Výběrová bibliografie K DĚJINÁM BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK na území Československa v letech 1918‒1991

Verze: 1.2 (PDF – 2 MB) –doplněno 330 bibliografických záznamů zachycujících stav k únoru 2022.
Verze: 1.1 (PDF – 2 MB) – doplněno 761 bibliografických záznamů zachycujících stav k únoru 2021.
Verze: 1.0 (PDF – 1 MB) – bibliografické záznamy zachycující stav k 11. 1. 2020.

Autoři: PhDr. David HUBENÝ, Ph.D. (Národní archiv) david.hubeny@nacr.cz, Mgr. Luboš KOKEŠ, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů – Národní knihovna ČR) lubos.kokes@ustrcr.cz

Jazyková korektura (verze 1.0): Mgr. Ladislava KREMLIČKOVÁ / Odborná redakce: Mgr. Tomáš Bursík (Archiv bezpečnostních složek).

Za spolupráci autoři děkují Mgr. Juraji Kalinovi a PhDr. Jiřímu Mikulkovi.

Vážené badatelky, vážení badatelé,

předložená výběrová bibliografie představuje výčet odborných publikací (monografií, studií, edicí dokumentů atd.), popř. memoárových či popularizačních prací k vývoji, fungování a metodám práce bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918−1991 (s časovými přesahy). Do seznamu byly zařazeny také některé podstatné tituly zabývající se dějinami československé armády, vězeňství či justičních institucí, avšak primárně byla pozornost věnována bezpečnostním složkám. Nejde o vyčerpávající výčet všech titulů, ale o pomůcku pro základní orientaci v dané problematice zachycující stav k únoru 2022. V závěru jsou uvedeny také odkazy na excerpované databáze a některé důležité internetové portály zabývající se problematikou československých bezpečnostních složek v období let 1918−1991.

Přejeme Vám mnoho (ne)jen badatelských úspěchů.
Mgr. Luboš Kokeš, Ph.D. – PhDr. David Hubený, Ph.D.

Dear researchers,

the presented selective bibliography introduces the list of professional publications (monographs, studies, editions of documents, etc.), memoirs and works of popularization concerning the development, functioning and the methods of the work of the security forces in the territory of Czechoslovakia in 1918‒1991. Some essential titles dealing with the history of the Czechoslovak army, the prison service or the judicial institutions were also included, but the attention was primarily focused on the security forces. It is not an exhaustive list of all the works but an aid for a basic orientation in the given issue, capturing the state to Februar 2022. At the end, there are also references to excerpt databases and some important web portals dealing with the issue of the Czechoslovak security forces in the period 1918‒1991.

We wish you many (not only) research achievements.
Mgr. Luboš Kokeš, PhD. – PhDr. David Hubený, PhD.

Verze 1.1

A

ABT, Michal. 70 let pražského poříčního oddělení. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 12–29.

Aby navždy zůstalo v paměti. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 411–431.

ADAM, Alfons. Porodnice Dětrichov u Moravské Třebové. Mezi pomocí těhotným dělnicím, rasovým výběrem a masovou vraždou. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 1, s. 47–55.

ADAMEC, Václav. Mýtus Koslowski. Kriminální rada brněnské řídící úřadovny Gestapa Otto Koslowski. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 4, s. 76−89.

ADAMEC, Václav. Akce referátu II A brněnské řídící úřadovny Gestapa proti levicovému odboji na Moravě v letech 1939–1943. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 60‒95.

ALBRECHT, Josef – NAVARA, Luděk. Abeceda komunismu. Praha: Host, 2010.

AMORT, Čestmír. Úloha partyzánských organizátorských skupin v českých zemích v letech 1944−1945. Praha: Federální ÚV Čs. SPB, 1975.

ANDREAS, Petr. Od odpovědnosti ke kontrole. Cenzura za rané normalizace (září 1968–srpen 1969). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2020, č. 3–4, s. 439–476.

ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj, eds. Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921‒1989). 2 díly (A‒K, L‒Z). Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

ANGER, Jan. Mnichov 1938. Praha: Svoboda, 1988.

ANGER, Jan. K postavení armády v pluralitním systému předválečného Československa.

Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 1, s. 84–106.

ANTOŠ, Zdeněk. Poznámky k některým rysům nacistického režimu v odtrženém pohraničí. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 2, 1966, s. 19–35.

ARBURG, Adrian von ‒ STANĚK, Tomáš, eds. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945‒1951. Dokumenty z českých archivů. 2 díly. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010‒2011.

ARENBERGEROVÁ, Helena. Tábor Valka u Norimberka. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2006.

ARNOT, Michal. Počátky komunistické represe na Havlíčkobrodsku. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.

AUGUST, František – REES, David. Red Star Over Prague. London: The Sherwood Press, 1984.

AUGUST, František – BENEŠ, Jan. Ve znamení temna. Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918−1969. Praha: Votobia, 2001.

B

BABÁL, Michal. Akcia B („Byty“) v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 3, s. 22‒38.

BABÁL, Michal. Akcia B („Byty“) v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 72‒84.

BABKOVÁ, Teresa. Internace německého obyvatelstva během „divoké“ fáze nuceného vysídlení obyvatel německé národnosti, zrádců a kolaborantů z jihlavského jazykového ostrova očima pamětníků. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche  in  der  Vysočina:  Zusammenleben,  Trennung,  Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 313–344.

BADIK, Vojtech. Úradní a odborní zástupcovia v policajnom trestnom pokračovaní na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Veřejná správa: časopis pro správní právo a správní vědu. Praha: Orbis, 1936, roč. 6, s. 277–282.

BACHER, Dieter. Obraz nepřítele. Americká a britská hodnocení československých zpravodajských služeb v Rakousku 1945–1955. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2016, č. 2, s. 49–59.

BAJCURA, Lubomír. Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945–1969. České vězeňství. Praha: Vězeňská služba České republiky, 1999, č. 2–3, s. 10–28.

BAJUSZOVÁ, Anikó – PRINCÍKOVÁ, Anna. Spravodajská ústredňa při Policajnom Riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach (1921) 1923–1938. Doplnok inventára. Košice: Štátny archív v Košiciach 2018.

BAJUSZOVÁ, Anikó – PRINCÍKOVÁ, Anna. Policajné riaditeľstvo v Košiciach (1919) 1920–1938 (1939). Doplnok inventára. Košice: Štátny archív v Košiciach, 2019.

BAKA, Igor. Židovský tábor v Novákoch 1941–1944. Bratislava: Zing Print, 2001.

BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939–1940. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010.

BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol. Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895–1972). Bratislava: Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011.

BAKA, Igor a kol. Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939–1945 slovom a obrazom. Bratislava: Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2015.

BAKA, Igor a kol. Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok (1968–1992). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2016.

BALÁŽ, Július – MINAŘÍK, Pavel. Vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. Ročenka VHA 2015. Praha: Vojenský historický archiv, 2016, s. 30–49.

BALETKA, Tomáš. Počátky a formování československé Státní bezpečnosti v letech 1936−1945. Pokus o stručný nástin. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: Key Publishing, Brno: European Society for History of Law, 2013, s. 9−18.

BALETKA, Tomáš. České gestapo. Česká státní policie ve službách nacistů. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 88–99.

BALLNEROVÁ, Ruth. Vojenský prokurátor Hradec Králové 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1965.

BALOUN, Pavel. Vyšetřování členů Národní obce fašistické v únoru 1933. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2010, č. 18, s. 133−145.

BALUCHA, Alexander. História hradu a väznice v Ilave. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 7–23.

BALUN, Peter. Nežná revolúcia v hláseniach zvolenskej Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 57‒69.

BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred zmenou: zborník a dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

BALUN. Peter. Štátnobezpečnostná situácia na Slovensku v roku 1988. BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred zmenou: zborník a dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 10‒40.

BALUN, Peter – STREŠŇÁK, Gábor, eds. November. Očami ŠtB a ulice. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

BANDŽUCH, Tomáš. 7. listopad 1918: první nasazení československých ozbrojených sil a jeho souvislosti. Zprávy Včely Čáslavské. Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, 2019, č. 4, s. 11–28.

BAREŠ, Arnošt. – PASÁK, Tomáš. Odbojová organizace Zdeňka Schmoranze v roce 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 6‒7, s. 1003‒1033.

BAREŠ, Gustav – BARTOŠEK, Karel – BENČÍK, Antonín a kol. Odboj a revoluce 1938–1945. Nástin dějin československého odboje. Praha: Naše vojsko, 1965.

BARNOVSKÝ, Michal. Na cestě k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945‒1948. Bratislava: Archa, 1993.

BARNOVSKÝ, Michal. Proces s takzvanými slovenskými buržoaznými nacionalistami. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 158–170.

BÁRTA, Milan. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953‒1968. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 5‒58.

BÁRTA, Milan. Jan Záruba – stranický pracovník v aparátu ministerstva vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 3, s. 101−105.

BÁRTA, Milan. Akce „Isolace“. Snaha Státní bezpečnosti omezit návštěvnost zastupitelských úřadů kapitalistických států. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 41−50.

BÁRTA, Milan, ed. Inspekce ministra vnitra v letech 1953−1989. Výběr dokumentů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

BÁRTA, Milan. Inspekce ministra vnitra v roce 1968 a posrpnové čistky v aparátu ministerstva. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 105−114.

BÁRTA, Milan. K zajištění klidu a veřejného pořádku… Zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům na Václavském náměstí 20.−21. srpna 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 4, s. 5−14.

BÁRTA, Milan. Akce Jugoslávie. Státní bezpečnost v boji proti „agentům titoismu“ v letech 1948–1955. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 65−74.

BÁRTA, Milan. Moucha v pavučině. Kariéra Jiřího Hoška v komunistickém ministerstvu vnitra. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 143‒169.

BÁRTA, Milan. Přestaňte okamžitě rušit modré. Konec rušení Rádia Svobodná Evropa v roce 1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3., s. 45−54.

BÁRTA, Milan. My jsme rozhodnuti zneškodnit každého, nikoho se nebojíme. Proces s Josefem Pavlem. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 9−22.

BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan. Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 51−66.

BÁRTA, Milan − BŘEČKA, Jan − KALOUS, Jan. Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.

BÁRTA, Milan. Posilování pozic KSČ mezi příslušníky ministerstva vnitra v letech 1945−1948. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 70−79.

BÁRTA, Milan. Peněžní reforma 1953 ve zprávách ministerstva národní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 58−64.

BÁRTA, Milan. „Situace se dá zvládnout pomocí policejních prostředků.“ Federální ministerstvo vnitra v roce 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 4, s. 54−62.

BÁRTA, Milan. Vedení KSČ a bezpečnostní problematika. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 285−294.

BÁRTA, Milan. Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení měnové reformy. Securias Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 24, s. 52‒81.

BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš. Ve službách strany. Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR v roce 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 3, s. 62−69.

BÁRTA, Milan. Ján Majer – život ve službě ministerstva vnitra. HRUBOŇ, Anton – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana, eds. Slovensko v rokoch neslobody 1938–1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 22.−23. mája 2012. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, s. 189–198.

BÁRTA, Milan. Za časů výjezdních doložek. Nástin organizace a činnosti Správy pasů a víz Federálního ministerstva vnitra v letech 1974–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 3, s. 54−62.

BÁRTA, Milan. Správa operativní techniky ministerstva vnitra 1953−1963. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Československo v letech 1954−1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 475−481.

BÁRTA, Milan. Všichni čekají tvrdý a spravedlivý trest. Konec kladenského Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 2, s. 57−67.

BÁRTA, Milan. Finding a way State Security in the Period of Rudolf Barák, 1953−1961. GYARMATI, György – PALASIK, Mária, eds. Continuities and Discontinuities after Stalin´s Death. Budapest-Pécs: Historical Archives of the Hungarian State Security – Kronosz Publishing House, 2017, s. 83−101.

BÁRTA, Milan ‒ KALOUS, Jan ‒ POVOLNÝ, Daniel a kol. Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953−1989. Praha: Academia, 2017.

BÁRTA, Milan. Akce AMFORA. Hledání řeckých agentů v Československu v letech 1981−1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 221−238.

BÁRTA, Milan. K činnosti Lidových milicí v únoru 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 55−61.

BÁRTA, Milan. Přehlídka Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 107−114.

BÁRTA, Milan. Nástin struktury organizací KSČ v bezpečnostním aparátu v letech 1945–1968. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 70−95.

BÁRTA, Milan. Stranický aparát na federálním ministerstvu vnitra v roce 1989. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 365‒384.

BÁRTA, Milan. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Josef Pavel a pokus o reformu bezpečnostního aparátu v roce 1968. ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 389–424.

BÁRTA, Milan. Snahy Státní bezpečnosti získat tajné spolupracovníky mezi bývalými příslušníky ministerstva vnitra. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 249–288.

BÁRTA, Milan. Lék na všechny nedostatky? Studijně‑analytická práce v ministerstvu vnitra v 60. letech 20. století. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 70‒104.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Přepadení četnické stanice v Šumbarku. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 141–145.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Činnost četnictva během stávky v ostravsko-karvinském revíru v roce 1925. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 16–25.

BARTEČKOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej: Kázeňské záležitosti četnických důstojníků v agendě Generálního velitelství četnictva ve dvacátých letech 20. století. Historica Olomucensia, Sborník prací historických XXXIII., č. 45, 2013, s.141–153.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Činnost Zemského četnického velitelství ve Slezsku v letech 1918–1928. Diplomová práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2013.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Karel Vyčítal v čele Zemského četnického velitelství pro Slezsko. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 6–24.

BARTÍK, František. Vzpoura vězňů v Nápravně výchovném ústavu Bytíz. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 48‒55.

BÁRTÍK, František. Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Praha: Vyšehrad 2008.

BÁRTÍK, František. Vězni z uranových oblastí odsouzení k trestu smrti. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 31–40.

BÁRTÍK, František. Vzpoura vězňů v Nápravně výchovném ústavu Bytíz. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 48–55.

BÁRTÍK, František. Vybrané mimořádné události v NVÚ Příbram (Bytíz) a na pracovišti uranových dolů v letech 1961‒1986. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 130–172.

BARTON, Paul. Prague à l’heure de Moscou. Analyse d’une démocratie populaire. Paris: P. Horay, 1954.

BARTOŠEK, Karel. Pražská operace Sovětské armády v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 1‒18.

BARTOŠEK, Karel. Pražské povstání v květnu 1945. I. a II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, roč. 8, č. 2 (s. 121‒155), č. 3 (s. 315‒344).

BARTOŠEK, Karel. Pražské povstání 1945. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Naše vojsko, 1965.

BARTOŠEK, Karel – FUČÍK, Bedřich. Zpovídání: pražské rozhovory 1978–1982. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989.

BARTOŠEK, Karel. Svědek Husákova procesu vypovídá: rozhovory Karla Bartoška s Ladislavem Holdošem o zážitcích z věznic a táborů pěti zemí, o komunistech bez moci a u moci, o Slovensku a o jiném… Praha: Naše vojsko, 1991.

BARTOŠEK, Karel. Zpráva o putování v komunistických archivech: Praha ‒ Paříž (1948‒1968). Praha: Paseka, 2000.

BARTOŠEK, Karel. Český vězeň: svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. Praha: Paseka, 2001.

BÁRTOVÁ, Markéta. …hájí se tím, že neměl instrukce, jak má provádět výslech… Theodor Bělecký – jeden z vyšetřovatelů Státní bezpečnosti 50. let. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 75‒108.

BÁRTOVÁ, Markéta. Ludvík Souček, přednosta výslechové skupiny 5. oddělení Hlavního štábu MNO v letech 1949‒1951. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 109‒134.

BÁRTOVÁ, Markéta. „Františku ukaž mu, jaká je u tebe vojna, ať si dobytek nemyslí, že je na rekreaci.“ František Pergl, správce vojenské vazební věznice 5. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany v letech 1949−1951. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 13−20.

BÁRTOVÁ, Markéta. Akce POHOŘELEC. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 31−77.

BÁRTOVÁ, Markéta. „Řekl mi, že mi páni vzkazují, že chcípnu jako pes.“ Případ pplk. Ludvíka Macháčka. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 62−72.

BÁRTOVÁ, Markéta. Činnost zahraničních zpravodajských služeb na území ČSR v letech 1948–1950. Zpráva velitelství StB z ledna 1951. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 132−175.

BÁRTOVÁ, Markéta. ZMETEK ve službách komunistického bezpečnostního aparátu. Příběh agenta Oldřicha Miholy a jeho obětí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 105–172.

BÁRTOVÁ, Markéta. Příslušníci vyšetřovací skupiny 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany a jejich podíl na perzekuci vojenských osob v letech 1948–1950. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 201–212.

BÁRTOVÁ, Markéta. Emilie Faitová-Kolářová. Spolupracovnice komunistických bezpečnostních složek i jejich oběť. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 2, s. 75–94.

BÁRTOVÁ, Markéta. Životní osudy účastníka druhého a třetího odboje mjr. gšt. Josefa Kejdy. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 3, s. 90–102.

BÁRTŮ, Josef. Ve Velké Británii, Francii, Sovětském svazu, protektorátu či slovenských horách aneb jedni z mnoha. Četníci a policisté v zahraničí 1939–1945. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 6–15.

BÁRTŮ, Josef. Ve Velké Británii, Francii, Sovětském svazu, protektorátu či slovenských horách II. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 159–168.

BÁRTŮ, Josef. Jak jsem potkal Bosnu. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 438.

BÁRTŮ, Josef. Na frontách války 1939–1945. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 179–183.

BÁRTŮ, Josef. Četnická stanice Kardašova Řečice v letech 1850–1945. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 80–98.

BÁRTŮ, Josef. Orientační plán Prahy jako služební pomůcka. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 235–243.

[BÁRTŮ], Josef. Legionáři ve státní službě. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 8–20.

BÁRTŮ, Josef. Slovník galerky, aneb hovory na ulici, věznici a doupatech. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 24–36.

BÁRTŮ, Josef. Četníci a policisté v zahraničí aneb křídla nad Evropou a ze sovětského lágru do Anglie. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 143–149.

BÁRTŮ, Josef. V horách a na křídlech 1939–1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 158–162.

BÁRTŮ, Josef. Na frontách válek. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 25–29.

BARTUŠKA,  Václav.  Listopad  ’89  z pohledu  StB  v denních  situačních  zprávách. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 191‒220.

BARTUŠKA, Václav. Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989. Praha: Nakladatelství XYZ, 2009.

BAŠTA, Jaroslav. Jan Bartejs – velitel parašutistického výsadku POTASH. Naším krajem. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč – vlastivědný sborník, 2016, č. 15, s. 42–46.

BAŠTA, Jiří. Kontrarozvědná činnost StB proti vnějšímu nepříteli v diplomových pracích absolventů VŠ SNB. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 58‒257.

BAŠTA, Jiří. „Boj proti reakci“ v NPT Nikolaj. Securitas Imperii. Praha: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 279‒293.

BAŠTA, Jiří. Rozpuštění Lidových milicí v roce 1989 a pokusy o právní narovnání. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 253‒270.

BAŠTA, Jiří. Josef Grösser – první ministr vnitra České socialistické republiky. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 288‒306.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice – nelegální armáda KSČ. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 99−108.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice jako „stranická armáda“. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 80−86.

BAŠTA, Jiří. Antipatie projevené vůči milicionářům. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 89‒95.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice 1948−1969. Nelegální armáda Komunistické strany Československa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013.

BAŠTA, Tomáš. Násilná kolektivizace a akce proti sedlákům na Pelhřimovsku. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

BATELKA, Jiří. Informace o vývoji organizační struktury a zaměření Státní bezpečnosti na úseku vnitřních problematik v období 1945−1967. (Zpracováno pro Pillerovu komisi v roce 1968).

BAYEROVÁ, Ludmila. Archivní fond 308. Prověřovací materiál k odbojovým a partyzánským skupinám působícím v Protektorátu Čechy a Morava. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 367‒379.

BEDNÁŘ, Milan. Limity přijímání československých poúnorových uprchlíků v západním Německu. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 71–80.

BEDNÁŘ, Václav. J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 1999, s. 67–76.

BEJSTA, Karel. Pytlák Savula a jiné podkarpatoruské povídky. Příkazy: Kruh přátel dobré knihy, 1936.

BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž československá 1918‒1938. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2005.

BENEŠOVÁ, Miroslava – BLODIG, Vojtěch – POLONCARZ, Marek. Malá pevnost Terezín 1940–1945. Praha: V Ráji, 1996.

BENČÍK, Antonín. K partyzánskym bojom na východnom Slovensku v rokoch 1943‒1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, roč. 9, č. 3, s. 380‒430.

BENČÍK, Antonín a kol. Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 1961.

BENČÍK, Antonín a kol. Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945: [sborník]. Praha: Naše vojsko, 1965.

BENČÍK, Antonín. Slovenské národní povstání ‒ plány a skutečnost. Praha: Naše vojsko, 1969. BENČÍK, Antonín ‒ DOMAŇSKÝ, Josef. 21. srpen 1968. Praha: Delta, 1990.

BENČÍK, Antonín ‒ KURAL, Václav. Zpravodajové generála Píky a ti druzí. Praha: Merkur, 1991.

BENČÍK, Antonín. Operace „Dunaj“: vojáci a Pražské jaro 1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

BENČÍK, Antonín. Sovětská vojska v Československu a „mírové úsilí“ SSSR 1968‒1973. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

BENČÍK, Antonín. Rekviem za Pražské jaro: důvěrná informace o přípravě a provedení srpnové intervence varšavské pětky v Československu 1968. Třebíč: Tempo, 1998.

BENČÍK, Antonín ‒ RICHTER, Karel. Tragický osud generála Heliodora Píky: portrét československého vojáka a diplomata. Praha: Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, 2001.

BENČÍK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice. Praha: Mladá fronta, 2007.

BENČÍK, Antonín. Operace Dunaj, aneb, Internacionální vražda Pražského jara. Praha: Krutina Jiří ‒ Vacek, 2013.

BENČÍK, Antonín ‒ RICHTER, Karel. Vražda jménem republiky: tragický osud generála Heliodora Píky. 2. vyd. Praha: Krutina Jiří ‒ Vacek, 2014.

BENDA, Patrik, ed. Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. Securitas Imperii. Praha: Themis, č. 6/ I‒III, 2000, s. 5‒1256.

BENDA, Patrik. Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

BENEŠ, Arnošt a kol. Revoluční a bojové tradice II. správy SNB. Zdroj síly a úspěchů v boji proti nepřátelským rozvědkám. Praha: IX. správa SNB, 1983.

BENEŠ, Ctirad. Plukovník dr. Ladislav Beneš. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 97–117.

BENEŠ, Jaroslav. Stráž obrany státu 1936‒1939. Dvůr Králové nad Labem: FORTprint, 2007.

BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž Slovenské republiky 1939–1945. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2013.

BENICKÁ,  Jaroslava.  Vojenský  výcvikový  priestor  Javorina.  Násilné  vysídlovanie v pädesiatych rokoch 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 18‒32.

BEŇA, Josef. Slovenský štát – právne jestvovanie a forma štátu. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 259–280.

BERAN, Karel. Náhrada škod způsobených výtržnostmi. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1919, roč. I., č. 7, s. 142–144.

BERTELMANN. Karel. Vývoj národních výborů do Ústavy 9. května (1945‒1948). Praha: Československá akademie věd, 1964.

BERTON, Stanislav, ed. Pannwitzova zpráva o atentátu na Heydricha. Praha: BVD, 2011.

Bezpečnost: odborný list československého četnictva a jeho vysloužilců. Praha: První svaz četnických vysloužilců, 1919–1920.

Bezpečnost: ústřední časopis ministerstva vnitra. Praha: Naše vojsko, 1954‒1990.

Bezpečnostní politika KSČ. Praha: Naše vojsko, 1980.

Bezpečnostní služba: časopis pro úřady, sbory a orgány bezpečnostní v Československé republice. Praha: Tisk min. nár. obrany, 1931–1941.

Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník prací Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. Praha: Vysoká škola SNB, 1989.

BĚLOUŠEK, Daniel. „VIKING“, který ztroskotal. Fiasko československé vojenské rozvědky ve Švédsku v roce 1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 77‒90.

BĚLOUŠEK, Daniel. Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 151‒160.

BIEBERLE, Josef. K politickým procesům (Olomoucký případ 1949–1950). Slezský sborník. Opava: Matice opavská, 1990, roč. 88, č. 3, s. 167–182.

BIEDERMAN, Jan a kol. Stráž na Hradě pražském. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2013.

BIELIK, František – SOPKO, Július. Ústredné orgány štátnej moci a správy na Slovensku v rokoch 1938–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1963, roč. XIII., č. 2, s. 96–138.

BÍLEK, Jan. Spisovatelka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou a R. Slánským. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 234–256.

BÍLEK, Jiří a kol. Vojenské dějiny Československa. III. díl, (1918−1939). Praha: Naše vojsko, 1987.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory 1950−1954. Tábory nucené práce v Československu. Vznik, vývoj, organizace a činnost. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČSAV, 1992.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory 1950−1954. Vznik, vývoj, organizace a činnost. 2. vyd. Praha: Nakladatelství R, 1992.

BÍLEK, Jiří, ed. Vojenská a další opatření Československa v době povstání v Maďarsku na podzim 1956. Sborník dokumentů. Praha: Historický ústav Armády České republiky, 1993.

BÍLEK, Jiří. Technické jednotky československé armády v letech 1951–1963. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 48–79.

BÍLEK, Jiří – DUFEK, Jiří. Zajímavé materiály k československé historii v moskevských archivech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 80–89.

BÍLEK, Jiří – PILÁT, Vladimír. Závodní, Dělnické a Lidové milice v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 79–106.

BÍLEK, Jiří. Československá armáda a měnová reforma v roce 1953. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 1, s. 66−91.

BÍLEK, Jiří. Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak: vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Plzeň: Nava, 1996.

BÍLEK, Jiří. Vojáci druhé kategorie: (srovnání výstavby a činnosti vojenských jednotek využívaných k politické perzekuci v Československu, Maďarsku a Polsku na počátku padesátých let). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 5, s. 73–93.

BÍLEK, Jiří. Vojáci druhé kategorie II. (srovnání výstavby a činnosti vojenských jednotek využívaných k politické perzekuci v Československu, Maďarsku a Polsku na počátku padesátých let). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 6, s. 57–86.

BÍLEK, Jiří. Tábor nucené práce Mírov. Historie a vojenství. Praha: Vojenký historický ústav, 1998, roč. 47, č. 4, s. 91–116.

BÍLEK, Jiří, ed. Vězni TNP Mírov. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 4, s. 144–153.

BÍLEK, Jiří. Armáda v totalitním systému komunistické moci. Sborník Vojenské akademie v Brně. Brno: Vojenská akademie, 1999, řada C−D, č. 2, s. 155–162.

BÍLEK, Jiří. Občanští zaměstnanci vojenské správy a jejich odborové organizace v letech 1918–2000. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 3, s. 617–645.

BÍLEK, Jiří – KOLLER, Jiří. Československá armáda v rámci sovětského bloku: 1945–1989. PŘENOSIL, Jiří, ed. Od Velké Moravy k NATO. Český stát a střední Evropa. Praha: Evropský literární klub, 2002, s. 196–207.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

BÍLEK, Jiří. Bedřich Reicin – iniciátor i oběť. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy  v Československu  po roce  1945  a „Případ  Slánský“.  Sborník  příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 320–331.

BÍLEK, Jiří. Československo a jeho armáda v roce 1945: (deset tezí k 60. výročí konce druhé světové války). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 2, s. 37–49.

BÍLEK, Jiří. „Kulový blesk“ ministra Čepičky: pokus o řešení bytové krize vojáků z povolání v první polovině padesátých let minulého století. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 3, s. 40–62.

BÍLEK, Jiří. „Armáda jde s lidem“: k úloze československé armády ve dnech února 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 1, s. 59–74.

BÍLEK, Jiří. Vojáci s lopatou, krumpáčem a sbíječkou: k 60. výročí zrušení posledních pomocných technických praporů. (I. a II část). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2014, roč. 63, č. 3 (s. 17‒27), č. 4 (s. 4‒13).

BÍLEK, Jiří. Tři desetiletí s pétépáky. Malé ohlédnutí za Svazem PTP – VTNP a jeho činností. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústa, 2020, roč. 69, č. 3, s. 116–125.

