacistická bezpečnostní služba v Protektorátě Čechy a Morava. (Vznik, organizace a činnost). Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra, 1972, roč. 22, č. 2, s. 297‒355.

BIMAN, Stanislav, ed. Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety: biografická příručka A–Z [CD-ROM]. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2008.

BITTMAN, Ladislav. The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare. USA: Syracuse Universtiy Research Corporatin, 1972.

BITTMAN, Ladislav. Špionážní oprátky. Pohledy do zákulisí československé zpravodajské služby. Praha: Mladá fronta, 1992.

BÍLEK, Jiří a kol. Vojenské dějiny Československa. III. díl, (1918−1939). Praha: Naše vojsko, 1987.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory 1950−1954. Tábory nucené práce v Československu. Vznik, vývoj, organizace a činnost. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČSAV, 1992.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory 1950−1954. Vznik, vývoj, organizace a činnost. 2.vyd. Praha: Nakladatelství R, 1992.

BÍLEK,  Jiří, ed. Vojenská a další opatření Československa  v době povstání v Maďarsku na podzim 1956. Sborník dokumentů. Praha: Historický ústav Armády České republiky, 1993.

BÍLEK,  Jiří.  Technické  jednotky  československé  armády  v  letech  1951–1963.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 48–79.

BÍLEK, Jiří – DUFEK, Jiří. Zajímavé materiály k československé historii v moskevských archivech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 80–89.

BÍLEK, Jiří – PILÁT, Vladimír. Závodní, Dělnické a Lidové milice v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 79–106.

BÍLEK, Jiří. Československá armáda a měnová reforma v roce 1953. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 1, s. 66−91.

BÍLEK, Jiří. Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak: vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Plzeň: Nava, 1996.

BÍLEK, Jiří. Vojáci druhé kategorie: (srovnání výstavby a činnosti vojenských jednotek využívaných k politické perzekuci v Československu, Maďarsku a Polsku na počátku padesátých let). Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav,  1997, roč. 46,  č. 5,  s. 73–93.

BÍLEK, Jiří. Vojáci druhé kategorie II. (srovnání výstavby a činnosti vojenských jednotek využívaných k politické perzekuci v Československu, Maďarsku a Polsku na počátku padesátých let). Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav,  1997, roč. 46,  č. 6,  s. 57–86.

BÍLEK, Jiří. Tábor nucené práce Mírov. Historie a vojenství. Praha: Vojenký historický ústav, 1998, roč. 47, č. 4, s. 91–116.

BÍLEK, Jiří, ed. Vězni TNP Mírov. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 4, s. 144–153.

BÍLEK,  Jiří. Armáda v  totalitním systému komunistické moci.  Sborník  Vojenské akademie v Brně. Brno: Vojenská akademie, 1999, řada C−D, č. 2, s. 155–162.

BÍLEK, Jiří. Občanští zaměstnanci vojenské správy a jejich odborové organizace v letech 1918–2000. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 3,

 1. 617–645.

BÍLEK, Jiří – KOLLER, Jiří. Československá armáda v rámci sovětského bloku: 1945–1989. PŘENOSIL, Jiří, ed.: Od Velké Moravy k NATO. Český stát a střední Evropa. Praha: Evropský literární klub, 2002, s. 196–207.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

BÍLEK, Jiří. Československo a jeho armáda v roce 1945: (deset tezí k 60. výročí konce druhé světové války). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 2,      s. 37–49.

BÍLEK, Jiří. „Kulový blesk“ ministra Čepičky: pokus o řešení bytové krize vojáků z povolání v první polovině padesátých let minulého století. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 3, s. 40–62.

BÍLEK, Jiří. „Armáda jde s lidem“: k úloze československé armády ve dnech února 1948.Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 1, s. 59–74.

BÍLEK, Jiří. Vojáci s lopatou, krumpáčem a sbíječkou: k 60. výročí zrušení posledních pomocných technických praporů. (I.a II část). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2014, roč. 63, č. 3 (s. 17‒27), č. 4 (s. 4‒13).

BÍLEK, Libor. Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2010.

BÍLEK, Libor.  Sedlák  Jan  Melichar,  Státní  bezpečnost  a  některé  protirežimní  aktivity  na Hodonínsku na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26, č. 1, s. 94−113.

BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a pokus plánovat agenturně-operativní práci v roce 1950. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, roč. 7, s. 125−136.

BÍLEK, Libor. Bývalí národní socialisté na jihovýchodě Moravy pod dohledem Státní bezpečnosti. Příklad využití tzv. kontrolních sítí proti domácím nepřátelům poúnorového režimu. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, roč. 8, s. 171−182.

BÍLEK, Libor. Regionální rezidenti. Metoda vnitřního zpravodajství ministerstva vnitra v roce 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 2, s. 78−88.

BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948–1950. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 25, s. 132‒182.

BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně… Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti  v  letech  1945–1989.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 3−19.

BÍLÝ, Matěj. Je načase opustit alianci s Moskvou? Organizace Varšavské smlouvy v kontextu krize východního bloku v roce 1956. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 1, s. 25−39.

BÍLÝ, Matěj.  Varšavská  smlouva  1969−1985.  Vrchol  a  cesta  k zániku.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2016.

BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha: Prostor, 2001.

BLAŽEK,   Lubomír.   Sovětští   poradci   v ČSR   při   Ministerstvu   národní   bezpečnosti   a Ministerstvu vnitra. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 191−205.

BLAŽEK, Lukáš. V boji proti špionům a rozvratníkům – Státní soud a počátky jeho činnosti. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 149–169.

BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel. Czechoslovakia. PERSAK, Kryztof – KAMINSKI, Lukasz, eds.: A Handbook of the Communist Security apparatus in East Central Europe, 1944−1989. Varšava, 2005, s. 87−161.

BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968−1989. Praha: Dokořán, 2005.

BLAŽEK, Petr. Kauza skupiny revoluční akce. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle dokumentů StB. KÁRNÍK, Zděněk – KOPEČEK, Michal, eds.: Bolševismus, komunismus  a  radikální  socialismus  v Československu.  Praha:  Dokořán,  2005,  sv.  4,     s. 199‒235.

BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948−1989. Praha: Academia, 2007.

BLAŽEK, Petr, ed. „Tentokrát to bouchne.“ Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007.

BLAŽEK, Petr. „Chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce“. Rozkaz ministrů vnitra k 100. výročí narození zakladatele sovětské tajné služby Felixe Dzeržinského. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 255−270.

BLAŽEK, Petr. Orwellův rok v Kopřivnici („Závěry z případu porušení směrnic A-oper-1-3 příslušníky Správy StB KS SNB Ostrava“).  Paměť a dějiny – úvodní  číslo. Praha: Ústav    pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 108−119.

BLAŽEK, Petr − BOSÁK, Vladimír. Akce „Bojanovice“ – 11. listopad 1976. Paměť a dějiny– úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 120−133.

BLAŽEK, Petr. Únorový  převrat  pohledem  Ústředny  StB  při  ministerstvu  vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 102−115.

BLAŽEK, Petr − BOSÁK, Vladimír. Akce „Alfa 1“. Sledování bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v prosinci 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 116−130.

BLAŽEK, Petr. Akce „Přednáška“: sledování Ivana Dejmala. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55−61.

BLAŽEK, Petr − KUBÁLEK, Michal, eds. Kolektivizace venkova v Československu 1948−1960 a středoevropské souvislosti. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008.

BLAŽEK,  Petr.  Akce  „Milan  2“.  TŮMA,  Oldřich  –  VILÍMEK,  Tomáš,  eds.:  Historik  v soudobých  dějinách.  Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 261−271.

BLAŽEK, Petr ‒ EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub. Jan Palach ’69. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009.

BLAŽEK, Petr − BURSÍK, Tomáš. Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010.

BLAŽEK, Petr ‒ JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal. Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra, 2010.

BLAŽEK, Petr. Vyhoštění krále majálesu. Allen Ginsberg a Státní bezpečnost. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 2, s. 28−43.

BLAŽEK,  Petr.  Akce  „Teolog“.   Sledování   Oto  Mádra  příslušníky  IV.  správy  SNB v osmdesátých letech. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011,  roč. 5, č. 2, s. 73−87.

BLAŽEK, Petr. Akce „Ivan-2“. Sledování Ivana M. Jirouse příslušníky Správy sledování Státní bezpečnosti. Paměť a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro  studium totalitních  režimů,  2012,  roč.  6, č. 1, s. 103−113.

BLAŽEK, Petr a kol. Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 66−75.

BLAŽEK, Petr. „Byli jsme první vojáci i zajatci studené války“. Případ kurýra Miloslava Čapka. JAŠEK, Peter, ed.: Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 39‒73.

BLAŽEK, Petr. Akce „Drak“. Sledování Jana Trefulky příslušníky Správy sledování StB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 1, s. 115−122.

BLAŽEK, Petr − PAŽOUT, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2013.

BLAŽEK, Petr. Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953. Instrukce pro likvidaci masových nepokojů. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 24, s. 156‒179.

BLAŽEK, Petr. Mimořádné zprávy Státní bezpečnosti o ohlasech na smrt a pohřeb prof. Jana Patočky. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 244‒279.

BLAŽEK, Petr a kol.  Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Katalog ze stejnojmenné výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

BLAŽEK, Petr, ed. „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“. Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Praha: Academia, 2017.

BLAŽEK, Petr. Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980−1984. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2 svazky, 2017.

BLAŽEK, Petr ‒ SCHOVÁNEK, Radek. Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historickými událostmi. Praha: Academia, 2018.

BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel – PERSAK, Kryztof – KAMIŃSKI, Łukasz, eds. Čekisté. Orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989. Praha: Academia, 2019.

BLAŽEK, Ondřej. Vladimír Třebín. Životní příběh agenta StB v kněžském katolickém exilu  v Římě. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 6, č. 1, s. 9‒38.

BLÁHOVÁ, Ivana. Reorganizace rejstříku trestů v roce 1952 aneb „bitva  o  skříně“.  Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 192–213.

BOBEK,   Michal   −   MOLEK, Pavel − ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.

BOHATA,  Ivan.  Protilidová  úloha   četnictva v letech  1918–1938. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, 1978.

BOHATA, Ivan. Místo a úloha policie ve státním aparátu buržoazního Československa v letech 1918–1938. Praha: Federální ministerstvo vnitra, 1980.

BOHÁČ, Lubomír. Jak to nebylo. Rozpaky nad knížkou Jana Havla Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty a nejen nad ní. Praha: Academia, 2006.

BOHÁČ, Lubomír a kol. Jan Masaryk. Úvahy o jeho smrti. 2. vyd. Praha: XYZ, 2010.

BORÁK, Mečislav. Na příkaz gestapa. Nacistické válečné zločiny na Těšínsku. Ostrava: Profil, 1990.

BORÁK, Mečislav. Tragédie slezských policistů. Těšínsko. Vlastivědný časopis okresů Frýdek-Místek a Karviná. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 1993, roč. 36, č. 4, s. 11−19.

BORÁK, Mečislav  –  JANÁK,  Dušan.  Tábory  nucené  práce  v  ČSR  1948–1954.  Šenov  u Ostravy: Tilia, 1996.

BORÁK, Mečislav. Archivní fondy  k  retribučnímu  soudnictví  v  České  republice. Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945−1955.  Sborník  z  mezinárodního  semináře.  Praha: Vězeňská služba ČR, 2001, s. 150−175.

BORÁK, Mečislav. Osoby souzené u retribučních soudů v nepřítomnosti. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2012, sv. 42, s. 269−284.

BORÁK, Mečislav. Personální složení jednotek Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938−1939. Časopis Slezského zemského muzea. Série B − vědy historické Opava. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015, roč. 64, č. 1, s. 61−70.

BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945−1948). Šenov u Ostravy: Tilia, 1998.

BORÁK, Mečislav. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2003.

BORÁK, Mečislav. Žytomyrská hromadná poprava Čechů v roce 1938. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 29‒39.

BOŠTÍK, Pavel. Velká krize kolektivizace v Pardubickém kraji. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, sv. 15, s. 325‒350.

BOUČEK, Jaroslav. 27. 6. 1950 ‒ poprava Záviše Kalandry. Česká kulturní avantgarda a KSČ. Praha: Havran, 2006.

BOUŠKA, Tomáš, ‒ LOUČ, Michal ‒ PINEROVÁ, Klára, eds. Českoslovenští političtí vězni: životní příběhy. Praha: Političtí vězni.cz, 2009.

BRET, Pavel – KALOUS, Jan. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jeho činnost a výsledky. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 257‒263.

BRODSKÝ, Jaroslav. Řešení gama. Praha: Lidové noviny, 1990.

BROFT, Miroslav a kol. Vojenské dějiny Československa. IV. díl, (1939−1945). Praha: Naše vojsko, 1988.

BROŽ, Ivan. Masarykův vyzvědač. Praha: Mladá fronta, 2004.

BRUŽEŇÁK, Vladimír. Četníci proti přesile. 13. září 1938 a krvavá vzpoura henleinovců na Sokolovsku. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 84‒96.

BŘACH, Radko. Akce Irena. Perzekuční zásah proti důstojníkům 11. pěší divize v Plzni v letech 1950–1952. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 5, s. 3–53.

BŘACH, Radko. Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924 a garanční dohoda čs. – francouzská z 16. října 1925. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 4–21.

BŘACH, Radko. Dohoda z 18. února 1919 o podřízení čs. ozbrojených sil vrchnímu velení maršála  Foche.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav,  2005, roč. 54, č. 1,   s. 30–39.

BŘACH, Radko. Úvahy představitelů francouzské vojenské mise z let 1919–1925 o úloze Československa v různých variantách konfliktu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 2, s. 284–312.

BŘACH, Radko. Závěrečná zpráva generála Fauchera z 15. prosince 1938 o francouzské vojenské misi v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 3, s.70–81.

BŘACHOVÁ, Věra.  Destrukce důstojnického  sboru čs.  armády  po  únoru 1948.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 3, s. 109–127.

BŘEČKA,  Jan.  Vzpomínka  na  BARIUM  a  Velkého  Josefa.  Historie  a   vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 40–52.

BŘEZINA,  Vladimír  –   PERNES,   Jiří,   eds.   Závěrečná   fáze  kolektivizace  zemědělství v Československu 1957‒1960. Brno: Stilius, 2009.

BUBNÍK, Zdeněk. Detektiv vzpomíná. Praha: Naše vojsko, 1969.

BUDÍN, Stanislav – KOSTROUN, Karel – TUČKOVÁ, Anna. Jak to bylo možné? (beseda o politických procesech 50. let). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 15 (příloha), s. I–VIII.

BUDÍN, Stanislav. Jak to vlastně bylo. Praha: Torst, 2007.

BUKOVSZKY, Ladislav. Bezpečnostný odbor ŠtB pri MV SSR a jeho pozícia v rámci mocenskej štruktúry (1969‒1970). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005,  roč. 1, č. 4, s. 63‒66.

BUKOVSZKY, Ladislav. Štátna bepečnosť a maďarská revolúcia.  Pamäť  národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 4, s. 15‒21.

BUKOVSZKY, Ladislav. Ochrana sovietskych vojsk a sovietskych vojenských objektov. VOLNÁ, Kateřina,  ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 25−36.

BURIAN, Michal – RÝC, Jiří. Historie spojovacího vojska. Ministerstvo obrany ČR – AVIS. Praha, 2007.

BURSÍK, Tomáš. Chemická laboratoř při ministerstvu vnitra. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 184‒189.

BURSÍK, Tomáš: Ztratily  jsme  mnoho  času…  Ale  ne  sebe!  Životy  politických  vězeňkyň  v československých věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

BURSÍK, Tomáš. Trestanecké pracovní tábory na Hornoslavkovsku. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 162−166.

BURSÍK, Tomáš. Osud odbojové organizace Černý lev 777. Příspěvek k historii ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Praha: Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, 2007.

BURSÍK, Tomáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena. Téma třídní justice v období 1948–1952. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 90−95.

BURSÍK, Tomáš. Klub 231, ministerstvo vnitra a jeho analytický odbor v roce 1968. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 101−106.

BURSÍK, Tomáš. Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

BURSÍK, Tomáš. Diskuse nad třetím odbojem. Kol. autorů: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 15.–16. dubna 2009. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 17‒26.

BURŠÍK, Zdeněk, ed. Služba policejní a správní. Praha: nákladem Bedřicha Bočánka, 1923.

BURŠÍK, Zdeněk. Trestní řád československý: (Pro potřebu stráže bezpečnosti). 3. vydání. Praha: Policejní Klub, 1937.

BRANDES, Detlef. Kolaborace v protektorátu Čechy a Morava.  Dějiny  a  současnost. Praha: Lidové noviny, 1994, roč. 16, č. 1, s. 25−29.

BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939−1945. Praha: Prostor, 1999.

BRANDES, Detlef. Cesta k vyhnání 1938−1945. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců    z Československa a z Polska. Praha: Prostor, 2002.

BRANDES, Detlef. Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Praha: Argo, 2012.

BRANDES, Detlef. Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích. Praha: Prostor, 2015.

BRENNER, Christiane. „Život na úkor společnosti“. „Příživnictví“ jako nástroj disciplinace mládeže v socialistickém Československu sedmdesátých a osmdesátých let. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 96‒104.

BRUNCLÍK, Jan ‒ HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách 1939‒1940. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006.

BRUŽEŇÁK, Vladimír  –  MACKE,  Josef.  Morový  rok.  Kronika  tragického  roku  1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Cheb: Svět křídel, 1. díl − Sokolovsko, 2017.

BRUŽEŇÁK, Vladimír  –  MACKE,  Josef.  Morový  rok.  Kronika  tragického  roku  1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Cheb: Svět křídel, 2. díl − Karlovarsko, 2017.

BŘACHOVÁ, Věra. Francouzská vojenská mise v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 6, s. 883‒910.

BŘACHOVÁ, Věra. Destrukce důstojnického sboru čs. armády po únoru 1948.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 3, s. 109‒127.

BŘEČKA, Jan. Dopadení npor. Oldřicha Pechala: tajemství jedné chaty. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 49–58.

BŘEČKA, Jan. Divoký západ si z našeho státu už dělat nedáme… Průběh demonstrací 21. a 22. srpna 1969 v Brně. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 3, s. 33−48.

bYSTRICKÝ, Jozef – ČAPLOVIČ, Miloslav – PURDEK, Imrich – ŠTAIGL, Jan. Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť 1918–2005. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918–2005. Bratislava: Magnet-Press Slovakia, 2005.

BYSTRICKÝ,  Valerián  a  kol.  Rok  1968  na  Slovensku a v Československu. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008.

BYSTRICKÝ, Jozef a  kol.  Ozbrojené  sily  Slovenskej  republiky.  História  a  súčasnosť.  90 rokov: 1918–2008. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918–2008. 2.doplnené vydanie. Bratislava: Magnet Press Slovakia,

BYSTRICKÝ, Valerián. Informácie diplomatov a spravodajskej služby o pripravovanom rozbití ČSR. PETRUF, Pavol a kol.: Slovensko a Československo v XX. stročí. Vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky. K 70. narodeninám PhDr. Dagmar Čiernej-Lantayovej, DrSc. Bratislava 2010, s. 113–128.

BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2011.

BYSTRICKÝ, Jozef. Vojenské trestné právo a trest smrti v slovenskej armáde po vstupe Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. SYRNÝ, Marek a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 56–80.

BYSTROV, Vladimír. Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945‒1955. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

BYSTROV,  Vladimír.  Svobodná  nesvoboda.   Některé  příklady  postupující   komunizace  a sovětizace mediální krajiny v Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945‒1948. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2006.

BYSTROV, Vladimír. Osud generála: komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského. Praha: Academia, 2007.

 

C:

CAJTHAML, Petr. Polopravdy a lži. Propaganda a dezinformace StB.  BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 177‒190.

CAJTHMAL, Petr. Profesionální lháři (Aktivní opatření čs. rozvědky do srpna 1968).  Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 9−41.

CAJTHAML, Petr. Komunistický policista a minulost. Sborník Archivu ministerstva vnitra,  č. 4, Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, s. 89−106.

CAJTHAML, Petr. Antonín Prchal (1923‒1996). Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 113‒115.

CAJTHAML, Petr. Public relations pro Státní bezpečnost. Bezpečnostní propaganda v letech 1968‒1971. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 191‒242.

CAJTHAML, Petr. Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–89 (Jmenný přehled s fotografiemi). Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 91−97.

CAJTHAML, Petr. Jaroslav Klíma: Strážce zákona s cejchem vlastizrádce. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, č. 1, s. 170−174.

CAJTHAML, Petr. Operace „Lyautey“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 14−21.

CAJTHAML, Petr. Politický úkol. Aktivní opatření v období krize komunistického režimu. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 17, s. 80‒105.

CAJTHAML, Petr. Josef Kudrna – dělník, funkcionář a ministr. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 281‒287.

CALIC, Edouard. Reinhard Heydrich. Schlüsselfigur des Dritten Reiches. Düsseldorf, 1982. CEJPEK, Stanislav. Československá armáda v roce 1938 a obrana jižních Čech. Marginalia Historica. Praha: Paseka, 2001‒2002, č. 5, s. 243‒292.

CESAR, Jaroslav – SNÍTIL, Zdeněk. Československá revoluce 1944‒1948. Praha: Svoboda, 1979.

Cesta k  Mnichovu:  sborník  statí  k  40.  výročí  vzniku  ČSR  a  20.  výročí  Mnichova. Praha: Vojenská politická akademie, 1958.

CIGÁNEK, Radim. Legalizace  umělých  potratů  v roce  1957.  Marginalia  Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 105‒113.

CIGLBAUER, Jan. Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945‒1948. Potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, Jinřichohradecka a Českokrumlovska. Praha: Academia, 2018.

CIGLBAUER, Jan. Útěk  příslušníků  českobudějovického  Gestapa.  Paměť  a  dějiny.  Praha: Ústav prostudium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 16‒26.

CÍLEK, Roman. Čas triumfu, čas pomsty: 1948‒1952: pohled do zákulisí politických zločinů. Třebíč: Tempo, 1997.

CÍLEK, Roman. Hrobaři iluzí, aneb, Kdo nepůjde s námi: 1948‒1953: výřez z obrazu bezpráví. Praha: Rodiče, 2003.

CÍLEK, Roman. Běda tomu, kdo vyčnívá z řady: 1948‒1953: pohled do zákulisí politických zločinů. Řitka: Čas, 2015.

CÍLEK, Roman. Čas slz a vzdoru: kalendárium 1938‒1945: den po dni: okupace, teror, odpor. Lidice: Vega-L, 2015.

CINTAVÝ, Pavol, ed. Po stopách Bielej légie v protikomunistickém odboji. Bratislava: KPV Slovenska, 1995.

CÍSAŘ, Alois. Sborník dokumentů ke vzniku a vývoji SNB v letech 1945−1948. Praha: Správa vědy a školství FMV, 1974.

CÍSAŘ, Alois, ed.  Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970: soupis článků   z vybraných československých periodik k problematice ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek od 21. srpna 1968 do 30. dubna 1969. Praha: Tiskový odbor sekretariátu MV ČSSR, 1975.

CÍSAŘ, Alois – HOLUB, Ota – KROUPA, Vlastislav. Tradice Sboru národní bezpečnosti (Základní skripta k historii SNB 1945–1970). Praha: Federální ministerstvo vnitra, Správa vědy a školství, 1977.

CÍSAŘ, Alois – VITOUŠOVÁ, Petra. Historie MV a SNB v základních datech. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, 1978.

CÍSAŘ, Alois – HOLUB, Ota. Příběhy věrnosti a cti. 2. dopl. vyd. Praha: Naše vojsko, 1987.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – DRÁPALA, Milan – PREČAN, Vilém ‒VANČURA, Jiří: Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Praha – Brno: Doplněk – ÚSD, 1997.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – HLUŠIČKOVÁ, Růžena: Hnutí za občanskou svobodu 1988– 1989: Sborník dokumentů. Praha, Maxdorf – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém: Charta 77. Dokumenty 1977–1989. Praha, ÚSD, 2007.

CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav, eds. Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2000.

CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939–1945. Chronológia najdôležitejších udalostí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2007.

CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské dejiny Slovenska, zv. V.  (1939–1945). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008.

CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav. Deň po dni SNP. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2012.

CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti   dejín Slovenska  1939–1945. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013.

CUHRA, Jaroslav. Trestní  represe  odpůrců  režimu  v letech  1969−1972.  Praha:  Ústav  pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CUHRA, Jaroslav. Katolická církev přelomu 80. let v diplomových pracích příslušníků StB. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 3‒145.

CUHRA, Jaroslav. Soudní perzekuce opozice na počátku normalizace. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii I.  Odpor  proti  komunistické  moci.  Praha: Karolinum, 1999, s. 130−144.

CUHRA, Jaroslav. Katolická církev a odpor vůči „normalizačnímu“ režimu. BLAŽEK, Petr, ed.: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 67‒78.

COURTOIS, Stéphane a kol. Černá kniha komunismu: zločiny, teror, represe. Praha: Paseka, 1999.

 

Č

ČAPEK, Miloslav. O mužích, na které se zapomnělo. Autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic. Praha: Pragma, 2000.

ČAPEK, Miloslav. Poražení vítězové – kapitoly z dějin třetího odboje. Praha: Mladá fronta, 2003.

ČAPLOVIČ, Miloslav.  Branné  organizácie  v  Československu  1918–1939  (so  zreteľom  na Slovensko). Bratislava: MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2001.

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds. Karpatsko-duklianska operácia – plány, realita, výsledky (1944–2004). Zborník príspevkov  z  medzinárodnej  vedeckej  konferencie vo Svidníku 30. septembra – 1. októbra 2004. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2005.

ČAPLOVIČ, Miloslav. Organizácia činnosti Československej vojenskej spravodajskej služby v rokoch 1919–1939. FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol.: Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 80–97.

ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária, eds.: Milan Rastislav  Štefánik  v  zrkadle  prameňov  a  najnovších  poznatkov  historiografie.   Bratislava: Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010.

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária a kol. Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010. Čechoslovackij krizis 1967−1969 gg. v dokumentach CK KPSS. Moskva: Rosspen, 2010.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Strana  světí  prostředky.  Martyrium  faráře  Josefa  Toufara.  Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Moje střetnutí s rozvědkou StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.

ČELOVSKÝ,  Bořivoj,  ed.  Oči   a   uši   strany.   Sedm   pohledů   do  života   StB.  Šenov   u Ostravy: Tilia, 2005.

ČELOVSKÝ,  Bořivoj.   Konjunkturální   materialismus   (z   diskuze   „Nad   archivy   StB   a historickou etikou“). Soudobé  dějiny.  Prah:  Ústav  pro  soudobé  dějiny,  2006,  roč.  13,  č. 1−2, s. 240−241.

ČEP, Tomáš. K sociální psychologii a sociologii politického vězně. Sociologická revue.  Brno: Masarykova sociologická společnost, 1946, roč. 12, č. 1, s. 52–53.

ČEPELÍK, Břetislav.  Letecká  vojenská  akademie  1945–1950.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 141–166.

ČERMÁK, Vilém. Tři otázky Václava Morávka. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav,1999, roč. 48, č. 2, s. 394–407.

ČERMÁK, Vilém. Muž proti okupaci.  Portrét  štábního  kapitána  Václava  Morávka.  Plzeň: Nava, 2007.

ČERNÝ, René. Bratři ve válce. Nové Strašecí: Gelton, 2011.

ČERNÝ, Vladimír. Protipartyzánské operace na Moravě v letech 1944–1945. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech  1945–1956.  ARBURG,  Adrian  von  a  kol.  Německy  mluvící  obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, s. 393–435.

ČERNÝ, Vladimír. Procesy s agenty gestapa, kteří působili proti komunistickému odboji, u Mimořádného lidového soudu v Brně v letech 1945–1948. VÁCHOVÁ, Jana, ed. Zpravodaj grantového projektu  Komunistická  strana  Československa  a  bolševismus.  Praha: Ústav  pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, č. 4, s. 65–113.

ČERNÝ, Vladimír. Levicové mládežnické organizace na Moravě v protinacistickém odboji. PAŽOUT, Jaroslav, ed. a kol.: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, sv. 8, s. 52‒80.

ČERNÝ, Vladimír. Brněnské Gestapo 1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky. Brno: Archiv města Brna – Moravské zemské muzeum, 2018.

ČERVENKA, Jiří. Šla s ním až k šibenici. Nové Strašecí: Gelton, 2006.

ČEŠÍK, Vojtěch. Kriminální inspektor a SS-Obersturmführer Franz Langer. Memo. Časopis pro orální historii. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, č. 1, 5–22.

ČEŠÍK, Vojtěch – KREISINGER, Pavel. Procesy s příslušníky olomoucké venkovní služebny Gestapa (1945–1952). SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 494–497.

ČÍHALÍK, Jan: Správní a policejní zákony uherské, platné na Slovensku a v Podkarp. Rusi. Druhé, doplněné vydání. Bratislava 1928.

ČÍHALÍK, Jan, ed. Správní a policejní zákony uherské platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi: český překlad. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Kroměříž: J. Gusek, 1932.

ČÍHALÍK, Jan, ed. První doplněk ke knize „Správní a policejní zákony uherské“. 3.přepracované vydání. Kroměříž: J. Gusek,

ČÍHALÍK, Jan, ed. Druhý doplněk ke knize „Správní a policejní zákony uherské“. 3.přepracované vydání. Bratislava: [s.n.], 1935.

ČÍŽKOVÁ, Petra. Vzpomínky s čistým srdcem (Vzpomínky na generálmajora Karla Smíška). Historie SNB. Sborník 2. Praha 1977.

ČONDL, Karel, ‒ PASÁK, Tomáš, eds. Čeští učitelé v protifašistickém odboji 1939‒1945: sborník studií a vzpomínek. Praha: Práce, 1978.

ČUKA, Petr. Únosy lidí z Československa sovětskou KGB. Securias Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001, č. 7, s. 192‒223.

ČUTKA, Jiří. Hodnota přátelství (rozhovor s Josefou Slánskou). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 13, s. 6–9.

ČVANČARA, Jaroslav ‒ STEGBAUER, Jiří. Akce atentát. Praha: Magnet-Press, 1991.

ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939−1945. Praha: Laguna, 3 sv., 2003−2008.

ČVANČARA, Jaroslav ‒ REICHL, Martin. Cesty osudu: [životní příběhy československých parašutistů vycvičených v létech 1941‒45 ve Velké Británii]. Cheb: Svět křídel, 2004.

ČVANČARA, Jaroslav – UHLÍŘ, Jan Boris. Chlebíčková aféra: poslední odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 37–48.

ČVANČARA, Jaroslav. Heydrich. Praha: Gallery, 2011.

ČVANČARA, Jaroslav. Struktura vedoucích osobností nacistické okupační  moci v Čechách a na Moravě ke dni 27. 5. 1942. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 92−93.

ČVANČARA, Jaroslav  – ŽÁČEK, Pavel. Velitelé služeben Gestapa v  Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012,  roč. 6, č. 2, s. 94−95.

ČVANČARA, Jaroslav. Děti nepřátel Říše. 2., rozš. vyd. Praha: ANLET, 2013.

 

D

DINUŠ, Peter. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004.

DINUŠ, Petr. Pokus StB o kompromitaci arcibiskupa Berana v Ostašově. Paginae historiae. Sborník Státního  ústředního  archivu v Praz(Národního  archivu).  Praha,  2007,  č.  15,  s. 213−230.

DLOUHÝ, Michal – MINAŘÍK, Jaroslav. Policejní letectvo: včera a dnes. Praha: Themis, 2000.

DLOUHÝ, Michal – VÁVRA, Vladimír. Četník Josef Bojas. Praha: Pragoline, 2009. DLOUHÝ, Michal. Ve jménu zákona. Praha: Pragoline, 2010.

DLOUHÝ, Michal. Století četnické kriminalistiky. Historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky. Cheb: Svět křídel, 2014.

DOBRÍKOVÁ, Mária. Generál Ján Golian. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 70–82.

DOBROVOLNÁ,  Monika.  Kolektivizace  na   Chotěbořsku.   Bakalářská   práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

Dokumenty k historii mnichovského diktátu: 1937−1939 [dokumenty z českých a sovětských archivů. Praha: Svoboda, 1979.

DOLEŽAL, Miloš. Jako bychom dnes zemřít měli: drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012.

DOLEŽALOVÁ, Markéta. KBSE, podzemní církev a úsilí o svobodu vyznání. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed.: Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 15‒28.

DOLEŽEL, Stephan. Antičeská filmová propaganda Třetí říše v letech  1938–1939. Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 65–86.

DOSKOČIL, František – ŽÁČEK, Pavel. Průlom. Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury. Olomouc: Votobia, 2004.

DRÁBEK, Jakub – JEČNÝ, Radim. K legislativnímu zakotvení obrany Republiky československé. Dvacáté století. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, roč. 10, č. 2, s. 44–61.

DROBNÁ, Markéta.  Služebna  gestapa  v  Pardubicích,  1939–1942.  Diplomová  práce (ved. Vladimír Černý). Brno: Masarykova univerzita, 2017.

DRŠKA, Pavol. K některým otázkám budovania jednotnej organizácie brannej výchovy – Svazu brannosti a jeho činnosti před Februárom. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 4, s. 541‒575.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 1. Přes Mnichov do emigrace. Praha: Melantrich, 1991.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 2. Emigrací k vítězství. Praha: Melantrich, 1991.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek druhý. Kniha 1. Emigrací k vítězství. Praha: Melantrich, 1992.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek druhý. Kniha 2. Rok 1948 − Únor 1948. Praha: Melantrich, 1992.

DUBOVÁ, Zuzana. Mimořádný lidový soud Chrudim. Sborník prací východočeských archivů. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2008, č. 12, s. 259–269.

DUBOVSKÝ,  Patrik.  Konfrontácia  ŠtB  s kňazmi  a  laickým  apoštolátom  v 80.  rokoch 20.storočia (sonda západné Slovensko). DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed.: Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 188‒206.

DUBOVSKÝ, Patrik. Hlavné aktivity Jána Langoša – od samizdatov po lustračný zákon. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 200‒215.

DVOŘÁK, Jiří a kol. České Budějovice pod hákovým křížem. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016.

DVOŘÁK,  Tomáš. Těžba  uranu versus „očista“ pohraničí. Německé pracovní   síly v Jáchymovských dolech na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 626−671.

DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947‒1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Brno: Matice moravská, 2012.

DVOŘÁK, Tomáš. Situační zprávy jako pramen poznání nálad a postojů obyvatel na příkladu poválečného pohraničí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 101‒121.

DVOŘÁČEK, Petr. Ústav zahraničního studia Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti a jeho role ve vzdělávacím systému ministerstva vnitra. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 114‒122.

DVOŘÁČEK, Petr. Vzdělávací systém resortu ministerstva vnitra na počátku normalizace. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 74‒95.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Státní bezpečnost v letech 1945−1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Bedřich Pokorný – vzestup a pád. Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 2. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2004, s. 233−279.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Historie a vývoj   československého civilního zpravodajství  se zaměřením na rozvědku (1919−1990). Praha: Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), 2015.

DVOŘÁKOVÁ, Zora: Milada Horáková. Praha: Středočeské nakladatelství 1991.

DVOŘÁKOVÁ, Zora: Z letopisů třetího odboje. Zpracováno podle dokumentů z Ústředního archivu Konfederace politických vězňů. Praha: Hříbal 1992.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Smrt pro tři ministry. 2. vyd. Třebíč: Akcent, 2000.

DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě, Praha: Klub Milady Horákové, 2001.

DVOŘÁKOVÁ, Zora: Politikové na útěku. Osudy změněné 25. únorem 1948, Praha: Epocha, 2004.

DVOŘÁKOVÁ, Zora: To byla Milada Horáková ve  fotografiích a dokumentech. Praha: Nakladatelství Eva – Milan Nevole 2009.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Popravení, kam jste se poděli? Příběh jednoho výzkumu. Praha: Eva, 2013.

 

Ď

ĎURINA, Ľubomír – RAGAČ, Radoslav. Rekonštrukcia zväzkov v Archíve ÚPN. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 77‒84.

 

E

ECHTERNKAMP, Jörg – MACK, Hans-Hubertus, eds. Dějiny bez hranic? Evropské dimenze vojenských dějin od 19. století po dnešek. Praha: Academia, 2019.

EICHLER,  Jan.  Vyhodnocování  bezpečnostních  hrozeb  v  době  studené  války.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3–4, s. 507–537.

EISENHAMMER, Miroslav. Archivní fondy organizací zajišťujících protileteckou ochranu   v Protektorátu Čechy a Morava. KRAVAR, Zdeněk – POLONCARZ, Marek – ŘEHÁČEK, Karel, eds. Německá okupační správa v letech 1938–1945. Praha: Česká archivní společnost, 2018, s. 113–126.

ELIÁŠOVÁ, Jaroslava ‒ PASÁK, Tomáš ‒ PASÁKOVÁ, Jana, ed. Heydrich do Prahy ‒ Eliáš do vězení: [dosud nepublikované svědectví z období protektorátu]. Praha: Práh, 2002.

EMMERT, František. Sametová revoluce: kronika pádu komunismu 1989. Praha: Computer Press, 2009.

EMMERT, František. Československý zahraniční odboj za 2. světové války  na  západě. Brno: CPress, 2012.

EMMERT, František. Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2012.

EMMERT, František. Československý odboj za druhé světové války. Praha: Mladá fronta, 2015. EMMERT, František. Mobilizace 1938: chtěli jsme se bránit!. Brno: František Emmert, 2015. EMMERT, František. Atentát na Heydricha. 2. vyd. Praha: CPress, 2016.

EMMERT, František. Německá okupace českých zemí. Praha: Mladá fronta, 2016.

EMMERT, František. Československo ve válečném stavu. Historický obzor. Praha: Vydavatelství Neptun DeskTopPublishing, 2017, č. 3.–4, s. 74–79.

EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. 2., přepracované a rozšířené  vydání. Brno: Clio, 2017.

EMMERT, František. Holocaust. Praha: Mladá fronta, 2018.

ENGELMANN, Roger. Funkční proměna Státní bezpečnosti. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000, roč. 7, č. 1−2, s. 122−137.

ENGELS, Friedrich. Úloha násilí v dějinách. Článek z pozůstalosti. Praha: Svoboda, 1950.

 

F

FABIÁN, František. Úřední soudy. Archivní časopis. Praha: Ministerstvo vnitra ČR − Sekce archivní správy, 1958, roč. 8, č. 3, s. 171–182.

FABŠIČOVÁ, Marta – ČERVENKOVÁ, Zd.: Nejvyšší vojenský soud 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1984.

FABŠIČOVÁ, Marta − VALIŠ, Zdeněk, eds. Vojenské osoby odsouzené Státním soudem Praha, Brno, Bratislava v letech 1948−1952. Praha: Historický ústav Čs. armády, 1992.

FABŠIČOVÁ, Marta – VALIŠ, Zdeněk. Zákon 231/1948 Sb. a Obranné zpravodajství Čs. armády. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 158−270.

FALISOVÁ, Anna. Kriminalita mládeže v medzivojnovom období na Slovensku. SOKOLSKÝ, Leon,  ed.  Kriminalita,  bezpečnost  a  súdnictvo  v  minulosti  miest  a  obcí  na Slovensku:  zborník  z  rovnomennej   vedeckej  konferencie  konanej  1.‒3.  októbra  2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 347–357.

FALTYS, Antonín. Povstání českého pohraničí v rámci Velkoněmecké říše v letech 1938‒40. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 3, s. 386‒420. FÁREK, František – JEŽEK, Vladimír, ed. Stopy mizí v archívu… Praha: Vyšehrad, 1975.

FEDORČÁK, Peter. Defenzívna  spravodajská činnosť spravodajskej odbočky v Košiciach v medzivojnovom období. Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2016, roč. 20, č. 4, s. 34–51.

FEJLEK, Vojtěch. 28. říjen 1918 a vznik předmnichovské československé armády.Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1958, roč. 7, č. 3, s. 368‒392.

FENCL, Radek. Struktura ZS/GŠ v roce 1989. Sborník Archivu bezpečnostních  složek,  Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 181‒194.

FETKA, Josef ‒ ŠRÁMEK,  Pavel,  ed.  Československá  válečná  armáda  1918‒1939. Praha: Mladá fronta, 2015.

FIALA, Jan. Partyzáni a banderovci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 6, s. 120–133.

FIALA, Jan. Mobilizace československé armády na podzim 1921. Historie  a  vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 57, č. 2, s. 36–67.

FIAMOVÁ, Martina. Úloha žandárstva pri deportáciách Židov v roku 1942. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 48‒55.

FIAMOVÁ, Martina. „Vydejte nám krávy, my  družstvo  nechceme!“ Bezpečnostná situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 150‒181.

FIC,  Vladimír.  Protipartyzánská  opatření  fašistických  okupantů   na   východní   Moravě   a ve Slezsku v letech 1943–1944. HALAMA, Václav – MIKULKA, Jiří, eds. Morava v boji proti fašismu II. Brno 1990.

FIERLINGER, Zdeněk. Nebezpečí německé okupace a povstání na Slovensku – pomoc SSSR. Válka a revoluce. Praha: Vojenský historický ústav, 1949, č. 1, s. 26‒48.

FIEDLER,  Martin.  Akce  PREVENCE.   Securitas   Imperii.  Praha:   Themis,  1999,  č.  5, s. 146‒172.

FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920−1938. Praha: Libri, 2006.

FILIP, Vladimír a kol. Brno 1939–1945: roky nesvobody. Brno: Josef Filip, 3 svazky, 2011–2013.

FIŠER, Zdeněk. Prvé čtyři roky. Část  I. Kroměřížsko a Zdounecko v letech 1945–1948.  Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989.

FRAJDL, Jiří. Stráž obrany státu při obraně republiky 1938‒1939. Praha: Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí Klubu českého pohraničí, 2003.

FRANCEK, Jindřich. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada: zločinnost a bezpráví. Praha ‒ Litomyšl: Paseka, 2011.

FRANCEV, Vladimír. Vývoj organizace  útočné  vozby  československé  armády  1918–1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 5, 42. 13–42.

FRANCEV, Vladimír. Útočná vozba slovenské armády 1939–1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 2, s. 98–130.

FRÁNEK, Vilém – KONEČNÝ, Karel. „Operace Vajnory“. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 135‒164.

FREMAL, Karol. Ilegálna a povstalecká Slovenská národná rada v rokoch 1943–1945. GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav – ŠMIGEĽ, Michal, eds. Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Krakov: Spolok Slovákov v Polsku, 2013, s. 10–36.

FRIEDL, Jiří. Obranné zpravodajství československé armády a československo-polské vztahy v roce  1946.  Slovanský  přehled.  Praha:  Historický  ústav  AV  ČR,  2008,  roč.  94,  č.  2,  s. 269−280.

FROLÍK, Jan. Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1991, roč. 41, č. 2, s. 448−510.

FROLÍK, Jan. Sovětští špióni  v předmnichovském  Československu.  Střední  Evropa,  Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (I.S.E.), 1995, roč. 11, č. 51, s. 83−90.

FROLÍK, Jan. Plukovník Antonín Prchal a jeho doba. Minulostí Západočeského kraje. Ústí nad Labem: Albis international, 1996, roč. 31, s. 129–186.

FROLÍK, Jan. Osud fondů Studijního ústavu MV. Archivní časopis. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 1998, roč. 48, č. 1, s. 4‒17.

FROLÍK, Jan. Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2002, roč. 52, č. 2, s. 371−520.

FROLÍK, Jan. Zvláštní fond (fond Z) operativního archivu Státní bezpečnosti. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 295−303.

FROLÍK, Jan. Několik příkladů využití písemností vzniklých z činnosti personálních útvarů ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra při zkoumání jejich historického vývoje po roce 1945. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 221−249.

FROLÍK, Jan. O první archivní prohlídce u bezpečnostních složek ministerstva vnitra a nejen o ní. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 353−364.

FROLÍK, Jan. Operativní archivy bývalé Státní bezpečnosti. Archivní časopis. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2007, roč. 57, č. 2, s. 81−108.

FROLÍK, Jan. Internetová edice směrnic pro agenturně operativní činnost a evidenci Státní bezpečnosti. Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2011, roč. 61, č. 1, s. 380−387.

FROLÍK, Josef. The Frolik Defection. The Memoirs of an Intelligence Agent. London: Leo Cooper, 1975.

FROLÍK, Josef. Špion vypovídá. Praha: Orbis, 1990.

FROMMER, Benjamin. Národní očista. Retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, 2010.

FÜGNER-TRÜTZSCHLER, Eugenie.  Akce  Nikola.  Postup  a  cíle  získávání  emigrantů pro potřeby Státní bezpečnosti. VOLNÁ, Kateřina, ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 121−132.

 

G

GABČO, Martin. „Protikomunistické“ aktivity košickej Rodiny v rokoch 1948–1953. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. s. 78‒89.

GABZDILOVÁ, Soňa. Slovenská spoločnosť, odbojové hnutie a nemcká minorita. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 281–294.

GAĎOUREK, Ivan – NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářování, pronásledovaní a zneuznaní. Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 1997.

GALAŠ, Radek: Československé četnictvo (1918–1929). Praha: Academia, 2019.

GALAUNDER, Jan. Česká vojenská tradice v proměnách času. Vrch Vítkov v české historické paměti. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 3–34.

GAMPE, Kamil ‒ VALTR, Bohumil ‒ MATĚJČEK, Josef. Vojensko-technický výcvik: cvičný řád pěší a jízdní uniformované stráže, cvičení s maskou, tělovýchova, pokyny pro obranný systém, šerm šavlí, nauka o zbrani a střelbě. Praha: Policejní  klub  odborné a literární práce  v Československé republice, 1938.

GAREK, Martin. Pracovný tábor Ústie  nad  Oravou  1943–1949.  Pamäť  národa.  Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 33‒53.

GEBAUER, František a kol. Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948‒1949. Statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 1993.

GEBHART,  Jan  –  KOUTEK,  Jaroslav  –  KUKLÍK,  Jan.  Na  frontách  tajné   války. Praha: Panorama, 1989.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Zápas o Československo na poli zpravodajství v druhé polovině 30. let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 1,    s. 88–112.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Zápas o Československo na poli zpravodajství v druhé polovině 30. let (II.). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 3, s. 41–66.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan.  Československo-polské  vojenské  zpravodajské  aktivity na jaře a v létě roku 1939. Historie a vojenství. Praha:  Vojenský historický ústav, 1992,     roč. 41, č. 3, s. 66−94.

GEBHART, Jan. Českoslovenští vojenští zpravodajci v Paříži (1939−1940). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 3, s. 129−138.

GEBHART, Jan. Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 3–13.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny české, 1938‒1945. Praha: Paseka, svazek XV, a‒b, 2007.

GEIER, Jan. Perzekuce kapucínů v Sokolově po roce 1949. Případ Ondřeje Karla Frgala a Josafata Aloise Konečného. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 79−132.

GONDA, Radim. K otázce nacistické perzekuce německých antifašistů na Jihlavsku. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 203–248.

GREGOR, Pavel. Vyšetřování akce ASANACE. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 177‒196.

GREGOR, Michal – SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Bohuš Vavro. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 94‒102.

GREGOR, Michal. Události roku 1968 z pohľadu ŠtB na Slovensku. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 107−112.

GREXA, Ján. Šport v tieni ŠtB. Pamäť národa.  Bratislava:  Ústav  pamäti  národa,  2013, roč. 9, č. 3, s. 53‒78.

GREXA, Ján. Športoví funkcionári v rukách Štátnej  bezpečnosti.  Pamäť  národa.  Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 2, s. 3‒33.

GRISOVÁ, Hana. Barnabitská komise. Její činnost a výsledky. ROKOSKÝ Jaroslav, ed.: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 39‒70.

GRŇA, Josef. Partyzánské historky. Brno: Klub Kounicových kolejí, 1946.

GRULICH, Petr. Četnictvo v Hradci králové: Úvod do jeho struktury ve třicátých letech 20. století. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, č. 15, s. 135–162.

GRUNTORÁD,  Jiří.  Akce  NORBERT.  Securitas  Imperii.  Praha:  Themis,  1995,  č.  2,   s. 5−45.

GRUNTORÁD, Jiří. Státní bezpečnost proti Chartě 77  –  Akce  IZOLACE (krátká  analýza  a edice dokumentů). Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 173‒190.

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František. Málo známé zločiny SD ve východních Čechách. Praha: Naše vojsko, 2008.

GRYČOVÁ, Monika. Vývoj organizace trestního soudnictví v letech 1918–1989. Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

GRYM, Stanislav. „Jamesové Bondové“ ve službách Hlavní správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti aneb morálně politický stav jejich příslušníků. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 90‒99.

GUELTON, Fréderic – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009

GULA, Marián. Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci. Securitas imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1994,  č. 1, s. 6−17.

GULA, Marián – VALIŠ, Zdeněk. Vývoj typologie svazků v instrukcích pro jejich evidenci. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 117−150.

GULA, Marián. Sekcia evidencií. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 81‒83.

GULA, Marián. Archívne knihy vyšetřovacích spisov – spracovanie evidencie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 84‒93.

GULA, Marián. Niektoré pramene k perzekúciam biskupa Rudolfa Baláža Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 2, s. 40‒52.

GULA, Marián. Jozef Beberník – kariéra vyšetrovateľa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 2, s. 72‒84.

 

H

HABERMANN, Tomáš. Souzen bude sionismus. Procesy se Šimonem  Ornsteinem a spol. a s Mordachejem Orenem. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 42−57.

HABRNÁLOVÁ, Lenka. Akce Březen. Rekonstrukce plánů na vojenský převrat s důrazem  na roli škpt. Karla Martínka. ROKOSKÝ Jaroslav, ed.: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 71‒98.

HAIS-TÝNECKÝ, Josef. Četnický generál Václav Řezáč a pražský převrat. Naše revoluce. Praha: Čs. obec legionářská, 1934, roč. 10, s. 64–65.

HALLA,  Josef.  Zneužití  §  124  trestního  zákona  při  perzekuci  náboženských  aktivit (tři slovenské případy na pozadí sdělení VONS). DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed.: Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 165‒177.

HALLA, Josef. Do nové éry se star(ono)vými tvářemi aneb Poslední týdny kontrarozvědky. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 385‒399.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v službách ŠtB: Emil Balho – náčelník normalizačnej Štátnej bezpečnosti v Stredoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 73‒83.

HALČÍN, Daniel.  Kariéry v službách ŠtB: avel Korbeľ − náčelník Správy ŠtB v Stredoslovenskom kraji (1980‒1989). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 3, s. 62−71.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v ŠtB: Michal Kasan, náčelník ŠtB v Západoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 70−78.

HALČÍN, Daniel. Ján Sútor a Vyhlásenie náčelníkov ŠtB z augusta 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 73‒86.

HALČÍN, Daniel. Činnosť krajských  a okresných útvarov pasov a  víz na území Slovenska v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 4,   s. 81‒91.

HAĽKO, Jozef. Československá rozviedka a Vatikán. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 13‒19.

HANÁK, Vítězslav. Rádiová stanice skupiny Silver – A Libuše a její radiotelegrafista Jiří Potůček. (Rozbor a kritický pohled na rádiový provoz vedený v lednu až červnu 1942 mezi vojenskou rádiovou ústřednou a stanicí Libuše s radiotelegrafistou Jiřím Potůčkem) I‒II. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5 (s. 213‒240), č. 6 (s. 213‒241).

HANÁK, Vítězslav. Organizace rádiového spojení s paraskupinami zpravodajského odboru londýnského MNO v letech 1941‒1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 4, s. 116‒155.

HANÁK, Vítězslav. Operace Percentage. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 4, s. 828–846.

HANÁK, Vítězslav. Dokumenty a depeše z Benešova  londýnského  trezoru. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 1, s. 153–175.

HANÁK, Vítězslav. Muži a radiostanice tajné války. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2002.

HANZLÍK, František. Formování důstojnického sboru československé armády v letech 1945−1948. Brno: [s.n.], 1991.

HANZLÍK, František. K problematice budování důstojnického sboru Československé armády v roce 1945. Přijímání důstojníků v roce 1945 – tzv. první očista. Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 6, s. 76‒101.

HANZLÍK, František. K působení vojenského obranného zpravodajství v letech 1945−1948. Sborník Vojenské akademie. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1992, č. 1, s. 1−10.

HANZLÍK, František. K působení vojenského obranného zpravodajství v letech 1945−1948. Sborník Vojenské akademie. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1993, č. 4, s. 1−30.

HANZLÍK, František. Bezpečnostní složky v boji o uchopení politické moci v českých zemích v letech 1945−1948. Brno: 1996.

HANZLÍK, František. Únor 1948. Výsledek nerovného zápasu. Praha: Prewon, 1997.

HANZLÍK, František − POSPÍŠIL, Jaroslav −  POSPÍŠIL,  Jan.  Sluha  dvou  pánů.  Vizovice: Lípa, 1999.

HANZLÍK, František. Souvislosti vzniku Vojenského obranného zpravodajství a jeho podíl na formování bezpečnostních složek ministerstva vnitra v roce 1945. Sborník Vojenské akademie v Brně. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999, Řada C−D, č. 2, s. 129–140.

HANZLÍK, František − POSPÍŠIL, Jaroslav. Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci. Vizovice: Lípa, 2000.

HANZLÍK, František − RÁKOSNÍK, Zdeněk − KOZÍLEK, Rostislav. Historie a současnost. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2002.

HANZLÍK, František − BEJČEK, Eduard. Voják se srdcem bohéma − genmjr. Richard Tesařík. Vizovice: Lípa, 2002.

HANZLÍK, František. Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945−1950. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

HANZLÍK, František – KONEČNÝ, Karel (eds.). Komunisté v odboji očima plk. gšt. Oskara Pejši. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 2, s. 94–102.

HANZLÍK, František. Případ kpt. Adolf Püchler (svědectví agenta OBZ o nelegálním získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946−1947). Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

HANZLÍK, František − VONDRÁŠEK, Václav. Armáda v zápase o politickou moc v letech 1945−1948. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2006.

HANZLÍK, František, ed. Svaz československých důstojníků v exilu 1952−1958 (sborník dokumentů − díl I.). Brno: Univerzita obrany, 2007.

HANZLÍK, František, ed. Svaz československých důstojníků v exilu (sborník dokumentů − díl II.). Brno: Univerzita obrany, 2008.

HANZLÍK,  František  −  KONEČNÝ,  Karel.  Čs.  vojenský  exil  pro  obnovu  demokracie   v Československu po únoru 1948. Brno: Univerzita obrany, 2009.

HANZLÍK, František. Generál Heliodor Píka: tragický osud vlastence. Historie a vojenství. 2009, roč. 58, č. 2, s. 72–80.

HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. Reicin − fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011.

HANZLÍK, František. Proč byl odvolán gen. Ludvík Svoboda z funkce ministra národní obrany v dubnu 1950? TOMEK, Prokop – PEJČOCH, Ivo – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Od svobody  k nesvobodě 1945−1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − OKP MO, 2011, s. 148−161.

HANZLÍK, František. Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945−1955. Praha: Powerprint, 2015.

HANZLÍK, František. Obranné zpravodajství v armádě. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, díl IV., N−O, s. 643−649.

HANZLÍK, František. Utajená vazba Hrdiny SSSR. Osudy Richarda Tesaříka v období perzekucí v armádě v letech 1948–1954. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 136−175.

HASIL, Jan – HUBENÝ, David. Jeden dramatický den Protektorátu – uniformovaná policie ve Velké Praze 27. května 1942 a dnech následujících. HASIL, Jiří – HRDLIČKA, Milan, eds.: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. JANA KUKLÍKA. Praha: Karolinum, 2011, s. 101–111.

HAUNER,  Milan.  Edvard  Beneš  v Chicagu  1939  a  počátky  druhého  odboje.  Historie   a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 31–56.

HAVEL, Jan. Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty. Ve stínu úvah a světle dokumentů. Vizovice: Lípa – A. J. Rychlík, 1998.

HAVELKA,  Martin.  Organizace  a  vývoj  vojenské  justice  v  ČSR.  Rigorózní  práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009.

HAVLÍČKOVÁ, Petra. Jihlava pod vlivem nacistů. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 144–155.

HAVLÍK, Adam. Docílit úplného rozložení… 3. oddělení 1. odboru X. správy SNB. Paměť   a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 4, s. 65−74.

HAVLÍK, Ondřej. Vojenský újezd Milovice a Mladá a invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

HÁJEK, Adam. Elitní složky Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě Treuschar, vzorné roje, ZZ-oddíly. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 13−68.

HÁJKOVÁ, Alena. Strana v odboji. Z dějin ilegálního boje KSČ  v letech  1938‒1942.  Praha: Svoboda, 1975.

HÁJKOVÁ,  Dagmar.  Emanuel   Voska.   Špionážní   legenda   první   světové   války.   Praha: Academia, 2014.

HEJL, Vilém – KAPLAN, Karel. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990.

HELEŠICOVÁ, Věra a kol. Zemský úřad Praha. Policejní a bezpečnostní záležitosti 1911–1948. Dílčí inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1966.

HELEŠICOVÁ, Věra  –  MACHATKOVÁ,  Raisa.:  Místní  velitelství  protiletecké  ochrany v Praze (Oertliche Luftschutzleitung Prag), (1935) 1939–1949. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1972.

HELEŠICOVÁ, Věra a kol. Zemské finanční ředitelství v Praze, (1901) 1918–1952 (1954). Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1977.

HELEŠICOVÁ Věra a kol. Zemské finanční ředitelství v Praze – pensijní spisy státních zaměstnanců 1910–1952. Inventární soupis. Praha: Státní ústřední archiv, 1980.

HERAJT, Tomáš. Historie policie v letech 1918–1945. Policejní ředitelství v Plzni. Mladá Boleslav: Československá obec legionářská − Jednota Mladá Boleslav, 2010.

HERZÁN, Martin. Jihlava ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Jihlavě 1945–1990. [s. l.]: Jiří Vybíhal, 2011.

HERZÁN, Martin. Třebíč ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Třebíči 1945–1990.  [s. l.]: Martin Herzán, 2012.

HERZÁN, Martin. Třešť ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Třešti 1945–1990.  [s. l.]: Martin Herzán, 2013.

HEUMOS, Peter. Poválečná očista a komunistické bezpráví. Nad článkem Jakuba Šloufa. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, č. 4, s. 624‒627.

HIBLER, Jan. Protistátní organizace T. G. Masaryk. ROKOSKÝ Jaroslav, ed.: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 99‒132.

HLADÍK, Ondřej. Čeněk Petelík ‒ dozorce věznů a jeho cesta na popraviště. Historická penologie: časopis  Institutu  vzdělávání ‒ Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, č. 2, (2011), s. 1‒51.

HLADÍK, Ondřej ‒ STEINOVÁ, Šárka. Justiční statky: vězni a zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012.

HLADÍK, Ondřej. Přehled pramenů k dějinám vězeňství po roce 1850 − I. Státní okresní archivy v Čechách. Historická penologie, příloha. Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2013, s. 4‒174.

HLADÍK, Ondřej. Přehled pramenů k dějinám vězeňství po roce 1850 − II. Státní okresní archivy na Moravě a ve Slezsku. Historická penologie, příloha. Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2014, s. 3‒123.

HLADÍK, Ondřej. Vznik VŠ SNB a katedra penologie v 80. letech 20. století. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, 2014, č. 1, s. 44‒64.

HLADÍK, Ondřej. Rok 1953 jako vrchol  sovětizace  vězeňství.  Historická  penologie.  Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, 2014, č. 1, s. 52‒63.

Hlas revoluce. Týdeník Československé obce legionářské. Praha: Československá obec legionářská, 1945−1948, roč. 1−4.

Hlas  revoluce.  Týdeník  Českého  svazu  bojovníků  za  svobodu.  Praha:  Svaz  bojovníků   za svobodu, Magnet, Naše vojsko, Magnet-Press, 1948−1990, roč. 1−44.

HLAVINKA, Ján. Židovská komunita pod kontrolou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 20‒32.

HLAVOVÁ, Viera. Kulak triedny  nepriateľ.  „Dedinský  boháč“  v kontexte  kolektivizácie na Slovensku (1949‒1960). Bratislava: Veda, 2010.

HOFMAN, Petr. Deník Vojtěcha Borise Luži. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 131–152.

HOLLER, Josef. … a odsuzuje se k trestu smrti provazem (proces s gen. Heliodorem Píkou). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 17,  s. 10–12.

HOLUB, Ota. Boje Československé armády a jednotek Stráže obrany státu na Podkarpatské Rusi (Karpatské Ukrajině) v březnu 1939. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Čs. výbor pro dějiny protifašistického odboje. Historicko-dokumentační komise při Ústředním výboru SPB, 1969, roč. 7, č. 5, s. 5–74.

HOLUB, Ota. Ztráty československých ozbrojených sil v roce 1938‒1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 4‒5, s. 630‒645.

HOLUB, Ota − KROUPA, Vlastislav. Bojové tradice SNB − trvalý zdroj zkušeností a poučení pro mladou generaci. Praha: Ideologické oddělení ÚV SSM, 1982.

HOLUB, Ota. Věc: Loupežník Nikola Šuhaj. Praha: Československý spisovatel, 1983.

HOLUB, Ota. Opatření  k obraně a ochraně čs. státní hranice ve 20. a 30. letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1986, roč. 35, č. 2, s. 92–104.

HOLUB, Ota. Stůj! Finanční stráž! Praha: Naše vojsko, 1987.

HOLUB, Ota. Vojenská a bezpečnostní opatření proti nebezpečí vzpoury SdP v pohraničí v létě 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 4, s. 117–132.

HOLUB, Ota. Organizace a příprava Stráže obrany státu k bojové činnosti při zajištění státní hranice ČSR v letech 1936−1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 3, s. 18−39.

HOLUB, Ota. Trutnovští hraničáři 1920–1938. Příspěvek k dějinám československé armády, Krkonoše – Podkrkonoší. Trutnov: Muzeum: Podkrkonoší, 1995.

HOMOLA, Zdeněk. Skupina BOZ 38. Případ třetího odboje na jižní Moravě? ROKOSKÝ Jaroslav, ed.: Vysokoškoláci o  totalitě  2011.  Sborník  oceněných  studentských  prací.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 133‒166.

HOMOLA, Zdeněk – KOKEŠ, Luboš a kol. Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Katalog ze stejnojmenné výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

HORA, Ota. Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1978.

HORA, Ota. Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa. Praha: Melantrich, 1991, 2 sv.

HORALÍKOVÁ, Klára. Počátky spolupráce bezpečnostních  aparátů  NDR  a  ČSR.  Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14,  s. 210‒235.

HORNOVÁ, Hana. K fašistickému pokusu o puč v Židenicích 22. ledna 1933. Revue dějin socialismu. Praha: Ústav dějin KSČ, 1970, roč. 10, č. 1, s. 85–102.

HOŠEK, Eduard. Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA v období 1969‒1973. Sborník Archivu  bezpečnostních  složek.  Praha:   Archiv   bezpečnostních   složek,   2016,   č.   14,   s. 473−506.

HOŠŤÁLEK, Josef. Organisace sborů Stráže bezpečnosti, všeobecná ustanovení o služebním poměru, povinnosti, práva, zvláště pak platová úprava. Praha: Odborové sdružení Státní stráže bezpečnosti, 1929.

HRABÁLEK, Jaroslav. Archiv Velitelství vojenské zpravodajské služby. Praha, 1952.

HRBEK, Antonín. Podkarpatská Rus: stoleté výročí vzniku. Olomouc: Poznání, 2018.

HROMÁDKO,  Otakar.  Jak  se  kalila  voda.  Výbor  z kriminálních  příběhů  a  úvah.  Praha: Epocha, 2017.

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska,  zv. 4. (1914–1939). Bratislava: MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996.

HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds. Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat. Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4.–5. mája 1999. Bratislava: Vojenský historický ústav, 1999.

HRUBOŇ, Anton. Hlinkova garda na  spoločensko-politickej  scéne  Slovenska  v  roku  1941. SYRNÝ, Marek a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 105–116.

HRUŠKA, Emil. Boj o pohraničí. Sudetoněmecký Freikorps v roce 1938. Praha: Epocha, 2018.

HUBENÝ, David. Protektorátní četnictvo ve slánském okrese za druhé světové války. Slaný  a Slánsko v letech 1939–1945. Slaný, 2011, sv. č. 5 edice Historie Slánska ve XX. století,      s. 144–150.

HUBENÝ, David. Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty (1917) 1919–1955. Dílčí inventář. Praha: Národní archiv, 2013.

HUBENÝ, David. Spolupráce Policejního ředitelství v Praze a Rudé armády na zajištění bezpečnosti ve Velké Praze a potlačení marodérství. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 159–174.

HUBENÝ, David.  „Boj  proti  zbytečným  souložím.“ Střípky  z dějin  boje proti  prostituci  a obchodu s bílým masem na území Československa a zejména v působnosti Policejního ředitelství v Praze  ve 20. až 40. letech 20. století.  SCHELLE, Karel  –  TAUCHEN, Jaromír a kol.: Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 176–184.

HUBENÝ, David. Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války. Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 94–105.

HUBENÝ, David. Zavedení revírní organizace u Policejního ředitelství v Praze za druhé světové války. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 13–30.

HUBENÝ, David. Personální záležitosti z počátků československé správy Podkarpatské Rusi – obsazování četnických postů. Аркасівські читання: історико-археологічні  та етнологічні   дослідження   у   контексті   гуманітарного   розвитку  європейського суспільства. МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. Миколаїв 15–16 квітня 2016: Миколаїв, 2016, c. 54–57.

HYNDRÁK, Václav. Vyvrcholení boje na obranu republiky v roce 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1961, roč. 10, č. 1, s. 78‒110.

HYNDRÁK, Václav. K otázce vojenské hodnoty čs. armády v druhé polovině třicátých let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 1, s. 63‒103.

 

CH

CHORVÁT, Peter. Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Zohor: Virvar, 2011.

CHREŇOVÁ, Júlia. Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939–1945 (Prehľad). Bratislava: Archívna správa Ministerstva vnútra SSR, 1977.

CHURAŇ, Milan a kol. Encyklopedie špionáže. Ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti. Praha: Libri, 2000.

CHROBÁKOVÁ, Lucie. Retribuční soudnictví 1948 – počátek třídní justice? Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního  archivu).  Praha,  2016,  č. 24/2, s. 111–133.

 

I

IVANOV, Miroslav. Nejen černé uniformy. Monology o atentátu na Reinharda Heydricha.  2., rozš. vyd. Praha: Naše vojsko, 1964.

IVANOV, Miroslav. Černý dostal mat. Zpráva o čtyřech případech z historie protišpionážního oddělení generálního štábu. Praha: Naše vojsko, 1967.

IVANOV, Miroslav. Akce Tetřev. Svědectví o partyzánské skupině. Praha: Československý spisovatel, 1974.

IVANOV, Miroslav. A hořel snad i kámen. Praha: Svoboda, 1975.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. Praha: Panorama, 1979.

IVANOV, Miroslav. A hořel snad i kámen. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama,1982.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. 5. vyd., v Panoramě 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1987.

IVANOV, Miroslav. Memorandum 1‒5. Kmen: literatura – teorie – kritika (příloha týdeníku Tvorba: list pro kritiku a umění). Praha: Rudé právo, 1987, č. 26‒30 (s. 12).1

IVANOV, Miroslav. Justiční vražda, aneb, Smrt Milady Horákové. Praha: Betty, 1991.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. Opava: Optys, 1996.

 

1. Jedná se o polemiku se svědectvími Ladislava Vaňka srov. Signál: nezávislý týdeník, Praha: Magnet-Press, 1988, roč. 24, č. 48‒50.1 Jedná se o polemiku se svědectvími Ladislava Vaňka o jeho účasti při atentátu na Reinharda Heydrich. K reakcím

 

J

JABLONICKÝ, Jozef. Podoby násilia. Bratislava: Kalligram, 2000.

JABLONICKÝ, Jozef. Samizdat o disente. 3, Záznamy a písomnosti. Bratislava: Kalligram, 2007.

JABLONICKÝ, Jozef. Fragment o histórii. Výber z diela 1989−2009. Bratislava: Kalligram, 2009.

JAKL, Tomáš. Povstalci, gardisté, vojáci a příslušníci SNB – vývoj ozbrojených složek ČSR v roce 1945. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody  k  nesvobodě  1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany  ČR  − Odbor komunikace  a  propagace MO, 2011,  s. 50–69.

JAKL, Tomáš. Organizace  jednotek  místního  velitelství  Luftschutzpolizei  Prag.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 46–51.

JAKL, Tomáš. Příslušníci Luftschutzpolizei padlí v Pražském povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 70–76.

JAKUBČIN, Pavol. Využívanie tajných spolupraocvníkov z radov rímskokatolických kňazov Štátnou bezpečnosťou.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010,  roč. 6, č. 4,   s. 15‒39.

JAKUBČIN,  Pavol.  Aktivity  Štátnej  bezpečnosti   na   Slovensku   v súvislosti   s půťami na Velehrade v roku 1985. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed.: Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 50‒59.

JAKUBČIN, Pavol. Slávenie sviatkov jari a organizovanie tzv. odpútavacích akcií. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 54‒61.

JAKUBČIN, Pavol. Skryté  pôsobenie  cirkví  na  Slovensku  v rokoch  1948–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019.

JANÁK,  Dušan.  Organizace   a   řízení   československého   vězeňství   v   letech 1945‒1955. Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945‒1955: sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25. 10. 2000 v Praze. Praha: Vězeňská služba České republiky, 2001.

JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství 1945−1955. Historické souvislosti, právní základy a politické aspekty. Opava: Slezské zemské muzeum, 2002.

JANEČKOVÁ, Eva. Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.

JANDEČKOVÁ, Václava. Ota Tulačka a tajné akce zaměstnanců amerického velvyslanectví v Praze 1948‒1949. Protikomunistická činnost v souvislosti s akcemi StB „Kámen“,

„Praha – Žatec“ a „Hansa“. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 36‒77.

JANDEČKOVÁ, Václava. Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2013.

JANDEČKOVÁ, Václava. Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2014.

JANDEČKOVÁ,  Václava. Operativní akce StB s využitím metody „Kámen“ na hranicích u Mariánských Lázní. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 25, s. 238‒293.

JANEČEK, Václav – KALČÍK, Rudolf. V ruce samopal. Kronika pohraničního útvaru SNB 1945‒1949. Praha: Naše vojsko, 1972.

JANÍK, Pavol. Generál Alojz Lorenc. Dešifrovaný svět. Banská Bystrica: Forza, 2000. JANÍK, Vlastislav. Operace Spelter: Lenka – Jih. Třebíč: Akcent, 2014.