BÍLEK, Jiří. Vyhledat, izolovat, potrestat dřinou a převychovat. K 70. výročí vzniku pomocných technických praporů. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69, č. 4, s. 60–77.

BÍLEK, Libor. Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2010.

BÍLEK, Libor. Sedlák Jan Melichar, Státní bezpečnost a některé protirežimní aktivity na Hodonínsku na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26, č. 1, s. 94−113.

BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a pokus plánovat agenturně-operativní práci v roce 1950. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, roč. 7, s. 125−136.

BÍLEK, Libor. Bývalí národní socialisté na jihovýchodě Moravy pod dohledem Státní bezpečnosti. Příklad využití tzv. kontrolních sítí proti domácím nepřátelům poúnorového režimu. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, roč. 8, s. 171−182.

BÍLEK, Libor. Regionální rezidenti. Metoda vnitřního zpravodajství ministerstva vnitra v roce 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 2, s. 78−88.

BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948–1950. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 25, s. 132‒182.

BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně… Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 3−19.

BÍLEK, Libor. Bývalí národní socialisté na jihovýchodě Moravy pod dohledem Státní bezpečnosti. Příklady využití tzv. kontrolních sítí proti domácím nepřátelům poúnorového režimu. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 171–182.

BÍLEK, Milan. SNB a vyšetřování válečných zločinů. Případ Gästenhaus. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 16–55.

BÍLEK, Milan. Nová Dědina 1945. Kriminální případ z konce války. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 189–203.

BÍLEK, Milan. SNB – jezdecký oddíl Brno (1948). Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 304–315.

BÍLEK, Milan. Sloužím lidu – neobyčejný život příslušníka StB. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 428–446.

BÍLEK, Milan. Policejní znaky (2012–2014). Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 373–382.

BÍLEK, Milan. Odznak kriminální policie. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 21–33.

BÍLEK, Milan. Federální orel, aneb stále je co opravovat. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 37–51.

BÍLEK, Milan. Škola odborného výcviku v Břeclavi. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 150–161.

BÍLEK, Milan. Tetování příslušníků protektorátního četnictva. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 163–181.

BÍLEK, Milan. Organizace jezdectva Sboru národní bezpečnosti (1946). Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 30–46.

BÍLÝ, Matěj. Je načase opustit alianci s Moskvou? Organizace Varšavské smlouvy v kontextu krize východního bloku v roce 1956. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 1, s. 25−39.

BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva 1969−1985. Vrchol a cesta k zániku. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

BÍLÝ, Matěj. Konec neslavného spojenectví. Varšavská smlouva zanikla před třiceti lety, její vnímání je stále ovlivněno mnoha mýty. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 116‒124.

BIMAN, Stanislav. Vznik tzv. německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1968, roč. XVIII., č. 1, s. 237–304.

BIMAN, Stanislav – VRBATA, Jaroslav. „Protektorát Čechy a Morava“ v období vojenské správy (Dokumenty z činnosti civilně správních orgánů říšskoněmecké armády ve dnech (13.) 15. března – 15. dubna 1939.) I. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 2 – příloha, 1969, s. 156–241.

BIMAN, Stanislav – VRBATA, Jaroslav. „Protektorát Čechy a Morava“ v období vojenské správy (Dokumenty z činnosti civilně správních orgánů říšskoněmecké armády ve dnech (13.) 15. března – 15. dubna 1939.) II. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 3, 1969, s. 172–229.

BIMAN, Stanislav. Nacistická bezpečnostní služba v Protektorátě Čechy a Morava (Vznik, organizace a činnost). Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1972, roč. XXII., č. 2, s. 297–355.

BIMAN, Stanislav, ed. Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety: biografická příručka A–Z[CD-ROM]. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2008.

BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020.

BITTMAN, Ladislav. The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare. USA: Syracuse Universtiy Research Corporatin, 1972.

BITTMAN, Ladislav. Špionážní oprátky. Pohledy do zákulisí československé zpravodajské služby. Praha: Mladá fronta, 1992.

BLÁHOVÁ, Ivana – BLAŽEK, Lukáš – KUKLÍK, Jan – ŠOUŠA, Jiří. Oběti komunistické spravedlnosti. Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha: Auditorium, 2015.

BLÁHOVÁ, Ivana. Reorganizace rejstříku trestů v roce 1952 aneb „bitva o skříně“. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 192–213.

BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha: Prostor, 2001.

BLAŽEK,  Lubomír.  Sovětští  poradci  v ČSR  při  Ministerstvu  národní  bezpečnosti a Ministerstvu vnitra. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 191−205.

BLAŽEK, Lukáš. V boji proti špionům a rozvratníkům – Státní soud a počátky jeho činnosti. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 149–169.

BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel. Czechoslovakia. PERSAK, Kryztof – KAMINSKI, Lukasz, eds. A Handbook of the Communist Security apparatus in East Central Europe, 1944−1989. Varšava, 2005, s. 87−161.

BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968−1989. Praha: Dokořán, 2005.

BLAŽEK, Petr. Kauza skupiny revoluční akce. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle dokumentů StB. KÁRNÍK, Zděněk – KOPEČEK, Michal, eds. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán, 2005, sv. 4, s. 199‒ 235.

BLAŽEK, Petr. Politická represe v komunistickém Československu 1948–1989. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 8–22.

BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948−1989. Praha: Academia, 2007.

BLAŽEK, Petr, ed. „Tentokrát to bouchne.“ Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007.

BLAŽEK, Petr. „Chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce“. Rozkaz ministrů vnitra k 100. výročí narození zakladatele sovětské tajné služby Felixe Dzeržinského. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 255−270.

BLAŽEK, Petr. Orwellův rok v Kopřivnici („Závěry z případu porušení směrnic A-oper-1-3 příslušníky Správy StB KS SNB Ostrava“). Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 108−119.

BLAŽEK, Petr − BOSÁK, Vladimír. Akce „Bojanovice“ – 11. listopad 1976. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 120−133.

BLAŽEK, Petr. Únorový převrat pohledem Ústředny StB při ministerstvu vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 102−115.

BLAŽEK, Petr − BOSÁK, Vladimír. Akce „Alfa 1“. Sledování bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v prosinci 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 116−130.

BLAŽEK, Petr. Akce „Přednáška“: sledování Ivana Dejmala. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55−61.

BLAŽEK, Petr − KUBÁLEK, Michal, eds. Kolektivizace venkova v Československu 1948−1960 a středoevropské souvislosti. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008.

BLAŽEK, Petr. Akce „Milan 2“. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 261−271.

BLAŽEK, Petr ‒ EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub. Jan Palach ’69. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009.

BLAŽEK, Petr − BURSÍK, Tomáš. Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010.

BLAŽEK, Petr ‒ JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal. Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra, 2010.

BLAŽEK, Petr. „Proběhl jsem rychle oblakem“. Odbojové aktivity Ctirada Mašína v jáchymovském lágru. VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol. Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 223–241.

BLAŽEK, Petr. Vyhoštění krále majálesu. Allen Ginsberg a Státní bezpečnost. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 2, s. 28−43.

BLAŽEK, Petr. Akce „Teolog“. Sledování Oto Mádra příslušníky IV. správy SNB v osmdesátých letech. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 2, s. 73−87.

BLAŽEK, Petr. Akce „Ivan-2“. Sledování Ivana M. Jirouse příslušníky Správy sledování Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 1, s. 103−113.

BLAŽEK, Petr a kol. Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 66−75.

BLAŽEK, Petr. „Byli jsme první vojáci i zajatci studené války“. Případ kurýra Miloslava Čapka. JAŠEK, Peter, ed. Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 39‒73.

BLAŽEK, Petr. Akce „Drak“. Sledování Jana Trefulky příslušníky Správy sledování StB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 1, s. 115−122.

BLAŽEK, Petr − PAŽOUT, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013.

BLAŽEK, Petr. Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953. Instrukce pro likvidaci masových nepokojů. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 24, s. 156‒179.

BLAŽEK, Petr. Mimořádné zprávy Státní bezpečnosti o ohlasech na smrt a pohřeb prof. Jana Patočky. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 244‒ 279.

BLAŽEK,  Petr  a  kol.  Rozkulačeno!  Půlstoletí  perzekuce  selského  stavu.  Katalog ze stejnojmenné výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

BLAŽEK, Petr, ed. „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“. Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Praha: Academia, 2017.

BLAŽEK, Petr. Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980−1984. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2 svazky, 2017.

BLAŽEK, Petr ‒ SCHOVÁNEK, Radek. Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historickými událostmi. Praha: Academia, 2018.

BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel – PERSAK, Kryztof – KAMIŃSKI, Łukasz, eds. Čekisté. Orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989. Praha: Academia, 2019.

BLAŽEK, Petr. Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

BLAŽEK, Ondřej. Vladimír Třebín. Životní příběh agenta StB v kněžském katolickém exilu v Římě. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 6, č. 1, s. 9‒38.

BLEHOVÁ-KATREBOVÁ, Beáta. Biskup Pavol Hnilica očami Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 3–20.

BLEHOVÁ-KATREBOVÁ, Beáta. Zahraničné vysielanie na Slovensko v období nástupu komunistickej totality. Jozef Cieker a počiatky slovenského vysielania Španielskeho štátneho rozhlasu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 3, s. 20–41.

BLEHOVÁ-KATREBOVÁ, Beáta. František Šubík (Andrej Žarnov) v osídlach československej Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 18–28.

BOBÁK, Ján. Predsedníctvo Ústredného výboru KSS v prvých dňoch okupácie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy (20. – 26. augusta 1968). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 17–51.

BOBEK,  Michal  −  MOLEK,  Pavel  −  ŠIMÍČEK,  Vojtěch.  Komunistické  právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.

BOHATA, Ivan. Protilidová úloha četnictva v letech 1918–1938. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, 1978.

BOHATA, Ivan. Místo a úloha policie ve státním aparátu buržoazního Československa v letech 1918–1938. Praha: Federální ministerstvo vnitra, 1980.

BOHÁČ, Lubomír. Jak to nebylo. Rozpaky nad knížkou Jana Havla Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty a nejen nad ní. Praha: Academia, 2006.

BOHÁČ, Lubomír a kol. Jan Masaryk. Úvahy o jeho smrti. 2. vyd. Praha: XYZ, 2010.

BOHÁČKOVÁ, Eva. Odezvy převratu 28. října 1918 v písemném materiálu fondů některých vojensko-správních orgánů. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1978, roč. XXIX., č. 2, s. 201–220.

BORÁK, Mečislav. Na příkaz gestapa. Nacistické válečné zločiny na Těšínsku. Ostrava: Profil, 1990.

BORÁK, Mečislav. Tragédie slezských policistů. Těšínsko. Vlastivědný časopis okresů Frýdek-Místek a Karviná. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 1993, roč. 36, č. 4, s. 11−19.

BORÁK, Mečislav – JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR 1948–1954. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996.

BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945−1948). Šenov u Ostravy: Tilia, 1998.

BORÁK, Mečislav. Archivní fondy k retribučnímu soudnictví v České republice. Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945−1955. Sborník z mezinárodního semináře. Praha: Vězeňská služba ČR, 2001, s. 150−175.

BORÁK, Mečislav. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003.

BORÁK, Mečislav. Osoby souzené u retribučních soudů v nepřítomnosti. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2012, sv. 42, s. 269−284.

BORÁK, Mečislav. Personální složení jednotek Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938−1939. Časopis Slezského zemského muzea. Série B − vědy historické Opava. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015, roč. 64, č. 1, s. 61−70.

BORÁK, Mečislav. Žytomyrská hromadná poprava Čechů v roce 1938. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 29‒39.

BOŠTÍK, Pavel. Problémy spojené s osidlováním a průběhem kolektivizace v pohraničních obcích Čistá, Janov a Karle v okrese Litomyšl mezi lety 1945–1960. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 355–370.

BOŠTÍK, Pavel. Velká krize kolektivizace v Pardubickém kraji. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, sv. 15, s. 325‒350.

BOŠTÍK, Pavel. Kolektivizace zemědělství v Pardubickém kraji v letech 1949–1960. Disertační práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, 2019.

BOŠTÍK, Pavel. Venkov bez mezí. Kolektivizace zemědělství v Pardubickém kraji v letech 1949–1960. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2020.

BOTHOVÁ, Barbara. Proces s undergroundom a jeho dopady na Slovensko (slovenský underground). KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 56‒62.

BOUČEK, Jaroslav. 27. 6. 1950 ‒ poprava Záviše Kalandry. Česká kulturní avantgarda a KSČ. Praha: Havran, 2006.

BOUČEK, Jaroslav. Neznámý pohled na Doznání Artura Londona a proces Slánského. Paginae historiae: sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv, 2019, sv. 27, č. 1, s. 702–722.

BOUŠKA, Tomáš, ‒ LOUČ, Michal ‒ PINEROVÁ, Klára, eds. Českoslovenští političtí vězni: životní příběhy. Praha: Političtí vězni.cz, 2009.

BRABEC, Jiří – NĚMCOVÁ, Eva – NÝVLTOVÁ, Jaroslava. Sbírky Památníku Terezín. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1992, roč. XLII., č. 2, s. 411–430.

BRABCOVÁ, B. Boj KSČ proti přijetí zákona na ochranu republiky v roce 1923. Leninský seminář I. (Sborník rozšířených příspěvků přednesených na semináři k 111. výročí narození V. I. Lenina, který pořádal ÚML UK v dubnu 1981). Praha 1983, s. 94–102.

BŘACH, Radko. Akce Irena. Perzekuční zásah proti důstojníkům 11. pěší divize v Plzni v letech 1950–1952. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 5, s. 3–53.

BŘACH, Radko. Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924 a garanční dohoda čs. – francouzská z 16. října 1925. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 4–21.

BŘACH, Radko. Úvahy představitelů francouzské vojenské mise z let 1919–1925 o úloze Československa v různých variantách konfliktu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 2, s. 284–312.

BŘACH, Radko. Dohoda z 18. února 1919 o podřízení čs. ozbrojených sil vrchnímu velení maršála Foche. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 1, s. 30– 39.

BŘACH, Radko. Závěrečná zpráva generála Fauchera z 15. prosince 1938 o francouzské vojenské misi v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 3, s.70–81.

BŘACH, Radko – LÁNÍK, Jaroslav, ed. Dva roky bojů a organizační práce: Československá armáda v letech 1918–1920. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav Praha, 2013.

BŘACHOVÁ, Věra. Francouzská vojenská mise v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 6, s. 883‒910.

BŘACHOVÁ, Věra. Destrukce důstojnického sboru čs. armády po únoru 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 3, s. 109–127.

BRANDES, Detlef. Základní rysy německé protektorátní politiky. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 22–48.

BRANDES, Detlef. Kolaborace v protektorátu Čechy a Morava. Dějiny a současnost. Praha: Lidové noviny, 1994, roč. 16, č. 1, s. 25−29.

BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939−1945. Praha: Prostor, 1999.

BRANDES, Detlef. Cesta k vyhnání 1938−1945. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska. Praha: Prostor, 2002.

BRANDES, Detlef. Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Praha: Argo, 2012.

BRANDES, Detlef. Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích. Praha: Prostor, 2015.

BŘEČKA, Jan. Dopadení npor. Oldřicha Pechala: tajemství jedné chaty. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 49–58.

BŘEČKA, Jan. Vzpomínka na BARIUM a Velkého Josefa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 40–52.

BŘEČKA, Jan. Divoký západ si z našeho státu už dělat nedáme… Průběh demonstrací 21. a 22. srpna 1969 v Brně. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 3, s. 33−48.

BREITFELDER, Miroslav. Im reich ist Alles besser! oder? Několik poznámek o počátcích Říšské župy Sudety. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 21–30.

BRENNER, Christiane. „Život na úkor společnosti“. „Příživnictví“ jako nástroj disciplinace mládeže v socialistickém Československu sedmdesátých a osmdesátých let. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 96‒104.

BRET, Pavel. 22. oprátek. Praha: Ministerstvo obrany ČR – AVIS, 1999.

BRET, Pavel – KALOUS, Jan. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jeho činnost a výsledky. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 257‒263.

BŘEZINA, Vladimír – PERNES, Jiří, eds. Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957‒1960. Brno: Stilius, 2009.

BRISCOE, Charles B. America’s Foreign Legionnaires. The Lodge Act Soldiers – Part I. Veritas – Journal of Army Special Operations History. North Carolina: United States Army Special Operations Command, Fort Bragg, 2009, Vol. 5, No. 1, pp. 33–46.

BRISCOE, Charles B. America’s Foreign Legionnaires. The Lodge Act Soldiers – Part II. Veritas – Journal of Army Special Operations History. North Carolina: United States Army Special Operations Command, Fort Bragg, 2009, Vol. 5, No. 2, pp. 28–47.

BRISUDOVÁ, Martina. Odsouzení členů Křesťanskodemokratické strany v Ústeckém kraji v letech 1953–1960. VESELÝ, Martin – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Paměť a místo: proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 381–426.

BRODSKÝ, Jaroslav. Řešení gama. Praha: Lidové noviny, 1990.

BROFT, Miroslav a kol. Vojenské dějiny Československa. IV. díl, (1939−1945). Praha: Naše vojsko, 1988.

BROŽ, Ivan. Masarykův vyzvědač. Praha: Mladá fronta, 2004.

BROŽOVÁ, Markéta. Hašišoví bratři. Toxikomanie jako zástupný důvod trestního stíhání v období normalizace. ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 425–462.

BRUNCLÍK, Jan ‒ HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách 1939‒1940. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006.

BRUŽEŇÁK, Vladimír. Ve stínu Krušných hor. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 34–39.

BRUŽEŇÁK, Vladimír – MACKE, Josef. Morový rok. Kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Cheb: Svět křídel, 1. díl − Sokolovsko, 2017.

BRUŽEŇÁK, Vladimír – MACKE, Josef. Morový rok. Kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Cheb: Svět křídel, 2. díl − Karlovarsko, 2017.

BRUŽEŇÁK, Vladimír. Četníci proti přesile. 13. září 1938 a krvavá vzpoura henleinovců na Sokolovsku. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 84‒96.

BRUŽEŇÁK, Vladimír – MACKE, Josef. Morový rok – kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 52–57.

BRUŽEŇÁK, Vladimír. Akce Nord – nález zbraní u obce Mýtina na Sokolovsku v červenci 1968 a jeho vyšetřování. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 47–54.

BRYCHTA, Martin. Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 435–450.

BRZOBOHATÝ, Jan. Okupační finanční správa v odtržených českých oblastech v letech 1938–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1962, roč. XII., č. 2, s. 68–86.

BUBENÍČKOVÁ, Růžena – KUBÁTOVÁ, Ludmila. Likvidace komunistického tisku v pomnichovské ČSR (říjen 1938–březen 1938). Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1972, roč. XXII., č. 1, s. 3–53.

BUBNÍK, Zdeněk. Detektiv vzpomíná. Praha: Naše vojsko, 1969.

BUDÍN, Stanislav – KOSTROUN, Karel – TUČKOVÁ, Anna. Jak to bylo možné? (beseda o politických procesech 50. let). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 15 (příloha), s. I–VIII.

BUDÍN, Stanislav. Jak to vlastně bylo. Praha: Torst, 2007.

BUKOVSZKY, Ladislav. Bezpečnostný odbor ŠtB pri MV SSR a jeho pozícia v rámci mocenskej štruktúry (1969‒1970). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 63‒66.

BUKOVSZKY, Ladislav. Štátna bepečnosť a maďarská revolúcia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 4, s. 15‒21.

BUKOVSZKY, Ladislav. Ochrana sovietskych vojsk a sovietskych vojenských objektov. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 25−36.

BUREŠOVÁ, Jana. Poznámky k případu Bohumila Laušmana. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 192–203.

BURIAN, Michal – RÝC, Jiří. Historie spojovacího vojska. Ministerstvo obrany ČR – AVIS. Praha, 2007.

BURSÍK, Tomáš. Vražda předsedy MNV v Koubalově Lhotě. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 257–270.

BURSÍK, Tomáš. Chemická laboratoř při ministerstvu vnitra. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 184‒189.

BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času… Ale ne sebe! Životy politických vězeňkyň v československých věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

BURSÍK, Tomáš. 12 dopisů napsaných generálnímu tajemníkovi OSN z Pardubické věznice v roce 1956. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 26–37.

BURSÍK, Tomáš. Trestanecké pracovní tábory na Hornoslavkovsku. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 162−166.

BURSÍK, Tomáš. Osud odbojové organizace Černý lev 777. Příspěvek k historii ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Praha: Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, 2007.

BURSÍK, Tomáš. Václav Kluzák. „Příběh jednoho sociálního demokrata“. FAJMON, Hynek – BALÍK, Stanislav – HLOUŠKOVÁ, Kateřina, eds. Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno: CDK, 2008, s. 173–180.

BURSÍK, Tomáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena. Téma třídní justice v období 1948–1952. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 90−95.

BURSÍK, Tomáš. Klub 231, ministerstvo vnitra a jeho analytický odbor v roce 1968. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 101−106.

BURSÍK, Tomáš. Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

BURSÍK, Tomáš. Diskuse nad třetím odbojem. Kol. autorů: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 15.–16. dubna 2009. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 17‒26.

BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav. Odbojové, opoziční a nonkonformní aktivity v komunistickém Československu a jejich trestněprávní postihy – základní charakteristika. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 9–48.

BURSÍK, Tomáš. JUDr. Jiří Solnař – kariéra a pád soudce Státního soudu. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 93–124.

BURŠÍK, Zdeněk, ed. Služba policejní a správní. Praha: nákladem Bedřicha Bočánka, 1923.

BURŠÍK, Zdeněk. Trestní řád československý: (Pro potřebu stráže bezpečnosti). 3. vydání. Praha: Policejní Klub, 1937.

BYSTRICKÝ, Jozef – ČAPLOVIČ, Miloslav – PURDEK, Imrich – ŠTAIGL, Jan. Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť 1918–2005. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918–2005. Bratislava: Magnet-Press Slovakia, 2005.

BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť. 90 rokov: 1918–2008. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918–2008. 2. doplnené vydanie. Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008.

BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2011.

BYSTRICKÝ, Jozef. Vojenské trestné právo a trest smrti v slovenskej armáde po vstupe Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. SYRNÝ, Marek a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 56–80.

BYSTRICKÝ, Valerián a kol. Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008.

BYSTRICKÝ, Valerián. Informácie diplomatov a spravodajskej služby o pripravovanom rozbití ČSR. PETRUF, Pavol a kol.: Slovensko a Československo v XX. stročí. Vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky. K 70. narodeninám PhDr. Dagmar Čiernej-Lantayovej, DrSc. Bratislava 2010, s. 113–128.

BYSTROV, Vladimír. Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945‒1955. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

BYSTROV, Vladimír. Svobodná nesvoboda. Některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945‒1948. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2006.

BYSTROV, Vladimír. Osud generála: komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského. Praha: Academia, 2007.

C

CAJTHAML,  Petr.  Polopravdy  a  lži.  Propaganda  a  dezinformace  StB. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 177‒190.

CAJTHMAL, Petr. Profesionální lháři (Aktivní opatření čs. rozvědky do srpna 1968). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 9−41.

CAJTHAML, Petr. Komunistický policista a minulost. Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4, Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, s. 89−106.

CAJTHAML, Petr. Antonín Prchal (1923‒1996). Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 113‒115.

CAJTHAML, Petr. Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–89 (Jmenný přehled s fotografiemi). Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 91−97.

CAJTHAML, Petr. Jaroslav Klíma: Strážce zákona s cejchem vlastizrádce. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, č. 1, s. 170−174.

CAJTHAML, Petr. Operace „Lyautey“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 14−21.

CAJTHAML, Petr. Public relations pro Státní bezpečnost. Bezpečnostní propaganda v letech 1968‒1971. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 191‒242.

CAJTHAML, Petr. Politický úkol. Aktivní opatření v období krize komunistického režimu. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 17, s. 80‒105.

CAJTHAML, Petr. Josef Kudrna – dělník, funkcionář a ministr. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 281‒287.

CALIC, Edouard. Reinhard Heydrich. Schlüsselfigur des Dritten Reiches. Düsseldorf, 1982. CEJPEK,  Stanislav.  Československá  armáda  v roce  1938  a  obrana  jižních  Čech. Marginalia Historica. Praha: Paseka, 2001‒2002, č. 5, s. 243‒292.

CEJPOVÁ, Irena. Svazarm – politicky vhodná organizace k trávení volného času socialistického občana. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 141–151.

CESAR, Jaroslav – SNÍTIL, Zdeněk. Československá revoluce 1944‒1948. Praha: Svoboda, 1979.

Cesta k Mnichovu: sborník statí k 40. výročí vzniku ČSR a 20. výročí Mnichova. Praha: Vojenská politická akademie, 1958.

CIGÁNEK, Radim. Legalizace umělých potratů v roce 1957. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 105‒113.

CIGLBAUER, Jan. Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945‒1948. Potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, Jinřichohradecka a Českokrumlovska. Praha: Academia, 2018.

CIGLBAUER, Jan. Útěk příslušníků českobudějovického Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav prostudium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 16‒26.

CIKÁNEK, Antonín. Ilegální OV KSČ v Rakovníku. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 2, 1966, s. 35–45.

CÍLEK, Roman. Dva ze tří musí zemřít. Zákulisí nikdy nekončícího zápasu tajných služeb. Praha: Výběr, 1993.

CÍLEK, Roman. …a uvízneš za hrdlo! Praha: Centurion, 1993.

CÍLEK, Roman. Čas triumfu, čas pomsty: 1948‒1952: pohled do zákulisí politických zločinů. Třebíč: Tempo, 1997.

CÍLEK, Roman. Hrobaři iluzí, aneb, Kdo nepůjde s námi: 1948‒1953: výřez z obrazu bezpráví. Praha: Rodiče, 2003.

CÍLEK, Roman. Přejde vás smích… aneb Prokletí moci. 1948–1953: pohled do zákulisí politických zločinů. Praha: Naše vojsko, 2008.

CÍLEK, Roman. Běda tomu, kdo vyčnívá z řady: 1948‒1953: pohled do zákulisí politických zločinů. Řitka: Čas, 2015.

CÍLEK, Roman. Čas slz a vzdoru: kalendárium 1938‒1945: den po dni: okupace, teror, odpor. Lidice: Vega-L, 2015.

CÍLEK, Roman. …a vztáhl pak ruku na život bližního. Deset hrdelních případů z historie naší kriminalistiky. Praha: Epocha, 2015.

CINTAVÝ, Pavol, ed. Po stopách Bielej légie v protikomunistickém odboji. Bratislava: KPV Slovenska, 1995.

CÍSAŘ, Alois. Sborník dokumentů ke vzniku a vývoji SNB v letech 1945−1948. Praha: Správa vědy a školství FMV, 1974.

CÍSAŘ, Alois, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970: soupis článků z vybraných československých periodik k problematice ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek od 21. srpna 1968 do 30. dubna 1969. Praha: Tiskový odbor sekretariátu MV ČSSR, 1975.

CÍSAŘ, Alois – HOLUB, Ota – KROUPA, Vlastislav. Tradice Sboru národní bezpečnosti (Základní skripta k historii SNB 1945–1970). Praha: Federální ministerstvo vnitra, Správa vědy a školství, 1977.

CÍSAŘ, Alois. K problematice ztrát na životech příslušníků SNB. Historie SNB, sborník 2. Praha: Správa vědy a školství, 1977.

CÍSAŘ, Alois – VITOUŠOVÁ, Petra. Historie MV a SNB v základních datech. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, 1978.

CÍSAŘ, Alois – HOLUB, Ota. Příběhy věrnosti a cti. 2. dopl. vyd. Praha: Naše vojsko, 1987.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Hnutí za občanskou svobodu 1988–1989: Sborník dokumentů. Praha, Maxdorf – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – DRÁPALA, Milan – PREČAN, Vilém ‒VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Praha – Brno: Doplněk – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

CLEMENTIS, Vladimír. Nedokončená kronika. Bratislava: SVKL, 1964.

COURTOIS, Stéphane a kol. Černá kniha komunismu: zločiny, teror, represe. Praha: Paseka, 1999.

CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav, eds. Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2000.

CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939–1945. Chronológia najdôležitejších udalostí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2007.

CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska,  zv. V. (1939–1945). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008.

CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav. Deň po dni SNP. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2012.

CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939–1945. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013.

CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav. Deň po dni SNP. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2017.

CUHRA, Jaroslav. Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969−1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CUHRA, Jaroslav. Katolická církev přelomu 80. let v diplomových pracích příslušníků StB. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 3‒145.

CUHRA, Jaroslav. Soudní perzekuce opozice na počátku normalizace. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii I. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 130−144.

CUHRA, Jaroslav. Církevní procesy. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 147–157.

CUHRA, Jaroslav. Katolická církev a odpor vůči „normalizačnímu“ režimu. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 67‒78.

CVRČEK, Lukáš. Kriminalita příslušníků okupačních armád v Československu v roce 1968. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 363–370.

CVRČEK, Lukáš. Oběti potlačení protiokupačních protestů v Praze v srpnu 1969. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 125–138.

Č

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. 40 let dálničních oddělení PČR. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 390–416.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Policejní vozidla zahraničních vojsk v Československu. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 454–474.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Obrněná vozidla v policejních službách po roce 1945. I. část. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 410–428.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Policejní čluny československé výroby, anebo co n. p. Sport dal… Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 409–422.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Historie světelných a zvukových výstražných zařízení na policejních vozidlech v Československu. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 304–321.

ČAPEK, Miloslav. O mužích, na které se zapomnělo. Autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic. Praha: Pragma, 2000.

ČAPEK, Miloslav. Poražení vítězové – kapitoly z dějin třetího odboje. Praha: Mladá fronta, 2003.

ČAPLOVIČ, Miloslav. Branné organizácie v Československu 1918–1939 (so zreteľom na Slovensko). Bratislava: MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2001.

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds. Karpatsko-duklianska operácia – plány, realita, výsledky (1944–2004). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidníku 30. septembra – 1. októbra 2004. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2005.

ČAPLOVIČ, Miloslav. Organizácia činnosti Československej vojenskej spravodajskej služby v rokoch 1919–1939. FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol.: Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 80–97.

ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária, eds. Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava: Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010.

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária a kol. Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010.

ČEČRDLOVÁ, Jaroslava. Prokop Drtina – Hubert Ripka – Petr Zenkl. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 31–38.

ČECH, Petr – HŮDA, Vladimír. Magnetometrický průzkum místa dopadu letounu Spitfire u Rychvaldu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 80– 83.

ČECH, Petr. Poválečná likvidace munice na Mostecku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. s. 96–109.

Čechoslovackij krizis 1967−1969 gg. v dokumentach CK KPSS. Moskva: Rosspen, 2010.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Strana světí prostředky. Martyrium faráře Josefa Toufara. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Moje střetnutí s rozvědkou StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.

ČELOVSKÝ, Bořivoj, ed. Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005.

ČELOVSKÝ,  Bořivoj.  Konjunkturální  materialismus  (z  diskuze  „Nad  archivy  StB a historickou etikou“). Soudobé dějiny. Prah: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 1−2, s. 240−241.

ČEP, Tomáš. K sociální psychologii a sociologii politického vězně. Sociologická revue. Brno: Masarykova sociologická společnost, 1946, roč. 12, č. 1, s. 52–53.

ČEPELÍK, Břetislav. Letecká vojenská akademie 1945–1950. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 141–166.

ČERMÁK, Vilém. Tři otázky Václava Morávka. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav,1999, roč. 48, č. 2, s. 394–407.

ČERMÁK, Vilém. Muž proti okupaci. Portrét štábního kapitána Václava Morávka. Plzeň: Nava, 2007.

ČERNÁ, Marie. „Ten boj si musíte vybojovat sami“. Politická role Sovětské armády a jejích místních spojenců v „normalizaci“ Československa (1968–1969). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2018, č. 3–4, s. 400–432.

ČERNÁK, Tomáš. Gustáv Husák a tzv. slovenský nacionalizmus. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 109– 121.

ČERNÁK, Tomáš. Perzekúcia futbalového trénera Leopolda Šťastného v rokoch 1940–1963. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 3–17.

ČERNÍKOVÁ, Sára. Ohlas na proces s „protistátním spikleneckým centrem“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 3, s. 67–82.

ČERNÝ, Martin – LAKOSIL, Jan. Československé lehké opevnění z let 1935–1938 v oblasti Vranovska. Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě. Znojmo: SOkA Znojmo, 2000, s. 115–118.

ČERNÝ, Miroslav. Trestní postih příslušníků Pohraniční stráže v České republice. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 124–134.

ČERNÝ, René. Případ Požáry – II. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 267–276.

ČERNÝ, René. Vojenské a policejní letectvo v akci B. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 204–210.

ČERNÝ, René. Bratři ve válce. Nové Strašecí: Gelton, 2011.

ČERNÝ, René. Případ Požáry – 1942. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 63–77.

ČERNÝ, Vladimír. Protipartyzánské operace na Moravě v letech 1944–1945. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945–1956. ARBURG, Adrian von a kol. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, s. 393–435.

ČERNÝ, Vladimír. Procesy s agenty gestapa, kteří působili proti komunistickému odboji, u Mimořádného lidového soudu v Brně v letech 1945–1948. VÁCHOVÁ, Jana, ed. Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, č. 4, s. 65–113.

ČERNÝ, Vladimír. Levicové mládežnické organizace na Moravě v protinacistickém odboji. PAŽOUT,  Jaroslav,  ed.  a  kol.:  Bolševismus,  komunismus  a  radikální  socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, sv. 8, s. 52‒80.

ČERNÝ, Vladimír. Brněnské Gestapo 1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky. Brno: Archiv města Brna – Moravské zemské muzeum, 2018.

ČERVENKA, Jiří. Šla s ním až k šibenici. Nové Strašecí: Gelton, 2006.

ČEŠÍK, Vojtěch. Kriminální inspektor a SS-Obersturmführer Franz Langer. Memo. Časopis pro orální historii. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, č. 1, 5–22.

ČEŠÍK, Vojtěch – KREISINGER, Pavel. Procesy s příslušníky olomoucké venkovní služebny Gestapa (1945–1952). SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 494–497.

Četnictvo v Praze ve dnech 5.–9. května 1945. Stručný přehled činnosti četnictva v Praze při osvobozování Prahy … Praha: Závodní rada Zemského četnického velitelství, 1945.

ČÍHALÍK, Jan: Správní a policejní zákony uherské, platné na Slovensku a v Podkarp. Rusi. Druhé, doplněné vydání. Bratislava 1928.

ČÍHALÍK, Jan, ed. Správní a policejní zákony uherské platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi: český překlad. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Kroměříž: J. Gusek, 1932.

ČÍHALÍK,  Jan,  ed.  První  doplněk  ke  knize  „Správní  a  policejní  zákony  uherské“. 3. přepracované vydání. Kroměříž: J. Gusek, 1935.

ČÍHALÍK, Jan, ed. Druhý doplněk ke knize „Správní a policejní zákony uherské“. 3. přepracované vydání. Bratislava: [s.n.], 1935.

ČÍŽEK, Rudolf. Srpnové události roku 1968 v Praze a Veřejná bezpečnost. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 38–60.

ČÍŽKOVÁ, Petra. Vzpomínky s čistým srdcem (Vzpomínky na generálmajora Karla Smíška). Historie SNB. Sborník 2. Praha 1977.

ČONDL, Karel, ‒ PASÁK, Tomáš, eds. Čeští učitelé v protifašistickém odboji 1939‒1945: sborník studií a vzpomínek. Praha: Práce, 1978.

ČUKA, Petr. Únosy lidí z Československa sovětskou KGB. Securias Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001, č. 7, s. 192‒223.

ČUTKA, Jiří. Hodnota přátelství (rozhovor s Josefou Slánskou). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 13, s. 6–9.

ČVANČARA, Jaroslav ‒ STEGBAUER, Jiří. Akce atentát. Praha: Magnet-Press, 1991.

ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939−1945. Praha: Laguna, 3 sv., 2003−2008.

ČVANČARA, Jaroslav ‒ REICHL, Martin. Cesty osudu: [životní příběhy československých parašutistů vycvičených v létech 1941‒45 ve Velké Británii]. Cheb: Svět křídel, 2004.

ČVANČARA, Jaroslav – UHLÍŘ, Jan Boris. Chlebíčková aféra: poslední odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 37–48.

ČVANČARA, Jaroslav. Heydrich. Praha: Gallery, 2011.

ČVANČARA, Jaroslav. Struktura vedoucích osobností nacistické okupační moci v Čechách a na Moravě ke dni 27. 5. 1942. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 92−93.

ČVANČARA, Jaroslav – ŽÁČEK, Pavel. Velitelé služeben Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 94−95.

ČVANČARA, Jaroslav. Děti nepřátel Říše. 2., rozš. vyd. Praha: ANLET, 2013.

D

DĄBROWSKI, Dariusz. Polská republika a otázka Podkarpatské (Zakarpatské) Rusi 1938–1939. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.

DAMOVÁ, Zora. Kriminalistický klub (1876) 1908–1960 (1976). Inventář. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2014.

DANEK, Josef. O rychlosti jízdy motorovými vozidly, stíhání nedovolené rychlosti a o zákazu dopravy osob nákladními automobily. Veřejná správa: časopis pro správní právo a správní vědu. Praha: Orbis, 1931, roč. 1, s. 145–149.

ДЕЛІБАЛТОВА, Юлія Володимирівна. Бандити а боротьба з німі в Одесі в 1918–1922 роках. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2022, č. 1, roč. 30, s. 63–73.

DINUŠ, Peter. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004.

DINUŠ, Petr. Pokus StB o kompromitaci arcibiskupa Berana v Ostašově. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2007, č. 15, s. 213−230.

Disciplinární předpisy (kázeňské a kárné) platné pro četnictvo. Kroměříž: J. Gusek, 1932.

Dislokační přehled četnictva a schematismus četnických důstojníků a četnických důstojnických aspirantů na rok 1924 podle stavu ze dne 1. června 1924. Praha 1924.

DITTMANN, Robert, „Příjezd do ČSR mu nebude napříště povolen.“Jakobsonova druhá poválečná návštěva Československa v roce 1957 ve světle archivů StB. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 93–154.

DLOUHÝ, Michal – MINAŘÍK, Jaroslav. Policejní letectvo: včera a dnes. Praha: Themis, 2000.

DLOUHÝ, Michal. Televizní pátračka – fikce a skutečnost. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 277–280.

DLOUHÝ, Michal. Tragická smrt vrchního strážmistra Františka Mikeše. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 395–403.

DLOUHÝ, Michal – VÁVRA, Vladimír. Četník Josef Bojas. Praha: Pragoline, 2009. DLOUHÝ, Michal. Ve jménu zákona. Praha: Pragoline, 2010.

DLOUHÝ, Michal. Rozvoj pátrací služby u četnictva na našem území. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 96–108.

DLOUHÝ, Michal. Trestněprocesní normy upravující činnost četnictva při výkonu pátrací služby. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 99–114.

DLOUHÝ, Michal. Století četnické kriminalistiky. Historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky. Cheb: Svět křídel, 2014.

DLOUHÝ, Michal. Služební předpisy upravující činnost četnictva v oblasti trestního řízení. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 42–57.

DLOUHÝ, Michal. Výkon pátrací služby na jednotlivých četnických útvarech. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 40– 54.

DLOUHÝ, Michal. Neznámý čin příslušníků známé pátračky. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 58–62.

DLOUHÝ, Michal. Jeden z mnoha četnických osudů – Josef Arazim. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 379–397.

DLOUHÝ, Michal. Četník Josef Bojas. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 141–157.

DLOUHÝ, Michal. Hrdina Václav Cibula. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 55–71.

DLOUHÝ, Michal. Četnická abeceda. Praha: Jindřich Kraus – Pragoline, 2021.

DOBRÍKOVÁ, Mária. Generál Ján Golian. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 70–82.

DOBROVOLNÁ, Monika. Kolektivizace na Chotěbořsku. Bakalářská práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

Dokumenty k historii mnichovského diktátu: 1937−1939 [dokumenty z českých a sovětských archivů. Praha: Svoboda, 1979.

DOLÁKOVÁ, M. Vytvoření Lidových milicí v Bystřici pod Hostýnem. KARAMON, Josef – SILNÝ, Josef, eds. Vítězný únor 1948 ve vzpomínkách pamětníků. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1978, s. 27–29.

DOLEJSKÝ, Martin. Květnové povstání roku 1945 v Čelákovicích. Středočeský sborník historický. Praha: Státní oblastní archiv v Praze 2016, roč. 42, s. 238–250.

DOLEŽAL, Miloš. Jako bychom dnes zemřít měli: drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012.

DOLEŽAL, Miloš. „Zkurvená katovská práce“. Příběh vraždy dvou broumovských benediktinů v Šonově. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 15, 2021, č. 4, s. 95–110.

DOLEŽALOVÁ, Markéta. KBSE, podzemní církev a úsilí o svobodu vyznání. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 15‒28.

DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba. Praha: Katolický týdeník – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

DOLEŽALOVÁ, Markéta. Věra Hložková – žena, přítelkyně ministrů, agentka StB. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 197–224.

DOLEŽEL, Stephan. Antičeská filmová propaganda Třetí říše v letech 1938–1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 65–86.

DOMANSKÝ, Miroslav. Vládní vojsko. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 431–509.

DOSKOČIL, František – ŽÁČEK, Pavel. Průlom. Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury. Olomouc: Votobia, 2004.

DRÁBEK, Jakub – JEČNÝ, Radim. K legislativnímu zakotvení obrany Republiky československé. Dvacáté století. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, roč. 10, č. 2, s. 44–61.

DRDA, Adam – KROUPA, Mikuláš. V komunismu jsme žít nechtěli: další kapitoly z rozhlasového pořadu Příběhy 20. století. Praha: Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2009.

DROBNÁ, Markéta. Služebna gestapa v Pardubicích, 1939–1942. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

DRŠKA, Pavol. K některým otázkám budovania jednotnej organizácie brannej výchovy – Svazu brannosti a jeho činnosti před Februárom. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 4, s. 541‒575.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 1. Přes Mnichov do emigrace. Praha: Melantrich, 1991.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 2. Emigrací k vítězství. Praha: Melantrich, 1991.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek druhý. Kniha 1. Emigrací k vítězství. Praha: Melantrich, 1992.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek druhý. Kniha 2. Rok 1948 − Únor 1948. Praha: Melantrich, 1992.

DUBOVÁ, Zuzana. Mimořádný lidový soud Chrudim. Sborník prací východočeských archivů. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2008, č. 12, s. 259–269.

DUBOVSKÝ, Patrik. Sviečková demonštrácia v Bratislave. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 219–231.

DUBOVSKÝ, Patrik. Konfrontácia ŠtB s kňazmi a laickým apoštolátom v 80. rokoch 20. storočia (sonda západné Slovensko). DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 188‒206.

DUBOVSKÝ, Patrik. Hlavné aktivity Jána Langoša – od samizdatov po lustračný zákon. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 200‒215.

DUBOVSKÝ, Patrik. Obavy bratislavskej ŠtB pred 1. výročím Sviečkovej manifestácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 52–61.

DUBOVSKÝ, Patrik. Amnestovaný „FANATIK“. Salezián Ivan Gróf v strete so Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 4, s. 29–43.

DUBOVSKÝ, Patrik – GULA, Marian, eds. Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020.

DUBOVSKÝ,  Patrik.  Charta  77  bol  najmä  „český  vzdor“,  čiastočne  podporený aj na Slovensku. Rozhovor so signatárom Charty 77 Marianom Zajíčkom. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 99–107.

DUBOVSKÝ, Patrik. Spor o Antona Srholca (1960–1971–1989). Dilema bývalého „mukla“ a kňaza: spolupráca s režimom vs. strata štátneho súhlasu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 27–59.

DVOŘÁČEK, Jiří. Vliv skryté církve na Apoštolský exarchát v České republice. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 41‒50.

DVOŘÁČEK, Petr. Ústav zahraničního studia Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti a jeho role ve vzdělávacím systému ministerstva vnitra. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 114‒122.

DVOŘÁČEK, Petr. Vzdělávací systém resortu ministerstva vnitra na počátku normalizace. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 74‒95.

DVOŘÁK, Jan. Židovský agent Gestapa. Tragické působení a neslavný konec jednoho z nejnebezpečnějších protektorátních konfidentů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 38‒52.

DVOŘÁK, Jan. Gulag na Volze. Z desítek Čechoslováků, kteří byli vězněni ve Volgolagu, známe osudy jen několika jednotlivců. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 24‒35.

DVOŘÁK, Jiří a kol. České Budějovice pod hákovým křížem. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016.

DVOŘÁK, Tomáš. Těžba uranu versus „očista“ pohraničí. Německé pracovní síly v Jáchymovských dolech na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 626−671.

DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947‒1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Brno: Matice moravská, 2012.

DVOŘÁK, Tomáš. Situační zprávy jako pramen poznání nálad a postojů obyvatel na příkladu poválečného pohraničí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 101‒121.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Bedřich Pokorný – vzestup a pád. Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 2. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2004, s. 233−279.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Státní bezpečnost v letech 1945−1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007.

DVOŘÁKOVÁ,  Jiřina.  Historie  a  vývoj  československého  civilního  zpravodajství se zaměřením na rozvědku (1919−1990). Praha: Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), 2015.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Milada Horáková. Praha: Středočeské nakladatelství 1991.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje. Zpracováno podle dokumentů z Ústředního archivu Konfederace politických vězňů. Praha: Hříbal 1992.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Smrt pro tři ministry. 2. vyd. Třebíč: Akcent, 2000.

DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří. O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě, Praha: Klub Milady Horákové, 2001.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Politikové na útěku. Osudy změněné 25. únorem 1948, Praha: Epocha, 2004.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. To byla Milada Horáková ve fotografiích a dokumentech. Praha: Nakladatelství Eva – Milan Nevole 2009.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Popravení, kam jste se poděli? Příběh jednoho výzkumu. Praha: Eva, 2013.

Ď

ĎURINA, Ľubomír – RAGAČ, Radoslav. Rekonštrukcia zväzkov v Archíve ÚPN. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 77‒84.

E

ECHTERNKAMP, Jörg – MACK, Hans-Hubertus, eds. Dějiny bez hranic? Evropské dimenze vojenských dějin od 19. století po dnešek. Praha: Academia, 2019.

EICHLER, Jan. Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v době studené války. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3–4, s. 507–537.

EISENHAMMER, Miroslav. Archivní fondy organizací zajišťujících protileteckou ochranu v Protektorátu Čechy a Morava. KRAVAR, Zdeněk – POLONCARZ, Marek – ŘEHÁČEK, Karel, eds. Německá okupační správa v letech 1938–1945. Praha: Česká archivní společnost, 2018, s. 113–126.

ELIÁŠOVÁ, Jaroslava ‒ PASÁK, Tomáš ‒ PASÁKOVÁ, Jana, ed. Heydrich do Prahy ‒ Eliáš do vězení: [dosud nepublikované svědectví z období protektorátu]. Praha: Práh, 2002.

EMMERT, František. Sametová revoluce: kronika pádu komunismu 1989. Praha: Computer Press, 2009.

EMMERT, František. Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě. Brno: CPress, 2012.

EMMERT, František. Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2012.

EMMERT, František. Československý odboj za druhé světové války. Praha: Mladá fronta, 2015. EMMERT, František. Mobilizace 1938: chtěli jsme se bránit! Brno: František Emmert, 2015. EMMERT, František. Atentát na Heydricha. 2. vyd. Praha: CPress, 2016.

EMMERT, František. Německá okupace českých zemí. Praha: Mladá fronta, 2016.

EMMERT,  František.  Československo  ve  válečném  stavu.  Historický  obzor. Praha: Vydavatelství Neptun DeskTopPublishing, 2017, č. 3.–4, s. 74–79.

EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Clio, 2017.

EMMERT, František. Holocaust. Praha: Mladá fronta, 2018.

ENGELMANN, Roger. Funkční proměna Státní bezpečnosti. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000, roč. 7, č. 1−2, s. 122−137.

ENGELS, Friedrich. Úloha násilí v dějinách. Článek z pozůstalosti. Praha: Svoboda, 1950.

ENGLUND, Terje B. Špion, který přišel pozdě. Československá rozvědka v Norsku. Praha: Prostor, 2018.

F

FABIÁN, František. Úřední soudy. Archivní časopis. Praha: Ministerstvo vnitra ČR − Sekce archivní správy, 1958, roč. 8, č. 3, s. 171–182.

FABŠIČOVÁ, Marta – ČERVENKOVÁ, Zd. Nejvyšší vojenský soud 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1984.

FABŠIČOVÁ, Marta − VALIŠ, Zdeněk, eds. Vojenské osoby odsouzené Státním soudem Praha, Brno, Bratislava v letech 1948−1952. Praha: Historický ústav Čs. armády, 1992.

FABŠIČOVÁ, Marta – VALIŠ, Zdeněk. Zákon 231/1948 Sb. a Obranné zpravodajství Čs. armády. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 158−270.

FALISOVÁ, Anna. Kriminalita mládeže v medzivojnovom období na Slovensku. SOKOLSKÝ, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 347–357.

FALK, Barbara J. Čistkou ku prospěchu: srovnání procesů s R. Slánským a manželi Rosenbergovými. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 38–58.

FALTYS, Antonín. Postavení českého pohraničí v rámci Velkoněmecké říše v letech 1938‒40.

Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 3, s. 386‒420. FARA, František. Četnické vzpomínky. Praha: Codyprint, 2002.

FÁREK, František – JEŽEK, Vladimír, ed. Stopy mizí v archívu… Praha: Vyšehrad, 1975.

FEDORČÁK, Peter. Defenzívna spravodajská činnosť spravodajskej odbočky v Košiciach v medzivojnovom období. Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2016, roč. 20, č. 4, s. 34–51.

FEJLEK,  Vojtěch.  28.  říjen  1918  a  vznik  předmnichovské  československé  armády.

Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1958, roč. 7, č. 3, s. 368‒392.

FENCL, Radek. Struktura ZS/GŠ v roce 1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 181‒194.

FENYK, Jaroslav – CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Meziválečné trestní právo a věda trestního práva v Československu. Malý, Karel – Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2. sv. Praha: Karolinum, 2010, s. 821–842.

FERIANCOVÁ, Alena. Ženevský protokol z roku 1924 a bezpečnosť Československa. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 53–62.

FETKA, Josef ‒ ŠRÁMEK, Pavel, ed. Československá válečná armáda 1918‒1939. Praha: Mladá fronta, 2015.

FEYERER, August. Die Gendarmerie im Jahre 1945: Ein Neustart unter geänderten Vorzeichen. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 417–428.

FIALA, Jan. Partyzáni a banderovci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 6, s. 120–133.

FIALA, Jan. Mobilizace československé armády na podzim 1921. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 57, č. 2, s. 36–67.

FIAMOVÁ, Martina. Úloha žandárstva pri deportáciách Židov v roku 1942. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 48‒55.

FIAMOVÁ, Martina. „Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!“ Bezpečnostná situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 150‒181.

FIC, Vladimír. Protipartyzánská opatření fašistických okupantů na východní Moravě a ve Slezsku v letech 1943–1944. HALAMA, Václav – MIKULKA, Jiří, eds. Morava v boji proti fašismu II. Brno 1990.

FIERLINGER, Zdeněk. Ve službách ČSR. Paměti z druhého odboje. I.–II. Praha: Dělnické nakladatelství – Svoboda, 1947–1948.

FIERLINGER, Zdeněk. Nebezpečí německé okupace a povstání na Slovensku – pomoc SSSR. Válka a revoluce. Praha: Vojenský historický ústav, 1949, č. 1, s. 26‒48.

FIEDLER, Martin. Akce PREVENCE. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 146‒172.

FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920−1938. Praha: Libri, 2006.

FIEDOR, Jiří. Ostravsko „rozvracely“ hára i číra. KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 174‒181.

FILIP, Vladimír a kol. Brno 1939–1945: roky nesvobody. Brno: Josef Filip, 3 svazky, 2011– 2013.

FIŠER, Zdeněk. Prvé čtyři roky. Část I. Kroměřížsko a Zdounecko v letech 1945–1948. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989.

FIŠER, Zdeněk a kol. Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno 2009.

FLOSMAN, Martin. Jezuité v uniformách. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 43–58.

FLOSMAN, Martin. S orlem i lvem. Čeští vojenští duchovní v dramatickém dvacátém století. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 21–29.

FRAJDL, Jiří. Stráž obrany státu při obraně republiky 1938‒1939. Praha: Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí Klubu českého pohraničí, 2003.

FRANCEK, Jindřich. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada: zločinnost a bezpráví. Praha ‒ Litomyšl: Paseka, 2011.

FRANCEV, Vladimír. Vývoj organizace útočné vozby československé armády 1918–1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 5, s. 13–42.

FRANCEV, Vladimír. Útočná vozba slovenské armády 1939–1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 2, s. 98–130.

FRÁNEK, Vilém – KONEČNÝ, Karel. „Operace Vajnory“. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 135‒164.

FREJKOVÁ, Hana. Divný kořeny. Praha: Torst, 2007.

FREMAL, Karol. Ilegálna a povstalecká Slovenská národná rada v rokoch 1943–1945. GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav – ŠMIGEĽ, Michal, eds. Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Krakov: Spolok Slovákov v Polsku, 2013, s. 10–36.

FREMUND, Karel. Heydrichova nadace – důležitý nástroj nacistické vyhlazovací politiky. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1964, roč. XIV., č. 1, s. 3–38.

FREMUND, Karel. Z činnosti poradců nacistické okupační moci. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966, roč. XVI., č. 1, s. 3–49.

FRIAK, Miroslav. Stejnokroj Veřejné bezpečnosti 1953–1964. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 270–286.

FRIAK, Miroslav. Pomník před salaší aneb geocaching a dějiny četnictva. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 227–231.

FRIEDL, Jiří. Obranné zpravodajství československé armády a československo-polské vztahy v roce 1946. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 94, č. 2, s. 269−280.

FROLÍK, Jan. Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1991, roč. 41, č. 2, s. 448−510.

FROLÍK, Jan. Sovětští špióni v předmnichovském Československu. Střední Evropa, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (I.S.E.), 1995, roč. 11, č. 51, s. 83−90.

FROLÍK, Jan. Plukovník Antonín Prchal a jeho doba. Minulostí Západočeského kraje. Ústí nad Labem: Albis international, 1996, roč. 31, s. 129–186.

FROLÍK, Jan. Osud fondů Studijního ústavu MV. Archivní časopis. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 1998, roč. 48, č. 1, s. 4‒17.

FROLÍK, Jan. Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2002, roč. 52, č. 2, s. 371−520.

FROLÍK, Jan. Zvláštní fond (fond Z) operativního archivu Státní bezpečnosti. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 295−303.

FROLÍK, Jan. Několik příkladů využití písemností vzniklých z činnosti personálních útvarů ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra při zkoumání jejich historického vývoje po roce 1945. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 221−249.

FROLÍK, Jan. O první archivní prohlídce u bezpečnostních složek ministerstva vnitra a nejen o ní. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 353−364.

FROLÍK, Jan. Operativní archivy bývalé Státní bezpečnosti. Archivní časopis. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2007, roč. 57, č. 2, s. 81−108.

FROLÍK, Jan. Internetová edice směrnic pro agenturně operativní činnost a evidenci Státní bezpečnosti. Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2011, roč. 61, č. 1, s. 380−387.

FROLÍK, Josef. The Frolik Defection. The Memoirs of an Intelligence Agent. London: Leo Cooper, 1975.

FROLÍK, Josef. Špion vypovídá. Praha: Orbis, 1990.

FROMMER, Benjamin. Národní očista. Retribuce v oválečném Československu. Praha: Academia, 2010.

FRONKOVÁ, Viola. 100. rokov od narodenia brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 88–97.

FRYČKA, Jan. Kolektivizace na Bílovecku (1949–1960). HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 351–360.

FÜGNER-TRÜTZSCHLER, Eugenie. Akce Nikola. Postup a cíle získávání emigrantů pro potřeby Státní bezpečnosti. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 121−132.

FUKSA, Ivan. Velké cvičení civilní protiletecké ochrany v prostoru Velké Prahy a středních Čech v roce 1937. Středočeský sborník historický. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2016, roč. 42, s. 144–177.