JANKA, Otto. Vilém Stanovský (1896–1972). Voják, pilot, politický vězeň a člověk. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 124–140.

JANSKÝ, Rudolf. Tady bezpečnost. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1969.

JARKOVSKÁ, Lucie. Ve službách ministerstva vnitra. JUDr. Jan Chudoba (1898−1983). Hradec Králové: Ústav historických věd PdF UHK, 2003.

JARKOVSKÁ, Lucie.  Odplata,  či  spravedlnost?  Mimořádné  lidové  soudy  1945−1948  na Královéhradecku. Praha: Prostor, 2008.

JAŠEK, Peter. Generál Jozef Turanec. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 4‒22.

JAŠEK, Peter – SIVOŠ, Jerguš. Sledovanie vnútorného nepriateľa. Správa o činnosti 2.odboru Správy kontrarozviedky v Bratislave v roku 1984. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 52‒71.

JAŠEK, Peter. Štátna bezpečnosť a nelegálne štruktúry na Slovensku v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 4‒14.

JAŠEK, Peter. Mozaika dokumentov o aktivitách Štátnej bezpečnosti v období prestavby koncom 80. rokov 20. storočia. Pamäť národa.  Bratislava:  Ústav  pamäti  národa,  2011,  roč. 7, č. 2, s. 55‒68.

JAŠEK, Peter. Štátna bezpečnosť  v druhej  polovici 80. rokov  20. storočia. Rekonštrukcia  na príkladě činnosti Oddelenia (Odboru) ŠtB Okresnej správy ZNB Levice. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 3, s. 22‒43.

JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017.

JAŠEK, Peter. Dokumenty o ohlase obyvatelstva na haváriu atómovej elektrárne v Černobyle na príklade Správ ŠtB v trnavskom okrese. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 63‒72.

JAŠEK, Peter – SIVOŠ, Jerguš. Signatár Charty 77 Tomáš Petřivý v dokumentoch bezpečnostných zložiek (1978‒1986). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 47‒58.

JAŠEK, Peter – PYTLÍK, Pavol. „Ak sa vaši a naši predstavitelia dohodnú, pôjdeme domov“ Správa o obsadení bratislavského letiska v auguste 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 57‒60.

JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001.

JEDLÁNEK, František. Sbírka služebních předpisů, pomůcek a publikací československé branné moci, československé armády, Československé lidové armády a Armády České republiky v období 1945–1993. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č.1, s.127–144.

JELÍNEK, Zdeněk. Partyzánské organizátorské desanty v českých zemích v letech 1944−1945. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 1984.

JELÍNEK, Zdeněk: Operace Silver A. Včetně obsáhlé dokumentární přílohy. Kolín: Český svaz protifašistických bojovníků, 1984.

JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za nár. svobodu v letech 1939‒1945, díl 1. Kolín: OV ČSPB, 1986.

JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za nár. svobodu v letech 1939‒1945, díl 2. Kolín: OV ČSPB, 1987.

JELÍNEK, Zdeněk. K problematice atentátu na Reinharda Heydricha. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 2, s. 65‒101.

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. Praha: Naše vojsko, 1992.

JELÍNEK, Zdeněk − ŠUSTEK, Vojtěch, ed. Operace Silver A. 2. rozšíř.  a  aktual.  vyd. Praha: Scriptorium, 2010.

JELÍNEK,  Zdeněk.  K  historii  Zpravodajské  brigády.  Pražský   sborník   historický.   Praha: Panorama, 1992, sv. 25, s. 78−131.

JIČÍN, Rudolf. Zpřístupnění fondu Dopravní a strážní prapor UNRRA ve Vojenském historickém archivu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 137–139.

JINDRA, Martin. Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938‒1945. Praha: Církev československá husitská ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

JIRÁK, Petr. Odbojář Jaroslav Raška a činnost organizace Moravská rovnost v Kojetíně a okolí. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 209–230.

JIRÁK, Petr. Pomník a hrob padlého sovětského vojáka v Císařově. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 231–233.

JIRÁK, Petr. a Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2012, s. 156–183.

JIRÁK, Petr. a Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství. 2. část. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2013, s. 149–171.

JIRÁK, Petr. Oběti Akce Kulak z blízkého okolí Kojetína. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2014, s. 94–128.

JIRÁK, Petr. Pronásledování skupinky partyzánů na Přerovsku začátkem května 1944. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2015, s. 42–70.

JIRÁK, Petr. V Újezdci před 55 lety vyvrcholila tragédie rodiny Zavadilovy. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2016, s. 95–133.

JIRÁK, Petr. Přestřelka u Nového Hrozenkova 14. září 1944 v širších souvislostech. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2018, s. 161–181.

JIRÁNEK, Tomáš − SOUŠEK, Radovan. Dějiny československého železničního vojska. Praha: Nadatur, 2014.

JIRÁNEK, Tomáš. Šéf štábu Obrany národa. Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka. Praha: Academia, 2015.

JIRÁSEK, Miroslav. Z deníku vlastizrádce. Praha: Panorama, 1990.

JIŘÍK, Karel, ed.  Svědectví o roce 1968 v Ostravě. Studie, vzpomínky,  dokumenty. Šenov u Ostravy: Ostravské muzeum – Tilia, 1998.

JÍLEK, Josef: Četnictvo. Armáda a národ. Praha: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 1938, s. 281–284.

JÍLEK,  Tomáš  ‒ JÍLKOVÁ,  Alena. Železná opona. Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948−1989. Praha: Baset, 2006.

JÍLEK, Tomáš. Specifiky ostrahy česko-bavorské státní hranice v období „železné opony“ 1948‒1989. MORÁVKOVÁ, Naděžda, ed.: Přes pevnou hráz socialismu a míru: sborník z kolokvia katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Střediska orální historie SOHI Plzeň, pořádaného dne 29. 4. 2010. Olomouc: ViaCentrum pro Středisko orální historie SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, s. 8‒14.

JOHN, Roman. Vězeňská stráž v poválečném Československu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 1, s. 70−80.

JOHN, Roman. Augustin Bubník. Příběh posledního ze ztracené hokejové generace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 11, č. 4, s. 20−34.

JOKLOVÁ, Kateřina. Bohumír Liška: Přednosta Mimořádného lidového soudu v Chebu. Sborník Muzea Karlovarského kraje. Cheb: Muzeum Karlovarského kraje, 2010,  roč. 18,      s. 341–349.

JUSTIN, Petr. Národní  podoby  antisemitismu.  Židovská  problematika  a  antisemitismus  ve spisech mimořádných lidových  soudů  a  trestních  komisí  okresních  národních  výborů  v letech 1945‒1948.  Jihočeský  sborník  historický.  České  Budějovice:  Jihočeské  muzeum v Českých Budějovicích, 2001, č. 69‒70, s. 254‒255.

JUSTIN, Petr. Mimořádný lidový soud v Písku 1945‒1948. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2002, č. 71, s. 98‒122.

JUSTIN, Petr. Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu Písek. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945‒1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002, s. 20‒28.

JUSTIN, Petr. Retribuční soudnictví v jižních Čechách 1945‒1948. Dizertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004.

JUSTIN, Petr. Čtyři příběhy: kolaboranti před MLS v Českých Budějovicích. Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích dne 5. května 2006. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007, s. 83‒88.

JUSTIN, Petr.  Hrdina,  nebo zločinec? František Kříž před Mimořádným lidovým soudem v Písku. Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století: výběr z příspěvků   ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.‒27. října 2006. Praha: Univerzita Karlova ‒ Dokořán, 2008, s. 311‒315.

 

K

KACETLOVÁ, Jaroslava. Četnictvo na cestě od monarchie k republice. Budování četnického sboru v Československu v letech 1918–1925. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

KAČÍK, Eduard. Polícia a jej pojem vo vývoji štátu a práva. PRŮCHA, Petr − SCHELLE, Karel, eds.: Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 51–60.

KAČÍK, Eduard − KRÁLIKOVÁ, Kristína. Bezpečnostné zložky v českej a slovenskej spoločnosti v súradniciach doby I. Hodonín: Ústav práva a soudního inženýrství, 2017.

KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR 1970‒1975. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2013, č. 2, s. 2‒70.

KAKALÍKOVÁ, Jana. Problémové aspekty spisovej služby Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Pamät národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 1, s. 69‒73. KALČÍK, Rudolf. Král Šumavy. Praha: Labyrint, 2013.

KALOUS, Jan. Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950. Zákulisí případu Číhošť. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001.

KALOUS, Jan. Generál Jan Šejna – předmět zájmu vojenské kontrarozvědky. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 8, s. 95‒148.

KALOUS, Jan. „Nepřátelé ve Státní bezpečnosti.“ Procesy s příslušníky StB. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků  ze  stejnojmenné  konference,  pořádané  ve  dnech  14.−16.  dubna  2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 282−290.

KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 107−148.

KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel. Plukovník SNB Jan Bokr. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 116‒121.

KALOUS, Jan. Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Štěpána Plačka.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008,  roč. 4, č. 2,    s. 50‒60.

KALOUS, Jan. Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 267‒275.

KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.

KALOUS, Jan. Karel Černý – neznámý personální „architekt“ Státní bezpečnosti.  Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 4, s. 70−79.

KALOUS, Jan a kol. Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948−1989. Ministři a jejich náměstci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.

KALOUS, Jan. Nerozlučné přátelství. Návštěva maršála Tita v Československu a spolupráce bezpečnostních aparátů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 3−14.

KALOUS, Jan. Generál Ludvík Krejčí – analýza akce GENERÁL. PEJČOCH,  Ivo – TOMEK,  Prokop a  kol.:  Od  svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 129–137.

KALOUS, Jan. Ve službách sovětských poradců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012,  roč. 6, č. 4, s. 76−83.

KALOUS, Jan. KSČ jako iniciátor a vykonavatel politických čistek a procesů. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds.: Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 87−93.

KALOUS, Jan. Osvald Závodský – aktér i oběť politických  procesů.  Paměť  a  dějiny.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 85−95.

KALOUS, Jan. Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 19−26.

KALOUS, Jan. Akce „Altman“. Jedna z forem spolupráce Státní bezpečnosti a KGB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS, II. Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 13. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, s. 153‒196.

KALOUS, Jan. Ludvík Hlavačka a Jindřich Kotal. Typičtí reprezentanti vedení ministerstva vnitra 1954–1962. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Československo v letech 1954−1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 482−490.

KALOUS, Jan. Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti major JUDr. Antonín Prchal mladší. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 1, s. 73−77.

KALOUS, Jan. Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9,  č. 4, s. 66−73.

KALOUS, Jan. Spis agenta. Zamyšlení nad částí zachované agenturně-operativní agendy bývalé StB. Paměť a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů,  2015,  roč.  9, č. 4, s. 105−108.

KALOUS, Jan. Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona 262/2011 Sb. ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Vojenský historický ústav, 2015, s. 16−34.

KALOUS, Jan. Hlavní správa kontrarozvědky SNB v roce 1989. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 350‒364.

KALOUS, Jan. Případ Lubomíra Adamici aneb Skutečné „Mimikry“. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice. Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 292–308.

KALOUSEK, Miroslav. Nástin účasti vládního vojska v pražském povstání 1945. Marginalia Historica. Praha: Scriptorium, 1996, č. 1, s. 127‒146.

KALOUSEK, Miroslav: Vládní vojsko 1939–1945. Vlastenci či zrádci? Praha: Libri, 2002.

KAMIŃSKI, Łukasz – MAJCHRZAK, Grzegorz, eds. Operacja „Podhale“. Służba Bezpieczeństwa wobec wysarzeń w Czechosłowacji, 1968−1970. Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 2008.

KAMIŃSKI, Łukasz. Komunistické režimy a političtí vězni, souhrnný pohled. PETR, Miroslav, ed.: Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 12‒15.

KAMIŃSKI, Łukasz – BLAŽEK, Petr – GRZEGORZ, Majwski. Hranicím navzdory. Příběh Polsko-československé solidarity. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Waffen SS v Protektorátu Čechy a Morava.  Historie         a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 3, s. 72−82.

KAŇÁK, Petr – VAJKESBR, Jan. Od Polizeiverstärkung k verstärkte SS-Totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifického druhu represivních a okupačních jednotek SS v letech 1933–1941. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 42‒97.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Karl von Treuenfeld.  Voják, elitář  a politický  bojovník ve službách SS. Dějiny a současnost. Praha: Lidové noviny, 2012, č. 12, s. 40−43.

KAŇÁK, Petr −  VAJSKEBR,  Jan.  Výcvikový  pluk  SS  Prag.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 3, s. 82−87.

KAŇÁK, Petr – KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan. S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938−1939. Terezín: Památník Terezín, 2014.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Trestní právo a soudnictví v rámci SS a  německé policie  v letech 1939–1945.  Securitas Imperii. Praha:  Ústav pro studium  totalitních režimů, 2015,  č. 26, s. 38‒63.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. VIII. soud SS a policie  v Praze.  Securitas  Imperii.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 27, s. 90‒108.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. V prvním sledu. Kariéra velitele nacistických policejních jednotek Waltera Stahleckera. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2015, sv. 43, s. 7–37.

KAŇÁK, Petr −  DVOŘÁKOVÁ,  Jiřina  −  JUROVÁ,  Zdeňka.  Československá  rozvědka  a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

KAPLAN, Karel. 20. výročí únorových událostí. (Referát přednesený na celoústavní schůzi Historického ústavu ČSAV dne 25. února 1968). Československý časopis historický (Český časopis historický). Praha: Academia, roč. 16, č. 4, s. 526‒532.

KAPLAN, Karel. Mocní a bezmocní. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989.

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945−1969. Část 1−4. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991−1993.

KAPLAN, Karel. Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992.

KAPLAN, Karel. Tábory nucené práce v Československu v letech 1948−1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1992.

KAPLAN, Karel. Aparát ÚV KSČ v letech 1948−1968.  Studie a dokumenty. Praha:  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993.

KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu 1949−1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948−1953. Brno: Doplněk, 1993.

KAPLAN, Karel. Majetkové zdroje KSČ v letech 1945–1952. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel – PACL, Vladimír. Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice: ACTYS, 1993.

KAPLAN, Karel. Komunisté v československé Bezpečnosti v boji o moc. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, roč. 1, č. 4−5, s. 517−522.

KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948−1954. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KAPLAN, Karel. O cenzuře v Československu v letech 1945−1956. Studie.  Praha:  Ústav  pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KAPLAN, Karel. Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

KAPLAN, Karel. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997. KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999.

KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, 2000. KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, 2002.

KAPLAN, Karel − KREMLIČKOVÁ, Ladislava, ed. StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. 2. upr. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel. Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. KAPLAN, Karel. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004.

KAPLAN,  Karel.  Kronika  komunistického  Československa.  Doba  tání  1953−1956. Brno: Barrister & Principal, 2005.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956−1968. Společnost a moc. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008.

KAPLAN, Karel − PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008.

KAPLAN, Karel. Případ štěchovický archiv. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds.: Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 89−118.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Společnost pro odbornou literaturu − Barrister & Principal, 2009.

KAPLAN,  Karel.  Alexej  Čepička.  Dobová  dramata  komunistické  moci.  Brno: Barrister  & Principal, 2011.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný − vzestup a pád „lidového“ aparátčíka. Brno: Barrister & Principal, 2011.

KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948−1960. Praha: Academia, 2012.

KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost 1945−1948. Historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015.

KARBAŠ, Adam. Činnost a osud skupiny Hory Hostýnské ve třetím odboji. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2013.

KARNER, Stefan. Stoj! Tragédie při železnej opone. Tajné spisy. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015.

KARLICKÝ, Vladimír. Byla chemická válka v září 1938 reálná? Připravenost Československa na chemickou válku v roce 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5, s. 38–77.

KARTÁK, Pavel. Bartolomějská 10. Praha: Magnet, 1968.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Příběhy třetího odboje. Brno: Host, 2010.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA,  Luděk.  Volavčí  sítě.  Po  stopách  třetího  odboje.  Brno: Host, 2012.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse. Brno: Host, 2014.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. A přece budu blízko. Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic. Brno: Host, 2016.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Příběhy  železné  opony.  Doplněné  vydání.  Brno: Host, 2019.

KAVAN, Jan – KRAMER, Alexandr. Ženy s podobným osudem. Seriál  rozhovorů Studenta s vdovami po popravených v procesu z roku 1952. Student: týdeník  mladé  inteligence.  Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 12 (Heda Kovalyová-Margoliová), č. 13 (Lída Clementisová), č. 15 (Marian Vilbrová-Šlingová), č. 16 (Charlotte Kreibichová).

KRAMER, Alexandr – ŠNAJDER, Bohuslav. (Jménem republiky) / Hovoříme s předsedou Nejvyššího soudu dr. Josefem Literou. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 14.

KÁRNÍK, Zdeněk. Edvard Beneš a Maffie v nejtěžším období Velké války. Řídila politická emigrace domácí odboj? (července 1917–říjen 1918). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 6, s. 3–22.

KÁRNÝ, Miroslav. Konečné řešení: genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991.

KÁRPÁTY, Vojtech. Vývoj organizačnej štruktúry Hlinkovej gardy v rokoch 1938‒1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 6‒15.

KÁRPÁTY, Vojtech. Vybrané jednotky Hlinkovej gardy 1941‒1944. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 1, s. 6‒20.

KÁRPÁTY, Vojtech. Hlinková dopravná garda. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 2, s. 4‒15.

KÁRPÁTY, Vojtech. Symbolika Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 4, s. 3‒24.

KÁRPÁTY, Vojtech. Organizačno-bezpečnostné prípravy a opatrenia počas volby prezidenta prvej slovenskej republiky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3‒18.

KESZELI, Tomáš.  Záujmové  osoby  v evidenci  I.  správy  ZNB.  Pamäť  národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 73‒77.

KINČOK, Branislav. Agentúrno-operatívna činnost 2. odboru Krajskej správy Ministerstva vnitra Bratislava v rokoch 1954‒1959. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 41‒55.

KINČOK, Branislav. Národnostné pomery na južnom Slovensku v situačních správách Národnej bezpečnosti za rok 1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 56‒68.

KINČOK, Branislav. Agentúrno-operatívna činnosť 2. odboru Krajskej správy Ministerstva vnitra Bratislava v rokoch 1960‒1964. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 32‒47.

KINČOK, Branislav. Činnosť západonemeckej rozviedky (BND) proti Československu očami Štátnej bezpečnosti.  Pamäť národa. Bratislava:  Ústav pamäti národa,  2009,  roč. 5, č. 4,      s. 43‒52.

KINČOK,  Branislav.  Mechanizmus  tvorby  politických   procesov   v rokoch  1948‒1953 na príklade poslanca  národného  zhromaždenia  Petra  Danieliča.  Pamäť  národa.  Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 4, s. 31‒50.

KINČOK, Branislav. Diskriminácia a perzekúcie bývalých  slovenských príslušníkov RAF  po roku 1948. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 3‒21.

KINČOK, Branislav. Amnestovaní politickí väzni pod kontrolou Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 1, s. 57‒72.

KINČOK, Branislav. Prvé pokusy o revíziu prípadu tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov (1954–1960). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 4, 43. 22‒43.

KLAPAL, Čeněk. Několik poznámek k působení SD  v okupovaném  Československu.  Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje. Historicko-dokumentační komise při Ústředním výboru SPB, 1967, roč. 5, s. 82‒96.

KLEČACKÝ, Martin. Generálmajor Václav Řezáč – četnickým důstojníkem z monarchie do republiky. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2013, č. 21/1, s. 28−64.

KLEE, Ernst. Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Frankfurt am Ma S. Fischer, 2007.

KLEIN, Bohuš, ed. Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Zborník štúdií z vedeckej konferencie k 50. výročiu bojov o Duklu. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1996.

KLIMEŠ, Ladislav. Věznice bývalého policejního ředitelství. HABŘINA, Rajmund, ed. Žalm Moravy. Brno: Mír, 1948, s. 23–28.

KLIMEŠ, Miloslav a kol. Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 2. svazky. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.

KLINOVSKÝ, Petr. Velitelé tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Paměť a  dějiny.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 1, s. 26–35.

KLÍPA,  Bohumír.  Italská  vojenská  mise  v Československu.  Historie   a   vojenství.   Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 26–77.

KLUBERT, Tomáš.  Situácia  na  Slovensku  počas  procesu  s Dr.  Jozefom  Tisom  a  spol.  z hľadiska československých bezpečnostných orgánov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 66‒79.

KLUBERT, Tomáš. Správa o bezpečnostných pomeroch na Slovensku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 2, s. 43‒47.

KLUBERT, Tomáš. Represálie 5. poľnej roty Hlinkovej gardy v oblasti Krupiny. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 22‒31.

KLUČINA, Petr a kol. Vojenské dějiny Československa. 5 sv. Praha: Naše vojsko, 1985−1989. KMEŤ, Norbert. Postavenie cirkví na Slovensku: 1948‒1951. Bratislava: Veda, 2000.

KMEŤ, Norbert. Opozícia a  hnutie  odporu  na  Slovensku  1968‒1989.  BLAŽEK,  Petr,  ed.: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 41‒53.

KMEŤ, Norbert ‒ SYRNÝ, Marek. Odvaľujem balvan: pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2013.

KMOCH, Pavel. KSČ a „malá retribuce“. VÁCHOVÁ, Jana, ed. Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, č. 4, s. 7–64.

KMOCH, Pavel – LOZOVIUKOVÁ, Kateřina. Pomsta, nebo spravedlnost? Trestní nalézací komise v českých zemích. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, roč. XII., s. 185–206.

KMOCH, Pavel. Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Praha: Academia, 2015.

KMONÍČEK, Josef. O některých formách práce nacistického okupačního aparátu proti odboji na Královéhradecku. Historie  a  vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1965,  č.  5, s. 755‒772.

KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov: Šárka, 2000.

KOC, Karel. Obnovení a činnost orgánů bezpečnosti v pohraničí znojemského  okresu  (květen 1945‒leden 1946). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 85‒121.

KOCOURKOVÁ, Květoslava. Organizace bezpečnostních a policejníh složek v Říšské župě Sudety a přičleněných oblastech. Historie okupovaného pohraničí 1938–1945. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Albis international, 2004, č. 8, s. 23–70.

KOČOVÁ, Kateřina. Příspěvek ke zhodnocení činnosti mimořádných lidových soudů v prvním retribučním období (1945‒1947). Pax bello potior. Sborník doc. Rudolfu Andělovi, CSc. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Liberci v roce 1948.  Fontes  Nissae.  Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, roč. 5, s. 131‒174.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Liberci a firma Johann Liebieg a Comp. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, roč. 6, s. 86‒115.

KOČOVÁ, Kateřina. Druhá retribuce. Činnost mimořádných lidových soudů v roce 1948. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 586−625.

KOHOUT, Jaroslav. Komunistický teror a protikomunistický odpor. CUHRA, Jaroslav

 • VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii. I, Odpor proti  komunistické  moci.  Praha: Karolinum, 1999, s. 32−40.

KOKEŠ, Luboš. Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma totalitami. ROKOSKÝ Jaroslav, ed.: Vysokoškoláci o totalitě 2011.  Sborník  oceněných  studentských  prací.  Praha:  Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 197‒224.

KOKEŠ, Luboš. Vysílal jsem na Západ. Svědectví o třetím odboji − příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 2, s. 107−119.

KOKEŠ, Luboš. Průhon v březové aleji volá Chrudimsko. Protikomunistická rezistence Františka Mejtského a jeho rodiny. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 200−228.

KOKEŠ, Luboš. V soukolí dvou totalit. Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 98−135.

KOKEŠ, Luboš. Vznik, vývoj a fungování Státní bezpečnosti na Pardubicku v letech 1945‒1953. Disertační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019.

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Londýnská zpravodajská skupina plk. Moravce v předvečer druhé světové války. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1989, roč. 38, č. 4, s. 68–89.

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Organizace československého vojenského ofenzivního zpravodajství v letech 1934–1939. (I. a II.) Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1989, roč. 38, č. 6 (s. 51–65); 1990, roč. 39, č. 1 (s. 34–48).

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Organizace československého vojenského ofenzivního zpravodajství v letech 1934−1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav,  roč. 38, č. 6 (1989), s. 51−65; roč. 39, č. 1 (1990), s. 34−48.

KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stanislav. Spor o agenta A-54. Praha: Naše vojsko, 1994.

KOKOŠKA, Stanislav. Cvičiště zbraní SS Böhmen 1942–1945. Sborník  vlastivědných prací  z Podblanicka. Benešov: Okresní muzeum v Benešově ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze, 1986, roč. 27, s. 271–298.

KOKOŠKA, Stanislav. K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26. 11. 1941. Výpověď Ladislava Vaňka na brněnském gestapu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 111‒130.

KOKOŠKA, Stanislav – PIVCOVÁ, Zuzana. Generál Eliáš a Schmoranzova skupina tiskových důvěrníků. Historie  a  vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1996,  roč.  45,  č.  6,  s. 138–158.

KOKOŠKA, Stanislav. Československo-sovětská zpravodajská spolupráce v letech 1936–1941. Historie a vojenství. Praha: Vojnský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 5, 52. 37–52.

KOKOŠKA, Stanislav, ed. Unternehmen Südost: Okupace českých zemí v březnu 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 6, s. 134–150.

KOKOŠKA, Stanislav.  Krize nacistické okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava    v roce 1944 a pokusy o její překonání. Soudobé dějiny. Praha: Ústav prosoudobě dějiny AV ČR, v. v. i, 2001, č. 4, s. 591–620.

KOKOŠKA, Stanislav. Německá vojenská kontrašpionáž v Praze. Referát III F Abwehrstelle Prag a jeho činnost proti spojeneckým zpravodajským službám na Balkáně (1941–1944). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, roč. 10, č. 4, s. 465–486.

KOKOŠKA, Stanislav. Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

KOKOŠKA, Stanislav. Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava. ZEMAN, Pavel, ed.: Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 36−42.

KOKOŠKA, Stanislav. Rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava. ZEMAN, Pavel

 • GEBHART, Jan, eds.: Válečný rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 58−65.

KOKOŠKA, Stanislav. Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1944. ZEMAN, Pavel, ed.: Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 70−82.

KOKOŠKA, Stanislav, ed. Obrana národa v dokumentech 1939‒1942. Praha: Ústav prostudium totalitních režimů, 2018.

KOKOŠKA, Stanislav. Od řešení nezaměstnanosti k internaci. Vznik kárných pracovních táborů v Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 1, s. 16–25.

KOLÁŘ, Ondřej. Přepadení stanice polního četnictva v Kolbaši. Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 17, č. 2, s. 113–119.

KOLÁŘ, Ondřej. „Soumrak  četnictva“  –  literární  pramen  k  historii  bezpečnostní  služby v meziválečném Československu. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 35, č. 46, s. 169–178.

KOLÁŘ, Ondřej. Státní pořádkové složky na Chebsku v době první československé republiky. Praha: Academia, 2016.

KOLÁŘOVÁ,  Denisa.   Jízdní   policie   v   letech   1918–1945.   Bakalářská   práce.  Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015.

KOLÁŘOVÁ, Ivana: Četnický důstojník mezi monarchií a republikou – kauza Josefa Woitsche. Studia Iuvenilia. Studentské historické sešity. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016, s. 165–182.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Činnost četnictva na Jesenicku v letech 1918–1928. XVII. svatováclavské setkání v Jeseníku. 750 let města Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník, 2017, s. 46–56.

KOLÁŘOVÁ, Ivana ‒ KOLÁŘ, Ondřej. Generál četnictva Karel Vyčítal. Praha: Academia, 2018.

KOLEKTIV AUTORŮ (arch. odd. KS MV Brno). Nacistický bezpečnostní aparát na Moravě v letech 1939–1945.  Sborník  Matice  moravské.  Brno:  Matice  moravská,  1965,  roč.  84,  s. 232–257.

KOLEKTIV AUTORŮ. Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948−1954. Sborník konference SÚ ČSAV a KH FF SU. Praha, 1991.

KOLLMAN, Josef. Archiv ministerstva vnitra v letech 1918–1945. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1995, roč. 45, č. 2, s. 511–687.

KONEČNÝ, Karel. Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická na Olomoucku 1945‒1989. Příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, 2006.

KONEČNÝ, Karel. Ilegální organizace poslanců a funkcionářů ČSL po únoru 1948 na Moravě. Střední Morava: vlastivědná revue. Olomouc: Memoria, 2006, roč. 12, č. 23, s. 42‒50.

KONRÁD, Ota – KUČERA, Rudolf. Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922. Praha: Academia, 2018.

KOPECKÝ, Lukáš. Akce „Čára 2“: Sledování Jana Wericha příslušníky Správy sledování Státní bezpečnosti. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.). Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice – Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 318–326.

KOPEČEK, Michal. Obraz vnitřního nepřítele  – revizionismus na stránkách Otázek míru a socialismu v letech 1958‒1969. KÁRNÍK, Zdeněk ‒ KOPEČEK, Michal, eds.: Bolševismus, komunismus  a  radikální  socialismus  v Československu.  Praha:  Dokořán,  2003,  sv.  1,     s. 225‒252.

KOPEČEK, Pavel. Obrana národa a sokolský odboj na Přerovsku v období okupace. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2000, s. 79–100.

KOPEČEK, Pavel. Působení odbojové organizace Lvice na střední Moravě. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2004, s. 189–236.

KOPEČEK, Pavel. Odbojové skupiny Petičního výboru Věrni zůstaneme a Moravské pětky na Přerovsku v letech 1939–1942. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2009, s. 119–157.

KOPEČEK, Pavel Odbojové hnutí na Přerovsku a Hranicku v letech 1943–1945. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 182–208.

KOPEČNÝ,  Petr.  Radiové  protihry  brněnského  gestapa.  Sborník  Forum  Brunense,  Brno: Muzeum města Brna, 1990, s. 107−112.

KOPEČNÝ, Petr. Obrana národa na Brněnsku 15. 3. 1939 – 29. 2. 1940. Brno: Archiv města Brna, 2006.

KORČEK, Ján. K niektorým otázkam mocensko-represívneho aparátu slovenského štátu

 • 1943–august Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 1, s. 46–77.

KORČEK, Ján. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu pred vypuknutím SNP: január−august 1944. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993−1994, roč. 1, č. 6, s. 705−723.

KORČEK, Ján, ed. Vojenské aspekty Slovenského národného povstania. Zborník príspevkov  a materiálov  z  medzinárodnej  vedeckej  konferencie  v  Bratislave  23.–24.  8.  1994.   Žilina: Vojenský historický ústav MO SR, 1994.

KORČEK, Ján, ed. Z vojenskej histórie Slovenska 1918–1948. Zborník vedeckých štúdií. Trenčín – Bratislava: Redakcia účelovej tlače správy soc. riadenia a vzdel., soc. a pers. vecí Veliteľstva Armády SR − Vojenský historický ústav MO SR, 1994.

KORČEK, Ján: Slovenská republika 1943–1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava: MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999.

KOŠAŘ, Jiří. Vazební věznice Praha – Ruzyně 1935–2015. Praha 2015.

KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel. Štátna a Verejná bezpečnosť v ponovembrovej politike. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 43‒53.

KOŠICKÝ, Patrik. Oddelenie rekonštrukcie dokumentov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 56‒61.

KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel. Československo-sovětská agenturně operativní spolupráce: StB a KGB proti tzv. ideodiverzním centrům, 1987‒1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 36‒53.

KOTYK, Jiří. Hana a Václav Krupkovi, pardubičtí spolupracovníci Silver A, pod koly dějin – Legenda a skutečnost aneb Co unese lidský život. 2. rozšířené vyd. Pardubice: Evropské vydavatelství, 2015.

KOUDELKA, František. Státní bezpečnost v letech 1954−1968 (základní údaje). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KOUDELKA, František − SUK, Jiří. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968: leden−srpen 1968. Brno: Doplněk, 1996.

KOUKAL, Karel. Finanční  stráž.  Armáda  a  národ.  Praha:  Národní  rada  československá v nakladatelství L. Mazáč, 1938, s. 284–285.

KOULA, Lukáš. Mimořádný lidový soud v Kutné Hoře v roce 1948 v době tzv. druhé retribuce. Bakalářská práce. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity, 2012.

KOURA, Petr. Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Praha: Rybka, 2003.

KOURA, Petr. „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2006, č. 4, s. 149−196.

KOURA, Petr. „Je to vůbec nemyslitelné, že něco takového se může ve 20. století stát.“ Pankrácká „sekyrárna“ neboli oddělení II A. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 155−161.

KOURA, Petr. „Ve vládě s komunisty nebudeme mít žádný vliv“. Deníkové záznamy profesora Zdeňka Pešky z let 1945−1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 131−154.

KOURA, Petr. Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká swingová mládež a její hořkej svět. Praha: Academia, 2016.

KOUROVÁ, Pavlína − KOURA, Petr, eds. Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (historická studie a edice  dokumentů). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

KOUTEK, Jaroslav. Tichá fronta. Praha: Naše vojsko, 1985.

KOUTEK,  Ondřej.   Akce   ASANACE.   Securitas   Imperii.   Praha:   Úřad   dokumentace  a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 174‒176.

KOUTEK,  Ondřej.  Poválečné  spory  o  aplikaci  tzv.  amnestijního  zákona.  PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR

 • Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 70–77.

KOUTEK,  Ondřej.  Prokop  Drtina:  osud  československého demokrata. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

KOUTEK, Ondřej. Akce „Pavouk“. Evidování  židovského obyvatelstva Státní bezpečností  za normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11,  č. 1, s. 40−54.

KOUTEK, Ondřej. Útvar StB pro boj proti sionismu. Potírání sionismu jako nástroje mezinárodního imperialismu a antikomunismu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 1, s. 64−74.

KOUTEK, Ondřej. X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 354‒410.

KOVAŘÍK, David. „V zájmu ochrany hranic“. Přesídlení obyvatel ze zakázaného a hraničního pásma (1951−1952). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 686−707.

KRAJINA, Vladimír − DOLEŽAL, Jiří, ed. Vysoká hra. Vzpomínky. Praha: EVA, 1994. KRATOCHVÍL, Antonín. Žaluji. Stalinská justice v Československu, Vimperk: Čas, 1990. KRATOCHVÍL, Miloslav. Dvacet let ochrany čs. hranic. Praha: Naše vojsko, 1965.

KRÁSNA, Albín Ondrej. Kapesní příručka česko-maďarská se slovníkem pro vojsko, četnictvo, policii a pohraniční službu. Praha: Fr. Borový, 1923.

KRČMÁŘ, Dalibor. Aktion Gitter z roku 1944 ve služební oblasti řídící  úřadovny Gestapa    v Praze. Nástin dosavadního stavu výzkumu. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2010, sv. 38, s. 59–73.

KRČMÁŘ, Dalibor. Walter Jacobi. „vysloveně intelektuální typ“ v čele protektorátního SD. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2011, sv. 39, s. 28–53.

KRČMÁŘ, Dalibor. Zpravodajská činnost nacistikcé bezpečnostní služby (SD) v protektorátu Čechy a Morava. Dosavadní stav výzkumu, metodické nástrahy. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, sv. 7, s. 71–77.

KRČMÁŘ, Dalibor. Heydrichovi radikálové. Vedoucí kádry nacistické bezpečnostní služby (SD) v protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945. Ústecký sborník historický.  Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2013, č. 1–2, s. 61–90.

KREČ, Jaroslav. Vrchní státní zastupitelství v Praze 1918–1939. Inventář. Díl 2. Praha: Státní ústřední archiv, 1965.

KREČ, Jaroslav. Inspektor uniformované protektorátní policie v Čechách 1942–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1971.