FURMANIK, Martin. Samoupálenie vojaka Michala Lefčíka 11. apríla 1969 v Košiciach v kontexte doby. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 405–416.

FURMANIK, Martin. Činnosť justičných a policajných orgánov na Slovensku po prvej svetovej vojne na príklade Spišskej župy. HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, s. 47–55.

FURMANIK, Martin. Výbuchy sociálnej nespokojnosti ako dôsledky vojnovej kataklizmy. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 347–356.

G

GABČO, Martin. Prejavy protikomunistickej rezistencie v situačných správach Okresného oddelenia Ministerstva vnútra Prešov za rok 1948. HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, s. 57–67.

GABČO, Martin. „Protikomunistické“ aktivity košickej Rodiny v rokoch 1948–1953. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. s. 78‒89.

GABRIČ, Aleš. Communist State Security’s Role in the Persecution of „The Old Communists“ in Slovenia. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 37, s. 138‒153.

GABZDILOVÁ, Soňa. Slovenská spoločnosť, odbojové hnutie a nemcká minorita. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 281–294.

GAĎOUREK, Ivan – NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářování, pronásledovaní a zneuznaní. Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 1997.

ГАЙ-НИЖНИК – ФУРМАН, Ігор. Державна жандармерія ЗУНР–ЗО УНР: зародження та інституціалізація (1918–1919 рр.). Український історичний журнал, ч. 3, 2021, c. 49–55.

GALAŠ, Radek. Vývoj hodnostní, stejnokroje, označení a některých symbolů policie a četnictva v letech 1939–1945. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 222–251.

GALAŠ, Radek. Generál Josef Ježek – seznamte se prosím… Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 296–335.

GALAŠ, Radek. Odznaky Stráže obrany státu. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 146–163.

GALAŠ, Radek. Osudy Josefa Kouby aneb jediný policista s uznaným sestřelem. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 207–224.

GALAŠ, Radek. Deset konferencí aneb místo dovětku. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 546–575.

GALAŠ, Radek. Vývoj odznaků neuniformované policie 1918–1945. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 23–32.

GALAŠ, Radek. Nástin podílu příslušníků četnictva a policie na odboji v letech 1939–1945. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 78–87.

GALAŠ, Radek. Protektorátní policejní prapor Čechy. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 527–564.

GALAŠ, Radek. Padlí příslušníci pražské policie v květnovém povstání 1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 6– 28.

GALAŠ, Radek. Osudy pomníku psa Arca aneb poslední cesta z Býchor do Prahy. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 346–365.

GALAŠ, Radek: Československé četnictvo (1918–1929). Praha: Academia, 2019.

GALAUNDER, Jan. Česká vojenská tradice v proměnách času. Vrch Vítkov v české historické paměti. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 3–34.

GAMPE, Kamil ‒ VALTR, Bohumil ‒ MATĚJČEK, Josef. Vojensko-technický výcvik: cvičný řád pěší a jízdní uniformované stráže, cvičení s maskou, tělovýchova, pokyny pro obranný systém, šerm šavlí, nauka o zbrani a střelbě. Praha: Policejní klub odborné a literární práce v Československé republice, 1938.

GAREK, Martin. Pracovný tábor Ústie nad Oravou 1943–1949. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 33‒53.

GAREK, Martin. František a Gizela Svrbicki. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 84–85.

GAREK, Martin. Štátna katolícka akcia na Orave – vzbury a nepokoje v roku 1949. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 25–43.

GAREK, Martin. Snažili sa o slovenskú samostatnosť. Dokumenty k prípadu Ivan Štelcer a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 42–68.

GEBAUER, František a kol. Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948‒1949. Statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

GEBHART, Jan – KOUTEK, Jaroslav – KUKLÍK, Jan. Na frontách tajné války. Praha: Panorama, 1989.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Zápas o Československo na poli zpravodajství v druhé polovině 30. let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 1, s. 88–112.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Zápas o Československo na poli zpravodajství v druhé polovině 30. let (II.). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 3, s. 41–66.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Československo-polské vojenské zpravodajské aktivity na jaře a v létě roku 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 3, s. 66−94.

GEBHART, Jan. Českoslovenští vojenští zpravodajci v Paříži (1939−1940). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 3, s. 129−138.

GEBHART, Jan. Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 3–13.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny české, 1938‒1945. Praha: Paseka, svazek XV, a‒b, 2007.

GEIER, Jan. Perzekuce kapucínů v Sokolově po roce 1949. Případ Ondřeje Karla Frgala a Josafata Aloise Konečného. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 79−132.

GERBER, Jan. Ein Prozess in Prag. Das Volk gegen Rudolf Slánský und Genossen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.

GLASSHEIM, Eagle. Cleansing the Czechoslovak Borderlands: Migration, Environment, and Health in the Former Sudetenland. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2016.

GLONEK, Jiří. Hlubočky u Olomouce – fenomén německého antifašismu. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 46–55.

GLONEK, Jiří. Nálada obyvatelstva landrátu Moravský Beroun (Bärn) 1938–1945 (režimní souhlas, opozice, rezistence). SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 43–51.

GLONEK, Jiří. Fémová vražda a případ zakázaného styku s válečnými zajatci na Libavsku. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 63–74.

GLONEK, Jiří. Poválečná situace a nálady německého obyvatelstva politického okresu Moravský Beroun. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 47–60.

GLOSSOVÁ, Marta. „Demokratizačná akcia“. Študentské čistky na slovenských vysokých školách na prelome rokov 1948 a 1949. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2019, č. 2–3, s. 189–226.

GLÜCKSELIG, Josef. Životy pro život. Praha: Naše vojsko, 1976.

GONDA, Radim. K otázce nacistické perzekuce německých antifašistů na Jihlavsku. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 203–248.

GÖRNER, Josef. Německá terminologie z doby nacistické okupace. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1965, roč. XV., č. 1, s. 173–228.

GREGOR, Pavel. Vyšetřování akce ASANACE. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 177‒196.

GREGOR, Michal – SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Bohuš Vavro. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 94‒102.

GREGOR, Michal. Události roku 1968 z pohľadu ŠtB na Slovensku. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 107−112.

GREXA, Ján. Šport v tieni ŠtB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 3, s. 53‒78.

GREXA, Ján. Športoví funkcionári v rukách Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 2, s. 3‒33.

GRISA, Jan. Jiří Špička – odbojová činnost posledního účetního loštického pivovaru. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 51–60.

GRISOVÁ, Hana. Barnabitská komise. Její činnost a výsledky. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 39‒70.

GRŇA, Josef – HRDLIČKA, Rudolf – NĚMEČEK, Josef. Památce divisního generála Vojtěcha Luži. Sborník k prvému výročí jeho hrdinské smrti … Brno: Velitelství 3. oblasti, 1945.

GRŇA, Josef. Svaz národní revoluce, jeho program a úkoly. Brno: Krajská odbočka Svazu národní revoluce, 1945.

GRŇA, Josef. Partyzánské historky. Brno: Klub Kounicových kolejí, 1946. GRŇA, Josef. Sedm roků na domácí frontě. Brno: Blok, 1968.

GRULICH, Petr. Četnictvo v Hradci králové: Úvod do jeho struktury ve třicátých letech 20. století. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, č. 15, s. 135–162.

GRUNTORÁD, Jiří. Akce NORBERT. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1995, č. 2, s. 5−45.

GRUNTORÁD, Jiří. Státní bezpečnost proti Chartě 77 – Akce IZOLACE (krátká analýza a edice dokumentů). Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 173‒190.

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František. Málo známé zločiny SD ve východních Čechách. Praha: Naše vojsko, 2008.

GRYČOVÁ, Monika. Vývoj organizace trestního soudnictví v letech 1918–1989. Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

GRYM, Stanislav. „Jamesové Bondové“ ve službách Hlavní správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti aneb morálně politický stav jejich příslušníků. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 90‒99.

GUBIŠOVÁ, Juliana. Nastolenie komunistického režimu v poľnohospodárstve – kolektivizácia očami pamätnikov. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 61– 70.

GUELTON, Fréderic – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009

GULA, Marián. Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci. Securitas imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1994, č. 1, s. 6−17.

GULA, Marián – VALIŠ, Zdeněk. Vývoj typologie svazků v instrukcích pro jejich evidenci. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 117−150.

GULA, Marián. Sekcia evidencií. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 81‒83.

GULA, Marián. Archívne knihy vyšetřovacích spisov – spracovanie evidencie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 84‒93.

GULA, Marián. Niektoré pramene k perzekúciam biskupa Rudolfa Baláža Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 2, s. 40‒52.

GULA, Marián. Jozef Beberník – kariéra vyšetrovateľa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 2, s. 72‒84.

GUTH, Gabriel – MÜLLER, Otto. Dirigent zákulisí. Praha: Vydavatelství časopisu MNO, 1966.

H

HABERMANN, Tomáš. Souzen bude sionismus. Procesy se Šimonem Ornsteinem a spol. a s Mordachejem Orenem. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 42−57.

HABRNÁLOVÁ, Lenka. Akce Březen. Rekonstrukce plánů na vojenský převrat s důrazem na roli škpt. Karla Martínka. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 71‒98.

HAFNER, Josef, ed. Příručka vojenského trestního soudního řízení: pro potřeby čs. četnictva. Praha: Josef Šváb, 1922.

HAIS-TÝNECKÝ, Josef. Četnický generál Václav Řezáč a pražský převrat. Naše revoluce. Praha: Čs. obec legionářská, 1934, roč. 10, s. 64–65.

HÁJEK, Adam. Elitní složky Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě Treuschar, vzorné roje, ZZ-oddíly. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 13−68.

HÁJEK, Adam. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho činnost při spojeneckých náletech na Protektorát. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 129–139.

HÁJEK, Adam. Válečné a vojenské hroby na Olšanských hřbitovech. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 71–78.

HÁJKOVÁ, Alena. Některé úvahy o ilegální struktuře KSČ. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 2, 1966, s. 85–92.

HÁJKOVÁ, Alena. K některým problémům rekonstrukce stranické sítě. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 115–141.

HÁJKOVÁ, Alena. Rekonstrukce vedení krajů od přechodu KSČ do ilegality do zatčení 63. ÚV. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 2, 1969, s. 43–63.

HÁJKOVÁ, Alena. Strana v odboji. Z dějin ilegálního boje KSČ v letech 1938‒1942. Praha: Svoboda, 1975.

HÁJKOVÁ, Dagmar. Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války. Praha: Academia, 2014.

HALADOVÁ, Silvia. Pravé hrdinstvo. Náčrt príbehu politického väzňa Juraja Hurného. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 4, s. 60–71.

HALADOVÁ, Silvia. Násilná kolektivizácia v rokoch 1949–1953 na príklade mesta Trnava a obcí trnavského okresu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 3–26.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v službách ŠtB: Emil Balho – náčelník normalizačnej Štátnej bezpečnosti v Stredoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 73‒83.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v službách ŠtB: Pavol Korbeľ − náčelník Správy ŠtB v Stredoslovenskom kraji (1980‒1989). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 3, s. 62−71.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v ŠtB: Michal Kasan, náčelník ŠtB v Západoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 70−78.

HALČÍN, Daniel. Ján Sútor a Vyhlásenie náčelníkov ŠtB z augusta 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 73‒86.

HALČÍN, Daniel. Činnosť krajských a okresných útvarov pasov a víz na území Slovenska v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 4, s. 81‒91.

HALČÍN, Daniel. František Garay – Tri desaťročia v Štátnej bezpečnosti. Od ochrany socialistickej ekonomiky po rozviedku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 21–35.

HALČÍN, Daniel. Emil Zachar – náčelník krajského odboru pasov a víz v Stredoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 66–95.

HALÍŘOVÁ, Martina. Příčiny delikvence a proměny konstruktu delikventního dítěte od konce 19. století do první poloviny 20. století. Historická demografie. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 2019, roč. 43, č. 1, s. 125–137.

HALLA, Josef. Zneužití § 124 trestního zákona při perzekuci náboženských aktivit (tři slovenské případy na pozadí sdělení VONS). DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 165‒177.

HALLA, Josef. Do nové éry se star(ono)vými tvářemi aneb Poslední týdny kontrarozvědky. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 385‒399.

HAĽKO, Jozef. Československá rozviedka a Vatikán. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 13‒19.

HALMOVÁ, Lucia. Nacistické represálie v hornej Nitre. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 61–68.

HALMOVÁ, Lucia. Topoĺčany, „město zažidovčené“, na konci druhej svetovej vojny. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 93–104.

HANÁČKOVÁ, Lucie. XIV. správa Sboru národní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 217–247.

HANÁK, Vítězslav. Organizace rádiového spojení s paraskupinami zpravodajského odboru londýnského MNO v letech 1941‒1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 4, s. 116‒155.

HANÁK, Vítězslav. Rádiová stanice skupiny Silver – A Libuše a její radiotelegrafista Jiří Potůček. (Rozbor a kritický pohled na rádiový provoz vedený v lednu až červnu 1942 mezi vojenskou rádiovou ústřednou a stanicí Libuše s radiotelegrafistou Jiřím Potůčkem) I‒II. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5 (s. 213‒240), č. 6 (s. 213‒241).

HANÁK, Vítězslav. Operace Percentage. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 4, s. 828–846.

HANÁK, Vítězslav. Dokumenty a depeše z Benešova londýnského trezoru. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 1, s. 153–175.

HANÁK, Vítězslav. Muži a radiostanice tajné války. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2002.

HANÁK, Zdeněk. Předsedové senátů Mimořádného lidového soudu v Jihlavě (Třebíči) a jejich role v retribučním procesu (1945–1947). Diplomová práce. Praha: FF UK, 2019.

HANZLÍK, František. Formování důstojnického sboru československé armády v letech 1945−1948. Brno: [s.n.], 1991.

HANZLÍK, František. K problematice budování důstojnického sboru Československé armády v roce 1945. Přijímání důstojníků v roce 1945 – tzv. první očista. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 6, s. 76‒101.

HANZLÍK, František. K působení vojenského obranného zpravodajství v letech 1945−1948. Sborník Vojenské akademie. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1992, č. 1, s. 1−10.

HANZLÍK, František. K působení vojenského obranného zpravodajství v letech 1945−1948. Sborník Vojenské akademie. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1993, č. 4, s. 1−30.

HANZLÍK, František. Bezpečnostní složky v boji o uchopení politické moci v českých zemích v letech 1945−1948. Brno: 1996.

HANZLÍK, František. Únor 1948. Výsledek nerovného zápasu. Praha: Prewon, 1997.

HANZLÍK, František − POSPÍŠIL, Jaroslav − POSPÍŠIL, Jan. Sluha dvou pánů. Vizovice: Lípa, 1999.

HANZLÍK, František. Souvislosti vzniku Vojenského obranného zpravodajství a jeho podíl na formování bezpečnostních složek ministerstva vnitra v roce 1945. Sborník Vojenské akademie v Brně. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999, Řada C−D, č. 2, s. 129–140.

HANZLÍK, František − POSPÍŠIL, Jaroslav. Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci. Vizovice: Lípa, 2000.

HANZLÍK, František − RÁKOSNÍK, Zdeněk − KOZÍLEK, Rostislav. Historie a současnost. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2002.

HANZLÍK, František − BEJČEK, Eduard. Voják se srdcem bohéma − genmjr. Richard Tesařík. Vizovice: Lípa, 2002.

HANZLÍK, František. Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945−1950. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

HANZLÍK, František – KONEČNÝ, Karel, eds. Komunisté v odboji očima plk. gšt. Oskara Pejši. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 2, s. 94–102.

HANZLÍK, František. Podíl OBZ na perzekuci důstojnického sboru po únoru 1948. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 291–319.

HANZLÍK, František. Případ kpt. Adolf Püchler (svědectví agenta OBZ o nelegálním získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946−1947). Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

HANZLÍK, František − VONDRÁŠEK, Václav. Armáda v zápase o politickou moc v letech 1945−1948. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2006.

HANZLÍK, František, ed. Svaz československých důstojníků v exilu 1952−1958 (sborník dokumentů − díl I.). Brno: Univerzita obrany, 2007.

HANZLÍK, František. O „bílých místech“ v životě Bedřicha Reicina. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, roč. 15, č. 1, s. 22–61.

HANZLÍK, František, ed. Svaz československých důstojníků v exilu (sborník dokumentů − díl II.). Brno: Univerzita obrany, 2008.

HANZLÍK, František − KONEČNÝ, Karel. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Brno: Univerzita obrany, 2009.

HANZLÍK, František. Generál Heliodor Píka: tragický osud vlastence. Historie a vojenství. 2009, roč. 58, č. 2, s. 72–80.

HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. Reicin − fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011.

HANZLÍK, František. Proč byl odvolán gen. Ludvík Svoboda z funkce ministra národní obrany v dubnu 1950? TOMEK, Prokop – PEJČOCH, Ivo – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Od svobody k nesvobodě 1945−1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − OKP MO, 2011, s. 148−161.

HANZLÍK, František. Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945−1955. Praha: Powerprint, 2015.

HANZLÍK, František. Obranné zpravodajství v armádě. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, díl IV., N−O, s. 643−649.

HANZLÍK, František. Utajená vazba Hrdiny SSSR. Osudy Richarda Tesaříka v období perzekucí v armádě v letech 1948–1954. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 136−175.

HANZLÍK, František. Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu. Praha: Academia, 2021.

HARMESKÝ, Jan. Reflexe šonovské „Bartolomějské noci“ z 24. srpna 1945. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 133–140.

HASIL, Jan – HUBENÝ, David. Jeden dramatický den Protektorátu – uniformovaná policie ve Velké Praze 27. května 1942 a dnech následujících. HASIL, Jiří – HRDLIČKA, Milan, eds. Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. JANA KUKLÍKA. Praha: Karolinum, 2011, s. 101–111.

HAUNER, Milan. Edvard Beneš v Chicagu 1939 a počátky druhého odboje. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 31–56.

HAVEL, Jan. Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty. Ve stínu úvah a světle dokumentů. Vizovice: Lípa – A. J. Rychlík, 1998.

HAVELKA, Martin. Organizace a vývoj vojenské justice v ČSR. Rigorózní práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009.

HAVLÍČEK, Adam. Veksláci v pozdně socialistickém Československu – otázky a perspektivy bádání. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 441–449.

HAVLÍČEK, Ladislav. Ladislav Havlíček vzpomíná. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 287–295.

HAVLÍČEK, Ladislav. Ladislav Havlíček v emigraci. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 245–264.

HAVLÍČEK, Ladislav. Na památku 60. výročí odchodu Ladislava Havlíčka z vlasti. Část druhá. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 398–430.

HAVLÍČKOVÁ, Petra. Jihlava pod vlivem nacistů. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 144–155.

HAVLÍK, Adam. Docílit úplného rozložení… 3. oddělení 1. odboru X. správy SNB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 4, s. 65−74.

HAVLÍK, Adam. „Žádám o vyslovení absolutního zákazu.“ Odbor zahraničního tisku jako součást informační politiky ministerstva vnitra. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 146‒172.

HAVLÍK, Ondřej. Vojenský újezd Milovice a Mladá a invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

HEJL, Josef. Poutací řetízky ozbrojených sborů. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 282–303.

HEJL, Vilém – KAPLAN, Karel. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990.

HELEŠICOVÁ, Věra a kol. Zemský úřad Praha. Policejní a bezpečnostní záležitosti 1911–1948. Dílčí inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1966.

HELEŠICOVÁ, Věra – MACHATKOVÁ, Raisa. Místní velitelství protiletecké ochrany v Praze (Oertliche Luftschutzleitung Prag), (1935) 1939–1949. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1972.

HELEŠICOVÁ, Věra a kol. Zemské finanční ředitelství v Praze, (1901) 1918–1952 (1954). Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1977.

HELEŠICOVÁ Věra a kol. Zemské finanční ředitelství v Praze – pensijní spisy státních zaměstnanců 1910–1952. Inventární soupis. Praha: Státní ústřední archiv, 1980.

HEMZA, Tomáš. Ve jménu boje proti „diktátorům“, „spiklencům“ a „zrádcům“. Čistka v Krajských výborech KSČ v Ostravě a Českých Budějovicích v roce 1951. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, roč. 24, č. 1‑2, s. 127–163.

HERAJT, Tomáš. Policejní ředitelství v Plzni v letech 1918–1945. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 122–165.

HERAJT, Tomáš. Oblastní velitelství Sboru národní bezpečnosti v Plzni a únor 1948 ve světle dokumentů SOA v Plzni. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 16–37.

HERAJT, Tomáš. Historie policie v letech 1918–1945. Policejní ředitelství v Plzni. Mladá Boleslav: Československá obec legionářská − Jednota Mladá Boleslav, 2010.

HERAJT, Tomáš. Velitelé četnického oddělení v Plzni v letech 1918–1938. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 114–120.

HERAJT, Tomáš. Případy dokonaných sebevražd příslušníků četnictva v působnosti Zemského četnického velitelství Čechy v letech 1918–1928. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 26–55.

HERAJT, Tomáš. Ve službách spravedlnosti – popravčí Mimořádného lidového soud v Plzni Bohumil Karas. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 188–197.

HERAJT, Tomáš. Když zradí Pravda. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 55–73.

HERAJT, Tomáš. Exponovaný četnický štábní důstojník v Plzni v letech 1921–1929. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 4–10.

HERAJT, Tomáš. Retribuční soudní proces s policejním obvodním inspektorem Aloisem Sedláčkem, aneb poválečná situace policistů Policejního ředitelství v Plzni přidělených v letech 1939–1945 službou k úřadovně gestapa v Plzni. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 510–526.

HERAJT, Tomáš. Transport smrti ve Stodě v dubnu 1945 a poválečné vyšetřování události bezpečnostními složkami ČSR. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 72–89.

HERZÁN, Martin. Jihlava ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Jihlavě 1945–1990. [s. l.]: Jiří Vybíhal, 2011.

HERZÁN, Martin. Třebíč ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Třebíči 1945–1990. [s. l.]: Martin Herzán, 2012.

HERZÁN, Martin. Třešť ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Třešti 1945–1990. [s. l.]: Martin Herzán, 2013.

HEUMOS, Peter. Poválečná očista a komunistické bezpráví. Nad článkem Jakuba Šloufa. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, č. 4, s. 624‒627.

HIBLER, Jan. Protistátní organizace T. G. Masaryk. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 99‒132.

Historie učitelka života. Stručný náhled do české policejní historie a pozvání do policejního muzea v bývalém klášteře na Karlově. Praha: Muzeum policie ČR, 2019.

HLADÍK, Ondřej. Justiční statky – pozapomenutá kapitola českého vězeňství. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 83–90.

HLADÍK, Ondřej. Hospodářská pomoc UNRRA na příkladu budování justičních statků. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 223–244.

HLADÍK, Ondřej. Justiční statek Chvalovice – vězeňská správa v zemědělství. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2011, s. 133–150.

HLADÍK, Ondřej. Čeněk Petelík ‒ dozorce věznů a jeho cesta na popraviště. Historická penologie: časopis Institutu vzdělávání ‒ Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, č. 2, (2011), s. 1‒51.

HLADÍK, Ondřej ‒ STEINOVÁ, Šárka. Justiční statky: vězni a zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012.

HLADÍK, Ondřej. Poúnorové perzekuce příslušníků SVS. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 69–76.

HLADÍK, Ondřej. Československé vězeňství a penologický výzkum v 70. letech 20. století. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 199–206.

HLADÍK, Ondřej. Přehled pramenů k dějinám vězeňství po roce 1850 − I. Státní okresní archivy v Čechách. Historická penologie, příloha. Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2013, s. 4‒174.

HLADÍK, Ondřej. Přehled pramenů k dějinám vězeňství po roce 1850 − II. Státní okresní archivy na Moravě a ve Slezsku. Historická penologie, příloha. Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2014, s. 3‒123.

HLADÍK, Ondřej. Vznik VŠ SNB a katedra penologie v 80. letech 20. století. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, 2014, č. 1, s. 44‒64.

HLADÍK, Ondřej. Rok 1953 jako vrchol sovětizace vězeňství. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, 2014, č. 1, s. 52‒63.

Hlas revoluce. Týdeník Československé obce legionářské. Praha: Československá obec legionářská, 1945−1948, roč. 1−4.

Hlas revoluce. Týdeník Českého svazu bojovníků za svobodu. Praha: Svaz bojovníků za svobodu, Magnet, Naše vojsko, Magnet-Press, 1948−1990, roč. 1−44.

HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970). Praha: Karolinum, 2020.

HLAVINKA, Ján. Židovská komunita pod kontrolou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 20‒32.

HLAVOVÁ, Viera. Kulak triedny nepriateľ. „Dedinský boháč“ v kontexte kolektivizácie na Slovensku (1949‒1960). Bratislava: Veda, 2010.

HNÁTEK, Ondřej. Za štstrážm. Jaromírem Hnátkem aneb od listopadu 2006 do května 2007. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 290–295.

HNÁTEK, Ondřej. Policejní revoluční organizace – Blaník. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 404–410.

HNÁTEK, Ondřej. Poslední cesta štábního strážmistra Jaromíra Hnátka. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 203–218.

HNÁTEK, Ondřej. Policejní odbojová skupina Blaník. Osudy některých členů. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 74– 96.

HNÁTEK, Ondřej. Příběh jedné desky aneb za štábním strážmistrem Jaromírem Hnátkem. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra 2019, s. 87–88.

HNÁTEK, Ondřej. Policejní odbojová skupina Blaník. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 29–81.

HOENSCH, Jörg. Revize a expanze. Úvahy o cílech, metodách a plánech Hitlerovy československé politiky. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 49–82.

HOFFMAN, Josef. Policejní hodina v živnostech hostinských a výčepních. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1926, roč. VIII., č. 10, s. 413–420.

HOFMAN, Petr. Deník Vojtěcha Borise Luži. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 131–152.

HOJDAR, Jaroslav – KATZ, Ilsa. Otto Katz – André Simone, popravený 3. prosince 1952 v procesu „s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“, očima své manželky Ilsy. Praha: Grada Publishing, 2017.

HOLLER, Josef. … a odsuzuje se k trestu smrti provazem (proces s gen. Heliodorem Píkou). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 17, s. 10–12.

HOLUB, Jan. Nástin k tématu používání obrněných vozidel k policejním účelům v ČSR a ČSSR. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 81–92.

HOLUB, Jan. Jan Klenner – téměř zapomenutý hrdina z roku 1938. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 357–365.

HOLUB, Jan. Kapitoly z dějin prokazování totožnosti. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 322–366.

HOLUB, Ondřej. Emanuel Famíra – muž, který netoužil po Jaru. Portrét ortodoxního komunisty. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2020, č. 2, s. 279–324.

HOLUB, Ota. Boje Československé armády a jednotek Stráže obrany státu na Podkarpatské Rusi (Karpatské Ukrajině) v březnu 1939. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1969, roč. 7, č. 5, s. 5–74.

HOLUB, Ota. Ztráty československých ozbrojených sil v roce 1938‒1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 4‒5, s. 630‒645.

HOLUB, Ota − KROUPA, Vlastislav. Bojové tradice SNB − trvalý zdroj zkušeností a poučení pro mladou generaci. Praha: Ideologické oddělení ÚV SSM, 1982.

HOLUB, Ota. Věc: Loupežník Nikola Šuhaj. Praha: Československý spisovatel, 1983.

HOLUB, Ota. Opatření k obraně a ochraně čs. státní hranice ve 20. a 30. letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1986, roč. 35, č. 2, s. 92–104.

HOLUB, Ota. Stůj! Finanční stráž! Praha: Naše vojsko, 1987.

HOLUB, Ota. Vojenská a bezpečnostní opatření proti nebezpečí vzpoury SdP v pohraničí v létě 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 4, s. 117–132.

HOLUB, Ota. Organizace a příprava Stráže obrany státu k bojové činnosti při zajištění státní hranice ČSR v letech 1936−1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 3, s. 18−39.

HOLUB, Ota. Trutnovští hraničáři 1920–1938. Příspěvek k dějinám československé armády, Krkonoše – Podkrkonoší. Trutnov: Muzeum: Podkrkonoší, 1995.

HOMOLA, Zdeněk. Skupina BOZ 38. Případ třetího odboje na jižní Moravě? ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 133‒166.

HOMOLA, Zdeněk – KOKEŠ, Luboš a kol. Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Katalog ze stejnojmenné výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

HONS, Antonín. Unifikace hnaneckých předpisů. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1922, roč. IV., č. 4 (s. 89–92), č. 7 (s. 211–213).

HORA, Ota. Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1978.

HORA, Ota. Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa. Praha: Melantrich, 1991, 2 sv.

HORALÍKOVÁ, Klára. Počátky spolupráce bezpečnostních aparátů NDR  a ČSR. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 210‒235.

HORÁK, Pavel. Počátky jednotných zemědělských družstev na Novobydžovsku (1949–1959). HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 147–158.

HORÁK, Pavel – PREČAN, Vilém, ed. Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949–1950. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Nakladatelství Lidové noviny 2018.

HORNOVÁ, Hana. K fašistickému pokusu o puč v Židenicích 22. ledna 1933. Revue dějin socialismu. Praha: Ústav dějin KSČ, 1970, roč. 10, č. 1, s. 85–102.

HOŠEK, Eduard. Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA v období 1969‒1973. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 473−506.

HOŠEK, Eduard. Vojenské výzvědné zpravodajství v první polovině 50. let 20. století. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 327–358.

HOŠŤÁLEK, Josef. Organisace sborů Stráže bezpečnosti, všeobecná ustanovení o služebním poměru, povinnosti, práva, zvláště pak platová úprava. Praha: Odborové sdružení Státní stráže bezpečnosti, 1929.

HRABÁLEK, Jaroslav. Archiv Velitelství vojenské zpravodajské služby. Praha, 1952.

HRADECKÝ, Tomáš. „V nejpokojnějším kraji není pro lemply a mizery místo!“. K problematice vytyčení kádrové a personální politiky Krajského národního výboru v Ústí nad Labem. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 97–108.

HRADECKÝ, Tomáš. Hodnocení činnosti krajského tajemníka KSČ Mikuláše Landy pohledem regionálních politických složek z doby před procesem. HRADECKÝ, Tomáš

  • HORÁK, Pavel, České, slovenské a československé dějiny 20. století. Hradec Králové
  • Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové – Oftis, 2013, č. 8, 343–354.

HRADILEK, Adam. „Kdo tam byl, nikdy nezapomene“. Po stopách československých vězňů Gulagu v Republice Komi. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 3‒13.

HRADILEK, Adam. Anabáze Petra Artona. Příběh uprchlíka z Teplic, letce RAF, obchodníka a agenta komunistické rozvědky v Británii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Post Bellum, 2021.

HRADILEK, Adam. Partyzán Mišo a zapomenutá vražda. Pátrání po osudu jednoho z posledních žijících Čechoslováků, kteří prošli sovětskými tábory, odhalilo nepotrestaný zločin. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 4, s. 124–132.

HRACHOVÁ, Ivana. Církevně motivované procesy projednávané před Krajským soudem v Ústí nad Labem v letech 1953–1960. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 73–82.

HRACHOVÁ, Ivana. Změna církevní politiky státu a postavení katolické církve. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 319–328.

HRACHOVÁ, Ivana. Internace biskupa Štěpána Trochty. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 91–100.

HRBEK, Antonín. Podkarpatská Rus: stoleté výročí vzniku. Olomouc: Poznání, 2018.

HRENYOVÁ, Beáta. Návrat pod dohled Bezpečnosti. Úvod do problematiky reemigrace v letech 1968–1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 211–228.

HROMÁDKO, Otakar. Jak se kalila voda. Výbor z kriminálních příběhů a úvah. Praha: Epocha, 2017.

HROMJÁK, Ľuboslav. Biografický profil Michala Krajňáka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 102–104.

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914–1939). Bratislava: MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996.

HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds. Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat. Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4.–5. mája 1999. Bratislava: Vojenský historický ústav, 1999.

HRUBECKÝ, Jan. Homolův puč – jediný pokus o československou vojenskou diktaturu? KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 173–187.

HRUBOŇ, Anton. Hlinkova garda na spoločensko-politickej scéne Slovenska v roku 1941. SYRNÝ, Marek a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 105–116.

HRUŠKA, Emil. Sudetoněmecký dobrovolnický sbor (Freikorps) v roce 1938. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 85–89.

HRUŠKA, Emil. K. H. Frank jako vyšší velitel SS a policie v Protektorátu Čechy a Morava. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 97–100.

HRUŠKA, Emil. Boj o pohraničí. Sudetoněmecký Freikorps v roce 1938. Praha: Epocha, 2018.

HUBENÁK, Ladislav. Politika nemeckej ochrannej zóny na Slovensku roku 1939. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1967, roč. XVII., č. 2, s. 318–409.

HUBENÝ, David. Cyklistický prapor 1 v letech 1933–1939. Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Sv. č. 4 edice Historie Slánska ve XX. století. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2009, s. 120–145.

HUBENÝ, David. Protektorátní četnictvo ve slánském okrese za druhé světové války. Slaný a Slánsko v letech 1939–1945. Slaný, 2011, sv. č. 5 edice Historie Slánska ve XX. století, s. 144–150.

HUBENÝ, David. Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty (1917) 1919–1955. Dílčí inventář. Praha: Národní archiv, 2013.

HUBENÝ, David. Národnostní otázka v rychlých divizích československé armády v roce 1938. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: Key Publishing – Brno: European Society for History of Law, 2013, s. 77–86.

HUBENÝ, David. K národnostní otázce v česko-slovenské armádě v letech 1938–1939. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: Key Publishing, 2013, s. 92–101.

HUBENÝ, David. Spolupráce Policejního ředitelství v Praze a Rudé armády na zajištění bezpečnosti ve Velké Praze a potlačení marodérství. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 159–174.

HUBENÝ, David. Odbojová činnost a odsouzení plukovníka Františka Konopáska. Rakovnický historický sborník. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2013 roč. X., s. 163–196.

HUBENÝ, David. „Boj proti zbytečným souložím.“ Střípky z dějin boje proti prostituci a obchodu s bílým masem na území Československa a zejména v působnosti Policejního ředitelství v Praze ve 20. až 40. letech 20. století. SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír a kol.: Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 176–184.

HUBENÝ, David. Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války. Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 94–105.

HUBENÝ, David. Armáda a Slaný. Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století. Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 53–93.

HUBENÝ, David. Zavedení revírní organizace u Policejního ředitelství v Praze za druhé světové války. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 13–30.

HUBENÝ, David. Odbojová činnost Karla Prášila a budování Obrany národa na Slánsku. Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2015, s. 114–158.

HUBENÝ, David. Poznámky k československé armádě na Podkarpatské Rusi. Аркасівські читіння: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи. Матеріали V міжнародної науково-практічної конференції. Міколаїв 17–18 квітня 2015 р. Міколаїв 2015, c. 43–44.

HUBENÝ, David. Zajištění bezpečnosti v poválečné Praze v letech 1918–1920. Documenta Pragensia. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2016, roč. XXXV. s. 77–94.

HUBENÝ, David. Stíhání velitele praporu SOS Falknov/Rakovník Františka Helwina nacistickou justicí. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2016, č. 2, roč. 24, s. 70–87.

HUBENÝ, David. Všechny postihuje čas a nepředvídaná událost – Miroslav Haken. Válka v nás, my ve válce. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2016, s. 124–141.

HUBENÝ, David. Personální záležitosti z počátků československé správy Podkarpatské Rusi –  obsazování  četnických  postů.   Аркасівські  читання:  історико-археологічні та етнологічні дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства. МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. Миколаїв 15–16 квітня 2016: Миколаїв, 2016, c. 54–57.

HUBENÝ, David: Průmyslové dělnictvo v letech 1938–1941 ve světle materiálů Policejního ředitelství v Praze. Zpravodaj grantového projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948. Sborník příspěvků z kolokvia Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938–1948. Praha – Opava: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. – Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016, s. 62–77.

HUBENÝ, David. Vichr z krajin loupeživých (Řádění gestapa v obci v roce 1944). HUBENÝ, David – VORÁČEK, Emil a kol. Libkovice pod Řípem v běhu času. Hostivice, 2017, s. 219– 256.

HUBENÝ, David. Josef Bulíř, Matěj Dlouhý a Alois Stoček ve slánském odboji a revoluci. Slaňáci ve světě. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2017, s. 190–205.

HUBENÝ, David. Polní četnictvo na Podkarpatské Rusi v letech 1919–1920. BÍLEK, Petr A. – JIROUŠEK, Bohumil – NOVOTNÝ, Lukáš, eds. Československo 1918–1938/2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 154–169.

HUBENÝ, David. K vojensko-bezpečnostním otázkám meziválečné Podkarpatské Rusi. Prešov. ŠVORC, Peter – LIPINSKÝ, Ján, eds. Rusíni a Československo (1918–1938). Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15. 11. 2018 na Filozofickej fakule Prešovskej univerzity v Prešove. Bratislava: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 39–48.

HUBENÝ,  David.  Řízení  před  vojenskými  soudy  (1918–1939).  SCHELLE,  Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XI. Plzeň – Ostrava, 2018, s. 537–544.

HUBENÝ, David. Příslušníci Cyklistického praporu 1 před československými meziválečnými vojenskými soudy. Všude žijí lidé. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2018, s. 107–148.

HUBENÝ, David – KOUŘIMSKÝ, Jan. Provincie Deutschböhmen pohledem centrálních československých úřadů. JAKUBEC, Pavel – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Vznik Československa. Provincie Deutschböhmen. Litoměřice – Liberec – Praha: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Technická univerzita v Liberci – Scriptorium, 2019, s. 41–56.

HUBENÝ, David – KOUŘIMSKÝ, Jan. Poznámky k vojenské eliminaci provincie Deutschböhmen. JAKUBEC, Pavel – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Vznik Československa. Provincie Deutschböhmen. Litoměřice – Liberec – Praha: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Technická univerzita v Liberci – Scriptorium, 2019, s. 57–68.

HUBENÝ, David – KRUGLOVÁ, Naděžda. Pohled československých vnitřních bezpečnostních složek na ruskou emigraci v meziválečném období. Historica Olomucensia 56, 2019, s. 185–198.

HUBENÝ, David. Střelba mezi slánskými cyklisty v Gossengrünu. Život a smrt v kraji pod Slánskou horou. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2019, s. 89–100.

HUBENÝ, David. Moudrý uviděl neštěstí a šel se skrýt – odbojová činnost Floriána Ostrčila. Život a smrt v kraji pod Slánskou horou. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2019, s. 101–129.

HUBENÝ, David. Úřad vládního delegáta. SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XIX. Plzeň, 2020, s. 338–342.

HUBENÝ, David. Velitelství osvobozeného území. SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XX. Plzeň – Ostrava 2020, s. 319–325.

HUBENÝ, David. Pětasedmdesátnická posádka ve Slaném v roce 1919. BARTONÍČEK, Pavel ed. Neznámé kapitoly historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2020, s. 9–20.

HUBENÝ, David – KRUGLOVÁ, Naděžda. Bezpečnost v osvobozené Praze: Případy spojené s Rudou armádou v oblasti bývalého Okresního policejního komisariátu III. – Dolní Nové město. БОРИСЁНКО, Ю.А. – ПОЛУНОВ, А.Ю. – ШЕВЧЕНКО, К. В. (ред.): ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1939–1945 гг. И НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Минск 2020, c. 169–186.

HUBENÝ, David. Okupační vězeňské spisy OVS (1902) 1939–1955. Dílčí inventář. Národní archiv, Praha 2020.

ГУБЕНЫ, Давид – КРУГЛОВА, Надежда. Присоединение Подкарпатской Руси к Чехословакии. СЕРАПИОНОВА, Е. П. (ред.): ЧЕХОСЛОВАКИЯ И СОВЕТСКАЯ РОССИЯ НА ОБЛОМКАХ ИМПЕРИЙ. Москва 2020, c. 86–95. ISBN 978-5-7576-0442-8; 978-5-89180-126-4.

HUBENÝ, David. Prověřování nestrannosti justice na Podkarpatské Rusi košickým vrchním soudem. VÖRÖS, László a kol. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. Bratislava 2020, s. 293–313.

HUBENÝ, David. Počátky československé státní policie v Užhorodě v letech 1919–1922. Podkarpatská Rus. Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, č. 4, 2020, s. 10–11; č. 1, 2021, s. 11–12; č. 2, 2021, s. 12 a č. 3, 2021, s. 10.

ГУБЕНЫ, Д. – КРУГЛОВА, Н. Случаи, связанные с Красной армией в Праге 1945 года (по материалам архивов Окружного комиссариата полиции III – Долни Нове Мнесто), https://istorex.ru/New_page_125, [8. XI. 2021].

HUBENÝ, David. Viktor Géza Barany. Problémy podkarpatoruského úředníka v republice a exilu. Dejiny, č. 1, 2021, s. 110–129. [DEJINY 1/2021 (unipo.sk)].

HUBENÝ, David. Počátky podkarpatoruského oddělení u košické soudní tabule. АРКАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ: ІСТОРИЧНІ ТА КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВИКЛИКИ ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  МАТЕРІАЛИ  ХІ  МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21-23 травня 2021 р. Миколаїв 2021, c. 59–62.

HUBENÝ, David. Státní správa a živelní pohromy na Podkarpatské Rusi. Nástin problematiky. Dejiny, č. 2, 2021, s. 10–42. (02_2_2021.pdf (unipo.sk))

HUBENÝ, David. Počátky československé státní policie v Užhorodě v letech 1919–1922. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2022, č. 1, roč. 30, s. 591–606.

HUDÁČEK, Milan. Rudolf Šesták a jeho informácie k osobe Vendelína Javorku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 3, s. 57–66.

HULÍK, Milan. Právní pohled na násilný odpor vůči komunistickému režimu v 50. letech. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 69–76.

HURNÝ, Juraj. Život v tieni Štátnej bezpečnosti. Operný spevák a jeho rodičia 40 rokov v hľadáčiku komunistickej tajnej policie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 90–107.

HUS, Miroslav. Stejnokroje policie, SNB a jiných bezpečnostních a pořádkových sborů ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 432–437.

HUS, Miroslav. Hodnostní označení a uniformy rakousko-uherské, československé a české celní správy 1918–2008. Část I (1918–1952). Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 374–389.

HUS, Miroslav. 100 let od zániku. Stručný přehled ruských bezpečnostních složek ke konci carského impéria. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 63–82.

HUS, Miroslav. Hodnostní označení bezpečnostních sborů Slovenské republiky 1939–1945. Část I. Četnictvo, finanční stráž, OSOŽ a Hlinkova garda. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 342–360.

HUSÁK, Gustáv. Spomienky na Clementisa. Kultúrny život: orgán Zväzu slovenských spisovateľov. Bratislava: Pravda, 1967, roč. 22, č. 31–36, 38.

HUTTMANOVÁ, Michaela. Výmena politických elit v kontexte normalizačného procesu. Pôsobenie  stranických  mocenských  mechanizmov  v počiatkoch  normalizácie vo východoslovenskom kraji. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 137–146.

HYNDRÁK, Václav. Vyvrcholení boje na obranu republiky v roce 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1961, roč. 10, č. 1, s. 78‒110.

HYNDRÁK, Václav. K otázce vojenské hodnoty čs. armády v druhé polovině třicátých let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 1, s. 63‒103.

CH

CHALOUPKOVÁ, Mária. Svaz protifašistických bojovníků.  Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2018, roč. 26, č. 2, s. 61–82.

CHALUPOVÁ, Markéta. Nebojovali švestkovými knedlíky. Odbojová skupina bratří Mašínů v zrcadle dobového tisku. Brno: Computer Press, 2011.

CHARAMZA, Jaromír. Josef Hendrych. Zapomenutá svědectví. Pardubice: Krajský úřad Pardubického kraje, 2017.

CHARAMZA, Jaromír. Zwieger, Sedláčková, Famfulík. Zapomenutá svědectví. Pardubice: Krajský úřad Pardubického kraje, 2020.

CHOLÍNSKÝ, Jan. Lev Prchala – armádní generál nebo vojín? Poznámky k činnosti předsedy Českého národního výboru v Londýně v letech 1948–1963. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 3–16.

CHORVÁT, Peter. Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Zohor: Virvar, 2011.

CHREŇOVÁ, Júlia. Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939–1945 (Prehľad). Bratislava: Archívna správa Ministerstva vnútra SSR, 1977.

CHROBÁKOVÁ, Lucie. Retribuční soudnictví 1948 – počátek třídní justice? Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 111–133.

CHURAŇ, Milan a kol. Encyklopedie špionáže. Ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti. Praha: Libri, 2000.

CHYTKA, Stanislav, V., ed. Ružomberská vzbura 1939. Zborník vystúpení zo seminára 11. júna 1999. Ružomberok, Okresný výbor 2000.

I

INDRA, Bořivoj – HRADECKÁ, Vladimíra. Neznámý pramen ke Květnovému povstání českého lidu. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1985, roč. XXXV., č. 2, s. 357–397.

IVANOV, Miroslav. Nejen černé uniformy. Monology o atentátu na Reinharda Heydricha. 2., rozš. vyd. Praha: Naše vojsko, 1964.

IVANOV, Miroslav. Černý dostal mat. Zpráva o čtyřech případech z historie protišpionážního oddělení generálního štábu. Praha: Naše vojsko, 1967.

IVANOV, Miroslav. Akce Tetřev. Svědectví o partyzánské skupině. Praha: Československý spisovatel, 1974.

IVANOV, Miroslav. A hořel snad i kámen. Praha: Svoboda, 1975.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. Praha: Panorama, 1979.

IVANOV, Miroslav. A hořel snad i kámen. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama,1982.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. 5. vyd., v Panoramě 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1987.

IVANOV, Miroslav. Memorandum 1‒5. Kmen: literatura – teorie – kritika (příloha týdeníku Tvorba: list pro kritiku a umění). Praha: Rudé právo, 1987, č. 26‒30 (s. 12).1 IVANOV, Miroslav. Justiční vražda, aneb, Smrt Milady Horákové. Praha: Betty, 1991. IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. Opava: Optys, 1996.

J

JABLONICKÝ, Jozef. Nekomunistický odboj na Slovensku v rokoch 1939–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 3, 1967, s. 5–58.

JABLONICKÝ, Jozef. Z ilegality do povstania (Kapitoly z občianskeho odboja). Banská Bystrice: Muzeum SNP, 1969, 2009.

JABLONICKÝ, Jozef. Podoby násilia. Bratislava: Kalligram, 2000.

JABLONICKÝ, Jozef. Samizdat o odboji. Štúdie a články. 2 sv. Bratislava: Kalligram, 2004– 2006.

JABLONICKÝ, Jozef. Samizdat o disente. 3, Záznamy a písomnosti. Bratislava: Kalligram, 2007.

JABLONICKÝ, Jozef. Fragment o histórii. Výber z diela 1989−2009. Bratislava: Kalligram, 2009.

JAKL, Tomáš. Povstalci, gardisté, vojáci a příslušníci SNB – vývoj ozbrojených složek ČSR v roce 1945. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 50–69.

JAKL, Tomáš. Policisté padlí v pražském povstání – další krok k soupisu. Almanach příspěvků 149. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 125–149.

JAKL, Tomáš. Organizace jednotek místního velitelství Luftschutzpolizei Prag. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 46–51.

JAKL, Tomáš. Příslušníci Luftschutzpolizei padlí v Pražském povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 70–76.

JAKL,  Tomáš.  Prameny  k dějinám  pražské  Luftschutzpolizei.  Almanach  příspěvků 105. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 101–105.

JAKL, Tomáš. Mohamed „Harry“ Haireddin. Černoch ve víru národní revoluce. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 110–119.

JAKL, Tomáš. Válečný prožitek MUDr. Miroslavy Klímové-Fügnerové. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 94–115.

JAKL, Tomáš. Obrněné vlaky v pražském povstání 1–3. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2 (s. 86–103), č. 3 (s. 82–121), č. 4 (s. 48–73).

JAKUBČIN, Pavol. Využívanie tajných spolupraocvníkov z radov rímskokatolických kňazov Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 15‒39.

JAKUBČIN, Pavol. Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948–1968. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012.

JAKUBČIN, Pavol. Aktivity Štátnej bezpečnosti na Slovensku v súvislosti s půťami na Velehrade v roku 1985. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 50‒59.

JAKUBČIN, Pavol. Slávenie sviatkov jari a organizovanie tzv. odpútavacích akcií. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 54‒61.

JAKUBČIN, Pavol. Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019.

JANÁK, Dušan. Organizace a řízení československého vězeňství v letech 1945‒1955. Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945‒1955: sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25. 10. 2000 v Praze. Praha: Vězeňská služba České republiky, 2001.

JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství 1945−1955. Historické souvislosti, právní základy a politické aspekty. Opava: Slezské zemské muzeum, 2002.

JANAS, Karol. Rozklad Československa roku 1939 a jeho dopad na česko-slovenské pohraničie. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7.– 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 92–99.

JANDEČKOVÁ, Václava. Ota Tulačka a tajné akce zaměstnanců amerického velvyslanectví v Praze 1948‒1949. Protikomunistická činnost v souvislosti s akcemi StB „Kámen“, „Praha – Žatec“ a „Hansa“. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 36‒77.

JANDEČKOVÁ, Václava. Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2013.

JANDEČKOVÁ, Václava. Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2014.

JANDEČKOVÁ, Václava. Operativní akce StB s využitím metody „Kámen“ na hranicích u Mariánských Lázní. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 25, s. 238‒293.

JANEČEK, Jiří. Gentlemani (ne)čtou cizí dopisy. Brno: Books, 1998.

JANEČEK, Jiří. Válka šifer. Výhry a prohry československé vojenské rozvědky, 1939–1945. Olomouc: Votobia, 2001.

JANEČEK, Václav – KALČÍK, Rudolf. V ruce samopal. Kronika pohraničního útvaru SNB 1945‒1949. Praha: Naše vojsko, 1972.

JANEČKOVÁ, Eva. Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.

JANÍK, Pavol. Generál Alojz Lorenc. Dešifrovaný svět. Banská Bystrica: Forza, 2000.

JANÍK, Vlastislav. Příběh rodiny Královy. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 328–345.

JANÍK, Vlastislav. Příběh rodiny Bejblovy. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 346–353.

JANÍK, Vlastislav. Operace Spelter: Lenka – Jih. Třebíč: Akcent, 2014.

JANKA, Otto. Vilém Stanovský (1896–1972). Voják, pilot, politický vězeň a člověk. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 124–140.

JANOŠÍK, Rostislav. Mašínové a spol. Hrdinové protikomunistického odboje. Svobodné noviny, č. 4 (2003) až 3 (2004).

JANOUŠEK, Petr. Od Gorbačova ke „Gorbymu“. Správa zahraničních vztahů Generálního štábu ČSLA/ČSA v letech 1989–1992. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2, s. 50–69.

JANOVSKÝ, Emil. Jak Národní výbor převzal policejní ředitelství. Naše revoluce: čtvrtletní historický sborník. Praha: Čs. obec legionářská, 1935, roč. 11, s. 236–237.

JANSKÝ, Rudolf. Tady bezpečnost. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1969.

JARKOVSKÁ, Lucie. Ve službách ministerstva vnitra. JUDr. Jan Chudoba (1898−1983). Hradec Králové: Ústav historických věd PdF UHK, 2003.

JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945−1948 na Královéhradecku. Praha: Prostor, 2008.

JAŠEK, Peter. Generál Jozef Turanec. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 4‒22.

JAŠEK, Peter – SIVOŠ, Jerguš. Sledovanie vnútorného nepriateľa. Správa o činnosti 2. odboru Správy kontrarozviedky v Bratislave v roku 1984. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 52‒71.

JAŠEK, Peter. Štátna bezpečnosť a nelegálne štruktúry na Slovensku v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 4‒14.

JAŠEK, Peter. Mozaika dokumentov o aktivitách Štátnej bezpečnosti v období prestavby koncom 80. rokov 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 2, s. 55‒68.

JAŠEK, Peter. Štátna bezpečnosť v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Rekonštrukcia na príkladě činnosti Oddelenia (Odboru) ŠtB Okresnej správy ZNB Levice. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 3, s. 22‒43.

JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017.

JAŠEK, Peter. Dokumenty o ohlase obyvatelstva na haváriu atómovej elektrárne v Černobyle na príklade Správ ŠtB v trnavskom okrese. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 63‒72.

JAŠEK, Peter – SIVOŠ, Jerguš. Signatár Charty 77 Tomáš Petřivý v dokumentoch bezpečnostných zložiek (1978‒1986). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 47‒58.

JAŠEK, Peter – PYTLÍK, Pavol. Prípad Petra Legnera – obete invázie vojsk Varšavskej zmlúvy v auguste 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 27–38.

JAŠEK, Peter – PYTLÍK, Pavol. „Ak sa vaši a naši predstavitelia dohodnú, pôjdeme domov“ Správa o obsadení bratislavského letiska v auguste 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 57‒60.

JAŠEK, Peter. Dôsledný normalizátor. Kariéra Jána Pješčaka v službách KSČ. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 75–83.

JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001.

JEDLÁNEK, František. Sbírka služebních předpisů, pomůcek a publikací československé branné moci, československé armády, Československé lidové armády a Armády České republiky v období 1945–1993. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č.1, s.127–144.

JEDLIČKA, Miloslav. Otýlie Vranská – mýtus a skutečnost. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 164–178.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Mnichov a 15. březen 1939 ve vzpomínkách pamětníků. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 245–254.

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Percentage. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 2, 1969, s. 64–107.

JELÍNEK, Zdeněk. Partyzánské organizátorské desanty v českých zemích v letech 1944−1945. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 1984.

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. Včetně obsáhlé dokumentární přílohy. Kolín: Český svaz protifašistických bojovníků, 1984.

JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za nár. svobodu v letech 1939‒1945, díl 1. Kolín: OV ČSPB, 1986.

JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za nár. svobodu v letech 1939‒1945, díl 2. Kolín: OV ČSPB, 1987.

JELÍNEK, Zdeněk. K problematice atentátu na Reinharda Heydricha. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 2, s. 65‒101.

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. Praha: Naše vojsko, 1992.

JELÍNEK, Zdeněk. K historii Zpravodajské brigády. Pražský sborník historický. Praha: Panorama, 1992, sv. 25, s. 78−131.

JELÍNEK, Zdeněk − ŠUSTEK, Vojtěch, ed. Operace Silver A. 2. rozšíř. a aktual. vyd. Praha: Scriptorium, 2010.

JIČÍN, Rudolf. Zpřístupnění fondu Dopravní a strážní prapor UNRRA ve Vojenském historickém archivu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 137–139.

JÍLEK, Josef. Četnictvo. Armáda a národ. Praha: Národní rada československá v nakladatelství 284. Mazáč, 1938, s. 281–284.

JÍLEK, Tomáš ‒ JÍLKOVÁ, Alena. Železná opona. Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948−1989. Praha: Baset, 2006.

JÍLEK, Tomáš. Specifiky ostrahy česko-bavorské státní hranice v období „železné opony“ 1948‒1989. MORÁVKOVÁ, Naděžda, ed. Přes pevnou hráz socialismu a míru: sborník z kolokvia katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Střediska orální historie SOHI Plzeň, pořádaného dne 29. 4. 2010. Olomouc: ViaCentrum pro Středisko orální historie SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, s. 8‒14.

JINDRA, Martin. Nacistický a komunistický vězeň Ladislav Král. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 41–48.

JINDRA, Martin. Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938‒1945. Praha: Církev československá husitská ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

JINDRA, Martin. Tůmo, nezabíjej mě! Dobrodružný život a tragická smrt odbojáře Františka Novotného. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 79‒91.

JIRÁK, Jan. Září 1938 na Šumavě a Českém lese z pohledu příslušníků praporů S. O. S. č. 8 Stříbro, č. 9 Domažlice, č. 10 Strakonice. Sborník prací z historie a dějin umění Klatovsko. Klatovy: Galerie Klatovy-Klenová – Historická společnost Klatovy, 2008, roč. 5, s. 283–299.

JIRÁK, Jan. Loupež člověka na železnorudském nádraží v dubnu 1935. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 83–88.

JIRÁK, Petr. Odbojář Jaroslav Raška a činnost organizace Moravská rovnost v Kojetíně a okolí. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 209–230.

JIRÁK, Petr. Pomník a hrob padlého sovětského vojáka v Císařově. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 231–233.

JIRÁK, Petr. Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2012, s. 156–183.

JIRÁK, Petr. Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství. 2. část. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2013, s. 149–171.