KREČ, Jaroslav. Generální velitel četnictva Praha, GVČ 1918–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1972.

KREISINGER, Pavel. Brigádní generál Josef Bártík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

KREISINGER, Pavel. Rok 1941 v československém vojenském zpravodajství. Personální krize v Moravcově  zpravodajské  „jedenáctce“.  KUDRNA,  Ladislav,  ed.:   Válečný  rok  1941    v československém domácím a zahraničním odboji: sborník k  mezinárodní  konferenci.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 11−20.

KREISINGER, Pavel. Složky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu. Přednáška pplk. Josefa Bártíka u jednotek československého pozemního vojska v Leamingtonu ve dnech 6. a 7. května 1941. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 118‒149.

KREISINGER, Pavel. Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, č. 45, s. 169–203.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978):  od  důstojníka  dělostřelectva  přes  zpravodajské  oddělení  Hlavního  štábu     a nacistické káznice do Egypta. I. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 1, s. 64–76.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978):  od  důstojníka  dělostřelectva  přes  zpravodajské  oddělení  Hlavního  štábu     a nacistické káznice do Egypta. II. část (dokončení). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 2, s. 90–99.

KREISINGER, Pavel – ZUMR, Jan. Heinz Pannwitz. Kdo byl hlavní vyšetřovatel atentátu   na Reinharda Heydricha? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 2, s. 81−92.

KREISINGER, Pavel. Procesy s příslušníky pražské řídící úřadovny Gestapa (1945–1952). SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 497–504.

KREJČÍKOVÁ, Milena – ROMÁNEK, Andrej. Vojenská historická knihovna – přehled fondů. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 1, s. 166–175.

KREJČÍŘ, Svatopluk a kol. Na stráži odkazu Února. 40 let závodní jednotky Lidových milicí oborového podniku PAL Kroměříž. Kroměříž: PAL, 1988.

KREJČOVÁ, Helena – HYNDRÁKOVÁ, Anna. Postoj Čechů k Židům. Z politického zpravodajství okupační správy a protektorátního tisku v letech 1939−1941. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, roč. 2, č. 4, s. 578−605.

KRETSCHMER, Adam. Antonín Kavan – pilíř socialistické zákonnosti. Securitas Imperii, Praha: Themis, 1995, č. 2, s. 291−298.

KRČILOVÁ, Irena. Praxe trestních komisí okresních národních výborů na Pelhřimovsku. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 382−386.

KROUPA, Vlastislav, ed. Únor a československé ozbrojené síly. Sborník věnovaný 25. výročí Vítězného února. Praha: Naše vojsko, 1973.

KROUPA, Vlastislav. Lidové milice a Sbor národní bezpečnosti v únoru 1948. Praha: Rudé právo, 1973.

KROUPA, Vlastislav.  K některým  otázkám  vzniku  a  vývoje  Sboru  národní  bezpečnosti  v letech 1945−1948. Sborník historický. Praha: Academia, č. 22, 1974.

KROUPA, Vlastislav. Z historie Sboru národní bezpečnosti. Na pomoc propagandistické práci ve Sboru národní bezpečnosti. Praha: Redakce ústředního časopisu FMV, 1974.

KROUPA, Vlastislav, ed. Cesta k lidové bezpečnosti. Věnováno 30. výročí zrodu Sboru národní bezpečnosti: sborník. Praha: Naše vojsko, 1975.

KROUPA, Vlastislav. Sbor národní bezpečnosti 1945−1948. Praha: Naše vojsko, 1977.

KROUPA, Vlastislav, ed. Bezpečnostní politika KSČ. Výbor z usnesení a dokumentů nejvyšších stranických orgánů z období od 8. do 15. sjezdu KSČ. Praha: Naše vojsko, 1980.

KROUPA, Vlastislav, ed. Historie SNB v dokumentech. Sborník. Praha: Naše vojsko, 1985.

KRUPICA, Radim. Státní bezpečnost na „velkém“ okrese vyškovském v letech 1945–1960. Pohled  do  struktur  nejnižšího  článku  komunistické  tajné  policie.  Diplomová  práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2013.

KRUPICA, Radim. Pohled do struktur nejnižšího článku komunistické tajné policie: Státně bezpečnostní složka v okrese Vyškov 1945‒1960. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 55‒100.

KRUPIČKA, Jiří. Československá vojenská správa v letech 1945–1948. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 44, č. 1, s. 68–142.

KRUPKA, Václav. Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou SILVER A. I. a II. část. JELÍNEK, Zdeněk (ed.): Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 4 (s. 95–125), č. 5 (s. 110–146).

KRŮTA, Václav. Podzemní vojenská organizace Obrana národa na Kladensku a Slánsku  v letech 1939–1940. Slánský obzor. Slaný:  Vlastivědné muzeum  ve Slaném,  1998,  roč.  5, s. 59–76.

KRŮTA, Václav. Zřízení venkovní služebny německé tajné státní policie (gestapa) v Kladně. Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2003, roč. 11, s. 74–91.

KRŮTA, Václav. Personální obsazení kladenské služebny německé tajné státní policie (gestapa). Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2004, roč. 12, s. 79–96.

KŘEN, Jan. Vojenský odboj na počátku okupace Československa. Historie a vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1961, roč. 10, č. 2, s. 271‒313.

KŘEN, Jan. K smyslu protifašistického odboje. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1965, roč. 14, č. 1, s. 35‒80.

KŘEN, Jan – KURAL, Václav. Ke stykům mezi československým odbojem a SSSR. I. a II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 3 (s. 437‒471), č. 5 (s. 731‒771).

KŘEN, Jan. Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 708−733.

KŘEN, Jan. Strašlivé tajemství archivů: Spisy politické policie skýtají nebezpečné pasti. Respekt, roč. 16, č. 39 (26. 9.–2. 10. 2005), s. 20.

KŘEN, Jan. Pravdy a nepravdy aktů StB. Zpravodaj Historického klubu. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2005, roč. 16, č. 1, s. 80–84.

KŘEN, Jan. Historky StB a paměť (z diskuze „Nad archivy StB a historickou etikou“). Soudobé dějiny. Prah: Ústav pro soudobé dějiny, 2006, roč. 13, č. 1−2, s. 243−265.

KŘIŽANOVÁ,  Rebeka.  Galerie náčelníků I. Karel Vykypěl. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 116−119.

KŘIŽANOVÁ, Rebeka. Akce „Klín“ po stranicku. Securitas Imperii. Praha:  Themis, 1994,  č. 2, s. 310−323.

KUBÁNEK, Vladimír. Historie  ČSLA  (organizace,  druhy  vojsk,  výcvikový  rok  aj.).  Brno: Tribun EU, 2016.

KUČERA, Jaroslav. Úloha partyzánského hnutí v boji za vítězství národní a demokratické revoluce v ČSR.  Historie a vojenství. Praha:  Vojenský historický ústav, 1960, roč.  9, č. 2,   s. 217‒233.

KUČERA,   Martin.   Pražský   Maigret.   Osobní   zápas   legendárního   kriminalisty.   Praha: Academia, 2009.

KUČERA, Radek. Ke vzniku Veřejné bezpečnosti na železnici. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 9−40.

KUDRNA, Ladislav. Vojenské obranné zpravodajství 1945–1950. Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 76−89.

KUDRNA, Ladislav. Nepřizpůsobiví. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 3−16.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František. „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Praha: Academia − Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

KUKÁNOVÁ, Zlatuše. „Rád bych byl sloužil déle.“ K odsunu německého katolického kléru z českých zemí. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32,  s. 98–129.

KUKÁNOVÁ, Zlatuše. Odcházím, mé srdce ale zůstává v mateřské diecézi. Perzekuce německého katolického kléru v litoměřické diecézi po 2. světové válce. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 62–99.

KUKLÍK, Jan. Kontrapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939–1941. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 100–113.

KUNCOVÁ, J.: Divizní soud Brno 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1976.

KURAL, Václav. Partyzánské destrukční akce proti železniční dopravě na střední a východní Moravě a v západní polovině Čech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, č. 4, s. 629–675.

KVAČEK, Robert. Mezi 12. únorem a 19. březnem 1938 (ČSR a anšlus Rakouska).  Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 9,    s. 17–19.

KVAPILOVÁ, Iva. Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1950 se zaměřením na veřejněbezpečnostní (resp. pořádkovou a kriminální) složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2003, č. 1, s. 68−90.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku.  Sborník  Archivu  ministerstva  vnitra.  Praha:  Odbor  archivní  a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 9−73.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 60. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku.  Sborník  Archivu  ministerstva  vnitra.  Praha:  Odbor  archivní  a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 41−110.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 9−116.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 80. letech se zaměřením na veřejněbezpečnostní složku. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009,  č. 6, s. 35−116.

KVASNIČKA, Václav. Droga zvaná špionáž. Praha: Periskop, 1994.

KYNCL, Vojtěch. Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2008.

KYNCL, Vojtěch. Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012.

KYNCL, Vojtěch. Heinz Barth, Ležáky a Oradour sur Glane mezi justicí a politikou. Východočeský  sborník   historický.   Pardubice:   Východočeské   muzeum,   2012,   č.   22,   s. 273‒298.

KYNCL, Vojtěch. Pardubická Heydrichiáda ve vzpomínkách pachatelů. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2016, č. 30, s. 251‒290.

 

L

LABJAK, Stanislav. Počítačová databáze EZO. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 58‒61.

LACKO, Martin. Dojmy Slovákov zo situácie v obsadenej časti ZSSR 1941−1942. (O jednom neznámom  prameni).  Slovanský  přehled.  Praha:  Historický  ústav  AV  ČR,  2005,  č.  4,   s. 511−517.

LACKO, Martin. „Strážil som hranice nášho slovenského štátu (Rozhovor s bývalým príslušníkom Zboru finančnej stráže v rokoch 1942‒1945 Ľudom Matejovom). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 94‒105.

LACKO, Martin. Imrich Močko (1920, Behynce) – Moje roky v Národnej bezpečnosti (1945‒1949). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 74‒81.

LACKO, Martin – SABO, Ján. Gustav Polčík. Zo stanice NB do Štátnej bezpečnosti (1945‒1966). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 1, s. 83‒95.

LACKO, Martin. Spomienky na učiteľskú a vojenskú službu: Rozhovor s Rudolfem Ďurišom. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 96‒107.

LACKO, Miroslav. Činnost  ministerstva vnitra v otázce repatriace a reemigrace po první a druhé světové válce. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 31‒64.

LACH, Ivan – STEHLÍK, Eduard.  Vlast  a  čest  jim  byly  dražší  nežli  život.  Dvůr  Králové: Fortprint, 2000.

LAŇKA, Jiří Ignác a kol. Duchovní služba Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav, 2018.

LAZORIŠÁK, Štefan. Alexander Reis Francisty – Osud skrytý v kufríku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 62−69.

LÁŠEK, Radan. Jednotka určení SOS. Díly 1–3. Praha: Codyprint, 2006–2008.

LÁŠEK, Radan. Velitelé praporů SOS. Praha: Codyprint, 2009.

LÁŠEK, Radan. Obrana Podkarpatské Rusi. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21−29.

LEGAR, Ivan ‒ VALIŠ, Zdeněk. Oddíl zvláštního určení. Praha: Naše vojsko, 1987.

LEHÁR, Lubomír. Závodní milice 1945–1948. Odbory a naše revoluce: sborník studií. Praha: Práce, 1968.

LEIN, Richard. Plnění povinností, nebo velezrada? Čeští vojáci Rakousko-Uherska v první světové válce. Praha: Academia, 2018.

LENIN, Vladimír Iljič. O státu. Praha: Svoboda, 1950.

LENIN, Vladimír Iljič.: Stát a revoluce. Učení marxismu o státu a úkoly proletariátu v revoluci. Praha 1950.

LEPŠÍK, Josef. O vojenském polním trestním řízení. Právník, 1938, roč. 77, s. 147–164.

LETZ, Róbert − MATULA, Pavol, eds. Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa,2009.

LETZ, Róbert. Február 1948 zo slovenskej  perspektívy.  Securitas  Imperii.  Praha:  Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 10‒34.

LICHNOVSKÝ, Milan. Otázka upevňování lidově demokratické moci v západním pohraničí v letech 1945‒1946 a úloha čs. armády. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 5, s. 611‒647.

LICHNOVSKÝ, Milan. Bedřich Reicin a československá armáda. Historie a  vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, roč. 43, č. 1 (s. 3−36), č. 2 (s. 3−45); roč. 44, č. 6 (s. 81−117), 1994−1995.

LISÁ, Martina –  KRÁL, Karel.  Československé  vojenské lékárenství  1918–1928. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 4, s. 816–831.

LIŠKA, Otakar a kol. Vykonané tresty smrti. Československo 1918‒1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2000.

LIŠKA, Otakar a kol.  Tresty smrti vykonané v Československu v letech  1918‒1989. 2. opr.   a rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

LORENC, Alois. Ministerstvo strachu? Neskartované spomienky generála Lorenca. Bratislava: Tatrapress, 1992.

LOUČ, Michal. Vezeňství v českých zemích v 70.‒80. letech 20. století pohledem pamětníků. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 30–49.

LOUČOVÁ, Petra. Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic psát nemůže. Cenzura korespondence politických vězňů v období tzv. noramlizace. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 80–103.

LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – RADVANOVSKÝ, Zdeněk – SUCHÁ, Jitka. Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech 1945–1948. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2001.

LÖBL, Evžen. Jak jsem se přiznal. Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 19 (příloha), s. I–III.

LUKEŠ,  František.  Německá  politika  po  Mnichovu  a  okupace  Československa.  Odboj  a revoluce. Zprávy. Praha: Čs. výbor pro dějiny protifašistického odboje, 1966, č. 2, s. 3–18.

LUKEŠ, Igor.  Mimořádná  vojenská  opatření  v květnu  1938:  nová  interpretace.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5, s. 79–97.

LUKEŠ, Igor. The Birth of a Police State: The Czechoslovak Ministry of the Interior. 1945‒1948. Intelligence and National Security, 1996, roč. 11, č. 1, s. 78‒88.

LUKEŠ, Igor. Der Fall Slánský: eine Exilorganisation und das Ende des tschechoslowakischen Kommunistenführers 1952. Vierteljahrshefte   für   Zeitgeschichte. München: Institut für Zeitgeschichte, 1999, roč. 47, č. 4, s. 459‒501.

LUKEŠ, Igor. Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu. Překlad Petra Kůsová. Praha: Prostor, 1999.

LUKEŠ, Igor. Operace Velký metař: kapitola z dějin studené války. Evropa mezi Německem  a Ruskem: sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000 s. 575‒599.

LUKEŠ, Igor. Případ Vladimíra Komárka na pozadí změn v rovnováze sil mezi Východem aZápadem, 1948–1967. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 3, s. 538–585.

LUKEŠ, Igor. Selhání tajných služeb: Československo 1945‒1948.  Securitas  Imperii.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 12‒121.

LUKEŠ, Igor. KÁMEN: Studenoválečná akce samerickým rozměrem. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 40–46.

LUKEŠ, Igor. On the edge of the Cold War: American diplomats and spies in postwar Prague. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.

LUKEŠ, Igor. Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb  v Praze 1945−1948. Praha: Prostor, 2014.

LUKEŠ, Michal. Vojenská zpravodajská služba v pozadí Tukova procesu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 4, s. 33–46.

LUKEŠ, Michal. K úloze českého četnictva na Slovensku v roce 1918. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 53–64.

 

M

MACÁK, Ernest. Zápisky spoza mreží. Bratislava: Don Bosco, 1996. MACÁK, Ernest. Prenasledovaní pre Krista. Bratislava: Don Bosco, 2008.

MACÁK, Milan. Tváří v tvář  okupaci.  Příběh  čs.  vojenské  rozvědky  v  srpnu  1968.  Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2008.

MACEK, Pavel − UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526−1918). Praha: Themis, 1997.

MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. II., Československá republika 1918–1939. Praha: Police history, 1999.

MACEK, Pavel  −  UHLÍŘ,  Lubomír.  Dějiny  policie  a  četnictva.  III.,  Protektorát  Čechy a Morava a Slovenský stát (1939−1945). Praha: Police history, 2001.

MACEK, Pavel − UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. IV., Československo (1945−1989). Praha: Police history, 2011.

MACKOVÁ, Marie. Finanční stráž v Čechách 1842−1918. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017.

MADRY, Jindřich. Mocenský zvrat v dubnu 1969 a podíl vojáků na jeho provedení: realismus a iluze v Dubčekově normalizační politice. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 4, s. 103–134.

MADRY, Jindřich. Počátky normalizace a armáda (duben–srpen 1969). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 4, s. 3–49.

MACHULA, František. Mládež provinilá a ohrožená před úřady bezpečnostními. 2. vyd. Praha: Policejní klub odborné a literární práce v Československé republice, 1938.

MACHULA,  Jaroslav.  Sbor  národní  bezpečnosti  (1945‒1991).   Diplomová   práce.   Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012.

MAJOROV, Aleksandr M. Vtoženije. Čechoslovakija, 1968. Sviedětělstva komandarma. Moskva: Prava čeloveka, 1998.

MAKOVIČKA, Jan. „… Já si pořád myslím, že jsem nikomu neublížil.“ František Horáček alias Jim Čert jako tajný spolupracovník StB, 1979‒1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 353−405.

MALLOTA, Petr. „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protinacistickém odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 97‒105.

MALLOTA, Petr. „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protikmunistickém odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 2, s. 83–94.

MALLOTA, Petr. Střetnutí příslušníků  Pohraniční  stráže  s kurýrem  Josefem  Maškem  aneb neznámý příběh ze Šumavy padesátých let v dobových souvislostech. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 190–221.

MÁLEK, Jiří. JUDr. Vlastislav Chalupa, agent StB. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 72−116.

MÁLEK, Jiří. Metody Státní bezpečnosti a likvidace třetího odboje v letech 1948−1953. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii. Díl 1. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 60−84.

MÁLEK, Jiří. Justiční vražda Vladimíra Cermana. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 221‒256.

MALÍNEK, Tomáš. „Dub“ v „Oboře“. Západoněmečtí velvyslanci v hledáčku Státní bezpečnosti v letech 1968–1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav po studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 176−200.

MAREK, Jindřich. Jednotky SOS na Chomutovsku v roce 1938. Mnichov 1938. 2.  díl. Praha: Svoboda, 1988, s. 100–106.

MAREK, Jindřich. Vojenská odbojová skupina „Bartoš“ a její přípravy Pražského povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 4, s. 74–89.

MAREK, Jindřich. Geneze vojenského velitelství „Alex“ a jeho vliv na události v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 4, s. 70‒88.

MAREK, Jindřich. Vojenský a zpravodajský štáb ÚRO vkvětnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 76–90.

MAREK, Jindřich. Radiostanice  Vladislav  vmarném  boji  o  Podkarpatskou  Rus.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 4, s. 54–70.

MAREK, Jindřich. Vojenská  komise  ČNR  a  radiostanice ANNA  vkvětnu  1945.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 67–82.

MAREK, Jindřich. Zpravodajská služba čs. legií v Rusku 1918–1920. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 3, s. 29–44.

MAREK, Jindřich. Nouzové řešení, výměna generací,  či první  čistka?  Personální  změny ve vedení čs. četnictva a policie v květnu 1945. Sborník Archivu bezpečnostních  složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 39‒50.

MAREK, Jindřich. Operace „Łom“: polské diverzní a teroristické útoky na Podkarpatské Rusi na podzim roku 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62,  č. 4, s. 26–47.

MAREK, Jindřich. Pražská protiletecká ochranná policie v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 52–69.

MAREK, Luboš: Četnická stanice Velká Dobrá za první republiky. Listy z Unhošťska: Vlastivědný zpravodaj Melicharova městského muzea v Unhošti. Unhošť: Melicharovo městské muzeum, 2010, roč. 48–49, s. 45–49.

MAREK, Luboš: Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky.   Město a region   v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 37–52.

MAREK, Luboš.  Četník  a zbraň.  Vybrané případy  ze Slánska.  Bílá  místa  historie.  Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2015, s. 69–91.

MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých zemích 1939–1945. Praha: Auditorium, 2012.

MARŠÁLEK, Pavel. Období nesvobody jako předmět zájmů české právní vědy v letech 1945–1948. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 37–46.

MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr. Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

MARŠÁLEK, Zdenko ‒ VORÁČEK, Emil a kol. Interbrigadisté, Československo a španělská občanská  válka:  neznámé  kapitoly  z  historie   československé  účasti  v  občanské  válce   ve Španělsku 1936‒1939. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2017.

MARTINÁK, Peter. „Občania druhej kategórie“ – zaradenci do PTP. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 19‒40.

MASKALÍK, Alex. Elita armády.  Československá  vojenská  generalita  1918–1992.  Košice: HWSK 2012.

MAZÚCH,   Lukáš.   Z případů   četnictva   v okolí   Hradce    Králové    v letech  1914–1915. Východočeské listy historické. Hradec Králové: Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013, č. 30, s. 199–213.

MÁTLOVÁ,  Simona.  Soudní  procesy  s brněnskými   augustiniány   po   roce   1948.   Brno: Masarykova univerzita, 2015.

MECLOVÁ, Anna. Bytové semináře pod dohledem Státní bezpečnosti. Sledování skupiny filozofů v období normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 2, s. 87−100.

MEDVECKÝ, Matej. Imrich Sucký – lovec v sieťach ŠtB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 1, s. 6‒18.

MEDVECKÝ, Matej. Vznik Ústredne štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 24‒35.

MEDVECKÝ, Matej. Jako vysadiť agenta do NSR? Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 4, s. 51‒66.

MEDVECKÝ, Matej: Spravodajské eso slovenského  štátu.  Kauza  Imrich  Sucký.  Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007.

MEDVECKÝ, Matej. Správa o organizovanom oslavovanie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 61‒65.

MEDVECKÝ, Matej. Prvá obeť Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 59‒71.

MEDVECKÝ, Matej. K organizácii štruktúre Štátnej bezpečnosti a politického spravodajstva na Slovensku před februárom 1948. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 23‒35.

MEDVECKÝ, Matej. Strana a jej Bezpečnost. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 59‒65.

MEDVECKÝ, Matej. Za červené Slovensko. Štátna bezpečnost a politické spravodajstvo     na Slovensku v rokoch 1945‒1948. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011.

MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš – JAŠEK, Peter. V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012.

MEDVECKÝ, Matej – SYRNÝ, Marek. Represie slovenských komunistov v rokoch 1939‒1943. KÁRNÍK, Zdeněk ed. a kol.: Bolševismus,  komunismus a radikální  socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2012, sv. 6, s. 89‒112.

MEDVECKÝ,  Matej.  K počiatkom  československej  rozviedky.  Pamäť  národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 18‒32.

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu totality – československá rozviedka po komunistickom prevrate. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 3, s. 32‒52.

MEDVECKÝ, Matej – SYRNÝ, Marek. V zajetí špiománie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 1, s. 63‒70.

MEDVECKÝ, Matej.  Červená  kapela  na  Slovensku?  Securitas  Imperii.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 12−39.

MENŠÍKOVÁ, Miroslava. Kniha policejního ředitelství v Brně. Zajímavý pramen k prvním měsícům okupace. Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 17−22.

Mezinárodní  úmluva  o  potírání   obchodu   zletilými   ženami.   Právník,   1936,   roč.   75, s. 216–217.

Mezinárodní kriminologická společnost. Právník, 1938, roč. 74, s. 77–78.

MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Oatis. Československý komunistický režim verzus dopisovateľ Associated Press. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005.

MICHÁLEK, Slavomír. Kovbojská akcia Američanov: štěchovický prípad zroku 1946. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 1, s. 4–23.

MICHÁLEK, Slavomír. Akcia „Selb“, odpoveď ŠtB na „vlak slobody“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 3, s. 13−30.

MICHÁLEK, Slavomír. Za hranicou sloboda 1948−1953. (Dakoty „slobody“ a vlak do Selbu). Bratislava: Veda, 2013.

MICHL, Jan. Legionářské organizace v Československu (1920–1938). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 4, s. 4–23.

MICHL, Jan. Osmnáct let v čele kontrarozvědky. Josef Stavinoha, náčelník VKR 1953−1971. VOLNÁ, Kateřina, ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní  Evropy  1945–1989.  II.  Praha:  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů,  2009,   s. 185−192.

MICHL, Jan. Oldřich Burda – náčelník vojenské rozvědky v letech 1960–1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 3, s. 91−99.

MICHŇÁK, Alois, ed. KSČ o ozbrojených silách. Dokumenty 1918–1976. Praha: Naše vojsko, 1976.

MIKLOVIČ, Michal. Kontrašpionážne opatrenia proti diplomatom USA. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 4, s. 38‒47.

MIKLOVIČ, Michal. Akcia „KRUH“. Simulovanie spravodajských operácií v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 91‒93.

MIKLOVIČ, Michal. Agentúrno-opratívne prostredie v agende čs. rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 66‒70.

MIKLOVIČ, Michal.  Objektové  zväzky  I.  správy  (rozviedky).  Pamäť  národa,  Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 94‒95.

MIKLOVIČ, Michal. Rezidentúra  EXPO-67. ŠtB  na svetovej výstave v Montrealu.  Paměť  a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 4, s. 62−72.

MIKLOVIČ, Michal. Reorganizácia rozviedky v roku 1969. Paměť a dějiny. Praha: Ústav  pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 91−98.

MIKLOVIČ, Michal. Pobočka Hlavnej správy rozviedky v Bratislave 1969‒1971. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 4, s. 59‒68.

MIKLOVIČ, Michal. S manželom v zahraničí. Profil príslušníčky rozviedky Marie Černej. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 92−98.

MIKLOVIČ, Michal. Vybrané dokumenty ku konšpiračným a prepožičaným bytom rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 4, s. 57‒71.

MIKLOVIČ, Michal. Oblastný odbor rozviedky Banská Bystrica v roku 1980. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 56‒62.

MIKLOVIČ, Michal. Aktívne opatrenie „Land“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 1, s. 51−57.

MIKLOVIČ, Michal. Z Bratislavy do Montrealu. Profil příslušníka rzoviedky Viliama Bezáka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 68‒78.

MIKLOVIČ, Michal. Rezidentúra Brusel v roku 1989. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie,  Bratislava  4.‒5.  novembra  2014.  Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 400‒411.

MIKLOVIČOVÁ, Jana. Pôsobenie Akčného výboru Slovenského národného frontu v Trnave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 4‒19.

MIKULKA, Jiří. Akce „Letci“. Nezdařený pokus o odchod do exilu bývalých čs. příslušníků RAF Gejzy Holody,  Vladimíra  Nedělky,  Karla  Šedy,  Karla  Schoře  a  Jaroslava  Šišpery  v prosinci 1950. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archivu bezpečnostních složek MV ČR, 2007, č. 5, s. 117–136.

MIKULKA, Jiří. Zemský velitel havaroval… K automobilové nehodě zemského velitele SNB pro Moravu a Slezsko plukovníka Huberta Mlynáře, k níž došlo 21. září 1948 u Holubic. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2010, sv. VII, s. 343–355.

MIKULKA, Jiří. „Rád bych sloužil pro bezpečnost našeho státu dále…“ Josef Gemrot – policista, parašutista a příslušník SNB (1911‒1955). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 213‒250.

MIKULKA, Jiří. Zločin u Bučovic. Vražda Josefa Macourka spáchaná 24. srpna 1945 vojáky Rudé armády. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní  okresní  archiv Vyškov, 2011, sv. VIII, s. 227–241.

MIKULKA, Jiří – MIKULKA, Radek. Malý hanácký pitaval 1945 aneb Hříšní lidé města vyškovského a jejich strážci zákona. Vyškov: Radek Mikulka, 2011.

MIKULKA, Jiří. Tenkrát v  třiapadesátém.  Události  politického  charakteru  z  roku  1953  ve světle zpráv a tajných rozkazů náčelníka Okresního oddělení VB v Bystřici nad Pernštejnem. Vlastivědný  sborník  Bystřicka  I.  Bystřice  nad  Pernštejnem:  Městské  muzeum,  2012, s. 117–124.

MIKULKA, Jiří – MIKULKA, Radek. Případ kelečského faráře. Římskokatolický farář František Mikulka a jeho konfrontace se státní mocí v roce 1949. Vyškov: Radek Mikulka, 2012.

MIKULKA, Jiří. Konference Období nesvobody 1938‒1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 323‒324.

MIKULKA, Jiří. „Dělají vám jen to, co si zasloužíte!“ Léta 1938–1945 v obvodu četnické stanice Štoky (okres Havlíčkův Brod) pohledem vrchního strážmistra Františka Josefa Dostála. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 193–201.

MIKULKA, Jiří. K některým pramenům k odboji a perzekuci v období let 1939–1945 uloženým v Archivu bezpečnostních složek. Zápisy v památnících velitelství stanic SNB a seznamy perzekvovaných osob. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 187–191.

MIKULKA, Jiří. …aby na každé četnické stanici byla založena kronika. Památníky četnických stanic (respektive velitelství stanic SNB) se zvláštním zřetelem k jejich existenci po II. světové válce. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2014, sv. X, s. 181–204.

MIKULKA, Jiří. Životní osudy Josefa Sedláře aneb personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za II. světové války. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 369‒373.

MIKULKA, Jiří. Hände hoch, boys! Zadržení čtyř amerických vojáků 28. srpna 1972 nedaleko Horní Hraničné (okres Cheb) a jejich výslech. VANĚK, Pavel a kol. Ochrana státní hranice  v sedmdesátých letech 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, s. 83–88.

MIKULKA, Jiří. Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje ze 2. světové  války  –  Josef  Nejtek.  Sborník  Archivu  bezpečnostních  složek.  Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 419−424.

MIKULKA, Jiří. Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za druhé světové války – Alois Mohyla. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 283–289.

MIKULKA, Jiří. Případ (nejen) osmi. K perzekuci příslušníkůMístního velitelství SNB v Praze v roce 1948. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 319–354.

MIKULKA, Jiří. „Zapomenutý bojovník. Životní osudy četníka, vojáka a příslušníka Sboru národní bezpečnosti Josefa Černého“. Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám   a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2018, sv. 31, s. 159–187.

MIKULKA, Jiří. Protirežimní projevy na Bystřicku v období únor až prosinec 1948 zachycené v  materiálech  Sboru  národní  bezpečnosti.  Vlastivědný  sborník  Bystřicka  II.  Bystřice   nad Pernštejnem: Městské muzeum, 2018, s. 83–88.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Personální aspekty tzv. Heydrichovy správní reformy. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 1993, č. 1, s. 196−218.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Výsledky Heydrichovy správní reformy z pohledu okupačního aparátu. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 1994, č. 2, s. 161−174.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský  historický ústav, 2000, roč. 49,  č. 1, s. 87–99.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Rozkazy hlavního velitelství od 24. do 28. září. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 83–110.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační  dokumentace  vyšších  velitelství  od  24.  do  28.  září.  I.  armáda.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 1, s.131–158.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační dokumentace vyšších velitelství od 26. do 30. září: II. a IV. armáda. Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 3, s.141–174.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č.6, s. 87–133.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“ – vyšší velitelství. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 103–136.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády zpodzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“ – velitelství divizí a vojenských těles zbraní. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 94–124.

MINAŘÍK, Pavel. Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize: vojsková tělesa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1999, roč. 48, č. 1, s. 154–177.

MINAŘÍK, Pavel ‒ ŠRÁMEK, Pavel. Československé vojenské letectvo v době vyvrcholení mnichovské krize.  Historie a vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav,  2008, roč. 57, č. 2, s. 43–52.

Ministerstvo vnitra – presidium 1919–1940. Inventář (dodatek). Praha: Státní ústřední archiv, 1961.

MIŠENKO, Pavol: Četnícke pamäti. S´bor článkov publikovaných v rovnomennej rubrike Ľubovniansych novín v rokoch 2018–2019. Sabinov 2019.

MITÁČ, Ján. Administratívno-mocenské opatrenia československej štátnej moci na južnom Slovensku po roku 1945 (príklad Novozámockého okresu). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 2, s. 3‒21.

MÍČOVÁ, Klára.  Politické procesy v 50. letech 20. století na Havlíčkobrodsku  – procesy    se zemědělci v okolí Chotěboře. Diplomová práce. Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice, 2005.

MÍŠEK, Jiří J., ed. Partyzáni „Vela“: [sborník 1939−1945]. Praha 1946.

MLADÝ, Boh. K. Soumrak četnictva: satir. rom. četnické budoucnosti. Praha: [nákl.vl.], 1921. MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. Vydání první. Praha: Zeď, 2018.

MOHYLA, Vladmír. Rozvědky. Historie Československého výzvědného zpravodajství 1918‒1990: Z pohledu bývalého důstojníka zpravodajské správy generálního štábu ČSLA. Praha: Brána, 2018.

MORAVEC, František. Master of Spies. The Memoirs of General František Moravec. London – Sydney – Toronto, 1976.

MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili. Toronto: 68 Publishers, 1977. MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili. 3. vyd. Praha: Rozmluvy, 1990.

MORAVCOVÁ, Irena – TESAŘ, Petr.  Deset  dní  na  hranici.  „Zprávy  o  českém  teroru  na podzim 1938“. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě, 2018, s. 240‒272.

MORAVČÍK, Ctibor. Organizace bezpečnostního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Právnické sešity. Brno: Masarykova univerzita, č. 49, 1993.

MORBACHER, Ľubomír. 11. bratislavská brigáda Pohraničnej stráže a výnimočná „osobnost“ jej prvého veliteľa Floriana Čambala (1948‒1962). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 95‒111.

MRŇKA, Jaromír. Praha v nulté hodině: konec, nebo nový  začátek?  Paměť  a  dějiny.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 33−41.

MRŇKA, Jaromír. Limity lidskosti. Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

MRVA, Jiří. Operace Verdikt. Vzpomínky na žurnalistické decennium. Wien: Doppler, 2010.

MURÁRIKOVÁ, Zdenka. Zbrojársky priemysel na strednom Považí na prelome rokov 1938/1939 (od Mníchova po zánik 2. Č-SR). TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 47–58.

MUZIKANTOVÁ, Marie. Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970−1990 (Nástin organizačního vývoje). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 75−94.

 

N

NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka. K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 2001.

NAVARA, Luděk  – SCHILDBERGER, Vlasitmil. Co vydalo pole u Bolíkovic. Průzkum    na místě přestřelky s útočníky ze školy v Babicích. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 3, s. 109–114.

NAVRÁTIL, Augustin. Za jakých podmínek jsem byl vyšetřován a pozorován ve vězeňském oddělení psychiatrické léčebny od 7. 1. do 11. 3. 1986. GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr, eds.: O československém vězeňství. Praha: Orbis, 1990, s. 87−91.

NAVRÁTIL, Jaromír. Poznámky ke společenskému poslání čs. vojenského dějepisectví. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 2, s. 189‒214.

NAVRÁTIL, Jaromír. Československé vojenské dějepisectví ve dvacátých letech. Historie    a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 5, s. 824‒865.

NAVRÁTIL, Jaromír. Československé  vojenské  dějepisectví  ve  třicátých  letech.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 6, s. 1030‒1081.

NAVRÁTIL, Jaromír. Dzúrovo velení ČSLA a jeho nástupnická strategie: (příspěvek k dějinám roku 1968.). I. a II. část.  Historie  a  vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1991, roč. 40, č. 6 (s. 70–94); 1992, roč. 41, č. 1 (s. 78–102).

NAVRÁTIL, Jaromír. K otázce výstavby Československé armády před rokem 1968. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 5, s. 101–125.