JIRÁK, Petr. Oběti Akce Kulak z blízkého okolí Kojetína. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2014, s. 94–128.

JIRÁK, Petr. Pronásledování skupinky partyzánů na Přerovsku začátkem května 1944. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2015, s. 42–70.

JIRÁK, Petr. V Újezdci před 55 lety vyvrcholila tragédie rodiny Zavadilovy. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2016, s. 95–133.

JIRÁK, Petr. Přestřelka u Nového Hrozenkova 14. září 1944 v širších souvislostech. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2018, s. 161–181.

JIRÁNEK, Tomáš − SOUŠEK, Radovan. Dějiny československého železničního vojska. Praha: Nadatur, 2014.

JIRÁNEK, Tomáš. Šéf štábu Obrany národa. Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka. Praha: Academia, 2015.

JIRÁSEK, Miroslav. Z deníku vlastizrádce. Praha: Panorama, 1990.

JIŘÍK, Karel, ed. Svědectví o roce 1968 v Ostravě. Studie, vzpomínky, dokumenty. Šenov u Ostravy: Ostravské muzeum – Tilia, 1998.

JOACHIM, Václav. Všeobecná policejní pravomoc politických a státních policejních úřadů. Studie ke článkům 2. a 3. zákona o organisaci politické správy. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928, roč. X., č. 2 (s. 45–49), č. 4 (s. 91–95), č. 12 (s. 325–330).

JOHN, Roman. Vězeňská stráž v poválečném Československu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 1, s. 70−80.

JOHN, Roman. Vražda nebo zabití? K případu úmrtí dozorce v krajské soudní věznici v Jihlavě v roce 1931. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 58–66.

JOHN, Roman. Augustin Bubník. Příběh posledního ze ztracené hokejové generace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 20−34.

JOHN, Roman. Vězeňská stráž ve Valdicích v poválečném období. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 361–365.

JOKLOVÁ, Kateřina. Bohumír Liška: Přednosta Mimořádného lidového soudu v Chebu. Sborník Muzea Karlovarského kraje. Cheb: Muzeum Karlovarského kraje, 2010, roč. 18, s. 341–349.

JUŘENA, Jan – KRACÍK, Josef. Četníci Josef Chaloupka a Ladislav Šanda – perzekuce za službu v pohraničí v roce 1938. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 173–195.

JURKA, František. Směrnice, vysvětlivky a pokyny pro četníka, konajícího bezpečnostní službu. Kroměříž: J. Gusek, 1922.

JURMAN, Hynek. Smrt generála Luži a odveta na četnících. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 169–188.

JURMAN, Olin – SKOTAL, Jiří. Vlastizrádce „Osobní spis“. Nejhorší porážka československé rozvědky Praha: Brána, 2018.

JUSTIN, Petr. Národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí okresních národních výborů v letech 1945‒1948. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2001, č. 69‒70, s. 254‒255.

JUSTIN, Petr. Mimořádný lidový soud v Písku 1945‒1948. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2002, č. 71, s. 98‒122.

JUSTIN, Petr. Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu Písek. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945‒1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002, s. 20‒28.

JUSTIN, Petr. Mimořádný lidový soud v Písku 1945–1948. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002, roč. 71, s. 98–122.

JUSTIN, Petr. Retribuční soudnictví v jižních Čechách 1945‒1948. Dizertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004.

JUSTIN, Petr. Čtyři příběhy: kolaboranti před MLS v Českých Budějovicích. Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích dne 5. května 2006. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007, s. 83‒88.

JUSTIN, Petr. Hrdina, nebo zločinec? František Kříž před Mimořádným lidovým soudem v Písku. Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století: výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.‒27. října 2006. Praha: Univerzita Karlova ‒ Dokořán, 2008, s. 311‒315.

K

KACEROVÁ, Barbara. Presídľovanie „vojnových previnilcov“ v rámci výmeny obyvateľstva medzi  Československom  a  Maďarskom.  KARPÍŠEK,  Jaromír  –  STURZ,  Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 313–325.

KACETLOVÁ, Jaroslava. Četnictvo na cestě od monarchie k republice. Budování četnického sboru v Československu v letech 1918–1925. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

KAČÍK, Eduard. Polícia a jej pojem vo vývoji štátu a práva. PRŮCHA, Petr − SCHELLE, Karel, eds. Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 51–60.

KAČÍK, Eduard − KRÁLIKOVÁ, Kristína. Bezpečnostné zložky v českej a slovenskej spoločnosti v súradniciach doby I. Hodonín: Ústav práva a soudního inženýrství, 2017.

KAČOR, Miroslav. Svědomí hrdinů. Jiná tvář odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů. Praha: Rybka Publishers, 2009.

KAFKOVÁ,  Alena.  Cesta  ke  vzniku  Generálního  ředitelství  VS  ČR  1970‒1975. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2013, č. 2, s. 2‒70.

KAHAN, Vilém. Úloha a úroveň zpravodajství v nekomunistickém odboji. Odboj a revoluce. Zprávy.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 87–112.

KAKALÍKOVÁ, Jana. Problémové aspekty spisovej služby Štátnej bezpečnosti na Slovensku.

Pamät národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 1, s. 69‒73. KALČÍK, Rudolf. Král Šumavy. Praha: Labyrint, 2013.

KALOUS, Jan. Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950. Zákulisí případu Číhošť. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001.

KALOUS, Jan. Generál Jan Šejna – předmět zájmu vojenské kontrarozvědky. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 8, s. 95‒148.

KALOUS, Jan. „Nepřátelé ve Státní bezpečnosti.“ Procesy s příslušníky StB. PERNES, Jiří ‒ FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.−16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 282−290.

KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 107−148.

KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel. Plukovník SNB Jan Bokr. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 116‒121.

KALOUS, Jan. Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Štěpána Plačka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 50‒ 60.

KALOUS, Jan. Politické zpravodajství MV v únoru 1948. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 293–302.

KALOUS, Jan. Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 267‒275.

KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.

KALOUS, Jan. Karel Černý – neznámý personální „architekt“ Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 4, s. 70−79.

KALOUS, Jan a kol. Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948−1989. Ministři a jejich náměstci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.

KALOUS, Jan. Reflexe případu bratří Mašínů v dobovém kontextu. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě: sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 150–155.

KALOUS, Jan. Nerozlučné přátelství. Návštěva maršála Tita v Československu a spolupráce bezpečnostních aparátů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 3−14.

KALOUS,  Jan.  Generál  Ludvík  Krejčí  –  analýza  akce  GENERÁL. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol. Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 129–137.

KALOUS, Jan. Ve službách sovětských poradců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 76−83.

KALOUS, Jan. KSČ jako iniciátor a vykonavatel politických čistek a procesů. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 87−93.

KALOUS, Jan. Osvald Závodský – aktér i oběť politických procesů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 85−95.

KALOUS, Jan. Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 19−26.

KALOUS, Jan. Akce „Altman“. Jedna z forem spolupráce Státní bezpečnosti a KGB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS, II. Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 13. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, s. 153‒196.

KALOUS, Jan. Ludvík Hlavačka a Jindřich Kotal. Typičtí reprezentanti vedení ministerstva vnitra 1954–1962. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Československo v letech 1954−1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 482−490.

KALOUS, Jan. Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti major JUDr. Antonín Prchal mladší. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 1, s. 73−77.

KALOUS, Jan. Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 66−73.

KALOUS, Jan. Spis agenta. Zamyšlení nad částí zachované agenturně-operativní agendy bývalé StB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 105−108.

KALOUS, Jan. Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona 262/2011 Sb. ŽÁČEK, Pavel a kol. Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Vojenský historický ústav, 2015, s. 16−34.

KALOUS, Jan. Hlavní správa kontrarozvědky SNB v roce 1989. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 350‒364.

KALOUS, Jan.  Případ  Lubomíra Adamici aneb Skutečné  „Mimikry“. PETRÁŠ, Jiří

  • SVOBODA, Libor, Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice
  • Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 292–308.

KALOUSEK, Miroslav. Nástin účasti vládního vojska v pražském povstání 1945. Marginalia Historica. Praha: Scriptorium, 1996, č. 1, s. 127‒146.

KALOUSEK, Miroslav. Vládní vojsko 1939–1945. Vlastenci či zrádci? Praha: Libri, 2002.

KALOUSEK, Vratislav. Zákon o potulných cikánech. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé.  Praha:  Ministerstvo  vnitra,  1927,  roč.  IX.,  č. 8  (s.  217–224),  č.  9 (s. 253–263).

KALOUSEK, Vratislav. O mimořádných opatřeních podle zákona č. 300/1920 Sb. z. a n. a opatřeních  podobných.  Věstník  Ministerstva  vnitra  Republiky  československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928, roč. X., č. 8, s. 215–225.

KALOUSEK, Vratislav. Přehled vývoje ministerstva vnitra. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928, roč. X., č. 10, s. 279–288.

KALOUSEK, Vratislav. O policejních opatřeních proti obtížným cizincům. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1929, roč. XI., č. 1, s. 37–43.

KAMIŃSKI, Łukasz – MAJCHRZAK, Grzegorz, eds. Operacja „Podhale“. Służba Bezpieczeństwa wobec wysarzeń w Czechosłowacji, 1968−1970. Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 2008.

KAMIŃSKI, Łukasz – BLAŽEK, Petr – GRZEGORZ, Majwski. Hranicím navzdory. Příběh Polsko-československé solidarity. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

KAMIŃSKI, Łukasz. Komunistické režimy a političtí vězni, souhrnný pohled. PETR, Miroslav, ed. Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 12‒15.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Waffen SS v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 3, s. 72−82.

KAŇÁK,  Petr  –  VAJKESBR,  Jan.  Od  Polizeiverstärkung  k  verstärkte SS-Totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifického druhu represivních a okupačních jednotek SS v letech 1933–1941. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 42‒97.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Karl von Treuenfeld. Voják, elitář a politický bojovník ve službách SS. Dějiny a současnost. Praha: Lidové noviny, 2012, č. 12, s. 40−43.

KAŇÁK, Petr − VAJSKEBR, Jan. Výcvikový pluk SS Prag. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 3, s. 82−87.

KAŇÁK, Petr – KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan. S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938−1939. Terezín: Památník Terezín, 2014.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Trestní právo a soudnictví v rámci SS a německé policie v letech 1939–1945. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 26, s. 38‒63.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. VIII. soud SS a policie v Praze. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 27, s. 90‒108.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. V prvním sledu. Kariéra velitele nacistických policejních jednotek  Waltera  Stahleckera.  Terezínské  listy.  Sborník  Památníku  Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2015, sv. 43, s. 7–37.

KAŇÁK, Petr − DVOŘÁKOVÁ, Jiřina − JUROVÁ, Zdeňka. Československá rozvědka a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Plány ozbrojených složek nacistického Německa na potlačování „vnitřních nepokojů“ v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 44–59.

KAPLAN, Karel. 20. výročí únorových událostí. (Referát přednesený na celoústavní schůzi Historického ústavu ČSAV dne 25. února 1968). Československý časopis historický (Český časopis historický). Praha: Academia, roč. 16, č. 4, s. 526‒532.

KAPLAN, Karel. Mocní a bezmocní. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989.

KAPLAN, Karel. Únor: cesta z Evropy do katastrofy. Svobodné slovo – příloha Slovo k únoru. Praha: Melantrich, 1990, roč. 46, č. 47 (24. 2.), s. 7.

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945−1969. Část 1−4. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991−1993.

KAPLAN, Karel, ed. Zemřelí ve věznicích a tresty smrti 1948–1956. Seznamy. Sv. 1. Praha: Ústa pro soudobé dějiny, 1992.

KAPLAN, Karel. Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992.

KAPLAN, Karel. Tábory nucené práce v Československu v letech 1948−1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1992.

KAPLAN, Karel. Aparát ÚV KSČ v letech 1948−1968. Studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993.

KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu 1949−1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948−1953. Brno: Doplněk, 1993.

KAPLAN, Karel. Akce K – likvidace klášterů v roce 150. Dokumenty a přehledy. 1. a 2. část. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Majetkové zdroje KSČ v letech 1945–1952. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel – PACL, Vladimír. Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice: ACTYS, 1993.

KAPLAN, Karel. Komunisté v československé Bezpečnosti v boji o moc. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, roč. 1, č. 4−5, s. 517−522.

KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948−1954. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KAPLAN, Karel. O cenzuře v Československu v letech 1945−1956. Studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KAPLAN, Karel. Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

KAPLAN, Karel. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997. KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999.

KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, 2000. KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, 2002.

KAPLAN, Karel − KREMLIČKOVÁ, Ladislava, ed. StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. 2. upr. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel. Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. KAPLAN, Karel. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953−1956. Brno: Barrister & Principal, 2005.

KAPLAN, Karel. Politické procesy 50. let v Československu. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 107–114.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956−1968. Společnost a moc. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008.

KAPLAN,  Karel  −  PALEČEK,  Pavel.  Komunistický  režim  a  politické  procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008.

KAPLAN, Karel. Případ štěchovický archiv. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 89−118.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Společnost pro odbornou literaturu − Barrister & Principal, 2009.

KAPLAN, Karel. Alexej Čepička. Dobová dramata komunistické moci. Brno: Barrister & Principal, 2011.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný − vzestup a pád „lidového“ aparátčíka. Brno: Barrister & Principal, 2011.

KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948−1960. Praha: Academia, 2012.

KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost 1945−1948. Historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015.

KARASOVÁ, Helena. Konstrukce monstrprocesů Státní bezpečnosti. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 150–154.

KARBAŠ, Adam. Činnost a osud skupiny Hory Hostýnské ve třetím odboji. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2013.

KARLICKÝ, Vladimír. Byla chemická válka v září 1938 reálná? Připravenost Československa na chemickou válku v roce 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5, s. 38–77.

KARNER, Stefan. Stoj! Tragédie při železnej opone. Tajné spisy. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015.

KÁRNÍK, Zdeněk. Edvard Beneš a Maffie v nejtěžším období Velké války. Řídila politická emigrace domácí odboj? (července 1917–říjen 1918). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 6, s. 3–22.

KÁRNÝ, Miroslav. Konečné řešení: genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991.

KÁRPÁTY, Vojtech. Vývoj organizačnej štruktúry Hlinkovej gardy v rokoch 1938‒1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 6‒15.

KÁRPÁTY, Vojtech. Vybrané jednotky Hlinkovej gardy 1941‒1944. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 1, s. 6‒20.

KÁRPÁTY, Vojtech. Hlinková dopravná garda. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 2, s. 4‒15.

KÁRPÁTY, Vojtech. Symbolika Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 4, s. 3‒24.

KÁRPÁTY, Vojtech. Organizačno-bezpečnostné prípravy a opatrenia počas volby prezidenta prvej slovenskej republiky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3‒18.

KARPÍŠEK, Jaromír. Proměna vlastnické struktury zemědělské půdy v důsledku kolektivizačního procesu v okrese Broumov v letech 1949–1959. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 203–212.

KARTÁK, Pavel. Bartolomějská 10. Praha: Magnet, 1968.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Příběhy třetího odboje. Brno: Host, 2010.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Volavčí sítě. Po stopách třetího odboje. Brno: Host, 2012.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse. Brno: Host, 2014.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. A přece budu blízko. Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic. Brno: Host, 2016.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Příběhy železné opony. Doplněné vydání. Brno: Host, 2019.

KASÍKOVÁ, Jana. Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942–1947. Praha: Academia, 2017.

KAVAN, Jan – KRAMER, Alexandr. Ženy s podobným osudem. Seriál rozhovorů Studenta s vdovami po popravených v procesu z roku 1952. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 12 (Heda Kovalyová-Margoliová), č. 13 (Lída Clementisová), č. 15 (Marian Vilbrová-Šlingová), č. 16 (Charlotte Kreibichová).

KELLER, Patrik. Zánik a vznik městské policie Blovice. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 261–268.

KELLER, Patrik.  Historie policejní  služby pod  Zelenou  horou.  Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 244–254.

KELLER, Patrik. Mladosmolivecký případ. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 106–117.

KELLER, Patrik. Emilián Bejček – muž ocelových nervů. Sborník prací z historie a dějin umění, 2017. Klatovy: Historická společnost Klatovy, roč. 9, s. 303–315.

KELLER, Patrik. Štábní strážmistr Josef Šlajs a pokus o objasnění okolností jeho smrti. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 89–110.

KELLER, Patrik. Vrchní strážmistr Smetana – poslední velitel četnické stanice v Blovicích. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 90–99.

KESZELI, Tomáš. Záujmové osoby v evidenci I. správy ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 73‒77.

KIČKOVÁ, Adriana. Runcimanova misia a Československo v roku 1938. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 129–140.

KINČOK, Branislav. Agentúrno-operatívna činnost 2. odboru Krajskej správy Ministerstva vnitra Bratislava v rokoch 1954‒1959. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 41‒55.

KINČOK, Branislav. Národnostné pomery na južnom Slovensku v situačních správách Národnej bezpečnosti za rok 1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 56‒68.

KINČOK, Branislav. Agentúrno-operatívna činnosť 2. odboru Krajskej správy Ministerstva vnitra Bratislava v rokoch 1960‒1964. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 32‒47.

KINČOK, Branislav. Činnosť západonemeckej rozviedky (BND) proti Československu očami Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 43‒ 52.

KINČOK, Branislav. Mechanizmus tvorby politických procesov v rokoch 1948‒1953 na príklade poslanca národného zhromaždenia Petra Danieliča. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 4, s. 31‒50.

KINČOK, Branislav. Diskriminácia a perzekúcie bývalých slovenských príslušníkov RAF po roku 1948. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 3‒21.

KINČOK, Branislav. Amnestovaní politickí väzni pod kontrolou Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 1, s. 57‒72.

KINČOK, Branislav. Prvé pokusy o revíziu prípadu tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov (1954–1960). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 4, s. 22‒43.

KINČOK, Branislav. Nezrealizovaný prípad. Protistranícka skupina Karol Šmidke a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 3–24.

KINČOK, Branislav. Dokumenty k prípadu Karol Šmidke a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 42–64.

KINČOK, Branislav. Filip Tariška – obeť násilnej kolektivizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 96–101.

KINKOROVÁ, Radka. Jménem zákona! Dějiny četnictva na okrese Domažlice. Plzeň: Nava, 2020.

KLAPAL, Čeněk. Několik poznámek k působení SD v okupovaném Československu. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1967, roč. 5, s. 82‒96.

KLEČACKÝ, Martin. Převzetí rakouského četnictva československým státem 1918–1919. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

KLEČACKÝ, Martin. Národní výbor a četnictvo: převzetí rakouského četnictva do služeb nového československého státu (1918–1920). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. i., 2012, roč. 20, č. 2, s. 61–82.

KLEČACKÝ, Martin. Generálmajor Václav Řezáč – četnickým důstojníkem z monarchie do republiky. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 285–308.

KLEČACKÝ, Martin. Generálmajor Václav Řezáč – četnickým důstojníkem z monarchie do republiky. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2013, č. 21/1, s. 28−64.

KLEČACKÝ, Martin a kol. Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020.

KLEE, Ernst. Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Frankfurt am Ma S. Fischer, 2007.

KLEIN, Bohuš, ed. Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Zborník štúdií z vedeckej konferencie k 50. výročiu bojov o Duklu. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1996.

KLEMENTOVÁ, Táňa. Poslední nástupiště. Brněnské transporty židů v letech 1941–1945. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 51–60.

KLIMEŠ, Ladislav. Věznice bývalého policejního ředitelství. HABŘINA, Rajmund, ed. Žalm Moravy. Brno: Mír, 1948, s. 23–28.

KLIMEŠ, Miloslav a kol. Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 2. svazky. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.

KLIMEŠOVÁ, Libuše – PEKÁREK, Bohumil. Ilegální tisk. Odboj a revoluce zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 28–40.

KLÍMOVÁ, Jaroslava. Odchod Petra Zenkla do exilu po únoru 1948. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 279–284.

KLINOVSKÝ, Petr. Četník, který bojoval s vlkem. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 189–202.

KLINOVSKÝ, Petr. Tichá válka na Děčínsku aneb četnictvo v osidlech špionáže (1935–1938). Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 90–111.

KLINOVSKÝ,  Petr.  Lety  u  Písku:  Neznámý  příběh  dozorců.  Almanach  příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 118–143.

KLINOVSKÝ, Petr. Zestátnění městské policie v Děčíně a Podmoklech. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 111–126.

KLINOVSKÝ, Petr. Vznik železniční stráže v Břeclavi. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 322–325.

KLINOVSKÝ, Petr. Jaroslav Kamarád – četník na zemi i v oblacích. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 166–175.

KLINOVSKÝ, Petr. Velitelé tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 1, s. 26–35.

KLÍPA, Bohumír. Italská vojenská mise v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 26–77.

KLOUBEK, Martin. Historie založení četnických kasáren v Praze na Malé Straně. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 74–89.

KLOUBEK, Martin. Dvacet let historie Policejní akademie ČR v Praze. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 447–453.

KLOUBEK, Martin. Krátká historie Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti v letech 1973–1990. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 144–150.

KLOUBEK, Martin. Život a doba policejního rady Františka Xavera Dedery. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 127–132.

KLOUBEK, Martin. Nikola Šuhaj loupežník – legenda a skutečnost. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 100–106.

KLUBERT, Tomáš. Situácia na Slovensku počas procesu s Dr. Jozefom Tisom a spol. z hľadiska československých bezpečnostných orgánov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 66‒79.

KLUBERT, Tomáš. Správa o bezpečnostných pomeroch na Slovensku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 2, s. 43‒47.

KLUBERT, Tomáš. Smrť sa volala Schill. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014.

KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Perfekt, a.s. a Ústav pamäti národa, Bratislava 2016.

KLUBERT, Tomáš. Represálie 5. poľnej roty Hlinkovej gardy v oblasti Krupiny. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 22‒31.

KLUČINA, Petr a kol. Vojenské dějiny Československa. 5 sv. Praha: Naše vojsko, 1985−1989.

KLŮC, Jiří. „Přes spáleniště, přes krvavé řeky“. Hudba československých vojenských jednotek v SSSR mezi lety 1942–1943. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 1, s. 36–55.

KLŮC, Jiří. Zemřel jeden z posledních veteránů druhé světové války. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 104‒106.

KMEŤ, Norbert. Postavenie cirkví na Slovensku: 1948‒1951. Bratislava: Veda, 2000.

KMEŤ, Norbert. Opozícia a hnutie odporu na Slovensku 1968‒1989. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 41‒53.

KMEŤ, Norbert ‒ SYRNÝ, Marek. Odvaľujem balvan: pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2013.

KMOCH, Pavel. KSČ a „malá retribuce“. VÁCHOVÁ, Jana, ed. Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, č. 4, s. 7–64.

KMOCH, Pavel – LOZOVIUKOVÁ, Kateřina. Pomsta, nebo spravedlnost? Trestní nalézací komise v českých zemích. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, roč. XII., s. 185–206.

KMOCH, Pavel. Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Praha: Academia, 2015.

KMONÍČEK, Josef. O některých formách práce nacistického okupačního aparátu proti odboji na Královéhradecku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1965, č. 5, s. 755‒ 772.

KMONÍČEK, Josef. K problémům kolaborace ve východních Čechách. Odboj a revoluce –  zprávy  1.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, s. 62–71.

KMONÍČEK, Josef. Ilegální činnost KSČ na Královéhradecku 1938–1941. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 41–82.

KMONÍČEK, Josef. Poznámky o nekomunistickém odboji ve východních Čechách v letech 1939–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 192–211.

KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov: Šárka, 2000.

KOC, Karel. Obnovení a činnost orgánů bezpečnosti v pohraničí znojemského okresu (květen 1945‒leden 1946). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 85‒121.

KOC, Karel. Válečné škody způsobené leteckými nálety na město Znojmo a jeho poválečná obnova (1. část). Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2018, s. 7–65.

KOCIAN, Jiří. Politické procesy v Československu ve světle diplomatických hlášení. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 367–374.

KOCOURKOVÁ, Květoslava. Organizace bezpečnostních a policejníh složek v Říšské župě Sudety a přičleněných oblastech. Historie okupovaného pohraničí 1938–1945. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Albis international, 2004, č. 8, s. 23–70.

KOČÍK, Tibor. Básnici zo second city na pozadí totality. Letmý pohľad na literárnu topografiu Košíc do Novembra 1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 69–98.

KOČOVÁ, Kateřina. Příspěvek ke zhodnocení činnosti mimořádných lidových soudů v prvním retribučním období (1945‒1947). Pax bello potior. Sborník doc. Rudolfu Andělovi, CSc. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Liberci v roce 1948. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, roč. 5, s. 131‒174.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Liberci a firma Johann Liebieg a Comp. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, roč. 6, s. 86‒115.

KOČOVÁ, Kateřina. Druhá retribuce. Činnost mimořádných lidových soudů v roce 1948. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 586−625.

KOČOVÁ – LOZOVIUKOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Litoměřicích – případ Alfred Bauer. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 71–77.

KOHOUT, Jaroslav. Komunistický teror a protikomunistický odpor. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii. I, Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 32−40.

KOHOUTEK, Jiří – SLAVÍČEK, Jan. Systémová proměna komunistického režimu v ČSSR na přelomu 70. a 80. let 20. století. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 117–126.

KOKEŠ, Luboš. Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma totalitami. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 197‒224.

KOKEŠ, Luboš. Vysílal jsem na Západ. Svědectví o třetím odboji − příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 2, s. 107−119.

KOKEŠ, Luboš. Průhon v březové aleji volá Chrudimsko. Protikomunistická rezistence Františka Mejtského a jeho rodiny. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 200−228.

KOKEŠ, Luboš. V soukolí dvou totalit. Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 98−135.

KOKEŠ, Luboš. Vznik, vývoj a fungování Státní bezpečnosti na Pardubicku v letech 1945‒1953. Disertační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019.

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Londýnská zpravodajská skupina plk. Moravce v předvečer druhé světové války. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1989, roč. 38, č. 4, s. 68–89.

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Organizace československého vojenského ofenzivního zpravodajství v letech 1934–1939. (I. a II.) Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1989, roč. 38, č. 6 (s. 51–65); 1990, roč. 39, č. 1 (s. 34–48).

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Organizace československého vojenského ofenzivního zpravodajství v letech 1934−1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, roč. 38, č. 6 (1989), s. 51−65; roč. 39, č. 1 (1990), s. 34−48.

KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stanislav. Spor o agenta A-54. Praha: Naše vojsko, 1994.

KOKOŠKA, Stanislav. Cvičiště zbraní SS Böhmen 1942–1945. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Benešov: Okresní muzeum v Benešově ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze, 1986, roč. 27, s. 271–298.

KOKOŠKA, Stanislav. K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26. 11. 1941. Výpověď Ladislava Vaňka na brněnském gestapu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 111‒130.

KOKOŠKA, Stanislav – PIVCOVÁ, Zuzana. Generál Eliáš a Schmoranzova skupina tiskových důvěrníků. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 6, s. 138– 158.

KOKOŠKA, Stanislav. Československo-sovětská zpravodajská spolupráce v letech 1936–1941. Historie a vojenství. Praha: Vojnský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 5, s. 37–52.

KOKOŠKA, Stanislav, ed. Unternehmen Südost: Okupace českých zemí v březnu 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 6, s. 134–150.

KOKOŠKA, Stanislav. Krize nacistické okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1944 a pokusy o její překonání. Soudobé dějiny. Praha: Ústav prosoudobě dějiny AV ČR, v. i, 2001, č. 4, s. 591–620.

KOKOŠKA, Stanislav. Německá vojenská kontrašpionáž v Praze. Referát III F Abwehrstelle Prag a jeho činnost proti spojeneckým zpravodajským službám na Balkáně (1941–1944). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, roč. 10, č. 4, s. 465–486.

KOKOŠKA, Stanislav. Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

KOKOŠKA, Stanislav. Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava. ZEMAN, Pavel, ed. Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 36−42.

KOKOŠKA, Stanislav. Rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava. ZEMAN, Pavel – GEBHART, Jan, eds. Válečný rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 58−65.

KOKOŠKA, Stanislav. Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1944. ZEMAN, Pavel, ed. Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 70−82.

KOKOŠKA, Stanislav, ed. Obrana národa v dokumentech 1939‒1942. Praha: Ústav prostudium totalitních režimů, 2018.

KOKOŠKA, Stanislav. Od řešení nezaměstnanosti k internaci. Vznik kárných pracovních táborů v Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 1, s. 16–25.

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav – SEDLÁKOVÁ, Monika. Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé. Praha: Scriptorium, 2019.

KOLÁŘ, Ondřej. Oběti z řad četnictva při zajišťování Slovenska a Podkarpatské Rusi. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 8–15.

KOLÁŘ, Ondřej. Problematika četnictva v interpelacích Národního shromáždění 1918–1925.

Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, č. 42, s. 115–123.

KOLÁŘ, Ondřej. Přepadení stanice polního četnictva v Kolbaši. Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 17, č. 2, s. 113–119.

KOLÁŘ, Ondřej. Němci v řadách československého četnictva. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel. Češi a Němci v meziválečném Československu: (sborník z kolokvia pořádaného katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně). Ostrava: Key Publishing, 2013, s. 144–156.

KOLÁŘ, Ondřej. „Soumrak četnictva“ – literární pramen k historii bezpečnostní služby v meziválečném Československu. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 35, č. 46, s. 169–178.

KOLÁŘ, Ondřej – NOVÁČKOVÁ, Pavlína. Nástin policejní historie Vítkovic do roku 1945. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 150–157.

KOLÁŘ, Ondřej. Státní pořádkové složky na Chebsku v době první československé republiky. Praha: Academia, 2016.

KOLÁŘ, Ondřej. Čechoslováci u neutrální policie v Sársku. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 151–160.

KOLÁŘ, Ondřej. K průběhu a vyšetřování tzv. liptaňské tragédie. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 133–146.

KOLÁŘ,  Ondřej.  Četník  v odboji.  Příběh  Bohuslava  Jedličky.  Almanach  příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 133–140.

KOLÁŘ, Ondřej. Generál četnictva Josef Šustr. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 107–116.

KOLÁŘOVÁ, Denisa. Jízdní policie v letech 1918–1945. Bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vyšetřování pumového útoku na Hlučínsku roku 1926. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 2– 10.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Sociální postavení příslušníků československého četnictva 1938–1939. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, č. 1, s. 76–96.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vybrané případy úmrtí a zranění četníků ve Slezsku. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 161–172.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Četnický důstojník mezi monarchií a republikou – kauza Josefa Woitsche. Studia Iuvenilia. Studentské historické sešity. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016, s. 165–182.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Činnost četnictva na Jesenicku v letech 1918–1928. XVII. svatováclavské setkání v Jeseníku. 750 let města Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník, 2017, s. 46–56.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej – LOKAJ, Martin. Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 25, č. 2, s. 39–62.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Profesní dráha generála československého četnictva Karla Vyčítala. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 247–257.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Třicátá léta na Frývaldovsku očima bezpečnostního aparátu. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 147–159.

KOLÁŘOVÁ, Ivana ‒ KOLÁŘ, Ondřej. Generál četnictva Karel Vyčítal. Praha: Academia, 2018.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Bezpečnostně-politické poměry na Frývaldovsku v letech 1918–1938 očima pořádkového aparátu. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, roč. 117, č. 1, s. 43–70.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918–1920. Praha: Academia 2020.

KOLEKTIV AUTORŮ (arch. odd. KS MV Brno). Nacistický bezpečnostní aparát na Moravě v letech 1939–1945. Sborník Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1965, roč. 84, s. 232– 257.

KOLEKTIV AUTORŮ. Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948−1954. Sborník konference SÚ ČSAV a KH FF SU. Praha, 1991.

KOLLEROVÁ, Michaela. Očista veřejného života po únoru 1948 na severní Moravě – osudy středoškolských pedagogů. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 183–192.

KOLLMAN, Josef. Archiv ministerstva vnitra v letech 1918–1945. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1995, roč. 45, č. 2, s. 511–687.

KOLOUCH, Jiří. I zde by měl stát pomník (Podíl části nekomunistického odboje severovýchodních Čech na porážce nacistického okupačního režimu). Odboj a revoluce. Zprávy.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 3, 1967, s. 125–138.

KOLOUCH, Jiří. Zpravodajská činnost odbojové organizace Barium. Odboj a revoluce. Zprávy.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 5, 1967, s. 149–159.

KOLOUCH, Jiří. Působení skupiny Antimony v Českém ráji. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 125–132.

KONEČNÝ, Karel. Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická na Olomoucku 1945‒1989. Příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, 2006.

KONEČNÝ, Karel. Ilegální organizace poslanců a funkcionářů ČSL po únoru 1948 na Moravě. Střední Morava: vlastivědná revue. Olomouc: Memoria, 2006, roč. 12, č. 23, s. 42‒50.

KONRÁD, Ota – KUČERA, Rudolf. Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922. Praha: Academia, 2018.

KOPECKÝ, Jaromír. O československém odboji v Itálii za druhé světové války, jak jsme jej viděli ze Ženevy. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 3, 1969, s. 53–101.

KOPECKÝ, Jaromír. Paměti diplomata. Praha: Torst, 2004.

KOPECKÝ, Lukáš. Akce „Čára 2“: Sledování Jana Wericha příslušníky Správy sledování Státní bezpečnosti. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice – Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 318–326.

KOPECKÝ, Lukáš. Otec a syn v třetím odboji. Případ Františka a Milana Pouskových. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 49–58.

KOPECKÝ, Martin. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2020, roč. 159, č. 2, s. 127–141.

KOPECKÝ, Zdeněk. Vývoj hodnostního označení na uniformách československého četnictva v letech 1918–1938. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 43–50.

KOPEČEK, Michal. Obraz vnitřního nepřítele – revizionismus na stránkách Otázek míru a socialismu v letech 1958‒1969. KÁRNÍK, Zdeněk ‒ KOPEČEK, Michal, eds. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán, 2003, sv. 1, s. 225‒ 252.

KOPEČEK, Pavel. Obrana národa a sokolský odboj na Přerovsku v období okupace. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2000, s. 79–100.

KOPEČEK, Pavel. Působení odbojové organizace Lvice na střední Moravě. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2004, s. 189–236.

KOPEČEK, Pavel. Odbojové skupiny Petičního výboru Věrni zůstaneme a Moravské pětky na Přerovsku v letech 1939–1942. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2009, s. 119–157.

KOPEČEK, Pavel Odbojové hnutí na Přerovsku a Hranicku v letech 1943–1945. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 182–208.

KOPEČNÝ, Petr. Radiové protihry brněnského gestapa. Sborník Forum Brunense, Brno: Muzeum města Brna, 1990, s. 107−112.

KOPEČNÝ, Petr. Obrana národa na Brněnsku 15. 3. 1939 – 29. 2. 1940. Brno: Archiv města Brna, 2006.

KOPPAN, Vladimír. Oslobodenie Bratislavy ako jeden zo základných predpokladov návratu satelitného štátu Nemecka do Československa. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 139–150.

KORBEL, Samuel Karol – VNUK, František, ed. Pamäti. Ústav pamäti národa, Bratislava 2011.

KORČEK, Ján. K niektorým otázkam mocensko-represívneho aparátu slovenského štátu – 1943–august 1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 1, s. 46–77.

KORČEK, Ján. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu pred vypuknutím SNP: január−august 1944. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993−1994, roč. 1, č. 6, s. 705−723.

KORČEK, Ján, ed. Vojenské aspekty Slovenského národného povstania. Zborník príspevkov a materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 23.–24. 8. 1994. Žilina: Vojenský historický ústav MO SR, 1994.

KORČEK, Ján, ed. Z vojenskej histórie Slovenska 1918–1948. Zborník vedeckých štúdií. Trenčín – Bratislava: Redakcia účelovej tlače správy soc. riadenia a vzdel., soc. a pers. vecí Veliteľstva Armády SR − Vojenský historický ústav MO SR, 1994.

KORČEK, Ján. Slovenská republika 1943–1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava: MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999.

KOŠAŘ, Jiří. Vazební věznice Praha – Ruzyně 1935–2015. Praha 2015.

KOŠICKÝ,  Patrik.  Obete  okupácie  1968.  ŽÁČEK,  Pavel  – KOŠICKÝ,  Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 209–218.

KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel. Štátna a Verejná bezpečnosť v ponovembrovej politike. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 43‒53.

KOŠICKÝ, Patrik. Oddelenie rekonštrukcie dokumentov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 56‒61.

KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel. Československo-sovětská agenturně operativní spolupráce: StB a KGB proti tzv. ideodiverzním centrům, 1987‒1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 36‒53.

KOŠÍK, Ľudovít. Páter Emanuel Jozef Cubínek OFM. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 4, s. 107–108.

KOŠÍK, Ľudovít – KINČOK, Branislav. František a Gertrúda Herényiovci a prípad Albert Púčik a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 101–105.

KOTALÍK, Matěj. Mezi normativním a kritickým. Obraz chuligána a reflexe fenoménu chuligánství v české publicistice 50. a 60. let. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 265–278.

KOTRŠÁL, Stanislav. O III. ilegálním ÚV KSČ. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 3, 1966, s. 73–84.

KOTYK, Jiří. Hana a Václav Krupkovi, pardubičtí spolupracovníci Silver A, pod koly dějin ‒ Legenda a skutečnost aneb Co unese lidský život. 2. rozšířené vyd. Pardubice: Evropské vydavatelství, 2015.

KOUDELKA, František. Státní bezpečnost v letech 1954−1968 (základní údaje). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KOUDELKA, František − SUK, Jiří. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968: leden−srpen 1968. Brno: Doplněk, 1996.

KOUKAL, Karel. Finanční stráž. Armáda a národ. Praha: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 1938, s. 284–285.

KOUKALOVÁ, Šárka. Otroci s inženýrským diplomem. Technické ústavy ministerstva vnitra a věznění odborníci v 50. a 60. letech. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 3–10.

KOUKALOVÁ, Šárka. Plánovačka neboli Basoprojekt. Odborné vězeňské složky na Pankráci. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 11–15.

KOUKALOVÁ, Šárka. Podnik IPRA. Případ údajného rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 16–18.

KOUKALOVÁ, Šárka. Zlatá klec na Pankráci. S Františkem Wiendlem o vězení pro architekty a projektanty. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 35–43.

KOUKALOVÁ, Šárka. Chtěli z nás vydolovat to nejhodnotnější. Se Zdeňkem Klíbrem o vzpouře proti režimu a věznění ve zvláštní vězeňské složce. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 44–47.

KOULA, Lukáš. Mimořádný lidový soud v Kutné Hoře v roce 1948 v době tzv. druhé retribuce. Bakalářská práce. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity, 2012.

KOURA, Petr. Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Praha: Rybka, 2003.

KOURA, Petr. „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2006, č. 4, s. 149−196.

KOURA, Petr. „Je to vůbec nemyslitelné, že něco takového se může ve 20. století stát.“ Pankrácká „sekyrárna“ neboli oddělení II A. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 155−161.

KOURA, Petr. „Ve vládě s komunisty nebudeme mít žádný vliv“. Deníkové záznamy profesora Zdeňka Pešky z let 1945−1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 131−154.

KOURA, Petr. Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká swingová mládež a její hořkej svět. Praha: Academia, 2016.

KOUROVÁ, Pavlína − KOURA, Petr, eds. Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (historická studie a edice dokumentů). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

KOUTEK, Jaroslav. Tichá fronta. Praha: Naše vojsko, 1985.

KOUTEK, Ondřej. Akce ASANACE. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 174‒176.

KOUTEK, Ondřej. X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 354‒410.

KOUTEK, Ondřej. Poválečné spory o aplikaci tzv. amnestijního zákona. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol. Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 70–77.

KOUTEK, Ondřej. Prokop Drtina: osud československého demokrata. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

KOUTEK, Ondřej. Akce „Pavouk“. Evidování židovského obyvatelstva Státní bezpečností za normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 1, s. 40−54.

KOUTEK, Ondřej. Útvar StB pro boj proti sionismu. Potírání sionismu jako nástroje mezinárodního imperialismu a antikomunismu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 1, s. 64−74.

KOUTSKÁ, Ivana. Lépe zemřít vstoje, než žít na kolenou (Historie vzniku pamětí dr. Prokopa Drtiny Československo můj osud). PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 216–233.

KOVAŘÍK, David. „V zájmu ochrany hranic“. Přesídlení obyvatel ze zakázaného a hraničního pásma (1951−1952). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 686−707.

KOZÁK, Jiří. Činnost Mimořádného lidového soudu v Liberci 1945–1948. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 579–605.

KOZÁK, Rudolf. Vojenská a četnická služba jako povolání: podmínky pro přijímání do různých oborů voj. a četnické služby: Umisťování déle sloužících poddůstojníků: Sbírka žádostí všeho druhu. Praha: vl. n., 1927.

KOŽÁKOVÁ, Katarína. Riadenie, ochrana a bezpečnosť pracujúcich v budovateľskom období Československej republiky v rokoch 1945–1948. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 137–148.

KRACÍK, Josef. Historie komplexu budov Policie ČR v Jičíně. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 456–475.

KRACÍK, Josef. Jičínsko a padělatelé mince aneb nahlédnutí do historie trestání za padělatelství. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 522–545.

KRACÍK, Josef. Padělatelství na Jičínsku aneb rodinná firma Šulcových. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 383–406.

KRACÍK, Josef. Četnictvo na Jičínsku v odboji. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 68–92.

KRACÍK, Josef. Jičínské četnictvo v květnu 1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 103–132.

KRAJINA, Vladimír − DOLEŽAL, Jiří, ed. Vysoká hra. Vzpomínky. Praha: EVA, 1994.

KRÁL, Josef. Poznámky k problematice III. ilegálního ÚV KSČ. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 4, 1968, s. 77–110.

KRÁL, Václav – FREMUND, Karel, eds. Chtěli nás vyhubit. 2. vydání. Praha: Naše vojsko, 1961.

KRÁL, Václav, ed. Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933–1947. Dokumentensammlung. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964.

KRAMER, Alexandr – ŠNAJDER, Bohuslav. (Jménem republiky) / Hovoříme s předsedou Nejvyššího soudu dr. Josefem Literou. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 14.

KRÁSNA, Albín Ondrej. Kapesní příručka česko-maďarská se slovníkem pro vojsko, četnictvo, policii a pohraniční službu. Praha: Fr. Borový, 1923.

KRATOCHVÍL, Antonín. Žaluji. Stalinská justice v Československu, Vimperk: Čas, 1990. KRATOCHVÍL, Miloslav. Dvacet let ochrany čs. hranic. Praha: Naše vojsko, 1965.

KRAUS, Annette. Sedíme tu v pasti na myši. Pokus hudebního skladatele a novináře Fritze Seemanna o únik z Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 15, č. 1, s. 92‒101.

KRČILOVÁ, Irena. Praxe trestních komisí okresních národních výborů na Pelhřimovsku. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 382−386.

KRČMÁŘ, Dalibor. Aktion Gitter z roku 1944 ve služební oblasti řídící úřadovny Gestapa v Praze. Nástin dosavadního stavu výzkumu. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2010, sv. 38, s. 59–73.

KRČMÁŘ, Dalibor. Walter Jacobi. „vysloveně intelektuální typ“ v čele protektorátního SD. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2011, sv. 39, s. 28–53.

KRČMÁŘ, Dalibor. Zpravodajská činnost nacistikcé bezpečnostní služby (SD) v Protektorátu Čechy a Morava.  Dosavadní stav výzkumu, metodické nástrahy.  České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, sv. 7, s. 71–77.

KRČMÁŘ, Dalibor. Heydrichovi radikálové. Vedoucí kádry nacistické bezpečnostní služby (SD)  v protektorátu  Čechy  a  Morava,  1939–1945.  Ústecký  sborník  historický. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2013, č. 1–2, s. 61–90.

KREČ, Jaroslav – TICHÝ, Václav. Ministerstvo vnitra – nová registratura 1936–1953. Inventář dodatků. Praha: Státní ústřední archiv, 1964.

KREČ, Jaroslav. Vrchní státní zastupitelství v Praze 1918–1939. Inventář. Díl 2. Praha: Státní ústřední archiv, 1965.

KREČ, Jaroslav – MALÁ, Irena – ŠTĚPÁN, František. Konfiskační praxe 1918–1938. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966, roč. XVI., č. 2, s. 315–365.

KREČ, Jaroslav. Inspektor uniformované protektorátní policie v Čechách 1942–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1971.

KREČ, Jaroslav. Generální velitel četnictva Praha, GVČ 1918–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1972.

KREISINGER, Pavel. Brigádní generál Josef Bártík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

KREISINGER, Pavel. Rok 1941 v československém vojenském zpravodajství. Personální krize v Moravcově zpravodajské „jedenáctce“. KUDRNA, Ladislav, ed. Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji: sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 11−20.

KREISINGER, Pavel. Složky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu. Přednáška pplk. Josefa Bártíka u jednotek československého pozemního vojska v Leamingtonu ve dnech 6. a 7. května 1941. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 118‒149.

KREISINGER, Pavel. Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, č. 45, s. 169–203.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Životní osudy generála Josefa Zusky (1902– 1978): od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. I. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 1, s. 64–76.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Životní osudy generála Josefa Zusky (1902– 1978): od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. II. část (dokončení). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 2, s. 90–99.

KREISINGER, Pavel – ZUMR, Jan. Heinz Pannwitz. Kdo byl hlavní vyšetřovatel atentátu na Reinharda Heydricha? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 2, s. 81−92.

KREISINGER, Pavel. Procesy s příslušníky pražské řídící úřadovny Gestapa (1945–1952). SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 497–504.

KREISINGER, Pavel. Vzpomínka „australského“ legionáře Josefa Sudolského na Velkou válku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 96–109.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Neznámá kapitola z dějin zpravodajské činnosti proti ČSR. Olomoucký špionážní případ kapitána v. v. Leopolda Katzerna a jeho synovce Wilhelma Katzerna. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69, č. 4, s. 90–109.

KREISINGER, Pavel – NEČAS, Jaroslav. Dr. Wernfried Pfaff. Příslušník nacistické SD v Praze a Hradci Králové, vojín Wehrmachtu, retribuční vězeň a výkonný spolupracovník StB v Německu. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 53–98.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Paul Sopa, budoucí velitel pankrácké věznice gestapa, v hledáčku československých meziválečných bezpečnostních složek. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 3, s. 122–131.

KREJČÍKOVÁ, Milena – ROMÁNEK, Andrej. Vojenská historická knihovna – přehled fondů. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 1, s. 166–175.

KREJČÍŘ, Svatopluk a kol. Na stráži odkazu Února. 40 let závodní jednotky Lidových milicí oborového podniku PAL Kroměříž. Kroměříž: PAL, 1988.

KREJČOVÁ, Helena – HYNDRÁKOVÁ, Anna. Postoj Čechů k Židům. Z politického zpravodajství okupační správy a protektorátního tisku v letech 1939−1941. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, roč. 2, č. 4, s. 578−605.

KRETSCHMER, Adam. Antonín Kavan – pilíř socialistické zákonnosti. Securitas Imperii, Praha: Themis, 1995, č. 2, s. 291−298.

KRIVÁ, Lenka. Kto za to môže? Malá analýza diskurzu o hľadaní vinníkov v čase Nežnej revolúcie. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 235–240.

KROUPA, Vlastislav, ed. Únor a československé ozbrojené síly. Sborník věnovaný 25. výročí Vítězného února. Praha: Naše vojsko, 1973.

KROUPA, Vlastislav. Lidové milice a Sbor národní bezpečnosti v únoru 1948. Praha: Rudé právo, 1973.

KROUPA, Vlastislav. K některým otázkám vzniku a vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945−1948. Sborník historický. Praha: Academia, č. 22, 1974.

KROUPA, Vlastislav. Z historie Sboru národní bezpečnosti. Na pomoc propagandistické práci ve Sboru národní bezpečnosti. Praha: Redakce ústředního časopisu FMV, 1974.

KROUPA, Vlastislav, ed. Cesta k lidové bezpečnosti. Věnováno 30. výročí zrodu Sboru národní bezpečnosti: sborník. Praha: Naše vojsko, 1975.

KROUPA, Vlastislav. Sbor národní bezpečnosti 1945−1948. Praha: Naše vojsko, 1977.

KROUPA, Vlastislav, ed. Bezpečnostní politika KSČ. Výbor z usnesení a dokumentů nejvyšších stranických orgánů z období od 8. do 15. sjezdu KSČ. Praha: Naše vojsko, 1980.

KROUPA, Vlastislav, ed. Historie SNB v dokumentech. Sborník. Praha: Naše vojsko, 1985.

KRUPICA, Radim. Státní bezpečnost na „velkém“ okrese vyškovském v letech 1945–1960. Pohled do struktur nejnižšího článku komunistické tajné policie. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2013.

KRUPICA, Radim. Pohled do struktur nejnižšího článku komunistické tajné policie: Státně bezpečnostní složka v okrese Vyškov 1945‒1960. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 55‒100.

KRUPIČKA, Jiří. Československá vojenská správa v letech 1945–1948. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 44, č. 1, s. 68–142.

KRUPKA, Václav. Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou SILVER A. I. a II. část. JELÍNEK, Zdeněk (ed.): Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 4 (s. 95–125), č. 5 (s. 110–146).

KRŮTA, Václav. Podzemní vojenská organizace Obrana národa na Kladensku a Slánsku v letech 1939–1940. Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 1998, roč. 5, s. 59– 76.

KRŮTA, Václav. Zřízení venkovní služebny německé tajné státní policie (gestapa) v Kladně. Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2003, roč. 11, s. 74–91.

KRŮTA, Václav. Personální obsazení kladenské služebny německé tajné státní policie (gestapa). Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2004, roč. 12, s. 79–96.

KŘEN, Jan. Vojenský odboj na počátku okupace Československa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1961, roč. 10, č. 2, s. 271‒313.

KŘEN, Jan. K smyslu protifašistického odboje. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1965, roč. 14, č. 1, s. 35‒80.

KŘEN, Jan – KURAL, Václav. Ke stykům mezi československým odbojem a SSSR. I. a II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 3 (s. 437‒471), č. 5 (s. 731‒771).

KŘEN, Jan. O vzniku myšlenky odsunu Němců.  Odboj a  revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 175–191.

KŘEN, Jan. V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939–1940. Praha: Naše vojsko, 1969.

KŘEN, Jan. Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 708−733.

KŘEN, Jan. Strašlivé tajemství archivů: Spisy politické policie skýtají nebezpečné pasti. Respekt, roč. 16, č. 39 (26. 9.–2. 10. 2005), s. 20.

KŘEN, Jan. Pravdy a nepravdy aktů StB. Zpravodaj Historického klubu. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2005, roč. 16, č. 1, s. 80–84.

KŘEN, Jan. Historky StB a paměť (z diskuze „Nad archivy StB a historickou etikou“). Soudobé dějiny. Prah: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 1−2, s. 243−265.

KŘIVÁNEK, Jiří. Na stráži míru. Jak to chodilo na vojně za časů reálného socializmu. Praha: Euromedia Group, 2021.

KŘIŽANOVÁ, Rebeka. Galerie náčelníků I. Karel Vykypěl. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 116−119.

KŘIŽANOVÁ, Rebeka. Akce „Klín“ po stranicku. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 310−323.

KŘÍŽEK, Filip. Kriminalita četnictva v Praze a okolí v letech 1918–1921. Bakalářská práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

KUBÁNEK, Vladimír. Historie ČSLA (organizace, druhy vojsk, výcvikový rok aj.). Brno: Tribun EU, 2016.

KUBÁTOVÁ, Ludmila. Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942–1949. Praha: Státní ústřední archiv, 1961.

KUČERA, Jaroslav. Úloha partyzánského hnutí v boji za vítězství národní a demokratické revoluce v ČSR. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 2, s. 217‒233.

KUČERA, Martin. Zprávy tajným inkoustem. Kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914–1918). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003.

KUČERA,  Martin.  Pražský  Maigret.  Osobní  zápas  legendárního  kriminalisty. Praha: Academia, 2009.

KUČERA, Radek. Ke vzniku Veřejné bezpečnosti na železnici. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 9−40.

KUDRNA, Ladislav. Vojenské obranné zpravodajství 1945–1950. Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 76−89.

KUDRNA, Ladislav. Nepřizpůsobiví. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 3−16.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František. „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Praha: Academia − Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

KUDRNA, Ladislav, ed. Od mániček k undergroundu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František. Kniha v barvě krve. Násilí komunistického režimu vůči undergroundu. Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František. „Kapela“. O pozadí celostátní akce, který stvořila Chartu 77. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 141–150.

KUDRNA, Ladislav. Český underground v letech 1976–1981. KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 24‒37.

KUKÁNOVÁ, Zlatuše. „Rád bych byl sloužil déle.“ K odsunu německého katolického kléru z českých zemí. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 98–129.

KUKÁNOVÁ, Zlatuše. Odcházím, mé srdce ale zůstává v mateřské diecézi. Perzekuce německého katolického kléru v litoměřické diecézi po 2. světové válce. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 62–99.

KUKLÍK, Jan. Kontrapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939–1941. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 100–113.

KUNCOVÁ, J. Divizní soud Brno 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1976.

KURAL, Václav. Partyzánské destrukční akce proti železniční dopravě na střední a východní Moravě a v západní polovině Čech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, č. 4, s. 629–675.

KURAL, Václav. Český domácí odboj v letech 1939–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 5–21.

KURAL, Václav. Obrana národa mezi 15. březnem a 1. zářím 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, č. 3, s. 346–385.

KURAL, Václav. Vlastenci proti okupaci. Ústřední vedení odboje domácího 1939–1943. Praha: Karolinum, 1997.

KVAČEK, Robert. Mezi 12. únorem a 19. březnem 1938 (ČSR a anšlus Rakouska). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 9, s. 17–19.

KVAČEK, Robert. Atentát na Reinharda Heydricha v souvislostech. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2013, č. 2, s. 269–275.

Kvalifikační předpis: Min. vnitra čís. jedn. 44.291/13/1928. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928.

KVAPILOVÁ, Iva. Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1950 se zaměřením na veřejněbezpečnostní (resp. pořádkovou a kriminální) složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2003, č. 1, s. 68−90.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 9−73.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 60. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 41−110.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 9−116.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 80. letech se zaměřením na veřejněbezpečnostní složku. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 35−116.

KVASNIČKA, Václav. Droga zvaná špionáž. Praha: Periskop, 1994.

KYJOVSKÝ, Stanislav. Náčrt a úlohy ilegality v politice KSČ ve 30. letech. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 5–27.

KYNCL, Vojtěch. Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2008.

KYNCL, Vojtěch. Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012.

KYNCL, Vojtěch. Heinz Barth, Ležáky a Oradour sur Glane mezi justicí a politikou.Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2012, č. 22, s. 273‒298.

KYNCL, Vojtěch. Pardubická Heydrichiáda ve vzpomínkách pachatelů. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2016, č. 30, s. 251‒290.

KYNCL, Vojtěch. Poválečné vyšetřování zločinů gestapa v Klatovech. Případ Kilian Anton Rupprecht. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 25, č. 2, s. 171– 187.

KYNCL, Vojtěch. Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců. Praha: NLN, 2019.

KÝR, Aleš. Výkon vyšetřovací vazby a trestu smrti v případu „Slánský a spol.“. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 375–387.

L

LABJAK, Stanislav. Počítačová databáze EZO. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 58‒61.

LABJAK, Stanislav. Dezider Greguš (1933). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 98–103.

LACKO, Martin. Dojmy Slovákov zo situácie v obsadenej časti ZSSR 1941−1942. (O jednom neznámom prameni). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2005, č. 4, s. 511−517.

LACKO, Martin. Dezercia a zajatia príslušníkov zaišťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942–1943. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007.

LACKO, Martin. „Strážil som hranice nášho slovenského štátu (Rozhovor s bývalým príslušníkom Zboru finančnej stráže v rokoch 1942‒1945 Ľudom Matejovom). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 94‒105.

LACKO, Martin. Imrich Močko (1920, Behynce) – Moje roky v Národnej bezpečnosti (1945‒ 1949). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 74‒81.

LACKO, Martin – SABO, Ján. Gustav Polčík. Zo stanice NB do Štátnej bezpečnosti (1945‒ 1966). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 1, s. 83‒95.

LACKO, Martin. Spomienky na učiteľskú a vojenskú službu: Rozhovor s Rudolfem Ďurišom. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 96‒107.