NAVRÁTIL, Pavel. Průvodce operativními svazky Hlavní správy rozvědky. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 253‒263.

Národní osvobození. Čtrnáctideník Českého svazu bojovníků za svobodu. Praha: Magnet-Press, ÚV ČPBS, Sdružení MAC, 1990−2019.

NEČAS, Jaroslav. Legionáři před Mimořádným lidovým soudem v Chrudimi 1945‒1948. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, č. 18, s. 245‒293.

NEČAS, Jaroslav. Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. Praha: Academia, 2017.

NEDBÁLEK, František. Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země Moravskoslezské. Brno: Měst. ČSPB, 1984.

NEDBÁLEK, František ‒ HEJL, František. Zvláštní akce 17. listopad a její průběh v Brně. Brno: Archiv města Brna, 1985.

NEDBÁLEK, František ‒ KURAL, Václav, ed. Železniční transporty a pochody smrti vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců  přes  české  země  ‒ zima  a  jaro  1945.  Ústí  nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Albis international, 2005.

NEDVĚDICKÝ, Kamil.  Právní  pohled  na  III.  odboj.  Securitas  Imperii.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2010, č. 16, s. 30‒50.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Únor 1948 jako počátek nelegitimního režimu. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 17, s. 60‒79.

NESNÍDAL, Jiří. Československá policie 1969–1989 (pohled zevnitř). Reportér. Čtrnáctideník pro politiku, ekonomiku, kulturu a sport. Praha: Novinář, 1990, č. 8, s. 14–16.

NESVADBA, František. Charakter a poslání armády tzv. slovenského státu v letech 1944‒1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1963, roč. 12, č. 1, 60. 23‒60.

NESVADBA, František. Vládní vojsko a  jeho  odsun  do  Itálie.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 6‒7, s. 924‒961.

NESVADBA, František. Zasedání a rozklad vládního vojska v Itálii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 3, s. 407‒457.

NEVYHOŠTĚNÝ, Josef. Financem na Podkarpatské Rusi. Praha: Codyprint, 2002.

NĚMEČEK, Jan. Vývoj Pardubicka za nacistické okupace v letech 1939−1942 a jeho podíl na národně osvobozeneckém boji českého lidu. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1987.

NĚMEČEK, Jan. Příslušníci pardubického gestapa – Hubert Hanauske, Alois Aschenbrenner, Gerhard Schmecktal. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, roč. 1 (1991), s. 201−203; roč. 2 (1992), s. 227−234; roč. 4 (1994), s. 207−208.

NĚMEČEK, Jan. Brig. generál Josef Mašín. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 6, s. 134‒159.

NĚMEČEK,  Jan  (ed.).  Arnošt  Heidrich  a  odboj  1939–1945.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 1, s. 137–156.

NĚMEČEK, Jan. Mašínové. Zpráva o dvou generacích. Praha: Torst, 1998.

NĚMEČEK, Jan. Pardubice za nacistické okupace. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2016, č. 29, s. 161‒187.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Diplomová práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Retribuce a činnost ministerstva spravedlnosti v letech 1945–1947, Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 134–148.

NOVÁK, Otto. Henleinovci proti Československu. Z historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933–1938. Praha: Naše vojsko, 1987.

NOVOTNÝ, Lukáš. Dekrety a odsun v historické paměti Čechů. JEDLIČKA, Jiří, ed.  Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko- rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch- österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 345–356.

NOVOTNÝ, René. Služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS v Pardubicích 1941–1944. Východočeský  sborník  historický.  Pardubice:  Východočeské  muzeum,  2012, č. 21, s. 253−330.

NOVOTNÝ, René. Nacistická národnostní politika na Pardubicku v letech 1939−1945. Východočeský  sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2013, č. 24, s. 169−217.

NOVOTNÝ, René. Obraz Čechů v německé rasové nauce a nacistické rasové ideologii. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, č. 13, s. 167−219.

NOVOTNÝ, René. Zdravotní prohlídky jako nástroj rasové selekce v  Protektorátu Čechy      a Morava. SLABOTÍNSKÝ, Radek − STÖHROVÁ, Pavla, eds.: Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, s. 158−179.

NOVOTNÝ, René. Lékařská služba Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS. SLABOTÍNSKÝ, Radek  – STÖHROVÁ, Pavla, eds.: Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, s. 92−111.

NOVOTNÝ, René. Česko-moravská pobočka Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS, 1941–1945. Moderní dějiny, 2015, Vol. 23, č. 2, s. 157−220.

NOVOTNÝ, René. Národnost, rasa a pospolitost. Německé obyvatelstvo v Protektorátu Čechy a Morava. Disertační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019.

NÝVLTOVÁ, Dana. Vojenská kancelář prezidenta republiky – Londýn, Košice 1940–1945. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1967.

 

O

Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Čs. výbor pro dějiny protifašistického odboje. Historicko- dokumentační komise při ústředním výboru SPB, 1962‒1970.

Operace „Banderovci“. Vojenské útvary operující proti banderovcům 1945–1948. Sdružený inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1966.

O  procesech  a   rehabilitacích.   (zpráva   „Pillerovy   komise“   o   politických   procesech  a rehabilitacích v Československu v letech 1949 až 1968). I. a II. díl. Praha: Florenc, 1990.

ONDRA, Hubert. Sonda do vývoje Státní bezpečnosti v Jihlavském kraji v letech 1948–1960. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2011.

ONDRA, Hubert. Činnost vídeňské rezidentury československé rozvědky do roku 1955, sonda do vývoje čsl. rozvědné služby v letech 1945‒1955. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

ONDRA,  Hubert.  Literatura  o  zpravodajských  službách.   Vojenská   história:   časopis  pre vojenskú históriu, múzejníctvo  a  archivníctvo.  Bratislava:  VHÚ,  2017,  roč.  21,  č.  3, s. 128‒137.

Osvěta SNB: čtrnáctideník Sboru národní bezpečnosti. Praha: Hlavní správa výchovy a osvěty při MV, 1945‒1948.

OTÁHAL, Milan, − SLÁDEK, Zdeněk, eds. Deset pražských dnů: (17.-27. listopad 1989): dokumentace. Praha: Academia, 1990.

OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Brno: Doplněk, 1999.

OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969‒1989. Příspěvek ke stavu bádání. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002.

OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969−1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.

 

P

PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914−1989. Díl 1−4. Praha: Themis, 2002.

PACNER, Karel. Vyzvědačky pod rudou hvězdou. Ženy v komunistických tajných službách. Praha: Brána, 2005.

PADEVĚT, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou: místa − události − lidé. Praha: Academia

 • Archiv hlavního města Prahy, 2013.

PADEVĚT, Jiří. Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Praha: Academia, 2015.

PADEVĚT, Jiří. Pochody a transporty smrti. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2015.

PADEVĚT, Jiří. Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých zemích. Praha: Academia, 2016.

PADEVĚT, Jiří. Tři králové: odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II. Praha: Academia, 2017.

PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Za dráty: tábory v období 1938‒1945 na území dnešní České republiky. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Komunistické lágry. Tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948–1962. Praha: Academia, 2019.

PALEČEK, Pavel. Ve službě Sovětskému svazu: edice žádosti Karla Vaše o přiznání sovětského občanství. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62,   č. 1, s. 98–112.

PALIVODOVÁ, Eva. Na stráži míru. Prezentace Pohraniční stráže na veřejnosti 1948‒1956. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha:  Archiv  bezpečnostních složek, 2012,  č. 10,  s. 123‒142.

PALKO, Vladimír. Bernard Jaško a spol. – odpor proti komunizmu v ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 53‒58.

PALKO, Vladimír. Akcia „Jedľa“. Skúsenosti s odhaľovaním „nebezpečných“ špiónov Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 9‒15.

PALKO, Vladimír. Hranice pod drobnohľadom: Spravodajské oddelenie 11. brigády Pohraničnej stráže 1973‒1989. Pamäť národa.  Bratislava:  Ústav  pamäti  národa,  2009,  roč. 5, č. 4, s. 20‒33.

PALKO, Vladimír. Odpor proti komunismu ve Sboru národní bezpečnosti. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 191−198.

PALKO, Vladimír. Jiří Kos – kariéra v rozviedke 11. brigády Pohraničnej stráže. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, roč. 11, č. 4, s. 81‒87.

PALKO, Vladimír. Michal Bilík – opora spravodajských zložiek 11. brigády PS na slovensko- rakúskom úseku štátnej hranice. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 1, s. 58−73.

PALKO, Vladimír. Desaťročie sledovania: Využitie Tajnej technickej prehliadky v akcii „LEKÁR“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 55−61.

Partyzán: týdeník Sdružení českých partyzánů ve Svazu národní revoluce v Praze. Praha: Mladá fronta, 1946–1949.

PASÁK, Tomáš. Vývoj Vlajky v období okupace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1966, roč. 15, č. 5, s. 864‒895.

PASÁK, Tomáš, ed. Generál Alois Eliáš a odboj. Praha: Melantrich, 1991.

PASÁK, Tomáš. Problémy české kolaborace. MAYER, Francoise – DUCREUX, Elizabeth: Dějiny a paměť – odboj a kolaborace za druhé světové války. Praha:  Francouzský ústav     pro výzkum ve společenských vědách, 1995, s. 25−34.

PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha: (1938‒1945). Praha: Horizont, 1997. PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997. PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh, 1998.

PASÁK, Tomáš ‒ PASÁKOVÁ, Jana, eds. Český fašismus 1922‒1945 a kolaborace 1939‒1945. Praha: Práh, 1999.

PASÁK, Tomáš. Emil Hácha: (1938‒1945). Praha: Rybka, 2007.

PASÁKOVÁ, Jana. Chlebíčková aféra: odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše? Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 1, s. 75–85.

PASTVOVÁ, Emília. Objektové zväzky teritoriálnych útvarov  ŠtB na Slovensku k podozreniam zo spáchania trestného činu podľa § 109 Trestného zákona. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 59‒67.

PAUK, Jaroslav: Pojem a postavení poškozeného ve vojenském trestním řízení. Právník, 1937, roč. 76, s. 303–310, 348–362.

PAULUS, Filip. Svaz pro spolupráci s armádou. Formování branné výchovy v letech 1951‒1989. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2018, roč. 26, č. 2, s. 158–188.

PAVEL,  Jan.  Vojenská  správa  a  soukromý  sektor  v  období   první  republiky.  Historie   a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 21–30.

PAVLÍKOVÁ, Anna. Několik poznámek ke zpracování svazkové agendy Správy sledování. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 311−317.

PAVLÍKOVÁ, Anna – URBÁNEK, Miroslav – ŽÁČEK, Pavel. Praha objektivem tajné policie. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

PÁVOVÁ, Jana. Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

PAŽOUT, Jaroslav. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. BLAŽEK, Petr, ed.: Opozice  a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 96‒110.

PAŽOUT, Jaroslav. Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979 (edice dokumentů). Sborník archivních prací. Praha:  Ministerstvo  vnitra  ČR, 2005, roč. 55, č. 1, s. 215–275.

PAŽOUT, Jaroslav, ed. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978‒1989: sborník grantového projektu. Praha: Libri prohibiti, 2007‒2009, sv. 1‒3.

PAŽOUT, Jaroslav. Odpírači vojenské služby a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. BLAŽEK, Petr, ed.: A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948‒ 1989. Praha: Academia, 2007, s. 111‒132.

PAŽOUT, Jaroslav. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20.  století. Praha: Prostor, 2008.

PAŽOUT, Jaroslav. Perzekuce odpůrců režimu v okresu Liberec v období tzv. normalizace    z pohledu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, č. 11, s. 153‒213.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v období tzv. normalizace (1969‒1989). Faktor stability i indikátor rozkladu komunistického režimu. Český a slovenský komunismus (1921‒2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 174‒192.

PAŽOUT, Jaroslav. Postihy za protirežimní vystoupení v Československu na konci 80. let. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, s. 161‒171.

PAŽOUT, Jaroslav. Opozice a nonkonformní aktivity v Československu v roce 1989 pohledem vnitrostranických informací ÚV KSČ. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2013, s. 278‒347.

PAŽOUT, Jaroslav. Informační boj o Československo/v  Československu  (1945‒1989).  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014.

PAŽOUT, Jaroslav, ed. a kol. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978‒1989. Edice dokumentů. Praha: Academia, 2014.

PAŽOUT, Jaroslav. Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního  archivu  v  Praze  (Národního  archivu).  Praha,  2016, č.  24/2, s. 229–272.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969‒1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017.

PAŽOUT, Jaroslav. Použití násilí při protirežimních aktivitách během tzv. normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 25‒35.

PAŽOUT, Jaroslav – ZÍTEK, Adam a kol. Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

PEHR, Michal. Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře.  Časopis  Národního  muzea.  Řada  historická.  Praha:  Národní  muzeum,  2015,   roč.  184, č. 3–4, s. 31–60.

PECHA,  Miloslav  ‒  VONDRA,  Václav.  Českobudějovicko  v  době  nacistické  okupace   a osvobození: 1939‒1945. 2., upr. a dopl. vyd. České Budějovice: Miloslav Pecha, 2006.

PECHA, Miloslav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939‒1945. 3., přepracované a doplněné vydání. České Budějovice: Miloslav Pecha, 2015.

PECHOVÁ, Denisa. Archivní fond Vojenská kancelář prezidenta republiky 1945–1977. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 2, s. 162–172.

PEJČOCH, Ivo. Židenický puč. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 20‒36.

PEJČOCH, Ivo. Český svaz válečníků. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 1, s. 16–28.

PEJČOCH, Ivo. Svatoplukovy gardy. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav 2007, roč. 56, č. 4, s. 36–51.

PEJČOCH, Ivo. Propouštění bývalých příslušníků vládního vojska a slovenské armády z ČSLA v roce 1958.  Historie a vojenství. Praha:  Vojenský historický ústav,  2008, roč. 57, č. 3,       s. 43–48.

PEJČOCH, Ivo. Hrdinové Železné opony. Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949‒1989. Cheb: Svět křídel, 2008.

PEJČOCH, Ivo. Útěky za železnou oponu. Cheb: Svět křídel, 2009.

PEJČOCH, Ivo. Agenti ve skafandrech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 71‒78.

PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu     v letech 1948‒1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2009.

PEJČOCH, Ivo − TOMEK, Prokop. Agenti-chodci na popravišti. Kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949−1958. Cheb: Svět křídel, 2010.

PEJČOCH, Ivo. „Akce Praha-Žatec“. Údajný pokus o vojenský protikomunistický puč. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2010, roč. 59, č. 2, s. 33‒51.

PEJČOCH, Ivo. Přechody přes železnou oponu. Příběhy odvážlivců, kteří se rozhodli riskovat a odejít přes důkladně zabezpečené a střežené hraniční pásmo. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Vojáci na železné oponě. Vojáci, padlí při pokusu o přechod státní hranice, příslušníci Pohraniční stráže, usmrceni uprchlíky, a dezertéři přes železnou oponu 1948‒1989. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Kontinuita druhého a třetího odboje. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop, eds.: Od svobody k nesvobodě 1945‒1956. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 107‒114.

PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby, usmrcené při pokusu o přechod státní hranice v období 1948‒1989. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, 64. 47‒64.

PEJČOCH, Ivo. Politické procesy s Šimonem Ornsteinem a Mordechajem Orenem – antisemitské tendence v komunistickém Československu. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2011, sv. 39, s. 142‒154.

PEJČOCH, Ivo. Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu v Československu 1948‒1958. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922‒1945. Praha: Academia, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Výcvik příslušníků brigády Hagana v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 4–21.

PEJČOCH,  Ivo.  Československé   lodní   vojsko   1918‒1959.   Historie   a   vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 4‒25.

PEJČOCH, Ivo. Ignác Nay ‒ dvakrát v odboji proti totalitě.  Paměť a dějiny. Praha: Ústav  pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 116‒122.

PEJČOCH, Ivo. Z Británie do Hagany: příslušníci československého exilového vojska ve Velké Británii a „Wintonovy děti“ účastníky výcviku izraelské armády v Československu. Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 2, s. 77–90.

PEJČOCH, Ivo. Ztráty na životech příslušníků Československé lidové armády v důsledku invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a sovětské okupace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 3, s. 88‒97.

PEJČOCH, Ivo −  TOMEK,  Prokop.  Policisté  na  popravišti.  Příslušníci  SNB,  popravení v Československu z politických nebo kriminálních důvodů v letech 1949−1962. Cheb: Svět křídel, 2013.

PEJČOCH, Ivo. Příslušníci vládního vojska věznění a popravení nacisty. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2013, sv. 41, s. 57‒70.

PEJČOCH, Ivo ‒ Tomek, Prokop  a  kol.  ČSLA  a  NLA  v  rámci  Varšavské  smlouvy.  Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Vojenský historický ústav Praha, 2014.

PEJČOCH,  Ivo  –  TOMEK,  Prokop.  Černá  kniha  sovětské  okupace.  Sovětská  armáda    v Československu a její oběti: 1968‒1991. Cheb: Svět křídel, 2015.

PEJČOCH, Ivo. Cyklistické jednotky československé armády: od legií do druhé světové války. 19. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 3, s. 4–19.

PEJČOCH, Ivo. Cyklistické jednotky československé armády: od legií do druhé světové války. 26. část – dokončení. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 18-26.

PEJČOCH, Ivo ‒ PLACHÝ, Jiří. Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945‒1948. Cheb: Svět křídel, 2016.

PEJČOCH, Ivo ‒ TOMEK, Prokop. Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád Varšavské  smlouvy  do  Československa  roku  1968, počátek okupace a její oběti. Praha: Vojenský historický ústav, 2017.

PEJČOCH, Ivo. Teroristické metody při  překonávání  státní  hranice.  Paměť  a  dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 36–47.

PEJČOCH, Ivo. Jaroslav Blahník –  kurýr,  který  střílel.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 84–92.

PEJS, Oldřich. Duchovní služba ve vládním vojsku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 35–47.

PEJS, Oldřich. Duchovní správa ve slovenské armádě 1939–1945. Historie a vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 50–88.

PERNES, Jiří. Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Praha: Brána, 2003.

PERNES, Jiří. Komunistky s fanatismem v srdci. Praha: Brána, 2006.

PERNES, Jiří – POSPÍŠIL, Jaroslav – LUKÁŠ, Antonín. Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu. Praha: Brána, 2008.

PERNES, Jiří: Případ Karla Löbla. Ministr vlády České socialistické republiky tajným spolupracovníkem StB. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 26, s. 64‒82.

PERNICKÝ, Antonín. Nápravně výchovný ústav ministerstva spravedlnosti Valdice. GRUNTORÁD, Jiří  – UHL, Petr, eds.:  O československém  vězeňství. Praha: Orbis, 1990,  s. 104−117.

PEŠEK, Jan a kol. Vojenské dějiny Československa. V. díl (1945−1955). Praha: Naše vojsko, 1989.

PEŠEK, Jan, ed. V tieni totality: politické perzekúcie na Slovensku v rokoch (1948−1953). Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 10. 4. 1996, doplnený o spomienky perzekvovaných osôb. Bratislava: Historický ústav SAV, 1996.

PEŠEK, Jan. Štátna bezpečnosť na Slovensku − jeden z nástrojov na ceste k totalite (1945−1948). Československé a polské cesty ke svobodě a suverenitě. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1996, s. 138−167.

PEŠEK, Jan. Štátna bezpečnosť na Slovensku: 1948−1953. 2. vyd. Bratislava: Veda, 1999.

PEŠEK, Jan. Slovensko  v rokoch  1953−1957. Kapitoly z politického vývoja. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 4, 2001.

PEŠEK, Jan − LETZ, Róbert. Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov: Vaško, 2004.

PEŠEK, Jan. Slovensko na prelome 50. a 60. rokov. Politicko-mocenské aspekty  vývoja. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.

PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945−1948), pri moci − od prevratu k pokusu o reformu (1948−1968). Bratislava: Veda, 2012.

PEŠEK,  Jan.  Konflikty  a  spory  vo  vedení  KSS  v rokoch  1945−1950.  KALOUS,  Jan – KOCIÁN, Jiří, eds.: Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 94−105.

PEŠEK, Jan. Nástup komunistickej totality po roku 1948. BYSTRICKÝ, Vlareián – PEŠEK, Jan – KOVÁČ, Dušan. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín. Bratislava: Veda, 2012, s. 255‒282.

PEŠEK, Jan. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku: 1945−1948−1989. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2013.

PETRÁŇ, Josef. Dvacáté století v Ouběnicích. Soumrak tradičního venkova. Praha: NLN, 2009.

PETRÁŠ, Jiří. Východní Čechy se zaměřením na Pardubicko v první polovině roku 1989 – komparace  se  situací  v jižních  Čechách.  Sborník  Archivu  bezpečnostních  složek.  Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 231–264.

PETRÁŠ, René. Mezinárodněprávní  ochrana  menšin  v meziválečné  éře  a  její  význam  pro Němce v Československu (především na Vysočině). JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci  na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 161–176.

PETRÁŠOVÁ, Ludmila. Vězeňské tábory v jáchymovských uranových dolech 1949–1961. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 44, č. 2, s. 333–446.

PETRÁŠOVÁ, Ludmila. Vězeňské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949‒1961. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 54‒75.

PETR, Michal. Pavel Wonka a StB (postseminářová úvaha). PETR, Miroslav, ed.: Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 76‒82.

PETROV, Vasiljevič N. Sovětští poradci ministerstva státní bezpečnosti a příprava procesu    s R. Slánským (podle dokumentů Státní bezpečnosti). PERNES, Jiří, ‒ FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a  „Případ Slánský“. Sborník příspěvků     ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.−16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005 s. 99−104.

PILÁT, Vladimír. Příprava takzvané Zvláštní skupiny čs. armády k činnosti na linii příměří   v Koreji.  Historie  a  vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1998,  roč.  47,  č.  6,    s. 58–83.

PINEROVÁ, Klára. Techniky brainwashingu využívané pracovníky Státní bezpečnosti a jejich následky. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds.: Život ve stínu šibenice: sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 5−12.

PINEROVÁ, Klára. Do konce života: političtí vězni padesátých let ‒ trauma, adaptace, identita. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

PINEROVÁ, Klára. Proměny vězeňského systému v období normalizace v českých zemích. PETR, Miroslav, ed.: Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 16‒22.

PINEROVÁ, Klára.  Profesionalizace  a modernizace vězeňství  v  období tzv. normalizace    a úskalí jejich uplatňování v praxi. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 10–28.

PINKAS, Oldřich. Úkoly četnických stanic.  Časopis policie a četnictva Protektorátu Čechy  a Morava. Praha: Otakar Vaněk, 1942, roč. 12, č. 4−5, s. 115–118, 143–148.

PIVCOVÁ, Zuzana (ed.). Organizace Todt a její dokumentace uložená ve Vojenském historickém archivu v Praze. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 158–167.

PIVCOVÁ, Zuzana (ed.). Písemnosti československé armády po vzniku protektorátu vroce 1939: (materiál německé provenience z fondů  Vojenského  historického  archivu).  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 125–129.

PIVCOVÁ,  Zuzana.  Vojenské  archivnictví  v  Protektorátu   Čechy  a  Morava.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 3, s. 102–105.

PIVCOVÁ, Zuzana. Sudetendeutsches Freikorps. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 105–108.

PIVCOVÁ, Zuzana. Heydrich a německá branná moc v protektorátu: z německé dokumentace VHA. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 2, s. 82–86.

PLACÁK, Bedřich. Partyzáni bez legend. Život a boje partyzánské brigády na západním Slovensku. Praha: Klub osvobozeného samizdatu, 1992.

PLACÁK, Petr. StB a „protizákonné písemnosti“ v osmdesátých letech. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 32−59.

PLACÁK, Petr. Fízl. Praha: Torst, 2007.

PLACHÁ, Pavla.  Černé  a  zelené  trojúhelníky.  Perzekuce  a  recepce  skupiny  asociálních a kriminálních vězňů na příkladu žen deportovaných z českého územído Ravensbrücku. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 38–64.

PLACHÝ, Jiří. Komunistická moc v tažení proti katolické církvi. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec   Králové − Ústav  filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 142‒153.

PLACHÝ, Jiří. „Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze  Státní  bezpečností. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 11,  s. 5‒89.

PLACHÝ, Jiří. Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 1, s. 75–79.

PLACHÝ, Jiří a kol. Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na Západě, 2011 a II. část. Praha: OKP MO, 2011.

PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo. Masarykovy oprátky. Cheb: Svět křídel, 2012.

PLACHÝ, Jiří. Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK (Dvojitý úspěch mělnické StB v boji s vnitřním nepřítelem). Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, roč. 10, 2003, s. 59‒72.

PLACHÝ, Jiří. Repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR po roce 1945. Od rywalizacji  do  wspóĺpracy  (Relacje  polsko-czeskie  w  badaniach  mĺodych  historyków z Polski i Republiki Czeskiej. Wrocĺaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2003, s. 137‒148.

PLACHÝ, Jiří. Agent A-54 s StB. Sborník Archivu Ministerstva vnitra, Praha: OASS MV, 2004, roč. 2, s. 281‒292.

PLACHÝ, Jiří. Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948-1954. Československá justice v letech 1948‒1953 v dokumentech – II. díl, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004, s. 13‒29.

PLACHÝ, Jiří. Mjr. René Černý –  oběť komunistické justiční zvůle. Protinacistický odboj    v Pojizeří (Sborník příspěvků ze semináře, který se konal 20. května 2003 v Mladé Boleslavi), Mladá Boleslav: ČSPB, 2004, (nečísl.).

PLACHÝ, Jiří. Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2005, roč. 54, č. 1, s. 75‒79.

PLACHÝ, Jiří. Biskup Trochta v hodině velké zkoušky. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 11, s. 129‒134, 406.

PLACHÝ, Jiří. Major René Černý – zapomenutá oběť. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 209‒226, 391‒392.

PLACHÝ, Jiří. Případ  kpt. P. Josefa Pojara.  Securitas Imperii, Praha:  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007, č. 14, s. 90‒138.

PLACHÝ, Jiří. Druhý život npor. Václava Kindla. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2007, roč. 56, č. 4, s. 89‒94.

PLACHÝ, Jiří. Případy mladoboleslavské hrdelní retribuce 1945‒1947. Středočeský sborník historický. Praha: SOA Praha, 2008, č. 30‒34/2004‒2007, s. 154‒176.

PLACHÝ, Jiří. Hrdelní procesy u pražského Divisního soudu v letech 1937‒1938. Historica Pragensia, 2/2005. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2008, s. 163‒182.

PLACHÝ, Jiří.  Vojáci „špinavé války“ –  Češi a Slováci jako příslušníci Cizinecké legie v bojích v Indočíně (1948‒1954). Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2009, č. 2, s. 81‒84.

PLACHÝ, Jiří. Československý podíl na spojenecké pomoci při výstavbě jugoslávských jednotek v letech 1944–1945 (Příspěvek k československo-jugoslávským  vztahům). Slovanský přehled. Praha: VHÚ, 2010, č. 1‒2, s. 161‒167.

PLACHÝ, Jiří. Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta a její studenti v polovině 50. let 20. století z pohledu Státní bezpečnosti. FIAMOVÁ, Martina – JAKUBČÍN, Pavol, eds.: Prenasledovanie  cirkví  v komunistických  štátoch  strednej  a  východnej  Európy.  Bratislava: ÚPN, 2010, s. 84‒95.

PLACHÝ, Jiří. Tajné přepážky polského podzemí vČeskoslovensku po roce 1945.  Historie   a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 65–68.

PLACHÝ, Jiří. Praha – Žatec a StB? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. VII, č. 1, s. 47‒55.

PLACHÝ, Jiří. Osudné selhání čs. zpravodajské služby? K předpokladům pro zařazení rt. Karla Čurdy do speciálních operací. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 4, s. 60–70.

PLACHÝ, Jiří. Dvě cesty na šibenici. Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera a Friedricha Dennerta. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. VIII, č. 2, s. 89‒99.

PLACHÝ, Jiří. Horší než doba války… Osudy parašutistů v poúnorovém Československu. Cheb: Svět křídel, 2014.

PLACHÝ, Jiří a kol. Historie a současnost  Vojenské  kanceláře  prezidenta  republiky,  Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ VHÚ Praha ve spolupráci s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, 2015.

PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo. Velké kriminální případy. Praha: Academia, 2016,

PLACHÝ, Jiří. Jak StB hledala a  (ne)našla  lidické  děti.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 58−67.

PLACHÝ, Jiří. V zájmu klidu a veřejného pořádku. Ke vznikuprvního koncentračního tábora na území Československa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 49‒54.

PLACHÝ, Jiří. Z archivu liberecké státní policie. Předvolební kampaň Sudetoněmecké strany v květnu 1938. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 106‒115.

PLACHÝ, Martin. Pardubická služebna gestapa jako součást nacistického perzekučního aparátu. Bakalářská práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

PLACHÝ, Martin. Činnost orgánů okupační správy ve východních Čechách v Protektorátu Čechy a Morava. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2014.

PLAŠIL, Filip. Vnímání spolků pro podporu Němců v zahraničí československou státní mocí po roce 1933 na příkladu Krajského soudu v Jihlavě. JEDLIČKA, Jiří,  ed.  Češi a Němci     na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 141–160.

PLIML, Josef. Jak obec vykonává trestní pravomoc a policii polní. Výklad i text všech platných zákonných ustanovení opatřený vzorci potřebnými při úřadování v obci. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1932.

PLIML, Josef. Jak obec vykonává policii požární (řád policie požární). Výklad a text příslušných  záknných   nařízení,   opatřený   vzorci,   nálezy   nejvyššího   správnoho   soudu a poznámkami. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1933.

PLOCEK, Josef. Právní aspekty komunistického teroru a protikomunistického odboje. CUHRA, Jaroslav − VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii I. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 41−47.

PODOLEC, Ondrej. Trestnoprávna represia za tzv. nedovolené opustenie republiky a jej prehodnocovanie v 80. rokoch 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 1, s. 33‒56.

PODRÁBSKÁ, Iveta. Věznice Valdice v proměnách času (1948‒1968). Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

POKORNÝ, Ota. Brigádní generál Prokop Kumpošt. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 106–132.

POLÁČEK, Dr. Členové sborů uniformované stráže bezpečnosti jsou oprávněni vykonávati službu jen v policejním obvodu policejního úřadu (policejního ředitelství), k němuž jsou služebně přiděleni… Právník, 1937, roč. 76, s. 321–324.

POLNAR, Stanislav. Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 až 1989 − právněhistorický pohled. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2015, sv. 44/2, s. 62−81.

POLNAR, Stanislav. Nedovolené opuštění republiky v kontextu bezpečnostního práva. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 224–253.

POLREICH, Miroslav. Utajená zákulisí. Domácí a zahraniční politika očima bývalého diplomata. Praha: Petrklíč, 2009.

POLREICH, Miroslav. Zpravodajská služba. Vyšší forma diplomacie. Praha: Česká citadela, 2019.

POPOVÁ, Martina. Soudní procesy spojené s Křesťanskodemokratickou stranou u Krajského soudu v Ústí nad Labem v letech 1954‒1955. ROKOSKÝ Jaroslav, ed.: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 287‒318.

PORTL, Pavel. Příslušníci Krajského velitelství Státní bezpečnosti Uherské Hradiště ve světle personálních spisů. Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012, roč. 53, s. 291−304.

POUROVÁ, Jitka. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky – III. správa SNB – a zpřístupňování dokumentů vzniklých její činností v souladu se zákonem č. 107/2002 Sb. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 413−419.

POVAŽAN, Michal. Trestné právo na Slovensku v rokoch 1939–1944. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 323–332.

POVOLNÝ, Daniel. Operativní technika v rukou StB. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001.

POVOLNÝ, Daniel. Operativní technika a StB. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace  a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 73‒146.

POVOLNÝ, Daniel. Organizační vývoj Vojenské kontrarozvědky v letech  1945−1990.  Praha: Ministerstvo obrany ČR − Prezentační a informační centrum MO, 2009.

POVOLNÝ, Daniel. Obnovená Hradní stráž ve službách prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945−1948. Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, č. 2, s. 66−99.

POVOLNÝ, Daniel, ed. Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Praha: Policie ČR − Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2015.

POVOLNÝ, Daniel. Operace Dunaj. Kravavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968. Praha: Academia, 2018.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Hyeny. 5. dopl. vyd. Vizovice: Lípa, 2002. POSPÍŠIL, Jaroslav a kol. Hyeny v akci. Vizovice: Lípa, 2003.

PREČAN, Vilém, ed. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava, 1966.

PREČAN, Vilém. Nacistická politika a Tisův režim v předvečer Povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 6, s. 1082‒1146.

PREČAN, Vilém, ed. Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko. Dokumenty. Bratislava, 1971.

PREČAN, Vilém. Nacistická politika a Tisův režim v předvečer Povstání (I, II, III, IV, V). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 2, (s. 3–25); č. 3 (s. 3– 21); č. 4 (s. 3–22); č. 5 (s. 16–50); č. 6 (s. 3–26).

PREPSL, František. Emil Strankmüller – životní příběh československého zpravodajce. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv  bezpečnostních složek,  2017,  č. 15,  s. 15−30.

PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy). Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Problematika  holocaustu:  dokumentace z fondů německé branné moci, uložených ve Vojenském historickém archivu v Praze. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 3, s.133–141.

PROCHÁZKA, Jaromír. Partyzánský oddíl dr. Miroslava Tyrše.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 5, s. 772‒796.

PROUZA, Petr. Procesy a lidé v nich. S JUDr. Františkem Antlem, prokurátorem v procesu  se Slánským a spol. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 18.

První mezinárodní kriminologický sjezd. Právník, 1938, roč. 77, s. 402–403.

První správa. Československá rozvědka v dokumentech, 1945−1990, I. Praha: ÚZSI, 2000.

PŘIKRYL, Josef − SLEZÁK, Lubomír. Jihovýchodní Morava v boji  proti  okupantům.  Brno: Blok, 1965.

PŘIKRYL, Josef. 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky: Srpen−listopad 1944. Ostrava: Profil, 1976.

PŘIKRYL, Vladimír ‒ VALIŠ, Zdeněk, eds. Za vlády tmy. Praha: Naše vojsko, 1993.

PTÁČNÍK, Pavel. První festival druhé kultury. Sborník Archivu bezpečnostních složek.  Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 343–351.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Organizační vývoj Správy tělovýchovy a vrcholového sportu FMV a jejích nástupců v letech 1973−1993. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2003, č. 1, s. 100−108.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – VANÍČKOVÁ, Vladimíra. Judaika v Archivu Ministerstva vnitra. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005,  č. 3, s. 321–342.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Stručný přehled fondů uložených v depozitáři FMV Archivu MV Brno-Kanice. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 379−410.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – URBÁNEK, Miroslav. Informace o archivních materiálech k tématice poválečné sociální demokracie, uložených v Archivu Ministerstva vnitra. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 343–376.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – PENÍŽKOVÁ, Xenie. Českoslovenští letci působící za druhé světové války v RAF ve fondech Archivu bezpečnostních složek MV ČR (1. část). Sborník Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 297–322.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Rešerše archivních materiálů k roku 1989 z fondů Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 301‒349.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana.  Archiv  bezpečnostních  složek  a  dokumenty  o  spolupráci  StB a KGB. VOLNÁ, Kateřina, ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 17−24.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku 1945‒1989. Konference – Raabs an der Thaya, 8.‒9. březen 2012. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 339‒342.

PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds. Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948–1968. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie      v Bratislave 17.–19. septembra 1996. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1997.

PÚČIK, Miloslav. Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky. Bratislava: MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999.

PULEC, Jiří. Protektorátní kriminální policie – Kriminální ředitelství v Brně (1942–1945). Inventář. Brno, 1974.

PULEC, Martin. Nástin organizace a činnosti ozbrojených pohraničních složek v letech 1948‒1951. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 7, s. 55‒96.

PULEC, Martin. Československá pomoc Guineji a Portugalské Guineji ve vojensko- bezpečnostní oblasti. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 307‒324.

PULEC, Martin. Příspěvek k pozadí pardubických procesů. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 133‒171.

PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945‒1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

PULEC, Martin. Operace československých  zpravodajských  služeb  na  státních  hranicích po roce 1948. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 117‒178.

PULEC, Martin. Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968. Semper Paratus.  Praha:  Úřad  dokumentace  a vyšetřování zločinů komunismu, 2013, č. 1,  s. 9−61.

PULEC, Martin. Několik poznámek k nasazení Pohraniční stráže proti pražským demonstrantům v srpnu roku 1969. (Dovětek k článku Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968, uveřejněném v Semper paratus č. 1/2013). Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2014, č. 2, s. 100−111.

PULEC, Martin. Stručné porovnání tzv. „tvrdých prostředků“ v ženijním zabezpečení státních hranic v lidově demokratickém Německu, Československu a Maďarsku v letech 1948−1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 179−220.

PULEC, Martin. Svobodník Pohraniční stráže Milan Schwarz – příběh dvou útěků a jednoho návratu. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 173–208.

PURDEK,  Imrich.  Československá  vojenská  symbolika   v   rokoch   1914–1939. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013.

PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914–1945). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2015.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Ondrej Dovina, Ivan Jozefko. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 3, s. 88‒90.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Havran, Jozef Lipcsey. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 86‒88.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Ján Jackuliak, Michal Moroz. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 78‒81.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Homola Štefan, Karchutňák Michal. Pamäť národa, roč. 5, č. 2. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 77‒80.

PYTLÍK, Pavol. Imrich Velický, Michal Kolbasa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 82‒85.

 

R

RAGAČ, Radoslav. Kolektívny portrét vedenia správy ŠtB v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 67‒68.

RAGAČ, Radoslav. Zo zákulisia XII. správy ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 63‒67.

RAGAČ, Radoslav. Zvláštne finančné prostriedky v podmienkach Správy Štátnej bezpečnosti Bratislava. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 68‒72.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Ján Korbela, Ján Popelka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 75‒76.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Alexander Nemec, Július Ševčík. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 88‒90.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Jozef Gonda, Miloslav Žalman. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 96‒98.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Martišky, Jozef Martinovský. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 99‒101.

RAJLICH, Jiří. Českoslovenští letci – účastníci bitvy  o  Francii.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 135–179.

RAJLICH, Jiří – ČERNÝ, Karel. K tragédii paravýsadků IRIDIUM a BRONZE.  Historie      a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 13–30.

RAK, Jiří – VESELÝ, Martin, eds. Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století: [sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29.-31. května 2003 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2004.

RAŠKA, Francis D. Opuštění bojovníci. Historie Rady svobodného Československa 1949‒1961. Praha: Academia, 2009.

RATAJ, Jan − HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010.

RÁZEK, Adolf. StB + justice = nástroj třídního boje v akci BABICE. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

RÁZEK,  Miroslav.  Okupace  Zakarpatské  Ukrajiny  čs.  vojskem  na  jaře  1919.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 51‒87.

REIMAN, Michal. Otevřený dopis Bořivoji Čelovskému. Zpravodaj historického klubu. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2005, roč. 16, č. 1, s. 85−88.

REISCH, Alfred, A. Horké knihy ve studené válce. Program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponou financovaný CIA. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

RENDEK, Peter. Systém zjednotenej evidencie poznatkov o nepriateľovi. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 62‒74.

RENDEK, Peter. K problematice vedecko-technickej špionáže sovietskeho bloku: Americká správa o sovietskom programe nadobúdania západných technologií vojenského významu, september 1985. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 1, s. 36‒56.

RENDEK, Peter. Agentúrno-operatívne zväzky v informačnom systéme československej rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 68‒73.

RENDEK, Peter. EZO – Evidence zájmových osob. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 279‒329.

RICE, Condoleezza. The Soviet Union and the Czechoslovak army, 1948−1983. Uncertain allegiance. Princeton: Princeton University Press, 1984.

RICHTER, Tomáš. Odbojová organizace Obrana národa ve východních Čechách v letech 1939‒1940. Východočeský  sborník  historický.  Pardubice:  Východočeské  muzeum,  2011, č. 19, s. 221‒238.

ROEWER, Helmut – SCHÄFER, Stefan – UHL, Matthias. Encyklopedie tajných služeb ve 20. století. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub v edici Universum, 2006.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Prípad Čubírková. SOKOLSKÝ, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 344‒346.

ROUBÍČEK, Jan. Divizní soud Praha 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1963.

ROUBÍČEK, Jan. Divizní soud Plzeň 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1963.

ROUBÍČEK,  Marcel.  Svaz  Brannosti  1945–49. K padesátému výročí vzniku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 107–116.

RUDNY,  Zenon.  Pražské  povstání  v květnu  1945  a  vlasovci.  Historie  a  vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 3–37.

RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci. Praha: Academia, 2002.

RŮŽEK, Vlastislav. Četníci na Chomutovsku 1918−1938. Památky, příroda, život: vlastivědný čtvrtletník Chomutovska. Chomutov: Okresní muzeum, 1991, roč. 23, č. 2, s. 45−48.

RŮŽEK, Jiří. V labyrintu zpravodajských služeb. Praha: Šulc – Švarc, 2014.

RŮŽIČKA, Filip. Klub K 231 a jeho pobočky. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2013.

RYCHLÍK, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1948‒1989. Praha, Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2007.

RYCHLÍK, Jan. Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. Praha, Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2012.

 

Ř

ŘEHÁČEK, Karel. Organizace ostrahy česko-bavorské státní hranice na Plzeňsku od května 1945 do února 1948. Dějepis: sborník katedry historie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, sv. 24, s. 122−149.

ŘEPA, Tomáš. Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty.  Securitas  imperii.  Praha:  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů,  2019,  č.  34,    s. 118–145.

ŘEZNÍČEK, Jiří. Francouzská vysílačka Josefa Krnínského. Paměť a dějiny. Praha: Ústav  pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 4, s. 115‒128.

ŘEZNÍČEK, Jiří. Pátrání po obsluhovateli tajné vysílací stanice orgány  Státní  bezpečnosti   v 50. letech 20. století na Velešínsku. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2010, č. 3, s. 183‒195.

ŘEZNÍČEK, Jiří. Plzeňský fantom. Protikomunistický odboj Stanislava Hrabinského. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 3, s. 98–108.

 

S

SABO, Ján – SIVOŠ, Jerguš. Ján Toriška: Moje roky v Zbore národnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 4, s. 77‒99.

SANDER, Rudolf. Kompetence generálního inspektora a náčelníka hlavního štábu čs. branné moci v letech 1918–1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 1, s. 63–83.

SANDER,   Rudolf:   Vojensky    organizovaná    protistátní    činnost    sudetských    Němců v předmnichovském Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 2, s. 68–89.

SANDER, Rudolf. Válečná československá armáda v září roku 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 6, s. 23–80.

SANDER,  Rudolf.  Válečná  československá  armáda  v září  1938   (dokončení).   Historie   a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 1, s. 39–64.

SANDER, Rudolf. Abecední přehled dislokace československé mírové armády v letech 1918–1939.  Sborník  archivních  prací.  Praha:  Ministerstvo  vnitra  ČR,  2000,  roč.  50,     č. 1, s. 205–319.

SANDER, Rudolf. Události v českém pohraničí roku 1938 podle dokumentů československé armády. Sborník  archivních  prací.  Praha:  Ministerstvo  vnitra  ČR,  2004,  roč.  54,  č.  2,  s. 657–720.

SANDER, Rudolf. Sudetští Němci a ČSR v letech 1918–1938 ve světle archivních dokumentů. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 57, č. 1, s. 157–236.

SEĎA, Radomír. Ostravské gestapo a osudy jeho konfidentů.  Ostrava: příspěvky k dějinám  a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Tilia, 2012, sv. 26, s. 82–113.

SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015.

SEMJONOV,  Nikolaj   P.   Trevožnaja   Praga.   Vospominanija   sovetskogo   vicekonsula   v Čechoslovakii (1968−1972 gg.) Moskva: Meždunarodnyje otnošenija, 2004.

SCHALLNER, Dieter.  Odsun  jihlavských  Němců.  JEDLIČKA,  Jiří,  ed.  Češi  a  Němci  na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 297–312.

SCHELLEOVÁ, Ilona – SCHELLE, Karel. Soudnictví v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 53–54.

SCHELLE, Karel. K vývoji protektorátní správy. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 192–199.

SCHELLE, Karel ‒ TAUCHEN,  Jaromír,  eds.  Encyklopedie  českých  právních  dějin. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici s Key Publishing, 2017, sv. 8, 9.

SCHEINHAMMER-SCHMID, Ulrich. Die doppelte Deportation. Die Iglauer  Sprachinsel und ein SS- „Bildbericht“. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 249–272.

SCHOVÁNEK, Radek. Vývoj technických složek MV v letech 1948−1963. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 18−31.

SCHOVÁNEK, Radek. Organizační vývoj technických složek MV 1964−1989. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 46−71.

SCHOVÁNEK, Radek. Zpřístupňování svazků Státní bezpečnosti v České republice. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 85‒87.

SCHOVÁNEK, Radek. Aktivní opatření komunistické rozvědky proti exilu. BLAŽEK, Petr, ed.:  Opozice  a  odpor  proti  komunistickému  režimu  v  Československu  1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 158‒179.

SCHOVÁNEK,  Radek,  ed.  Svazek  Dialog.  StB  versus  Pavel  Kohout:  dokumenty  StB     z operativních svazků Dialog a Kopa. Praha: Paseka, 2006.

SCHOVÁNEK, Radek – ŽÁČEK,  Pavel.  Lustrace  v evidencích  bezpečnostních  složek.  Od evidence zájmových osob až k zákonu o účastnících odboje a odporu proti komunismu. ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti: 2. sborník o protikomunistickém odboji. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Vojenský historický ústav, 2015, s. 35−72.

SCHOVÁNEK, Radek. Pavel Wonka v dokumentaci StB… PETR, Miroslav, ed.: Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 61‒62.

SIVOŠ, Jerguš. Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1948‒1953. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 1, s. 8‒27.

SIVOŠ, Jerguš. Konšpiračné a prepožičané byty Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 54‒71.

SIVOŠ, Jerguš. Správa kontrarozviedky v Bratislave – XII. správa ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 1, s. 48‒68.

SIVOŠ, Jerguš. Problematika vnútorného  nepriatelia v činnosti 2. odboru XII. správy ZNB   v roku 1980. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 54‒69.

SIVOŠ,  Jerguš.  Agentúrna  sieť  XII.  správy  ZNB.  Pokusy  o  pozmeňovanie  záznamov   v registračních protokoloch KS ZNB S-ŠtB Bratislava. Pamäť národa, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 4, s. 81‒91.

SIVOŠ, Jerguš, ed. XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974−1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK,  Pavel.  Spolupráca  KGB  ZSSR  a  Ministerstva  vnútra  ČSSR  na najvyššej úrovni. Edícia dohôd o vzájomnej čs.-sovietskej štátnobezpečnostnej súčinnosti, 1958–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 2, s. 72−86.

SIVOŠ, Jerguš. Stranícke a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s 21. výročím vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 3, s. 39‒67.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Ján Hanuliak. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 73‒79.

SIVOŠ, Jerguš. Reforma Štátnej bezpečnosti v predvečer pádu komunistického režimu. BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred zmenou: zborník a dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 68‒90.

SIVOŠ, Jerguš. Tábor nútenej práce v Hronci (1949‒1951). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 1, s. 15‒33.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Martin Benček. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 1, s. 69‒78.

SIVOŠ, Jerguš. Ján Kováč (1933‒1988). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 106‒112.

SIVOŠ, Jerguš – BRANISLAV, Kinčok. Organizačná štruktúra a peronálne obsadenie Krajskej správy ministerstva vnútra Bratislava v rokoch 1954‒1966. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 39‒52.

SIVOŠ, Jerguš. Príprava naridenia Slovenskej národnej rady o zriadení pracovných táborov na Slovensku v roku 1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 40‒49.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Jozef Mozola. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 1, s. 96‒104.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Demjan. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 2, s. 96‒103.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Jozef Vavro. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 3, s. 89‒96.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Hubina. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 4, s. 90‒95.

SIVOŠ, Jerguš. Centrála ŠtB na Slovensku. Vznik, vývoj a zánik Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti Slovenskej socialistickej republiky (1969‒1974). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 271‒322.

SIVOŠ, Jerguš. Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948‒1953. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 48‒88.

SIVOŠ, Jerguš. Závratná kariéra v Zbore národnej bezpečnosti: Portrét Jána Majera. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 88‒95.

SIVOŠ, Jerguš. August  1978: Bezpečnostné opatrenia Správy  kontrarozviedky v Bratislave  v období 10. výročia intervencie vojsk krajín Varšavskej zmluvy do ČSSR. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 2, s. 52‒70.

SIVOŠ, Jerguš. 34 rokov v ŠtB: portrét Michala Dudáša. Pamäť národa, roč. 8, č. 2. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 79‒87.

SIVOŠ,  Jerguš.  Pevne   stát  na  stráži  míru   a  bezpečnosti.  Vznik   Ministerstva  vnútra    a reorganizácia Bezpečnosti v roku 1953. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 73−84.

SIVOŠ, Jerguš. Elza Krejčírová-Čermáková, žena  v  operatíve  ŠtB.  Paměť  a  dějiny.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 4, s. 78−85.

SIVOŠ, Jerguš. Velitelia Štátnej bezpečnosti na Slovensku 1945‒1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 1, s. 88‒94.

SIVOŠ, Jerguš. Reorganizácia bezpečnosti v roku 1953. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 27−51.

SIVOŠ, Jerguš. Rok 1989 na Oddelení boja proti pravicovému oportunizmu Správy kontrarozviedky ZNB v Bratislave. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 26, s. 104‒141.

SIVOŠ, Jerguš. Akcia „Igor“. Provokácia Štátnej bezpečnosti proti evanjelickej církvi augsburského vyznania na Slovensku v roku 1951. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 2, s. 47‒54.

SIVOŠ, Jerguš. The Reorganization of Czechoslovak Security Apparatus in 1953. GYARMATI, György – PALASIK, Mária, esd.: Continuities and Discontinuities after Stalin´s Death. Budapest-Pécs: Historical Archives of the Hungarian State Security – Kronosz Publishing House, 2017, s. 103−122.

SKOPALOVÁ, Marie. Krajská prokuratura Pardubice 1949–1960. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, roč. 53, č. 2, s. 583–640.

SKOPALOVÁ, Marie. Krajská prokuratura Hradec Králové 1949–1993. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006, roč. 56, č. 2, s. 547–656.

SKOPALOVÁ, Marie. Správní spisy krajských prokuratur v Pardubicích a Hradci Králové z let 1949–1960 jako pramen historického bádání. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 57, č. 2, s. 707–739.

SKOŘEPOVÁ, Michaela. Rada tří. Bakalářská práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

SKÝPALA, Marek. Obrana národa na Ostravsku. Přerov: Šárka, 2002.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Amnestie prezidenta republiky v letech 1960 a 1962 a rehabilitace politických vězňů v 60. letech. Disertační práce. Brno: FF MU, 2010.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. K některým případům trestněprávní povahy v táborech pro Němce na Karlovarsku po skončení 2. světové války. Sborník Archivu  bezpečnostních  složek.  Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 409−418.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. „Z nepřátelství k lidově demokratickému řádu prováděli podvratnou činnost proti lidově demokratickému zřízení republiky…“ Proces s protistátní skupinou Jan Novosad a spol. v roce 1958. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 133−178.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Internační tábor ve Svatobořicích u Kyjova v letech 1945–1949. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha:  Archiv  bezpečnostních složek, 2018,  č. 16,  s. 13–37.

SLADKÝ, Ondřej. Příští stanice Sudety – Činnost pražského pluku RG 1 v severozápadním pohraničí v květnu a červnu 1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 61‒93.

SLADKÝ, Ondřej. Pohraničí bude české! Činnost plzeňských revolučních gard v západním pohraničí v květnu a červnu 1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 13‒44.

SLANINA, Josef – VALIŠ, Zdeněk. Generál Karel Kutlvašr. Praha: Naše vojsko, 1993.

SLAVÍK, Tomáš. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech: 40 let od poslední výrazné změny v organizaci PS. Konference, Brno, listopad 2013. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 283‒285.

SLAVÍK, Tomáš. Ženijnětechnická opatření na příkladu 15. českobudějovické pohraniční brigády v letech 1951‒1955. VANĚK, Pavel ‒ BÁRTÍK, František, eds.: Ochrana státní hranice 1948‒1955. Brno: Technické muzeum, 2013 s. 24‒34.

SLÁVIK, Martin. Spolupráce rozvědky StB a KGB v oblasti aktivních opatření. VOLNÁ, Kateřina, ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 175−184.

SLÁDEK, Oldřich. Krycí heslo: Svoboda. Hnutí odporu v jižních Čechách. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1967.

SLÁDEK, Oldřich. Gestapo v boji proti první vlně výsadků vyslaných z Anglie v operačním období 1941‒1942. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 2, s. 247‒301.

SLÁDEK, Oldřich. Gestapo v boji proti druhé vlně výsadků vyslaných z Anglie v operačním období 1942‒1943. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 3, s. 458‒490.

SLÁDEK, Oldřich. Spálená země. Praha: Naše vojsko, 1980.

SLÁDEK, Oldřich. Od „ochrany“ ke „konečnému řešení“ (Nacistický teror v českých zemích v letech 1939‒1945). Praha: Ústřední výbor Československého svazu protifašistických bojovníků, 1983.

SLÁDEK, Oldřich. První stanné právo (28. září 1941–20. ledna 1942). Ústřední výbor Československého svazu protifašistických bojovníků, 1986.

SLÁDEK, Oldřich. Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–1945. Praha: Naše vojsko, 1986.

SLÁDEK, Oldřich. Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944−1945. Praha: Naše vojsko, 1991.

SLÁDEK, Oldřich. Stanné právo a stanné soudy. Gestapo v Čechách a na Moravě. PAUL, Gerhard – MALLMANN,  Klaus,  eds.  Gestapo  za druhé  světové  války:  „domácí  fronta“ a okupovaná Evropa. Praha: Academia, 2010, s. 346–368.

SLÁNSKÁ, Josefa. Zpráva o mém muži. Vydání druhé, rozšířené. Brno: Jota, 2018.

SLOUKA,  Zdeněk  J.  Jdi  po  skryté  stopě.  Lidské  kroky  politickou  krajinou   exilu. Praha: Academia, 2009.

SLUKA, Václav. Divizní soud Bratislava 1931–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1974.

SLUKA, Václav. Divizní soud Košice 1920–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1976.

SLUKA, Václav – FABŠIČOVÁ, Marta. Divizní soud Olomouc  1918–1939.  Inventář.  Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA, Václav. Divizní soud Terezín 1918–1925. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA,  Václav.  Divizní  soud  Josefov  –  Hradec   Králové   1918–1939.   Inventář.   Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA, Václav. Divizní soud Banská Bystrica 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA, Václav. Vojenský prokurátor Praha 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1988.

SLUKA, Václav. Československá armáda v datech I (1918–1920), II (1921–1934), III (1935–1939). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5 (s. 98–138); č. 6 (s. 118–165); roč. 45, č. 1 (s. 87–123).

SNB: časopis Sboru národní bezpečnosti. Praha: Ministerstvo vnitra, 1948‒1952.

SNÍTIL, Zdeněk a kol. Stručný přehled dějin SNB. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV, 1981.

SNÍŽEK, Tomáš. Proti Svobodné Evropě! Státní bezpečnost a její aktivity proti Rádiu Svobodná Evropa a lidem v jejím okolí. Sborník z Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2012 s. 243−254.

SOBEK, Věroslav. Pomohli jsme sestřelit Powerse. Tajemství Vědeckotechnické rozvědky. Praha: Fortuna, 2011.

SOKOLOVIČ, Peter. Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 4, s. 4‒30.

SOKOLOVIČ, Peter. Hektický marec 1939 v kronikách Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 52‒72.

SOKOLOVIČ, Peter. Hlinkova garda 1938‒1945. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

SOKOLOVIČ, Peter. Jozef Bányai – lékar funkcionárom Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 4‒15.

SOKOLOVIČ, Peter. Sťažnosť trnavských radikálov Alexandrovi Machovi, hlavnímu veliteľovi Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 53‒56.

SOKOLOVIČ, Peter. Proces s členmi pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy v rokoch 1958. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 19‒38.

SOKOLOVIČ, Peter. Karol Fraňo, veliteľ trnavskej posádky v čase odchodu do povstania.

Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 4, s. 78‒89.

SOLNAŘ, Vladimír. Ženevské konvence proti terorismu. Právník, 1938, roč. 77, s. 201−225.

SOMMER, Vítězslav. Druhý život F. E. Dzeržinského. Zakladatelská osobnost sovětského bezpečnostního aparátu jako postava stalinské mytologie. VOLNÁ, Kateřina, ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 93−106.

SOPÚCHOVÁ, Daniela. Advokácia v období druhej Česko-Slovenskej republiky. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 68–81.

SOUKUP, Ladislav. Počátky organizace Státní bezpečnosti (SNB) v ČSR  (1945−1950). Vývoj práva v Československu v letech 1945−1989. Sborník příspěvků. Praha: Karolinum, 2004. s. 399−414.

SPURNÝ, Miroslav.  Ve dne v noci podle zákoníku… Policisté a  četníci v českých zemích   do roku 1945. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

SPURNÝ, Miroslav.  Ve dne v noci  podle zákoníku–: policisté a četníci  v českých zemích  do roku 1945. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945‒1947. Praha: Academia, 1991.

STANĚK, Tomáš. Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců z Československa: (1918‒1948): studijní materiál. Ostrava: Amosium servis, 1992.

STANĚK,  Tomáš.  Perzekuce  1945.  Perzekuce  tzv.  státně  nespolehlivého  obyvatelstva     v českých   zemích   (mimo tábory  a věznice) v květnu‒srpnu 1945. Praha:  Institut   pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996.

STANĚK, Tomáš. Tábory v českých zemích 1945‒1948. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996.

STANĚK, Tomáš. Retribuční vězni v českých zemích 1945–1955. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002.

STANĚK, Tomáš. Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2005.

STANĚK, Tomáš – ARBURG, Adrian. Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945), (1. část: Předpoklady a vývoj do konce května). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 465−533.

STANĚK, Tomáš – ARBURG, Adrian. Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945), (2. část: Armáda vytváří „hotové skutečnosti“, vláda je před cizinou legitimizuje). Soudobé dějiny. Prah: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 1−2, s. 13−49.

STANĚK, Tomáš – ARBURG, Adrian. Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945), (3. část: Snaha vlády a civilních úřadů o  řízení  „divokého  odsunu“).  Soudobé  dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 3−4, s. 321−376.

STANĚK, Tomáš. Němečtí váleční zajatci v českých zemích 1945‒1950: (nástin vybraných problémů). Opava: Slezské zemské muzeum, 2011.

STANISLAV, Ján. Vojenské projekty povstania a sovietske postoje k nim. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 4, s. 51–94.

STÁREK, František – VALENTA, Martin. Podzemní symfonie Plastic People. Praha, Argo – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

STAUFČÍKOVÁ, Helen. Brněnský Cejl. Historie pozapomenuté věznice, kde své odpůrce věznili Habsburkové, nacisté i komunisté. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 115–121.

STÁTNÍK, Dalibor. Agenti nacistických bezpečnostních složek Gestapa a Sicherheitsdienstu ve službách StB (Kurt Wilfer a ti druzí). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2003, č. 1, s. 5−53.

STÁTNÍK, Dalibor. Československé zpravodajské hry v Rakousku v počátcích studené války. Exilové skupiny, západní výzvědné služby a jejich infiltrace československými agenty. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, roč. 10, č. 4, s. 487–518.

STEHLÍK, Eduard. „MEASURE“. Příspěvek k historii Czechoslovak Intelligence Organization – CIO. Studentské listy. Praha: Lidové noviny, 1991, č. 25, s. 16.

STEHLÍK, Eduard. Organizace výstavby čs. těžkého opevnění ve druhé polovině 30. let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 75–123.

STEHLÍK, Eduard. SOE a příprava atentátu na Reinharda Heydricha. Paměť  a  dějiny.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 3–15.

STEHLÍK, Eduard: Srdce armády. Generální štáb 1919–2014. 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Vojenský historický ústav, 2014.

STEHLÍK, Michal. Případ „Generál Ferjenčík 1949“: příspěvek k československé emigraci  po roce 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 4, s. 69–73.

STEHLÍK, Michal. Babické vraždy 1951. Praha: Academia 2016.

STOJAR, Richard. Venkov – dějiště partyzánské války. BALCAROVÁ, Jitka – KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří, eds.: Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2017, s. 37–45.

STRAKA, Karel. Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936–1938. Historie a vojenství. Praha: vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 2, 24. 4–24.

STRAKA, Karel. Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich nezdaru. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 4–19.

STRAKA, Karel. Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich nezdaru (II. část – dokončení). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 1, s. 4–15.

STRAKA, Karel. Československá armáda, pilíř obrany  státu z let 1932‒1939. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2007.

STRAKA, Karel. Agenturní síť čs. Armády v  Čechách a v Německu (1937–1938). Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 46–66.

STRAKA, Karel − KYKAL, Tomáš. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918−1932. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2013.

STRAKA, Karel. Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let 1933−1939. Zpravodajské ústředí. Praha: Vojenský historický ústav, 2017.

STRAKA, Karel ‒ TOMEK, Prokop ‒ BANDŽUCH, Tomáš. Ve službách republiky: 100 let od založení československého vojenského zpravodajství. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ VHÚ Praha, 2018.

STRAKA, Karel. Sabotážní a teroristická síť Úřadovny Abwehru IV. Drážďany v kontekxtu příprav na napadení ČSR z let 1938–1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2019, roč. 68, č. 1, s. 4–41.

STRANKMÜLLER, Emil. Československé  ofenzivní  zpravodajství  od  března  1939.  Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Čs. výbor pro dějiny protifašistického odboje. Historicko- dokumentační komise při Ústředním výboru SPB, 1970, č. 1.

STRAPCOVÁ, Katarína. „Pravicoví oportunisti“ pod dohľadom Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 3, s. 47‒60.

STUPKOVÁ, Marie. Vrchní zemský soud v Praze (1587) 1850–1949 (1952). Inventář. Díl II. Praha: Státní ústřední archiv, 1982.

SUK, Jaroslav. Dva slovníky pro potřeby příslušníků. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2007, č. 5, s. 325−341.

SUK, Jaroslav. Zapomenutá slova. Připomínání totality prostřednictvím jazyka a hermeneutiky. Praha: Krtek a Datel, 2017.

SUK,  Jiří.  Labyrintem  revoluce:  aktéři,   zápletky  a  křižovatky  jedné  politické  krize:   (od listopadu 1989 do června 1990). 2. vyd. Praha: Prostor, 2009.

SUK, Marek. „Určité utajování bylo nutné“. Studie k disidentským konspiračním strategiím. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha:  Archiv  bezpečnostních složek, 2018,  č. 16,  s. 209–229.

SVOBODA, David, ed. Crimes of the Communist Regimes. Sborník textů z mezinárodní konference. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

SVOBODA, Libor: Sovětští poradci u československé  armády  v letech  1949−1950.  Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945−1948  (sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2005). Brno: Univerzita Obrany, 2006, 168. 155−168.

SVOBODA, Libor. „Nebylo mi povoleno se hájit“ aneb k osudu bývalého poručíka SNB a agenta-chodce Jana Hoška. GALAŠ, Radek, ed.: Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Policejní muzeum, 2007, s. 56‒80.

SVOBODA,   Libor.   Perzekuce    vesnického    obyvatelstva    v procesu    kolektivizace    na Jindřichohradecku. BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra − Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010, s. 151−210.

SVOBODA, Libor. Jižní Čechy v předvečer sametové revoluce pohledem StB. Správa StB České Budějovice v roce 1989 v boji proti vnitřnímu nepříteli. VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a kol.: Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, s. 35−63.

SVOBODA, Libor. Památníky četnických stanic – jeden z málo známých historicko- etnologických pramenů. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 2, s. 128−139.

SVOBODA, Libor. Státní bezpečnost v Českobudějovickém kraji v roce 1953. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Osm let po  válce.  Rok  1953  v Československu.  Praha:  Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 52−77.

SVOBODA, Libor. Bezpečnostní a ekonomická situace v Jihočeském kraji a okrese Jindřichův Hradec v roce 1989. VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a kol.: Rok 1989 v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií, 2015, s. 97−118.

SVOBODA, Libor. Vyšetřovací spisy Státní bezpečnosti. DOUŠEK, Roman a kol.: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 225−247.

SVOBODA, Libor. Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti na území bývalého Českobudějovického kraje v polovině padesátých let minulého století. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2016, roč. 85, s. 313−341.

SVOBODA, Libor. Zběhové od Pohraniční stráže v letech 1985−1989. LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – PAŽOUT, Jaroslav, eds.: Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945−1989. Praha:  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  −  Technická univerzita v Liberci, 2017, s. 136−179.

SVOBODA, Oldřich a kol. Stručný slovník vojenství. Praha: Naše vojsko, 1984.

SVOBODA, Petr. Protikomunistický odboj v řadách SNB. Případ Karel Strmiska a spol. SVOBODA, Libor, ed.: Solitér: pocta historikovi Václavu Veberovi. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 115−140.

SVOBODA, Petr. Případ „Karel Strmiska a spol.“ – příspěvek k dějinám protikomunistického odboje. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 123‒136.

SVOBODA, Petr. Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny  „Za svobodu“  v letech 1948–1951. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

SVOBODA, Petr. Odboj pod kontrolou Státní bezpečnosti. Provokace proti ilegálním skupinám třetího odboje na případu akce „Kühnel“. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 160–187.

SYRNÝ, Marek. Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu        v rokoch 1939−1945. Banská Bystrica: Muzeum Slovenského národného povstania, 2009.

 

Š

ŠARŠA, Vladimír, ed. Vzpomínky absolventů Vojenské katedry ČVUT FEL v Praze na srpen 1968. Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2013, č. 1, s. 98−107.

ŠEDIVÝ, Ivan. Zeď mezi odbojem domácím a zahraničním: (z legionářských sporů o odbojové zásluhy).  Historie  a  vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1998,  roč.  47,   č.   6,  s. 84–93.

ŠEDIVÝ, Ivan. Rakousko-uherská válečná propaganda 1914–1918. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 38–55.

ŠEDIVÝ, Ivan. Legionářská republika?: k systému legionářského zákonodárství asociální péče v meziválečné ČSR. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2002, roč. 51, č. 1, s. 158–184.

ŠEDIVÝ, Ivan. Czech Military Historiography 1989–2002. Themes, Methods, People, Problems, Contexts. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2002, roč. 51, Special Issue, s.199–246.

ŠEVČOVIČ, Jan. Ochrana historických památek v zemi Podkarpatoruské za součinnosti orgánů veřejné služby a širší veřejnosti. Užhorod: Zemská musejní společnost pro zemi Podkarpatoruskou, 1931.

ŠEVELA, Vladimír. Český krtek v CIA. Cesta Karla Köchera z StB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu. Praha: Prostor, 2015.

ŠINDELÁŘ, Ladislav. Hlásná služba na území Čech a Moravy v letech 1939–1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 1, s. 35–44.

ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka. Einsatzgruppe H: působení operační skupiny H na Slovensku 1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejích příslušníků. Praha: Academia, 2015.

ŠISLER, Stanislav. Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech 1939–1945. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1963, roč. 13, č. 2, 95. 46–95.

ŠISLER, Stanislav. Studie o organizaci a působnosti nacistické okupační správy v českých zemích v letech 1939–1945. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1972, roč. 22, č. 1, s. 183–220.

ŠLOUF, Jakub. Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června 1953. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds.: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů  − Jihočeské muzeum    v Českých Budějovicích, 2014, s. 295−305.

ŠLOUF, Jakub. Justiční procesy s účastníky plzeňské revolty 1. června 1953. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu  v  Praze  (Národního  archivu).  Praha,  2016,  č. 24/2, s. 214–228.

ŠLOUF,  Jakub.  Spřízněni  měnou.   Genealogie   plzeňské   revolty   1.   června   1953. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

ŠLOUF, Jakub. Očista průmyslových závodů od kolaborantů a „asociálních živlů“ v roce 1945. Politická machinace, exces retribuce, či inkubátor revoluční morálky? Soudobé  dějiny.  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, č. 4, s. 538‒581.

ŠLOUF, Jakub. Retribuční justice soudí  revoluci.  Konflikty  Mimořádného lidového soudu  v Praze a Oblastní úřadovny StB v Praze v letech 1946–1947. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 100–117.

ŠMEJKAL, Pavel. Protektorátem po stopách parašutistů. Vojáci – odbojáři – památníky. Praha: Academia, 2016.

ŠMIDRKAL, Václav. „Fízlrevue“. Jak hrál, tančil a zpíval Umělecký soubor ministerstva vnitra. Paměť a dějiny.  Praha: Ústav pro studium totalitních režimů,  2010,  roč. 4,  č. 2, s. 44−58.

ŠMIGEĽ, Michal. V boji s banderovci na Slovensku (1945−1947). Aktivity československých bezpečnostních složek proti UPA – spolupráce s Polskem a SSSR. VOLNÁ, Kateřina, ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 217−226.

ŠMIGEĽ, Michal. K bezpečnostným a politickospoločenským aspektom prienikov banderovcov (UPA) na územie Československa (1945–1947). PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO 2011, s. 78–93.

ŠMIDLOVÁ, Alena. Vojenská služba na československých hranicích se Západním Německem mezi lety 1947‒1949. MORÁVKOVÁ, Naděžda, ed.: Přes pevnou hráz socialismu a míru: sborník z kolokvia  katedry  historie  Fakulty  pedagogické  Západočeské  univerzity  v  Plzni a Střediska orální historie SOHI Plzeň, pořádaného dne 29. 4. 2010. Olomouc: ViaCentrum pro Středisko orální historie SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, s. 68‒71.

ŠOLC,  Jiří.  K počiatkom  partizánského  hnutia  na  Slovensku.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 19‒50.

ŠOLC, Jiří. Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války. Praha: Merkur, 1991.

ŠOLC, Jiří. Příprava druhé vlny zvláštních operací z Velké Británie do Československa v roce 1942. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 4, s. 45‒77.

ŠOLC, Jiří. Nikdo nás nezastaví. Praha: Merkur, 1992.

ŠOLC, Jiří. Operace Anthropoid. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 2, s. 21‒46.

ŠOLC, Jiří. Sabotážní organizace PERUN (1939‒1941). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 4, s. 39‒61.

ŠOLC, Jiří. Ve službách prezidenta. Generál František Moravec ve světle archivních dokumentů. Praha: Vyšehrad, 1994.

ŠOLC, Jiří. Smrt přála statečným. Osudy doc. Vladimíra Krajiny a jeho spolupracovníků v českém domácím odboji za druhé světové války. Praha: Vyšehrad, 1995.

ŠOLC. Jiří. Operace „Velký metař“. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 79–101.

ŠOLC, Jiří. Generál parašutistů. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 4, s. 156–177.

ŠOLC, Jiří.  Československá zpravodajská  skupina v  SSSR  (duben–červen) 1941.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 5, s. 53–72.

ŠOLC, Jiří. Oddíl pro zvláštní úkoly  při  1.  čs.  sboru  v  SSSR.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenký historický ústav, 1997, roč. 46, č. 4, s. 71–95.

ŠOLC, Jiří. Padáky nad Slovenskem. Praha: ARES, 1997.

ŠOLC, Jiří. Změny v koncepci výstavby výsadkového vojska československé armády po roce 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 3, s. 103–132.

ŠOLC, Jiří. Za frontou  na  východě.  Českoslovenští  parašutisté  ve  zvláštních  operacích  na východní frontě za druhé světové války (1941−1945). Cheb: Svět křídel, 2003.

ŠOLC, Jiří. Přijdeme za svítání. Diverze v neregulérní válce československého odboje v letech 1939−1945. Praha: Naše vojsko, 2005.

ŠOLC, Jiří. Podpalte  Československo!  Kapitoly  z  historie  československého zahraničního a domácího odboje (1939−1945). Praha: Naše vojsko, 2005.

ŠOLC, Jiří. Osudná rozhodnutí. Kapitoly z historie československého odboje v letech 1939−1945. Praha: Naše vojsko, 2006.

ŠOLC, Jiří. Akce HANSA: případ majora Nechanského. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 2, s. 48–63.

ŠOLC, Jiří. Akce HANSA: případ majora Nechanského. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 3, s. 24–39.

ŠOLC, Jiří. Znamení trojského koně.  Životní  příběh  majora  Jaromíra  Nechanského.  Praha: Vyšehrad, 2008.

ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu Mnichova. Z historie  československé  armády  1932−1939.  Praha: Mladá fronta, 2008.

ŠTAIGL, Jan. Ochrana štátnej hranice Slovenska po druhej svetovej vojne (1945−1950). Vojenská história. Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentura,  2000, roč. 8, č. 1,      s. 53−78.

ŠTAIGL, Jan. Ochrana štátnej hranice Slovenska v rokoch 1950−1966. Vojenská história. Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentura, 2000, roč. 8, č. 3−4, s. 53−78.

ŠTAIGL, Jan. Organizácia a hlavné smery činnosti čs. vojenského výzvedného spravodajstva (rozviedky) v rokoch 1945–1967. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 2, s. 410–436.

ŠTAIGL, Jan. Slovensko v koncepcii výstavby čs. armády ako vojska prvého operačného sledu sovietskeho bloku v rokoch 1948–1968. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3–4, s.661–665.

ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal. Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI. (1945–1968). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2007.

ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli  – slovenská  vojenská generalita  1918–2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. Bratislava: Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012.

ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel.  Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení  čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945–1992. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2014.

ŠTAINER, Karel V. O bojových částech domácího  odboje  v prvních  letech  okupace.  Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje. Historicko-dokumentační komise při Ústředním výboru SPB, roč. 4, s. 22‒76.

ŠTEFANICA, Ján. Postavenie a právomoci Slovenskej národnej rady počas Slovenského národného povstania. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 345–355.

ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna a jej dôsledky pre Československo v rokoch 1951–1953. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3–4, s. 672–675.

ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna. Slovensko 1946–1954. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2008.

ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna. Slovensko 1955–1962. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2012.

ŠTEFANSKÝ, Václav, ed.: Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník príspevkov a materiálov z me-dzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25.–26. apríla 1995. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1996.

ŠŤASTNÝ, Jiří – ŽÁČEK, Pavel, ed. Správa sledování v roce 1989/90 s tabulkami a přílohou Akce Dým. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 221‒341.

ŠŤASTNÝ, Jiří. Činné zálohy. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 195‒234.

ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Perzekuce židovských lékařů na  Moravě.  Historie  a  vojenství,  Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 2, s. 70–86.

ŠTROBLÍK, Vladimír. Vývoj místních a městských národních výborů na území České republiky (1945–1990). Archivní časopis. Praha: Archivní správa MV ČR, 2001, roč. 51, č. 2, s. 73–90.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Zvláštnosti kategorizace písemností vojenských fondů. Historie a vojenství, Praha: Vojenský historický ústav, 1966, roč. 15, č. 4, s. 686–694.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Generální velitel uniformované protektorátní policie (Generalkommandant der Uniformierten Protektoratspolizei) 1942–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1971.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Generální velitel neuniformované protektorátní policie (Generalkommandant der Nichtuniformierten Protektoratspolizei) 1942–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1971.

ŠŤOVÍČEK, Ivan – URBAN, Jan – ZDRAŽILOVÁ, Věra. Generální inspektorát vládního vojska Čech a Moravy 1939–1945. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1974.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Ministerstvo vnitra Londýn. Zpráva o zpracovaném fondu. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2006, roč. 14, s. 189–197.

ŠUSTA, Jan. Občan a uniforma. Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 9, s. 14–15.

ŠUSTA, Jan. Od důsledků k příčinám (Veřejná bezpečnost). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 13, s. 14–16.

ŠUSTEK, Vojtěch. Zatčení člena paraskupiny BIVOUVAC Jindřicha Čoupka ve světle nových zjištění. Jižní Morava: vlastivědný sborník.  Brno: Moravský  zemský archiv v Brně, 2011,  sv. 50, s. 143–179.

ŠUSTEK, Vojtěch.  Atentát  na  Reinharda  Heydricha  a  druhé  stanné  právo  na  území  tzv. protektorátu Čechy a Morava: edice historických dokumentů. Praha: Archiv hl. m. Prahy − Scriptorium, sv. 1−2, 2012, 2014.

ŠVEC, Jakub. Státní bezpečnost  na  okrese Svitavy v 60.  a  70.  letech.  Pohled  do  činnosti a struktury tajné politické policie na úrovni okresu. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2011.

 

T

TAKÁČ, Ladislav a kol. Neboli sme sami. Banská Bystrica: M. O. Enterprise, 1994.

TAUCHEN, Jaromír. K právnímu postavení německého obyvatelstva v meziválečném období. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 177–192.

TESAŘ, Jan. K některým otázkám historické práce o dějinách partyzánského hnutí.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1958, roč. 7, č. 2, s. 253‒286.

TESAŘ, Jan. Partyzánské destrukce na železnicích ve východních Čechách a na západní Moravě. Historie a vojenství. Praha: Vojencký historický ústav, 1959, č. 2, s. 209–244.

TESAŘ, Jan. Poznámky  k problémům  okupačního  režimu  v tzv.  „protektorátě“.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 3, s. 333‒385.

TESAŘ, Jan. Poznámky k problémům okupačního režimu v tzv. „protektorátě“.  I.  a  II.  část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 2 (s. 153‒191), č. 3 (s. 333‒385).

TESAŘ, Jan.  K problému  nacistické  okupační  politiky  v Protektorátě  v r.  1939.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 1, s. 40‒85.

TESAŘ, Jan. Zamlčená diagnóza. Praha: Triáda, 2003.

TESAŘ, Jan. Traktát o „záchraně národa“: texty z let 1967‒1969 o začátku německé okupace. Praha: Triáda, 2006.

TESAŘ, Jan. Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. 2. vyd. Praha: Prostor, 2014.

TESAŘ, Jan,  ed.  Česká  cikánská  rapsodie.  Vzpomínky  Josefa  Serinka.  Praha:  Triáda,  sv. 1– 3, 2016.

TESAŘOVÁ, Radka. Branná výchova a obrana státu v českém školství. Diplomová práce. Hrušovany u Brna: Masarykova univerzita, 2016.

TĚŠÍK, Marek. Likvidace ilegálních organizací Lilka a Jánošíci v letech 1948‒1950. ROKOSKÝ Jaroslav, ed.: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 319‒346.

TICHÝ, Antonín. Směr Bělehrad. JANEČEK, Oldřich a kol.: Z počátků odboje. Praha: Naše vojsko, 1969.

TICHÝ, Antonín. II. oddělení MNO za války. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Čs. výbor  pro dějiny protifašistického odboje. Historicko-dokumentační komise při Ústředním výboru SPB, roč. 1970, č. 1, s. 17‒49.

TICHÝ, Martin – BEZDĚKOVÁ, Olga. „Protistátní činnost“ v kostce. Příprava kartotéky Akce 48 k badatelskému využití. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 51−56.

TICHÝ, Martin. Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

TICHÝ, Martin. Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajského lesa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

TICHÝ, Oldřich. Z pamětí zpravodajce. Poznámky k činnosti 2. oddělení a ke knize gen. Frant. Moravce.  Historie  a vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1990,  roč.  39,   č.  4,   s. 121– 131.

TICHÝ, Oldřich. Z pamětí zpravodajce (II.). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 1, s.122–140.

TILSCH, Jan. Ing. Jan Dostálek a proces s vedením „ilegální protistátní organizace KDS“. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 137‒149.

TOKÁROVÁ, Zuzana. „Budeme na stráži proti rozvratným živlom.“ K činnosti policejního riaditeľstva v Prešove a jeho riaditeľa Pavla Macháčka 1942‒1945. Pamäť  národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 1, s. 3‒14.

TOMÁŠEK, Dušan. Hradecké gestapo. Hlas revoluce. Praha: Svaz bojovníků za svobodu, 1976, roč. 30, č. 5.

TOMÁŠEK, Dušan ‒ KVAČEK, Robert. Obžalována je vláda. Praha: Themis, 1999. TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918–1920. Praha: Epocha, 2005.

TOMEK, Prokop ‒ KREMLIČKOVÁ, Ladislava, ed. Československý uran 1945‒1989. Těžba a prodej československého uranu v éře komunismu. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1999.

TOMEK, Prokop. Dvě studie o československém vězeňství 1948−1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2000.

TOMEK, Prokop. „Případ Dr. Doležal a spol.“ – vazební podmínky osob „Případu Krčmaň“. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 7, s. 12‒35.

TOMEK, Prokop. Tajná operativní věznice ve Wintrově ulici v Praze v letech 1951‒1955. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 7, s. 286‒318.

TOMEK, Prokop. Josef Frolík ‒ muž na nepravém místě. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 8, s. 183‒202.

TOMEK, Prokop. Agent LIGHT ‒ tajný spolupracovník v britské rozvědné službě. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 8, s. 149‒182.

TOMEK, Prokop. Tajná operativní věznice StB v letech 1951−1955. JANÁK, Dušan, ed.: Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945−1955. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 28.−29. 11. 2001 v Praze. Opava: Slezské zemské muzeum, 2001.

TOMEK, Prokop. Rušení zahraničního rozhlasového vysílání  pro  Československo.  Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002, č. 9, s. 334‒367.

TOMEK, Prokop. Akce MANUEL. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 326‒333.

TOMEK, Prokop. Vývoj československého vězeňství v letech 1948‒1989. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí  v České  republice, Univerzita Hradec  Králové  − Ústav filosofie    a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 45‒53.

TOMEK, Prokop. Akce „Kassel“. Příprava únosu Jana Vlčka v roce 1960. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2003, roč. 10, č. 4, s. 519‒531.

TOMEK, Prokop. Československý zpravodajský úřad 1949‒1956. Historie a vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 3, s. 74‒82.

TOMEK, Prokop (ed.). Zpráva o proniknutí Československé politické rozvědky do sekce britské zpravodajské služby. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004,  roč. 53, č. 3, s. 82–90.

TOMEK, Prokop.  Československý  uran  1945‒1989.  KOHNOVÁ,  Jana,  ed.:  Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách. XVI. letní škola historie. Sborník textů a přednášek. Praha: Porta linguarum, 2004, s. 61‒71.

TOMEK, Prokop. Ambiciózní, ale neúspěšný pokus. Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli. BLAŽEK, Petr, ed.: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968−1989. Praha:  Ústav českých dějin FF UK Praha  − Dokořán 2005, s. 223−245.

TOMEK, Prokop.  Svazek  StB  jako  historický  pramen.  Soudobé  dějiny.  Praha:  Ústav  pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 1, s. 208−214.

TOMEK, Prokop. Dvě protikomunistické skupiny na Moravě v 50. letech. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 245‒278.

TOMEK, Prokop. Amon Tomašoff ‒ dobrodruh ve službách komunistů. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 5‒28.

TOMEK, Prokop. Život a doba ministra vnitra Rudolfa Baráka. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 329‒362.

TOMEK, Prokop. Rozvědka ministerstva vnitra. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 158‒159.

TOMEK, Prokop. Dvě zahraniční svědectví o čs. komunistické justici sedmdesátých let 20. století. Securitas imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 150‒157.

TOMEK, Prokop. Objekt ALFA. Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

TOMEK, Prokop. Celostátní akce KAPELA.  Securitas Imperii. Praha:  Úřad dokumentace    a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, s. 236-248.

TOMEK, Prokop. Československo-britské zpravodajské soupeření.  Securitas  Imperii.  Praha: Themis, 2006, č. 14, s. 139‒170.

TOMEK,  Prokop.  Hlavní  správa  kontrarozvědky  Státní  bezpečnosti  1988−1990.  Paměť  a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 98−103.

TOMEK, Prokop. Kariéra a pád Rudolfa Baráka. Sborník Muzea Blansko, Blansko: Muzeum Blansko, 2007, roč. 12 (2006), s. 17−35.

TOMEK, Prokop. Prevence, profylaxe a výchova v pojetí Státní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 155−181.

TOMEK, Prokop. Arnold Keilberth, novinář a spolupracovník Státní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 233−251.

TOMEK, Prokop. Vysílání kurýrů do ČSR pomocí balonů v době studené války.  Historie     a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 2, s. 76‒84.

TOMEK, Prokop. Vědecké zpracování Charty 77 s využitím pramenů úřední povahy. DEVÁTÁ, Markéta ‒ SUK, Jiří ‒ TŮMA, Oldřich, eds.: Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977‒1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha 21.‒ 23. března 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 347‒353.

TOMEK, Prokop. Vyzvědači ve Valdicích. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, č. 3, s. 72‒79.

TOMEK, Prokop. Odpírači vojenské služby a  Amnesty  International.  BLAŽEK, Petr,  ed.  A nepozdvihne   meč…:   odpírání   vojenské   služby   v   Československu   1948‒1989.  Praha: Academia, 2007, s. 98‒110.

TOMEK, Prokop. Divoký  cocktail  soudruha  Kodrleho.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 76−79.

TOMEK, Prokop. „Špionáž“ v normalizačním Československu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 3, s. 5−24.

TOMEK, Prokop. Die Struktur der Staatssicherheit in der ČSSR. Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag, 2008, s. 99−108.

TOMEK, Prokop. Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

TOMEK, Prokop. Okres na východě 1960−1989. Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod. Praha: Vyšehrad, 2008.

TOMEK, Prokop. Na frontě studené války − Československo 1948−1956. Výstava k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009.

TOMEK, Prokop. Osudy  amerických  vojáků  v  Československu  po  únoru  1948.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 3, s. 72‒87.

TOMEK, Prokop. Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československými bezpečnostními složkami v letech 1948‒1952. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2010, roč. 59, č. 3, s. 23‒43.

TOMEK, Prokop. Státní bezpečnost v listopadu 1989. PITHART, Petr a kol.: Listopad 1989  v Československu: sborník příspěvků z konference uspořádané Muzeem Vysočiny, Havlíčkův Brod 10. 10. 2009 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny, 2010, s. 27−42.

TOMEK, Prokop. Netradiční metody přechodu státní hranice kurýry v době studené války. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu  a ve Střední Evropě.  Sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 217‒223.

TOMEK, Prokop. Poválečná perzekuce bývalých československých  příslušníků  RAF.  Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v NLN, 2010, roč. 32, mimořádné číslo k 70. výročí bitvy o Británii, s. 34‒39.

TOMEK,  Prokop.  Ochrana  státní  hranice  a  Pohraniční  stráž.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 26−39.

TOMEK,  Prokop.  Mýty  a  pravda  o  atentátu  na  majora  Augustina  Schramma.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 1, s. 54‒68.

TOMEK, Prokop. Poúnorová zahraniční akce Čechů a Slováků. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop, eds. Od svobody k nesvobodě 1945‒1956. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Odbor komunikace a propagace MO, 2011 s. 203‒210.

TOMEK, Prokop.  Raketové  nosiče  jaderných  zbraní  na  území  Československa.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 3, s. 73‒91.

TOMEK,  Prokop.  Vzpomínka  na  plukovníka  in  memoriam  Václava  Knotka.   Historie   a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 108‒109.

TOMEK, Prokop. Šikana, skrytý problém Československé lidové armády po roce 1969. Historie a vojnství. Praha: Business Media CZ, 2012, roč. 61, č. 2, s. 30‒41.

TOMEK, Prokop. Estébáckou Prahou. Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti. Praha: Academia, 2013.

TOMEK, Prokop. Přechody státních hranic z hlediska agentů-chodců u kurýrů. VANĚK, Pavel – BÁRTÍK, František, eds.: Ochrana státní hranice 1948‒1955. Brno: Technické muzeum, 2013 s. 12‒14.

TOMEK, Prokop. Možnosti odpírání, vyhýbání se základní vojenské službě a vojenská práce v letech 1969‒1992. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 2, s. 4‒19.

TOMEK, Prokop. Příslušník a agent StB Josef Damián: pokus o portrét. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 251‒281.

TOMEK, Prokop. „Vykliďte si to tady, já potom půdu zamknu.“ Likvidace opěrných bodů Správy sledování v letech 1989–1990. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režim, 2014, roč. 8, č. 3, s. 82−91.

TOMEK, Prokop. Přes redislokaci Československé armády k jejímu  rozdělení. MACHÁČEK, Michal − HORČÁKOVÁ, Václava, eds.: Dvě století nacionalismu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi. Praha: Masarykův ústav − Archiv AV ČR, 2014, s. 388−405.

TOMEK, Prokop, ed. Válečné záznamy Rudolfa Krzáka. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Vojenský historický ústav Praha, 2014.

TOMEK, Prokop. „Otec Křišťan“ z Rádia Svobodná Evropa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 99‒107.

TOMEK, Prokop. Akce „Pecka“. Sledování ředitele čs. redakce Hlasu Ameriky Pavla Pecháčka v červnu 1989 v Praze. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 117‒121.

TOMEK, Prokop. Balony svobody. Letákové operace Svobodné Evropy 1951‒1956. Cheb: Svět křídel, 2014.

TOMEK,   Prokop.   Československá   redakce   Radio   Free   Europe.   Historie   a   vliv    na československé dějiny. Praha: Academia, 2015.

TOMEK, Prokop. V síti. Podpis souhlasu se spoluprací objektivem StB. Paměť a dějiny, roč. 9, č. 4. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 99−100.

TOMEK, Prokop. Rodiny rozdělené železnou oponou a helsinský proces. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 3, s. 15‒24.

TOMEK, Prokop. Vězení pro kurýry. Nová zjištění o tajné operativní věznici Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 3, s. 115−120.

TOMEK, Prokop. Akce ZÁSAH. Československá lidová armáda v listopadu 1989. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 77−91.

TOMEK, Prokop. Soudruzi, dovolte mi… Vystoupení ministra vnitra ČSSR Vratislava Vajnara na celostátní poradě  k  problematice  práce  s  agenturou.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 56‒65.

TOMEK, Prokop. Činnost kontrarozvědky StB proti Amnesty International v dochovaných dokumentech. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016,  č. 28,    s. 276‒318.

TOMEK, Prokop. Jiný pohled. Zpráva přidělenců obrany velvyslanectví Spojeného království v Praze za rok 1981. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2016, roč. 65, č. 2, s. 60‒72.

TOMEK, Prokop. Ve službách CIO. Dvojí život Josefa Potočka. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 1, s. 68‒72.

TOMEK, Prokop. Dům, v němž bydlel i Guevara. Historie konspiračního bytu „Venkov“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 10, č. 3, s. 30‒40.

TOMEK, Prokop. Státní bezpečnost a Střední skupina sovětských vojsk v ČSSR.   Historie    a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2017, roč. 66, č. 1, s. 24−37.

TOMEK, Prokop: Vytváření branného národa v Československu. Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva v letech 1971–1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 202−223.

TOMEK, Prokop. Snahy Západu o získání tajemství MiGu-15 a československé souvislosti. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2017, roč. 66, č. 2, s. 36‒44.

TOMEK, Prokop. Akce Krkonoše. Československé vojenské souvislosti polské krize. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2017, roč. 66, č. 3, s. 4‒19.

TOMEK, Prokop. XIV.  správa  SNB.  Správa  kontrarozvědky  pro  boj  proti  mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 64–68.

TOMEK, Prokop. Vyšetřování případů násilí proti demonstrantům v listopadu 1989.  Paměť  a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 33–43.

TOPINKA, Jiří. Zapomenutý kraj. České pohraničí 1948−1960 a takzvaná akce dosídlení. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 534−585.

TROUSILOVÁ, Alžběta. Mediální obraz Státní bezpečnosti v tištěných médiích v období listopad 1989 – červen 1990. Diplomová práce. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2006.

TUČKOVÁ, Anna. Proč zemřel Osvald Závodský? (Pokus o rekonstrukci jednoho života). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha:  Čs. svaz novinářů,  1968. roč. 3, č.  9, s. 10–11.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi  k osmdesátým narozeninám. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2008.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2008.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš,  eds.  Opozice  a  společnost  po  roce  1948.  Ústav  pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009.

TVARŮŽEK, Břetislav. Wehrmacht v protektorátě Čechy a Morava do roku 1941 (od dubna 1939 do podzimu 1941). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 5, s. 67–100.

TVARŮŽEK, Břetislav. Abwehr v protektorátě Čechy a Morava (1939‒1944) I.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 3, s. 110‒141.

TVARŮŽEK, Břetislav. Abwehr v protektorátě Čechy a Morava (1939‒1944) II.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 4, s. 95‒119.

TVARŮŽEK, Břetislav. Wehrmacht proti českému lidu a za upevnění němectví v protektorátě. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 2, s. 87–131.

 

U

UHLÍŘ, Lubomír. Četnictvo habsburské monarchie v míru a ve válce. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 1, s. 3–37.

UHLÍŘ, Lubomír. Vojenský policejní strážní sbor v habsburské monarchii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 3–21.

UHLÍŘ, Jan Boris. 20. červenec 1944 v německé a české historiografii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 44–69.

UHLÍŘ, Jan Boris. X. všesokolský slet roku 1938 a podíl sokolstva na zápase na obranu republiky. Historie  a  vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1997,  roč.  46,  č.  4,  s. 47–70.

UHLÍŘ, Jan Boris. Zánik desantu ANTIMONY. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 53–62.

URBAN, Jiří. Rolnická manifestace: motivace, manipulace, existenční důsledky. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 98‒136.

URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. Praha: Vyšehrad, 2010.

URBAN, Jiří. Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci na Novobydžovsku. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, č. 8, s. 279‒310.

URBAN, Jiří. Karel Liesler neboli „Karel Glaser“: portrét  prvotřídního agenta působícího na celách královéhradecké věznice Státní bezpečnosti. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2013, roč. 10, č. 1, s. 25−27.

URBAN, Jiří. V zemědělství je nutno věnovat pozornost všem otázkám. Role bezpečnostních trojek a pětek při prosazování kolektivizace. ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor, eds.: Kolektivizace v Československu. Praha: ÚSTR, 2013, s. 245–260.

URBAN, Jiří. Počátky kolektivizace na Královéhradecku ve světle dokumentů centrálních archivů. Východočeský sborník historický. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2013, č. 13, s. 181‒220.

URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v Horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. Praha: Karolinum ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

URBÁNEK, Miroslav. Správa sledování ministerstva vnitra v letech 1948−1989 (Stručný nástin vývoje). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 173−232.

URBÁNEK, Miroslav. Medailony náčelníků Správy sledování Státní bezpečnosti. Praha objektivem tajné policie. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 40−46.

URMINSKÝ,  Ivan.  Letecké  síly  československých  legií  v Rusku  1918–1920.  Historie    a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 21–49.

 

V

VACEK, Eduard. Občanský průkaz, prosím. GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr, eds.: O československém vězeňství. Praha: Orbis, 1990.

VACEK, Eduard. Občanský průkaz, prosím. Praha: Moaré, 1993.

VACEK, Eduard. Pronikání KSČ do bezpečnostních struktur ČSR. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2004, č. 5, s. 8‒12.

VACEK, Eduard. Stručná charakteristika některých pracovníků StB a 5. oddělení ministerstva národní obrany hlavního štábu. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2004, č. 5, s. 12‒16.

VACEK, Eduard. Causa „Spravedlnost“. Historická penologie. Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2005, č. 2, s. 8‒18.

VACEK, Eduard. Pronásledování poslanců Ústavodárného Národního shromáždění v roce 1948. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2006, č. 2, s. 39‒40.

VACEK, Eduard. Internační tábor č. 27 a 28 v Záluží u Mostu. Historická penologie. Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2006, č. 2, s. 44‒45.

VACEK, Eduard. Jednání senátu Národního shromáždění o vládním návrhu zákona o státním vězení  v  roce  1931.  Historická  penologie.  Kabinet  dokumentace   a  historie  VS  ČR   pro historickou penologii, 2007, č. 2, s. 33‒38.

VACEK, Eduard. Z činnosti trestního ústavu ve Valdicích v roce 1948. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2007, č. 3, s. 42‒48.

VACEK, Eduard. Politický vývoj zákona o táborech nucené práce (TNP). Historická penologie. Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2008, č. 2, s. 59‒65.

VACHALOVSKÝ, Přemysl – BOK, John, eds. Špion vypovídá, II. Výpověď Josefa Frolíka před Senátem Spojených států. Praha: J. W. Hill, 2000.

VAJSKEBR, Jan. Organizace a početní stavy strážní roty SS v Malé pevnosti Terezín. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2004, sv. 32, s. 44−53.

VAJSKEBR, Jan. Zásah německých vojenských sil z Protektorátu proti Slovenskému národnímu povstání. Slovenská republika 1939−1945 očami mladých historikov: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14.−15. apríla 2005. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005, s. 223−228.

VAJSKEBR, Jan – KAŇÁK, Petr. Waffen SS  v Protektorátu Čechy a Morava.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 3, s. 72–82.

VAJSKEBR, Jan. Obnova vojenské posádky v Terezíně po druhé světové válce. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2006, s. 135−141.

VAJSKEBR, Jan. Strážní prapory SS v Protektorátu Čechy a Morava. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2006, s. 54−77.

VAJSKEBR, Jan. Nasazení SS-Totenkopfverbände při okupaci českých zemí. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2007, sv. 35, s. 45−56.

VAJSKEBR, Jan. Organizace německé pořádkové policie při okupaci českých zemí. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč, 57, č. 2, s. 63−73.

VAJSKEBR, Jan. Represivní činnost strážního praporu SS „Böhmen-Mähren“ v období prvního a druhého výjimečného stavu na Moravě. Morava v boji proti fašismu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, s. 100−120.

VAJSKEBR, Jan – ŠUSTROVÁ, Radka: Německá bezpečnostní opatření v Protektorátu Čechy a Morava na začátku války. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 3, s. 90−107.

VAJSKEBR, Jan. Nápravné útvary SS v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 62−70.

VAJSKEBR, Jan. Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1939−1945. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2010, sv. 38, s. 7−9.

VAJSKEBR, Jan. První zatýkací akce německých bezpečnostních složek v Protektorátu Čechy a Morava (tzv. Aktion Gitter). PEJČOCH, Ivo a kol.: Okupace,  kolaborace,  retribuce.  Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2010, s. 17−23.

VAJSKEBR, Jan. Velitelé strážní roty SS v policejní věznici Terezín. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2011, sv. 39, s. 54−65.

VAJSKEBR, Jan. Organizační vývoj německé pořádkové policie na území Protektorátu Čechy a Morava od ukončení vojenské správy po reorganizaci na podzim 1939. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, č. 18, s. 168‒198.

VAJSKEBR, Jan. Velitelé strážních praporů SS v Protektorátu Čechy a Morava. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2013, sv. 41, s. 27−42.

VAJSKEBR, Jan. Co se stalo s těly hrdinů? Rozhovor s Jaroslavem Čvančarou. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 36‒48.

VAJSKEBR, Jan – VALIŠ, Zdeněk. Divizní generál Heliodor Píka. Upomínková publikace. Praha: Správa sociálního řízení federálního ministerstva obrany, 1991.

VALIŠ, Zdeněk ‒ DVOŘÁK, Jiří. Generál Jaroslav Vedral-Sázavský. Praha: Magnet-Press, 1994.

VALIŠ, Zdeněk. Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 330−333.

VALIŠ, Zdeněk. Generál Karel Janoušek. Praha: V ráji, 1997.

VALIŠ, Zdeněk. Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944−1945. Praha: Ústav  pro studium totalitních režimů, 2016.

VANĚK, Pavel. Vojenská rada Pohraniční stráže a její práce na přehodnocení úkolů Pohraniční stráže počátkem 70. let. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2003, č. 1, s. 54−67.

VANĚK, Pavel. K vývoji ženijnětechnického zabezpečení státní hranice v letech 1951−1955. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 183−230.

VANĚK, Pavel. Konstituování  pohraničního  území  jakožto  prvku  ochrany  státní  hranice v letech 1948−1951. Západočeský historický sborník. Plzeň: Státní oblastní archiv, 2001, roč. 7, s. 331−339.

VANĚK, Pavel. Přehled organizačního vývoje znojemské pohraniční brigády v letech 1951−1955. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2004, roč. 123, č. 1, 142. 111−142.

VANĚK, Pavel. Nástin organizačního vývoje 5. brigády Pohraniční stráže Cheb v letech 1951−1990. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 233−300.

VANĚK, Pavel. Brigády Pohraniční stráže po 21. srpnu 1968. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 179‒190.

VANĚK, Pavel. Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951−1955. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

VANĚK, Pavel. Vojenská kronika 4. znojemské pohraniční brigády: 1945−1955. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

VANĚK, Pavel. Ochrana státní hranice 1948‒1955: 60. výročí započetí vojskového střežení státní hranice. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 401‒403.

VANĚK, Pavel. Poslední mrtvý vojskové ochrany státních hranic. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 195‒202.

VANĚK, Pavel − BÁRTÍK, František. Ochrana státní hranice 1948−1955. Brno: Technické muzeum, 2013.

VANĚK, Pavel. Budování ženijnětechnického zajištění v úseku 12. plánské pohraniční brigády. SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin, eds.: Cesty za svobodou.  Kurýři a převaděči   v padesátých letech 20. století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 18−40.

VANĚK, Pavel, ed. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století. Brno: Technické muzeum, 2015.

VANĚK, Pavel. Pokusy východoněmeckých občanů o přechod hranice na jihu Čech počátkem 70. let. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.). Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice – Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 251–259.

VANÍČEK, Petr. Čepičkovi otroci v paměti národa. Praha: Primus, 2006.

VAŇOUREK, Martin. Rotný Jaroslav Švarc: „Češi se nikdy nevzdávají…“. Mohelnice: Martin Vaňourek, 2014.

VARINSKÝ, Vladimír. Jozef Vicen a Biela légia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003.

VAŠEK, František. Gestapo  a  SD  v  Brně  na  počátku  okupace.  Pocta  svobodě:  Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 23–30.

VAŠEK,   František.   Řídící   úřadovna   gestapa    v Brně    proti    partyzánskému    hnutí  na severozápadní Moravě. Sborník  Vojenské  akademie  v  Brně.  C–D,  aplikované  sociální a ekonomické vědy. Brno: Vojenská akadamie v Brně, 1997, č. 1, s. 37–54.

VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Změny ve formách moravské rezistence – 2. polovina roku 1941. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 1999, s. 77–93.

VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. První a druhé stanné právo na Moravě: (1941–1942). Brno: Šimon Ryšavý, 2002.

VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Variabilita organizace a metod protipartyzánského boje brněnského gestapa  v letech 1944–1945.  Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní  a vlastivědná společnost, 2006, sv. 58, s. 123–136.

VAŠÍČEK, Zdeněk. Historik, který odmítl svědčit. Příběh Jana Tesaře. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000, roč. 7, č. 3, s. 315‒337.

VAŠÍČEK,  Zdeněk  –  MAYER,  Francois.  Minulost  a  současnost,  paměť  a   dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.

VAŠKO, Václav. Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. 2 svazky. Praha: Zvon, 1990.

VAŠKO, Václav. Církev v ČSR v letech 1948−1960. Perzekuce, odboj,  kolaborace. CUHRA, Jaroslav − VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii. I, Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 48−59.

VAŠKO, Václav. Dům na  skále.  1,  Církev  zkoušená:  1945‒začátek  1950.  Kostelní  Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

VAŠKO,  Václav.  Dům  na  skále.  2,  Církev  bojující:  1950‒květen  1960.   Kostelní  Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.

VAŠKO, Václav. Dům na skále. 3, Církev vězněná: 1950‒1960. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

VÁVRA, Josef. Demonstrace v roce 1989 z pohledu VB a polská inspirace PP VB ČSR. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha:  Archiv bezpečnostních  složek, 2011, č.  9,    s. 203‒214.

VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

VEBER, Václav. Xaver – Jindra. Odboj na Kutnohorsku a Čáslavsku. Paměť  a  dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 86–104.

VEBER, Václav. Legie svobody – DAAK  a  akce  Josef.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 4, s. 90–104.

VEBER, Václav. Vojta Beneš ve třetím odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 2, s. 109–122.

VEBER, Václav. O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 16, s. 10–29.

VEBER, Václav. Čeští katolíci v očích Státní bezpečnosti na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010, s. 613−618.

VEBER, Václav. Třetí odboj. ČSR v letech 1948‒1953. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014.

VESELÝ-ŠTAINER, Karel. Nic jsme nedostali zadarmo: ze vzpomínek na okupaci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 2, s. 78–114.

VETEŠNÍK, Pavel. Správní soudnictví v Československu v období 1938–1945. TAUCHEN, Jaromír  –  SCHELLE,  Karel,  eds.  Období  nesvobody.  Ostrava:  Key  Publishing,  2014,   s. 249–258.

Věstník četnictva státu československého. Praha: Státní tiskárna, 1919–1926.

Věstník četnictva. Praha: Ministerstvo vnitra, 1927–1938.

VICEN, Jozef. Vo víroch rokov 1938‒1988. Bratislava: Lúč, 1999.

VIDLIČKA, Jiří. MUDr. Augustin Mrha (1874–1950). Osudy ředitele věznice na Mírově, který se stal jejím trestancem. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám  PhDr.  Karla  Müllera.  Opava: Zemský archiv v Opavě, 2018, s. 230–239.

VILÍMEK, Tomáš. Mezi námi čekisty. Spolupráce politické policie ČSSR a NDR v letech 1970–1989. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2003, roč. 10, č. 4, s. 532–553.

VILÍMEK, Tomáš. Vnímání helsinského procesu v ČSSR a NDR ze strany moci, opozice a obyvatelstva. KÁRNÍK,  Zděněk – KOPEČEK,  Michal, eds.: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2006, sv. 5, s. 275‒296.

VILÍMEK, Tomáš.  Vnímání  mezinárodních  souvislostí  představiteli  komunistických  elit  a disentu. Represivní metody StB a pobyt v komunistických věznicích. VANĚK, Miroslav. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha, ÚSD AV ČR 2006, s. 353–394.

VILÍMEK, Tomáš. Tschechoslowakische und DDR/Opposition im Visier der Staatssicherheitsdienste. ANSORG, Leonore – GEHRKE, Bernd – KLEIN, Thomas – KNEIPP, Danuta, eds.: „Das Land ist still-noch!“ Herrschaftswandel und politische Gegnerschaft in der DDR (1971‒1989). Köln: Böhlau Verl, 2009, s. 327–350.

VILÍMEK, Tomáš. K otázce vztahu a vzájemné reflexi opozice a společnosti v Československu po roce 1968. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Opozice a společnost po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, s. 176–224.

VILÍMEK, Tomáš. Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Vyšehrad – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2010.

VILÍMEK, Tomáš. Die Opposition in der ČSSR und in der DDR: Der „dissidentische Weg“ und die gegenseitige Wahrnehmung von Vertretern der tschechoslowakischen und ostdeutschen Opposition. PLATO von Alexander – VILÍMEK, Tomáš – FILIPKOWSKI Piotr – WAWRZYNIAK, Joanna, eds. Opposition als Lebensform. Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen. Berlin ‒ Münster: Lit Verlag, 2013, s. 279–488.

VILÍMEK, Tomáš. Oppositionists in the ČSSR and the GDR. Mutual Awareness, Exchanges of Ideas and Cooperation, 1968–1989. BRIER, Robert, ed. Entangled Protest. Transnational Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union. Osnabrück: Fibre Verlag, 2013, s. 55–85.

VILÍMEK,  Tomáš.  Konstruktivní   kritika,  nebo  „protistátní   štvaní“?  Stížnosti   občanů   a „protistátní písemnosti“ v letech 1969‒1989. Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a  časopisu Dějiny a současnost v NLN, 2014, roč. 36, č. 9,  s. 17–20.

VILÍMEK, Tomáš. Otta Bednářová a Státní bezpečnost. DENČEVOVÁ, Ivana – STEHLÍK, Michal, eds.: Rozděleni železnou oponou. Praha: Radioservis 2015, s. 206–209.

VILÍMEK, Tomáš. „Všichni komunisté do uren!“ Volby v Československu v letech 1971‒1989  jako  společenský,  politický  a  státněbezpečnostní fenomén. Praha: Ústav  pro soudobé dějiny AV ČR, 2016.

VILÍMEK, Tomáš. To  koukáte,  bolševici,  kdo  vám  šlape  po  Měsíci!  K  problematice  tzv. protistátních písemností v Československu v letech 1969 až 1971. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 162‒189.

VILÍMEK,  Tomáš  –  TŮMA,  Oldřich  a  kol.  Projevy  a  podoby  protirežimní  rezistence  v komunistickém Československu 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018.

VLČEK, Vojtěch. Likvidace mužských řádů v českých zemích v 50. letech ve středoevropském kontextu, aneb Ochráníme vás před hněvem pracujícího lidu. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, č. 19, s. 144‒157.

VLČEK, Vojtěch. Ostrava za ostnatými  dráty: rozhovory s pamětníky   nacistické a komunistické perzekuce. Ostrava: Fiducia, 2013.

VLČEK, Vojtěch. Politické procesy a perzekuce kněží a řeholníků v 70. a 80. letech 20. století v českých  zemích.  DOLEŽALOVÁ,  Markéta,  ed.:  Velehrad   vás  volá!  Praha:  Ústav   pro studium totalitních režimů, 2017, s. 112‒143.

VODIČKOVÁ, Stanislava,  ed.  Vatikánský  rozhlas  1.  Ohlasy  perzekuce  katolické  církve  v Československu 1950‒1958. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

VODIČKOVÁ, Stanislava. Akce „Velehrad“. Plány, průběh a vyhodnocení státně bezpečnostních akcí v souvislosti s velehradskou poutí v červenci 1985. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed.: Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 60‒82.

VOJÁČEK, Ladislav. Kontinuita a diskontinuita ve vývoji střežení československých státních hranic po roce 1945. Právněhistorické studie. Praha: Academia, 1989, roč. 30, s. 111–124.

VONDRÁŠEK, Václav – CHRASTIL, Sylvestr – MARKEL, Martin. Dějiny Vojenské akademie v Brně 1951–2001. Praha: AVIS, 2001.

VONDRKA, Adolf. Major jezdectva Franjo Aubrecht, pomocník výsadku Silver A. ŠMEJKAL, Pavel. Průvodce Silver A. Praha: Academia, 2018.

VOREL, Jaroslav − ŠIMÁNKOVÁ, Alena − BABKA, Lukáš. Československá justice v letech 1948−1953 v dokumentech. Díl 1−3. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

VYHLÍDAL, Milan. Zakladatelské období Military Technical College v Káhiře. Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1959–1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 33−44.

VYHLÍDAL, Milan. Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře. Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79−81.

VYHLÍDAL, Milan: Činnost československých instruktorů v egyptských ozbrojených silách. Účast  na  egyptském  vojenském  školství  v  letech  1956–1977. Disertační   práce. Olomouc: Univerzita Palackého FF KH, 2015.

VYHLÍDAL, Milan. Československé vojenské zpravodajství po mnichovských událostech roku 1938.  Pátrací  středisko  pro  Podkarpatskou  Rus.  Securitas  Imperii.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 46–61.

VYKYPĚL, Karel. Galerie náčelníků I. Securitas Imperii. Praha: Themis, č. 1, 1994.

VYSKOČIL, Zdeněk. Vybrané aspekty právní úpravy a organizace StB v letech 1945‒1969. Diplomová práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2015.

 

W

WAGNER, David – VINŠ, Petr J. – KOVÁČ, Martin. Miloš Josef Pulec jako případ intelektuála na scestí. Motivace spolupráce se Státní bezpečností. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 6, č. 1, s. 85‒118.

WAGNER, Walter. Der Volksgerichtshof im nationalsozialistischen Staat. München: Oldenbourg Verlag, 2011.

WEIS, František. Stručný přehled dějin Pohraniční stráže. Praha: Naše vojsko, 1986. Wir klagen an! 800 Nazi-blutrichter – Stützen des militaristischen Adenauer-Regimes. Berlin [1959].

 

Z

ZABLOUDILOVÁ,  Jitka.  Generální  inspektor  J.  S.  Machar.  Historie  a   vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 2, s. 150–171.

ZABLOUDILOVÁ, Jitka – HOFMAN, Petr. Rudolf   Medek. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 133–158.

ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Přehled  tisku  Čechů  a  Slováků  v Rusku  1914–1920.  Historie  a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 102–141.

ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Příspěvek k tematice propagandy v čs.  vojsku  v letech 1914–1920. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, 64. 56–64.

ZAPLETAL, Tomáš. Kabelky příslušníků StB. Sborník Archivu bezpečnostních složek,  Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 353−355.

ZAPLETAL, Tomáš. Problematika zneužívání drog v materiálech ABS. Rešerše archivních fondů k problematice „toxikománie“. Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 381‒402.

ZAPLETAL, Tomáš. Přístup totalitního státu a jeho bezpečnostních složek k romské menšině v Československu (1945‒1989). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 13‒83.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. K práci s pamětníky druhé světové války. Historie a vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1963, roč. 12, č. 2, s. 182–225.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. Česká národní rada: pomluvy a fakta. Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 19, s. 6–7.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. Nejen odboj. Zbrojní výroba v Protektorátě. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 6, s. 56‒68.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. Český odboj a národní povstání v květnu 1945. Praha: Naše vojsko, 2006.

ZEMAN, Pavel. Kancelář vůdce  NSDAP  a  akce  „T4“.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 2, s. 56−66.

ZEMAN, Petr. XI. správa SNB (1974‒1988). Stručný nástin vývoje a činnosti Správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 277‒300.

ZEMAN, Petr. Vývoj zaměstnanecké struktury ministerstva vnitra v éře Rudolfa Baráka 1953‒1961. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 150‒158.

ZEMAN, Petr. Správa ochrany stranických a ústavních činitelů v období normalizace (1970‒1989). Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 4, č. 1, s. 75‒108.

ZEMANDLOVÁ, Lýdia. Právne aspekty konštituovania bezpečnostnej správy na Slovensku  a v českých krajinách v rokoch 1945–1948. Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno, 1993, s. 61–67.

ZEMANDLOVÁ, Lýdia – VARŠOVÁ, Marcela. Miesto a úloha policajno-bezpečnostných zložiek při zabezpečení verejného poriadku vo vývoji miest a obcí. SOKOLSKÝ, Leon, ed. Kriminalita,  bezpečnost  a  súdnictvo  v  minulosti  miest  a  obcí  na  Slovensku:  zborník      z rovnomennej  vedeckej  konferencie  konanej  1.‒3.  októbra   2003   v   Lučenci.   Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 316‒331.

ZEMÁNKOVÁ, Michaela. Organizace bezpečnostních sborů na Vyškovsku v letech 1939‒1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 13‒53.

Zemské četnické velitelství ZČV 1851–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1967.

ZIKMUNDOVSKÝ, Zdeněk. Organizace státobezpečnostní a zpravodajské služby v letech 1919−1938, 1945−1948. (Zpracováno pro odbornou komisi MV v březnu 1990).

ZIKMUNDOVSKÝ, Zdeněk – MÁLEK, Jiří. Přehled o činnosti a struktuře StB v letech 1988−1990. Praha 1991, rkp.

ZIMMERMANN, Volker. „Deformace právního vědomí“? Úplatkářství jako masový fenomén v ČSSR v sedmdesátých a osmdesátých letech. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 159‒165.

ZÍDEK, Petr. Československo a francouzská Afrika, 1948−1968. Praha: Libri, 2006.

ZÍDEK, Petr ‒ SIEBER, Karel. Československo a subsaharská Afrika v letech 1948‒1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007.

ZÍDEK, Petr ‒ SIEBER, Karel. Československo a Blízký  východ  v  letech  1948–1989.  Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009.

ZÍDEK, Petr.  Příběh  herečky.  Dělnická  prokurátorka  Ludmila  Brožová  a  její  svět. Praha: Dokořán, 2010.

ZÍDEK, Petr. Češi v srdci temnoty: sedmadvacet historických reportáží o prvním čtvrtstoletí komunistů. Praha: Knižní klub, 2013.

ZÍTEK, Adam. Ladislav Lorek: kariéra generálního prokurátora. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha 2016, č. 24/2, s. 170–191.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Skupina českých žandárov pod velením por. Karla Holasa v Slovenskom národnom povstaní a národnooslobodzovacom boji proti fašizmu. Zborník Múzea SNP. Martin, 1989, č.14., s. 137–152.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, K niektorým otázkam účasti Čechov vnárodnooslobodzo- vacom boji na Slovensku a v Slovenskom národnom povstaní. Zborník Múzea SNP. Martin, 1990, č. 15, s. 78–93.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica.  Obrana  národa  na  Slovensku.  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 6, s. 77‒131.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Československý demokratický odboj na Slovensku od leta 1941 do decembra 1943. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 50‒77.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Chaviva Reiková (1914–1944): (žena v spravodajských službách).  Historie  a  vojenství.  Praha:  Vojenský  historický  ústav,  1999,  roč.  48,  č.  2,  s. 425–432.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ,  Zlatica. Cesty kprelomu vúsilí čs. vojenskej spravodajskej služby na domácom území. Válečný rok 1944. Praha: AVIS–MO ČR, 2001, s. 330–347.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Ženy v čs. armáde vrokoch l939–1945. Statečné ženy o ktorých se málo ví. Praha: AVIS, 2003, s. 9–32.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Mocensko-represívny aparát slovenského štátu – nástroj poslušnosti a oddanosti nemeckej ríši. Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva vletech druhé světové války. Praha: SÚA, 2004, s. 155–173.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. K osudu Miroslava Bedřicha Švandu (a kapitolám československej vojenskej spravodajskej služby na Slovensku). Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu. Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava 2005, s. 104–112.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Československá vojenská zahraniční služba 1939–1945. Úvod do problematiky. Československá vojenská zahraniční služba vletech 1939–1945, Praha 2008, s. 10–91.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica − HOFMAN, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

 • Historický ústav AV ČR,

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ,  Zlatica. Cesty k prelomu v úsilí čs. vojenskej spravodajskej služby  na domácom území. Válečný rok 1944. Praha 2001, s. 330–347.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté vletech 1938–1945. Praha: Mladá fronta – Historický ústav AV ČR, 2001.

ZUMR, Jan. 99. SS-Standarte. Vznik, organizace a činnost znojemského pluku Allgemeine-SS. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 27, s. 62‒88.

ZUMR, Jan. Vše, co je opravdu dobré a čisté krve, přivést do Schutzstaffel. Výstavba Allgemeine-SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 38‒59.

ZUMR, Jan. Himmlerova elita v Sudetech. Organizace Allgemeine-SS v československém pohraničí v letech 1938–1939. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 2, s. 75−80.

ZUMR, Jan. Karl Raschka. Životní osudy vedoucího exekutivního oddělení zlínského Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 61‒69.

ZUMR, Jan. Emanuel Sladek. Neznámý čelný funkcionář SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 12–37.

ZUMR, Jan. Organizační  struktura centrálních  úřadů  Gestapa v letech  1938–1939.  Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 1, s. 60–66.

 

Ž

ŽAMPACH, Vojtěch. Existovala nerozlučná konfidentská dvojice Velký a Malý Franta? Pocta svobodě: sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 69–76.

ŽÁČEK, Pavel. Celostátní projekt  „Klín“.  Securitas  Imperii.  Praha:  Themis,  1994,  č.  1, s. 60−87.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Poslední měsíce: Porada StB z 20. července 1989 a její realizace. Edice dokumentů. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1994, č. 3.

ŽÁČEK, Pavel. Iluze a realita. Pokus o reformu StB v letech 1987‒1989. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1996, č. 3, s. 7‒209.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Organizace a řízení represe v ČSSR. Operační štáby generála Lorence v letech  1988‒1989  (edice  dokumentů). Securitas  Imperii.  Praha:  Úřad  dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1998, č. 4/I‒III, s. 7‒821.

ŽÁČEK, Pavel. Kariéra Alojze Lorence. Vzestup a pád chladného technokrata. Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 260−279.

ŽÁČEK, Pavel. Všední den represivního aparátu. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu  a  demokracii.  I,  Odpor  proti  komunistické  moci.  Praha:  Karolinum,  1999,  s. 156−166.

ŽÁČEK, Pavel. Staatssicherheit versus Státní bezpečnost. K bezpečnostní terminologii dvou satelitních tajných služeb sovětského bloku. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000, roč. 7, č. 3, s. 357−361.

ŽÁČEK, Pavel. Přísně tajné. Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978−1989. Praha: Votobia, 2001.

ŽÁČEK, Pavel. Nástin rozpracování „problematiky agrárníci“ Státní bezpečností v padesátých a šedesátých letech 20. století. K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Praha: Karolinum, 2001, s. 173−186.

ŽÁČEK, Pavel. Boj proti církvím a sektám: pohled z centrály StB. Nástin agenturně-operativní činnosti 9. odboru hlavní správy kontrarozvědky SNB v roce 1989. FIALA, Petr – HANUŠ, Jiří, eds.: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s. 125−160.

ŽÁČEK, Pavel. ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Agónia komunistickej moci v zvodkách politickej policie. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2002.

ŽÁČEK, Pavel. Odluky osob v padesátých letech (únosy v režii československé Státní bezpečnosti). BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds.: Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 117−141.

ŽÁČEK, Pavel. Armáda pod drobnohledem. Vojenská kontrarozvědka v dokumentech, 1974−1989. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3−4, 836. 797−836.

ŽÁČEK, Pavel. Na obě strany. Československé vojenské zpravodajství 50. až 80. let dvacátého století očima krtka. VOJTÁSEK, František – ŽÁČEK, Pavel: Francouzský krtek. V první linii studené války. Cheb: Svět křídel, 2003, s. 187−259.

ŽÁČEK, Pavel. V labyrintu tajných služeb. Jan Kavan v materiálech Státní bezpečnosti. VACHALOVSKÝ, Přemysl  –  ŽÁČEK,  Pavel,  eds.:  Jan  Kavan  v labyrintu  služeb.  Praha: Formát, 2003, s. 11−474.

ŽÁČEK, Pavel. Proti vnitřnímu nepříteli. Nástin činnosti správy StB České Budějovice v roce 1989. Jihočeský sborník historický. České Budějovice:  Jihočeské muzeum,  2004,  roč.  73,  s. 215‒230.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Menší sestra I. Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953−1959, (edice dokumentů). Brno: Prius, 2004.

ŽÁČEK, Pavel. Vzestup a pád Bohumíra Molnára. Vznik a vývoj  československé rozvědky  v padesátých  letech  minulého  století.  I. – III. část.  Střední  Evropa. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (I.S.E.), 2004, č. 119−121, s. 100−114 (č. 119), 115−126 (č. 120), s. 99−117 (č. 121).

ŽÁČEK, Pavel. Agentem svobodného světa. Kariéra zpravodajského důstojníka Františka Tišlera. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 1, s. 97−107.

ŽÁČEK, Pavel. První směrnice pro činnost vojenských přidělenců. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 2, s. 89−93.

ŽÁČEK,  Pavel.  „Ostrá  zbraň“  Štátnej  bezpečnosti.  Spolupracovníci  politickej  policie v smerniciach pre agentúrno-operatívnu prácu, 1947‒1989. Pamäť národa – úvodní číslo. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2004, s. 4‒27.

ŽÁČEK, Pavel. „Můžou přijít, jsme hotovi…“ Tzv. Lorencova „skartace“ z prosince 1989 v dokumentech.  Pamäť  národa  –  úvodní  číslo.  Bratislava:  Ústav  pamäti  národa,  2004,  s. 28‒41.

ŽÁČEK, Pavel. Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstva vnútra a bezpečnostních zborov 1953−1990. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005.

ŽÁČEK, Pavel. Vzestup a pád Bohumíra Molnára. Kariéra generála Státní bezpečnosti. ČELOVSKÝ, Bořivoj,  ed.: Oči a uši strany. Sedm  pohledů do života  StB.  Šenov u Ostravy: Tilia, 2005, s. 77−117.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Bratři“. Příprava únosu a vraždy Ctirada a Josefa Mašínových, 1957−1968. GULDANOVÁ, Eva – KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel, eds.: Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislav: Ústav pamäti národa, 2005.

ŽÁČEK, Pavel. Praha – Vídeň, Vídeň – Praha. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 33‒42.

ŽÁČEK, Pavel. Agenturně-operativní svazky Státní bezpečnosti a jejich registrace, 1954‒1957. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 6‒17.

ŽÁČEK, Pavel. „Ostrá  zbraň“  Státní  bezpečnosti.  Spolupracovníci  StB  ve  směrnicích  pro agenturně operativní práci 1947‒1989. BLAŽEK, Petr, ed.: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK – Dokořán, 2005, s. 180‒222.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Třídní boj po 17. listopadu 1989 v dokumentech politického aparátu ČSLA. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 1, s. 105–119.

ŽÁČEK, Pavel. V čele ŠtB: pád režimu v záznamoch dȏstojníka tajnej polície. Bratislava, ÚPN, 2006.

ŽÁČEK, Pavel. Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 57‒68.

ŽÁČEK, Pavel. Služba zvláštního určení. Nejtajnější úsek čs. rozvědného aparátu, 1963‒1969. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 20‒25.

ŽÁČEK, Pavel. „Sachergate“: první lustrační aféra. Nesnáze postkomunistické elity (nejen)  se svazky Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 50−81.

ŽÁČEK, Pavel. „Drtina v Plzni: Pokus o organizování reakční mocenské akce“. Prověřování jedné fámy na pozadí reorganizace ministerstva vnitra v letech 1947–1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 60−75.

ŽÁČEK, Pavel.  Komunisté  nezvedají  prst,  nýbrž  pěst.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 18−37.

ŽÁČEK, Pavel. Soudruzi určení k internaci. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 80−98.

ŽÁČEK,  Pavel.  Rozkol   mezi   „přáteli“.   Krach   československo-maďarské   spolupráce   v kontrarozvědné oblasti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 99−112.

ŽÁČEK, Pavel. Rozkol ve Státní bezpečnosti během pražského jara. DEJMEK, Jindřich – LOUŽEK, Marek, eds.: Srpen 1968:  čtyřicet  let  poté.  Sborník  textů.  Praha:  Centrum  pro ekonomiku a politiku, 2008, s. 55−73.

ŽÁČEK, Pavel. Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky, 1985‒1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 352‒366.

ŽÁČEK, Pavel. Ochránkyně „socialistické“ zákonnosti. Politické řízení prokuratury proti vnitřnímu nepříteli, 1988–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 46−71.

ŽÁČEK, Pavel. „Legalizace“ poručíka Ludvíka Zifčáka. Hloubková akce Správy Státní bezpečnosti Praha v prostředí vnitřního nepřítele. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 4, s. 15−33.

ŽÁČEK, Pavel. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20.−26. srpna 1968. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 125−161.

ŽÁČEK, Pavel. Sovětská pomoc při organizování služby zvláštního určení. VOLNÁ, Kateřina, ed.: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 133−146.

ŽÁČEK, Pavel. Poslední reorganizace zahraniční rozvědky. Snižování početních stavů Hlavní správy rozvědky SNB v letech 1988‒1990. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 186‒235.

ŽÁČEK, Odvrácená tvář pražského jara: Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Cheb: Svět křídel, 2010.

ŽÁČEK, Pavel. KGB  a  17.  listopad  1989.  Sborník  Archivu  bezpečnostních  složek.  Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 123‒196.

ŽÁČEK, Pavel. Oni nevěřili mně, já nevěřil jim. S Richardem Sacherem o cestě na ministerstvo vnitra, bednách plných svazků, likvidaci StB a o tom, co mu říkal Havel. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 1, s. 50−58.

ŽÁČEK, Pavel. Demontáž a očista bezpečnostních struktur. Počátek roku 1990 z pohledu Federálního ministerstva vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 1, s. 59−78.

ŽÁČEK, Pavel. Z operativních porad náčelníka I. správy. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 8, s. 91‒150.

ŽÁČEK, Pavel. „Socialismus, to je především evidence.“ Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 217‒269.

ŽÁČEK, Pavel – KOUTSKÁ, Ivana. Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti. Fotografie v objektovém svazku komunistické rozvědky. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 65−74.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Gomez“. Únos Nikifora Horbaňuka z Mnichova. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 2, s. 57−72.

ŽÁČEK, Pavel. Sovětský svaz a KGB SSSR z pohledu čs. rozvědky. Dva dokumenty z prvních dnů Zpravodajské správy FMV. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 4, s. 50−61.

ŽÁČEK, Pavel. Vojenské zpravodajství z Libye a terorismus. Rezidentura „Ropa“ v materiálech Hlavní  správy  Vojenské  kontrarozvědky.  Paměť  a  dějiny.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 3, s. 74−86.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Tomis III“ a ideologická diverze. Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti, 1965–1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 1, s. 70−83.

ŽÁČEK, Pavel. Administrativní písemnosti kontrarozvědné povahy. Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970. Sborník Archivu bezpečnostních  složek, Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 231‒277.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Profesor“. Ladislav Vaněk a Státní bezpečnost: pokus o rekonstrukci. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 60−69.

ŽÁČEK, Pavel. Náš soudruh v Havaně. Vznik čs. rezidentury a spolupráce s kubánskou Bezpečností. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 18−32.

ŽÁČEK, Pavel. KGB a srpen 1968. Role sovětských „poradců“ při okupaci Československa. SVOBODA, Libor, ed.: Solitér: pocta historikovi Václavu Veberovi. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 307−338.

ŽÁČEK, Pavel. Československý pohled na polskou rozvědku: Dokumenty o spolupráci satelitních zpravodajských služeb. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 20, s. 120‒137.

ŽÁČEK, Pavel. Socialistická solidarita bratrských rozvědek. Dokumenty z poslední porady náčelníků I. správ v Berlíně, 17.‒21. října 1988. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 182‒226.

ŽÁČEK, Pavel. Jaroslav Prosser a únor 1948. Z přednosty Zemské úřadovny Státní bezpečnosti agentem. Paměť a dějiny. Praha:  Ústav pro studium  totalitních režimů, 2013,  roč. 7, č. 2,    s. 52−62.

ŽÁČEK, Pavel. Administrativa písemností kontrarozvědné povahy II. Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB v letech 1978‒1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 175‒250.

ŽÁČEK, Pavel. Vznik operace RJAN: pohled zevnitř. Z dokumentů o Hlavní správě rozvědky KGB SSSR, 1982–1984. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 174‒206.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. 2 díly. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − CEVRO, 2013.

ŽÁČEK, Pavel. Husák jako objekt zájmu Státní bezpečnosti. MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: Gustav Husák. Moc politiky, politik moci. Bratislava: VEDA, 2013.

ŽÁČEK,  Pavel.  Operativní   průzkum   centrály   Státní   bezpečnosti.   Neznámá   kapitola  z demonstrace 17. listopadu 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 3, s. 70−81.

ŽÁČEK, Pavel. Zametání stop v prosinci 1989. Vytřiďování svazkové agendy na centrále Státní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 213‒289.

ŽÁČEK, Pavel. „Napětí v Budapešti trvá“ (1. část). Hlášení rezidentury Správy rozvědky ministerstva vnitra, 1956‒1957. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 431−472.

ŽÁČEK, Pavel. Případ „Rino“: náš člověk v CIA. Řízení čs. špičkové agentury sovětskou rozvědkou, 1973‒1976. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 190‒242.

ŽÁČEK, Pavel. Kontrarozvědný protiteroristický aparát východního bloku v osmdesátých letech dvacátého století. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 239−268.

ŽÁČEK, Pavel. První garnitura sovětských poradců v Praze. Ovládnutí a řízení československého bezpečnostního aparátu,  1949–1953.  Securitas  Imperii.  Praha:  Ústav  pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 40−69.

ŽÁČEK, Pavel. Za mír a socialismus až do trpkého konce II. Dokumenty o spolupráci československé  a sovětské rozvědky v letech 1987–1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav  pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 176−217.

ŽÁČEK, Pavel. „Teroru se nepodvolíme.“ Únor 1948 ve fondech Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018,  č. 16, s. 267–317.

ŽÁČEK, Pavel. Studijní ústav ministerstva vnitra proti okupaci I. Srpen 1968 ve fondech Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 355–403.

ŽÁČEK, Pavel. Obnova agenturní sítě kontrarozvědky na počátku normalizace. PETRÁŠ, Jiří

 • SVOBODA, Libor (eds.). Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice
 • Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 260–269.

ŽÁKOVÁ, Libuše. Nástin organizace  a činnosti  protektorátního  bezpečnostního  aparátu  v systému nacistické okupační správy a tzv. protektorátu Čechy a Morava. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 1989, č. 4, s. 333‒341.

ŽIDEKOVÁ, Anna. Prostitúcia rokov 1918–1945 vo Zvolene. SOKOLSKÝ, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v   Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 333‒343.

ŽIŽKA, Jaroslav. Heydrichiáda ve východních Čechách. Příspěvek k dějinám národně osvobozeneckého boje prac. lidu východních Čech proti fašistickým okupantům v letech 1941–1942. Pardubice: OV Socialistické akademie a Svaz protifašistických bojovníků, 1967.

ŽIŽKA, Jaroslav. Heydrichiáda ve východních Čechách. AMORT, Čestmír a kol.: Léta zaťatých pěstí. Sborník studií  z  dějin  antifašistického  odboje  ve  středních  Čechách.  Praha: Středočeské nakl. a knihkup., 1975, s. 162‒204.

ŽIŽKA, Jaroslav. Proti okupantům. Strana a lid v boji proti nacistům (červen 1941–leden 1943). Praha: Svoboda, 1975.

ŽIŽKA, Jaroslav. Česi a Slováci v partizánskom hnutí porobenej Európy (1939−1945).  Praha: FÚV ČSSPB, 1985.

 

Prozatímní inventáře Archivu bezpečnostních složek, zejména fondy:

(V případě inventářů uložených a přepsaných v internetovém prostředí e-badatelny ABS (https://ebadatelna.cz/) je možné použít fulltextové vyhledávání. Konkrétní naskenované archiválie jsou uživatelům poskytovány dle platné archivní legislativy a po splnění podmínek registrace.)

 

Různé bezpečnostní složky, 1938−1945 (f. 135):

https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-135.pdf

 

Zemský odbor bezpečnosti Praha, 1945 (f. 300):

 https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-300.pdf

 

Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky, 1945−1954 (f. 302):

 https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-302.pdf

 

Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, 1945−1946 (f. 304):

 https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-304.pdf

 

Ústředna Státní bezpečnosti, 1945−1948 (f. 305):

https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-305.pdf

 

Velitelství Státní bezpečnosti, (1945) 1948−1953 (f. 310):

 https://ebadatelna.cz/?id=1#

https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-310.pdf

 

Zemský odbor bezpečnosti II., 1945−1947 (f. 315):

https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-315.pdf

 

Kabinet StB materiálů, 1945−1955 (f. 323):

https://ebadatelna.cz/?id=5001#

https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-323.pdf

 

Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945, 1938−1957 (f. 215):

 https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-s2.pdf

 

Odbor politického zpravodajství MV, 1945−1948 (f. 2M):

https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-m2.pdf

 

Sekretariát ministra vnitra, 1948−1982 (f. A2/1−9):

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b2/

 

Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra, 1946−1974 (f. A6/1−6):

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech- a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b13/

 

Inspekce ministra vnitra, 1953−1981 (f. A8/1−2):

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech-%20a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b14/

 

Bezpečnostní složky ministerstva vnitra, 1918−1951 (f. A12):

https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-a12.pdf

 

Hlavní velitelství SNB, 1945–1947 (1948), (f. A17):

https://ebadatelna.cz/?id=170001#

https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-a17.pdf

 

Kádrová správa, 1965–1982 (f. A26):

 https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-a26.pdf

 

Statisticko-evidenční odbor, 1948−1990 (f. A31/1−3):

(Část fondu A31 (A31/3) je bez archivní pomůcky. Srov. https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po- fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b19/)

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech- a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b19/

 

 

Bibliografie:

BABIAKOVÁ, Taťána – HEGEDÜS, A. – SOJKA, J. Válka a revoluce (1947‒1951), Historie a vojenství (1952‒1971) – rejstřík časopisu. Praha: Vojenský historický ústav v Praze, 1992.

KOLEKTIV AUTORŮ. Historie a    vojenství 1990‒2015 – článková bibliografie. Praha: Knihovna Vojenského historického ústavu, 2015.

Dostupné z: http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2012/03/Historie-a-vojenstv%C3%AD-1990-2015-%C4%8Dl%C3%A1nkov%C3%A1-bibliografie-kompletn%C3%AD_oprv.pdf

BOČKOVÁ, Marie: Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje (1945) 1948–1960 (1967). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.

Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/komentovana-bibliografie-k-dejinam-3odboje/

BORÁK, Mečislav. Ruská literatura o politických represích. Z fondu Knihovny Slezského zemského muzea v Opavě. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015.

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna – TŮMA, Oldřich. Bibliografie českých/československých dějin 1918−1995. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990−1995. Svazky 1‒2. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 1997.

Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Bibl-1990-95.pdf

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Bibliografie k dějinám Československa 1969‒1990. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v ČR v letech 1990‒1999. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.

Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/PadKom.pdf

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna – TŮMA, Oldřich. Bibliografie českých/československých dějin 1918−1999. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1996‒1999 a doplňky za roky 1990‒1995. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.

Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Biblo-1995-99.pdf

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 2000–2004 a doplňky za roky 1996–1999. Svazky 1‒3. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.

Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/BIBLIOGRAFIE2000-2004.pdf

FUČÍKOVÁ, L. – VOLÁKOVÁ, R. Soupis publikací Památníku osvobození a výběr z vědecké produkce Vojenského historického ústavu v Praze  (1919‒1969).  Historie  a  vojenství.  Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 1, s. 99‒137.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Výběrová bibliografie. 1. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR

 • Oddělení historie SNB, 1971.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Výběr nejdůležitějších článků a statí k vývoji a činnosti ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek 1945−1970. 2. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1971.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Soupis článků   z vybraných československých periodik k problematice ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek od 1. ledna do 21. srpna 1968. 3. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1972.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Přehled hraných, dokumentárních, instruktážních a televizních filmů, vztahujících se k vývoji a činnosti ministerstva vnitra a jeho složek vletech 1945 až 1970. 4. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1972.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Soupis článků   z vybraných československých periodik k problematice ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek od 21. srpna 1968 do 30. dubna 1968. 6. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1975.

ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Výběrová bibliografie k dějinám KSČ. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012.

Dostupné z: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/publikace-projektu.html

ŠEFLOVÁ, Ludmila. České a slovenské knihy v exilu. Bibliografie 1948–1989. Praha: Československé dokumentační středisko, 2008.

Dostupné z: http://www.csds.cz/cs/4965-DS/version/4/part/15/data/

 

 

Internetové portály (dostupné k prosinci 2019):

Archiv bezpečnostních složek (https://www.abscr.cz/)

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (http://www.cdtr.cz/)

Československé dokumentační středisko (http://www.csds.cz/cs/csds.html)

Česká televize (https://www.ceskatelevize.cz/)

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – BStU (https://www.bstu.de/)

Europejskie Centrum Solidarności [Evropské centrum Solidarity], Gdańsk

(http://www.ecs.gda.pl/)

Historický ústav AV ČR (http://www.hiu.cas.cz/cs/)

Historický ústav Slovenskej akadémie vied (http://www.history.sav.sk/)

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN (https://ipn.gov.pl/pl)

Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě (http://www.szm.cz/rubrika/98/ustredni- knihovna.html)

Knihovna Václava Havla (http://www.vaclavhavel-library.org/)

Le Service historique de la Défense – Vojenský historický ústav Francouzské republiky (https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/)

Libri prohibiti (http://www.libpro.cz/)

Memorial (https://www.memo.ru/en-us/)

 • The Czech republic

(https://www.memo.ru/en-us/memorial/departments/?country=5#list)

Moderní dějiny (http://www.modernidejiny.cz/)

Moravská zemská knihovna v Brně (https://www.mzk.cz/)

Muzeum Policie České republiky (https://www.muzeumpolicie.cz/)

Národní archiv (https://www.nacr.cz/)

Národní knihovna (http://www.nkp.cz/)

Post Bellum (https://www.postbellum.cz/)

 • Paměť národa (http://www.pametnaroda.cz/) – ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem

Policie České republiky (https://www.policie.cz/)

Političtí vězni (http://www.politictivezni.cz/)

Ruský státní archiv nejnovější historie – Российский государственный архив новейшей истории – РГАНИ (http://ргани.рф/); Státní archiv Ruské federace – Государственный архив Российской Федерации, ГА РФ (http://statearchive.ru/); Ruský státní archiv sociálněpolitické historie – Российский государственный архив социально-политической истории, РГАСПИ (http://rgaspi.org/); Ruský státní vojenský archiv – Российский государственный военный архив, РГВА (http://rgvarchive.ru/)

Scriptum.cz (http://scriptum.cz/cs)

The National Archives and  Records Administration – NARA – The United States of America (https://www.archives.gov/)

 The National Archives – The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (https://www.nationalarchives.gov.uk/)

Totalita (http://www.totalita.cz/)

Univerzita Pardubice (https://www.upce.cz/)

Ústav pamäti národa (http://www.upn.gov.sk/)

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (http://www.ucl.cas.cz/cs/)

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (http://www.usd.cas.cz/)

Ústav pro studium totalitních režimů (https://www.ustrcr.cz/)

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu při Policii ČR

Vojenský historický ústav Praha (http://www.vhu.cz/)

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (http://www.vuapraha.cz/)

Vojenský historický ústav Bratislava (http://www.vhu.sk/uvodna-stranka/)

Vojenský historický archiv (http://www.vhu.sk/zakladne-informacie-o-vha/)