LACKO, Miroslav. Činnost ministerstva vnitra v otázce repatriace a reemigrace po první a druhé světové válce. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 31‒64.

LACH, Ivan – STEHLÍK, Eduard. Vlast a čest jim byly dražší nežli život. Dvůr Králové: Fortprint, 2000.

LANGEROVÁ, Žo. Žila jsem s oddaným komunistou. Československo – můj osud 1934–1968. Přeložil Josef Moník. Praha: Prostor, 2017.

LAŇKA, Jiří. 30 let Útvaru rychlého nasazení. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 30–57.

LAŇKA, Jiří – GALAŠ, Radek. Vrchní policejní Miloslav Preininger. Policista a katolík. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 309–327.

LAŇKA, Jiří. Policejní zajištění 1. celostátního sjezdu katolíků Československé republiky. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 11–35.

LAŇKA, Jiří. Nasazení příslušníků ÚZU XIV správy SNB k osvobození rukojmí u obce Trstín – 1984. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 196–211.

LAŇKA, Jiří Ignác. Případ strážm. Bernarda Jaška ve vztahu ke katolické církvi. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 182–194.

LAŇKA, Jiří Ignác a kol. Duchovní služba Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav, 2018.

LAŇKA, Jiří. Křesťanská policejní asociace. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 117–135.

LÁŠEK, Radan. Jednotka určení SOS. Díly 1–3. Praha: Codyprint, 2006–2008.

LÁŠEK, Radan. Velitelé praporů SOS. Praha: Codyprint, 2009.

LÁŠEK, Radan. Obrana Podkarpatské Rusi. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21−29.

LÁŠEK, Radan. Československá generalita. Generálové Fassati, Fiala, Gajda, Husák, Lášek, Matoušek, Rytíř, Syrový a Šidlík slovem a obrazem. Praha: Codyprint, 2013.

LÁŠEK, Radan. Ztracené varty. Strážci šumavské hranice 1938. Praha: Codyprint, 2018.

LAŠTOVIČKA, Zdeněk. Ilegální vysílačka českého policisty Josefa Laštovičky v období německé okupace. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 195–203.

LAŠTOVIČKA, Zdeněk. Před 70 roky skončil statečný boj hrdiny z Vysočiny proti pražskému gestapu. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 136–149.

LAZORIŠÁK, Štefan. Alexander Reis Francisty – Osud skrytý v kufríku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 62−69.

LEGAR, Ivan ‒ VALIŠ, Zdeněk. Oddíl zvláštního určení. Praha: Naše vojsko, 1987.

LEHÁR, Lubomír. Závodní milice 1945–1948. Odbory a naše revoluce: sborník studií. Praha: Práce, 1968.

LEIN, Richard. Plnění povinností, nebo velezrada? Čeští vojáci Rakousko-Uherska v první světové válce. Praha: Academia, 2018.

LENIN, Vladimír Iljič. O státu. Praha: Svoboda, 1950.

LENIN, Vladimír Iljič. Stát a revoluce. Učení marxismu o státu a úkoly proletariátu v revoluci. Praha 1950.

LEPŠÍK, Josef. O vojenském polním trestním řízení. Právník, 1938, roč. 77, s. 147–164.

LESJUK, P. – ŠTĚPÁN, F. – ŽIVOTA, J. Ministerstvo vnitra – nová registratura 1939–1947. Inventář (Dodatek – sign. E). Praha: Státní ústřední archiv, 1960–1961.

LETZ, Róbert. Odkaz živým – Prípad Albert Púčik a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

LETZ, Róbert − MATULA, Pavol, eds. Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

LETZ, Róbert. Február 1948 zo slovenskej perspektívy. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 10‒34.

LETZ, Róbert. Biskup Štefan Barnáš. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017.

LETZ, Róbert. Slovenský zlatý orol a jeho samizdaty. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 3–21.

LEVORA, Vladimír. Ze stalinských gulagů do československého vojska. Klatovy: Galerie Klatovy / Klenová – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

LEVÝ, Zbyněk. Vrchní strážmistr Jaroslav Honzátko. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 390–427.

LIEBSCHER, Adolf. Soudní budova a trestnice v Užhorodě. Horizont, Brno: Václav Roštlapil, 1927, roč. I., č. 9, s. 156–159.

LICHNOVSKÝ, Milan. Otázka upevňování lidově demokratické moci v západním pohraničí v letech 1945‒1946 a úloha čs. armády. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 5, s. 611‒647.

LICHNOVSKÝ, Milan. Bedřich Reicin a československá armáda. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, roč. 43, č. 1 (s. 3−36), č. 2 (s. 3−45); roč. 44, č. 6 (s. 81−117), 1994−1995.

LINDTNEROVÁ, Magdaléna. Zázračný návrat zo sibírskeho gulagu. Spomienky Júliusa Lindtnera. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 105–108.

LINKOVÁ, Marcela – STRAKOVÁ, Naďa, ed. Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Praha: Academia – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 2017.

LISÁ, Martina – KRÁL, Karel. Československé vojenské lékárenství 1918–1928. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 4, s. 816–831.

LIŠKA, Otakar a kol. Vykonané tresty smrti. Československo 1918‒1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2000.

LIŠKA, Otakar a kol. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918‒1989. 2. opr. a rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

LIŠKA, Přemysl. Dobrodružství kriminalistické balistiky. Praha: Universum, 2021.

LÖBL, Evžen. Jak jsem se přiznal. Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 19 (příloha), s. I–III.

LÖBL, Eugen. Svedectvo o procese s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfem Slánským. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968.

LONDON, Artur. Doznání. V soukolí pražského procesu. 2. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1990. LONDON, Artur. K pramenům Doznání. Motáky z ruzyňské věznice. Brno: Doplněk, 1997.

LORENC, Alojz. Ministerstvo strachu? Neskartované spomienky generála Lorenca. Bratislava: Tatrapress, 1992.

LORENC, Alojz. Generál Lorenc – Dešifrovaný svet. Banská Bystrica: Forza, 2000.

LOUČ, Michal. Vezeňství v českých zemích v 70.‒80. letech 20. století pohledem pamětníků. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 30–49.

LOUČ, Michal. Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.

LOUČOVÁ, Petra. Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic psát nemůže. Cenzura korespondence politických vězňů v období tzv. noramlizace. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 80–103.

LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – RADVANOVSKÝ, Zdeněk – SUCHÁ, Jitka. Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech 1945–1948. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2001.

LÓŽI, Marián. Dynamika vnitrostranického teroru na lokální úrovni KSČ v době pozdního stalinismu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2014.

LÓŽI, Marián. Exposing enemies in the regional leaderships of the Communist Party of Czechoslovakia 1950–1951. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 39, s. 111‒146.

LUDVÍKOVÁ, Miroslava. Spravedliví mezi národy na území Čech a Moravy. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 117–124.

LUKEŠ, František. Německá politika po Mnichovu a okupace Československa. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, č. 2, s. 3–18.

LUKEŠ, František. Podivný mír. Praha: Svoboda, 1968.

LUKEŠ, Igor. Mimořádná vojenská opatření v květnu 1938: nová interpretace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5, s. 79–97.

LUKEŠ, Igor. The Birth of a Police State: The Czechoslovak Ministry of the Interior. 1945‒1948. Intelligence and National Security, 1996, roč. 11, č. 1, s. 78‒88.

LUKEŠ, Igor. Der Fall Slánský. Eine Exilorganisation und das Ende des tschechoslowakischen Kommunistenführers 1952. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Berlin: Institut für Zetigeschichte, 1999, Vol. 47, No. 4, s. 459–501.

LUKEŠ, Igor. The Rudolf Slansky Affair. New Evidence. Slavic review: American Quarterly of Russian and East European studies. Illinois: University of Illinois, 1999, Vol. 58, No. 1, s. 160–187.

LUKEŠ, Igor. Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu. Překlad Petra Kůsová. Praha: Prostor, 1999.

LUKEŠ, Igor. Operace Velký metař: kapitola z dějin studené války. ŠESTÁK, M. – VORÁČEK, E., eds. Evropa mezi Německem a Ruskem: sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000 s. 575‒599.

LUKEŠ, Igor. Případ Vladimíra Komárka na pozadí změn v rovnováze sil mezi Východem aZápadem, 1948–1967. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 3, s. 538–585.

LUKEŠ, Igor. Operace Velký metař. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 59–85.

LUKEŠ, Igor. Ein nachrichtendienstliches Versagen. Die Amerikaner und die kommunistische Machtergreifung in der Tschechoslowakei 1948. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2007, Vol. 55, No. 2, s. 201–236.

LUKEŠ, Igor. Selhání tajných služeb: Československo 1945‒1948. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 12‒121.

LUKEŠ, Igor. KÁMEN: Studenoválečná akce samerickým rozměrem. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 40–46.

LUKEŠ, Igor. On the edge of the Cold War: American diplomats and spies in postwar Prague. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.

LUKEŠ, Igor. Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945−1948. Praha: Prostor, 2014.

LUKEŠ, Michal. Vojenská zpravodajská služba v pozadí Tukova procesu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 4, s. 33–46.

LUKEŠ, Michal. K úloze českého četnictva na Slovensku v roce 1918. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 53–64.

LUNEROVÁ, Jitka – ŠTĚRBA, Martin. Důsledky říšskoněmeckého výnosu z roku 1938 pro romské  obyvatelstvo.  MERVART,  Jan  –  ŠTĚPÁN,  Jiří  a  kol.  České,  slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 217–224.

LUPRICHOVÁ, Zuzana. Spomienky na pátra Jozefa Opralu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 65–79.

LUPTÁK, Adam. Zapadli jsme do ústraní jako staromódní hrdinové, ponechavše místo jiným. „Váleční slepci“ v medzivojnovom Československu. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 165–172.

LUŽA, Radomír. The Transfer of the Sudeten Germans. A Study of the Czech-German Relations, 1933–1962. New York: New York University Press, 1964.

M

MACÁK, Ernest. Zápisky spoza mreží. Bratislava: Don Bosco, 1996. MACÁK, Ernest. Prenasledovaní pre Krista. Bratislava: Don Bosco, 2008.

MACÁK, Milan. Tváří v tvář okupaci. Příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2008.

MACEK, Jaroslav. Okupační justice v českém pohraničí a její vývoj (1938–1945). Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1963, roč. XIII., č. 1, s. 63–118.

MACEK, Jaroslav – BRZOBOHATÝ, Jan. Spisová manipulace nacistické okupační správy – zásady a vývoj. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1965, roč. XV., č. 1, s. 229–276.

MACEK, Jaroslav. Situace v komunistickém hnutí v pohraničí 1938–1941. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 147–153.

MACEK, Pavel − UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526−1918). Praha: Themis, 1997.

MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. II., Československá republika 1918–1939. Praha: Police history, 1999.

MACEK, Pavel − UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. III., Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát (1939−1945). Praha: Police history, 2001.

MACEK, Pavel − UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. IV., Československo (1945−1989). Praha: Police history, 2011.

MACKE, Josef. Četnická stanice – Stanice SNB Ostrov. Historie stanice do roku 1947. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 219–244.

MACKE, Josef. Strmiska Karel a protistátní skupina SNB. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 373–389.

MACKE, Josef. Václav Freisleben a osudový rok 1938 na Nejdecku. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 112–124.

MACKE, Josef. Křižovatka smrti, poslední mrtví vojenského oddílu Železo. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 212–229.

MACKE, Josef. Perštejn a okolí ve víru henleinovských bojů. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 56–67.

MACKE, Josef. Dny osvobození – konec války v Ostrově. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 87–102.

MACKE, Josef. Očistná akce v SNB v obvodu oblastního velitelství SNB Karlovy Vary. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 150–162.

MACKOVÁ, Marie. Finanční stráž v Čechách 1842−1918. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017.

MADRY, Jindřich. Mocenský zvrat v dubnu 1969 a podíl vojáků na jeho provedení: realismus a iluze v Dubčekově normalizační politice. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 4, s. 103–134.

MADRY, Jindřich. Počátky normalizace a armáda (duben–srpen 1969). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 4, s. 3–49.

MACHÁT, František. Vzpomínky na spolupráci s gen. Bílým. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 5–20.

MACHATKOVÁ, R. Ministerstvo vnitra – referát L. MV – ref. L. 1938–1948. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1967.

MACHULA, František. Mládež provinilá a ohrožená před úřady bezpečnostními. 2. vyd. Praha: Policejní klub odborné a literární práce v Československé republice, 1938.

MACHULA, Jaroslav. Sbor národní bezpečnosti (1945‒1991). Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012.

MACHUTOVÁ, Marcela. Vývoj kriminální policie do roku 1950. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 67–80.

MACHUTOVÁ, Marcela. Bezpečnostní rozhlas – nástroj boje proti zločinu. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 127–142.

MACHUTOVÁ, Marcela. Vážný příběh s veselým koncem. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 286–303.

MACHUTOVÁ, Marcela – GALAŠ, Radek. Praha policejní aneb pražský policejní místopis poprvé. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 159–190.

MACHUTOVÁ, Marcela. Historie dopravní policie. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 565–596.

MACHUTOVÁ, Marcela. Policejní lékaři. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 214–225.

MAJDIAKOVÁ, Kateřina. Politické procesy v Ústeckém kraji navazující na kauzu Milady Horákové a spol. VESELÝ, Martin, – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Paměť a místo. Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 343–380.

MAJEWSKI, Piotr, M. Špinavec Harry. Osudy slavného podvodníka za Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 1, s. 21–29.

MAJCHRZAK, Grzegors. Poľské občianske protesty proti intervencii v Československu z pohľadu bezpečnostných dokumentov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 39–56.

MAJOROV, Aleksandr M. Vtoženije. Čechoslovakija, 1968. Sviedětělstva komandarma. Moskva: Prava čeloveka, 1998.

MAKOVIČKA, Jan. „… Já si pořád myslím, že jsem nikomu neublížil.“ František Horáček alias Jim Čert jako tajný spolupracovník StB, 1979‒1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 353−405.

MAKYNA, Pavol. Protižidovské výtržnosti a letákové akcie na Slovensku v lete 1946. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 39–50.

MALÁ, Irena – LESJUK, Petr. Okupace československého pohraničí hitlerovským Německem po Mnichovu. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnit. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1959, roč. IX., č. 1, s. 3–58.

MÁLEK, Jiří. JUDr. Vlastislav Chalupa, agent StB. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 72−116.

MÁLEK, Jiří. Metody Státní bezpečnosti a likvidace třetího odboje v letech 1948−1953. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii. Díl 1. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 60−84.

MÁLEK, Jiří. Justiční vražda Vladimíra Cermana. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 221‒256.

MÁLEK, Lukáš. Některé méně známé aspekty služební kynologie. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 230–241.

MÁLEK, Lukáš. Některé méně známé aspekty služební kynologie. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 204–215.

MÁLEK, Lukáš. Chovná stanice služebních psů 3. brigády pohraniční stráže v Karlových Varech Staré Roli. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 163–173.

MALÍNEK, Tomáš. „Dub“ v „Oboře“. Západoněmečtí velvyslanci v hledáčku Státní bezpečnosti v letech 1968–1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav po studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 176−200.

MALÍNEK, Tomáš. Časopisy Federálního ministerstva vnitra ČSSR v období tzv. normalizace. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 106‒144.

MALLOTA, Petr. Zapomenutý příběh o několika dějstvích: kovář Tomáš Rumíšek a „javornická“ vražda z března roku 1949. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 59– 64.

MALLOTA, Petr. „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protinacistickém odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 97‒105.

MALLOTA, Petr. „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protikmunistickém odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 2, s. 83–94.

MALLOTA, Petr. Střetnutí příslušníků Pohraniční stráže s kurýrem Josefem Maškem aneb neznámý příběh ze Šumavy padesátých let v dobových souvislostech. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 190–221.

MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2 sv. (s. 594, s. 609–1173). Praha: Karolinum, 2010.

MANDZÁK, Daniel Atanáz. „Agent a špión Vatikánu“. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monstrprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

MAREK, Jaroslav. Jméno ze seznamu. Praha: Futura, 2005.

MAREK, Jindřich. Jednotky SOS na Chomutovsku v roce 1938. Mnichov 1938. 2. díl. Praha: Svoboda, 1988, s. 100–106.

MAREK, Jindřich. Vojenská odbojová skupina „Bartoš“ a její přípravy Pražského povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 4, s. 74–89.

MAREK, Jindřich. Geneze vojenského velitelství „Alex“ a jeho vliv na události v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 4, s. 70‒88.

MAREK, Jindřich. Vojenský a zpravodajský štáb ÚRO vkvětnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 76–90.

MAREK, Jindřich. Radiostanice Vladislav vmarném boji o Podkarpatskou Rus. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 4, s. 54–70.

MAREK, Jindřich. Vojenská komise ČNR a radiostanice ANNA vkvětnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 67–82.

MAREK, Jindřich. Zpravodajská služba čs. legií v Rusku 1918–1920. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 3, s. 29–44.

MAREK, Jindřich. Nouzové řešení, výměna generací, či první čistka? Personální změny ve vedení čs. četnictva a policie v květnu 1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 39‒50.

MAREK, Jindřich. Operace „Łom“: polské diverzní a teroristické útoky na Podkarpatské Rusi na podzim roku 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 4, s. 26–47.

MAREK, Jindřich. Pražská protiletecká ochranná policie v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 52–69.

MAREK, Jindřich. „Hříchy“ policejního podplukovníka Emila Rožka. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 242–251.

MAREK, Jindřich. František Slavíček – policista, snajpr, výsadkář, průzkumník a především vlastenec. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 216–222.

MAREK, Luboš. Četnická stanice Velká Dobrá za první republiky. Listy z Unhošťska: Vlastivědný zpravodaj Melicharova městského muzea v Unhošti. Unhošť: Melicharovo městské muzeum, 2010, roč. 48–49, s. 45–49.

MAREK, Luboš. Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky. Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 37–52.

MAREK, Luboš. Četník a zbraň. Vybrané případy ze Slánska. Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2015, s. 69–91.

MAREK, Luboš. Prohřešky četníků na Slánsku za první republiky. BARTONÍČEK, Pavel. Všude žijí lidé: Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2018, s. 149–166.

MAREK, Luboš. Pro vlast jsem ochoten nasadit i život aneb úmrtí četníků na Slánsku. BARTONÍČEK, Pavel. Život a smrt v kraji pod slánskou horou: Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný-Otruby: Wotrubia, 2019, s. 57–74.

MAREK, Luboš. Četnická stanice v Kladně (19181938). Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Hradec Králové, 2019.

MAREK, Luboš. Dozor nad filmovými projekcemi aneb četníci, policisté a úředníci v knosálech (1918–1930). STŘÍTESKÝ, Hynek. Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích. Praha: Národní technické muzeum, 2021, s. 119–127.

MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, Heda. Na vlastní kůži. Praha: Academia, 2012.

MARKHAM, Mira. Světlana: Partisans and Power in Post-War Czechoslovakia. Contemporary European History, 2021, Vol. 30/1, pp. 16–31.

MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých zemích 1939–1945. Praha: Auditorium, 2012.

MARŠÁLEK, Pavel. Období nesvobody jako předmět zájmů české právní vědy v letech 1945–1948. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 37–46.

MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr. Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

MARŠÁLEK, Zdenko ‒ VORÁČEK, Emil a kol. Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936‒1939. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2017.

MARŠÁLEK, Zdenko. „Česká“, nebo „československá“ armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939–1945. Praha, Academia 2017.

MARŠÁLEK, Zdenko. Kliometrie a národní příběh. Zajatci z wehrmachtu jako vojáci československého zahraničního vojska za druhé světové války. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2020, č. 2, s. 235–254.

MARTINÁK, Peter. „Občania druhej kategórie“ – zaradenci do PTP. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 19‒40.

MASIN, Barbara. Odkaz. Pravdivý příběh Mašínů. Praha: Mladá fronta 2011.

MASKALÍK, Alex. K osudom slovenských dôstojníkov po februári 1948. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 195–208.

MASKALÍK, Alex. Elita armády. Československá vojenská generalita 1918–1992. Košice: HWSK 2012.

MAŠEK, Ot. K nařízení ze dne 23. dubna 1919, č. 218 Sb. zák. a nař., o úředním stejnokroji úředníků politické a policejní služby státní. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1919, roč. I., č. 3–4, s. 60–62.

MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan. Cesta na severozápad. Praha: Academia, 2010.

MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf. Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínovy. Praha – Litomyšl: Paseka, 2001.

Materialie k osnově nového zákona o výjimečném stavu. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1919, roč. I., č. 1–2, s. 3–5.

MATĚJKA, Ondřej. „The ‚Proton Pseudos‛ of Our Life After May 1945“: Czech Protestants and the Expulsion of Sudeten Germans. BARTH, Boris – KONRÁD, Ota – MRŇKA, Jaromír. Collective Identities and Post-War Violence in Europe, 1944–48. Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences at the Charles University in Prague, and The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI), 2022, pp. 165‒194.

MÁTLOVÁ, Simona. Soudní procesy s brněnskými augustiniány po roce 1948. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

MATULOVÁ, Helena. Vojenské trestní právo. Malý, Karel – Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2. sv. Praha: Karolinum, 2010, s. 843–874.

MAZÚCH,  Lukáš.  Z případů  četnictva  v okolí  Hradce  Králové  v letech 1914–1915. Východočeské listy historické. Hradec Králové: Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013, č. 30, s. 199–213.

MECLOVÁ, Anna. Bytové semináře pod dohledem Státní bezpečnosti. Sledování skupiny filozofů v období normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 2, s. 87−100.

MEDVECKÝ, Matej. Využití „ľudáckej karty“ v politických procesoch – druhá polovica 40. rokov – 50. roky (od retribúcie ke konštrukcii). ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 171–194.

MEDVECKÝ, Matej. Imrich Sucký – lovec v sieťach ŠtB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 1, s. 6‒18.

MEDVECKÝ, Matej. Vznik Ústredne štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 24‒35.

MEDVECKÝ, Matej. Jako vysadiť agenta do NSR? Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 4, s. 51‒66.

MEDVECKÝ, Matej. Spravodajské eso slovenského štátu. Kauza Imrich Sucký. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007.

MEDVECKÝ, Matej. Správa o organizovanom oslavovanie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 61‒65.

MEDVECKÝ, Matej. Februárové otřesy v ŠtB na Slovensku. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 285–292.

MEDVECKÝ, Matej. Prvá obeť Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 59‒71.

MEDVECKÝ, Matej. K organizácii štruktúre Štátnej bezpečnosti a politického spravodajstva na Slovensku před februárom 1948. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 23‒35.

MEDVECKÝ, Matej. Strana a jej Bezpečnost. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 59‒65.

MEDVECKÝ, Matej. Za červené Slovensko. Štátna bezpečnost a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945‒1948. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011.

MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš – JAŠEK, Peter. V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012.

MEDVECKÝ, Matej – SYRNÝ, Marek. Represie slovenských komunistov v rokoch 1939‒1943. KÁRNÍK, Zdeněk ed. a kol.: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2012, sv. 6, s. 89‒112.

MEDVECKÝ, Matej. K počiatkom československej rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 18‒32.

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu totality – československá rozviedka po komunistickom prevrate. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 3, s. 32‒52.

MEDVECKÝ, Matej – SYRNÝ, Marek. V zajetí špiománie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 1, s. 63‒70.

MEDVECKÝ, Matej. Červená kapela na Slovensku? Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 12−39.

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945–1946. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2020.

MENŠÍKOVÁ, Miroslava. Kniha policejního ředitelství v Brně. Zajímavý pramen k prvním měsícům okupace. Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 17−22.

MENTLÍK, Petr. Okresní akční výbor Národní fronty v Ostravě po únoru 1948. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 197–208.

MERTLÍK, Vladimír. Mašínovi. Ve stínu šibenice. Praha: Euromedia Group, a. s., 2020.

Mezinárodní policejní kongres ve Vídni 1923. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1924, roč. VI., č. 2, s. 83–84.

Mezinárodní úmluva o potírání obchodu zletilými ženami. Právník, 1936, roč. 75, s. 216–217. Mezinárodní kriminologická společnost. Právník, 1938, roč. 74, s. 77–78.

MIČKO, Peter. Akcie československej armády a Zboru národnej bezpečnosti proti oddielom Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na Slovensku roku 1946. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 114–127.

MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Oatis. Československý komunistický režim verzus dopisovateľ Associated Press. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005.

MICHÁLEK, Slavomír. Kovbojská akcia Američanov: štěchovický prípad zroku 1946. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 1, s. 4–23.

MICHÁLEK, Slavomír. Akcia „Selb“, odpoveď ŠtB na „vlak slobody“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 3, s. 13−30.

MICHÁLEK, Slavomír. Za hranicou sloboda 1948−1953. (Dakoty „slobody“ a vlak do Selbu). Bratislava: Veda, 2013.

MICHL, Jan. Legionářské organizace v Československu (1920–1938). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 4, s. 4–23.

MICHL, Jan. Osmnáct let v čele kontrarozvědky. Josef Stavinoha, náčelník VKR 1953−1971. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989. II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 185−192.

MICHL, Jan. Oldřich Burda – náčelník vojenské rozvědky v letech 1960–1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 3, s. 91−99.

MICHŇÁK, Alois, ed. KSČ o ozbrojených silách. Dokumenty 1918–1976. Praha: Naše vojsko, 1976.

MIKLE, Peter. Činnosť vybraných pohraničných jednotiek a pohraničných oddelení Verejnej bezpečnosti počas augustových udalostí v roku 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 36–50.

MIKLOŠKO, František – SMOLÍKOVÁ, Gabriela – SMOLÍK, Peter, eds. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989, sv. 1. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001.

MIKLOVIČ, Michal. Kontrašpionážne opatrenia proti diplomatom USA. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 4, s. 38‒47.

MIKLOVIČ, Michal. Akcia „KRUH“. Simulovanie spravodajských operácií v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 91‒93.

MIKLOVIČ, Michal. Agentúrno-opratívne prostredie v agende čs. rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 66‒70.

MIKLOVIČ, Michal. Objektové zväzky I. správy (rozviedky). Pamäť národa, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 94‒95.

MIKLOVIČ, Michal. Rezidentúra EXPO-67. ŠtB na svetovej výstave v Montrealu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 4, s. 62−72.

MIKLOVIČ, Michal. Reorganizácia rozviedky v roku 1969. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 91−98.

MIKLOVIČ, Michal. Pobočka Hlavnej správy rozviedky v Bratislave 1969‒1971. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 4, s. 59‒68.

MIKLOVIČ, Michal. S manželom v zahraničí. Profil príslušníčky rozviedky Marie Černej. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 92−98.

MIKLOVIČ, Michal. Vybrané dokumenty ku konšpiračným a prepožičaným bytom rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 4, s. 57‒71.

MIKLOVIČ, Michal. Oblastný odbor rozviedky Banská Bystrica v roku 1980. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 56‒62.

MIKLOVIČ, Michal. Aktívne opatrenie „Land“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 1, s. 51−57.

MIKLOVIČ, Michal. Z Bratislavy do Montrealu. Profil příslušníka rzoviedky Viliama Bezáka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 68‒78.

MIKLOVIČ, Michal. Rezidentúra Brusel v roku 1989. JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 400‒411.

MIKLOVIČ, Michal. Czechoslovak Security Advisers in Mali in the Years 1960–1964 (Study and Selected Documents). Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, č. 37, s. 202–218.

MIKLOVIČ, Michal. Czechoslovak Security Advisers in Mali in the Years 1960–1964 (Study and Selected Documents). Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 37, s. 202‒218.

MIKLOVIČOVÁ, Jana. Pôsobenie Akčného výboru Slovenského národného frontu v Trnave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 4‒19.

MIKULKA, Jiří. Akce „Letci“. Nezdařený pokus o odchod do exilu bývalých čs. příslušníků RAF Gejzy Holody, Vladimíra Nedělky, Karla Šedy, Karla Schoře a Jaroslava Šišpery v prosinci 1950. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archivu bezpečnostních složek MV ČR, 2007, č. 5, s. 117–136.

MIKULKA, Jiří. Zemský velitel havaroval… K automobilové nehodě zemského velitele SNB pro Moravu a Slezsko plukovníka Huberta Mlynáře, k níž došlo 21. září 1948 u Holubic. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2010, sv. VII, s. 343–355.

MIKULKA, Jiří. „Rád bych sloužil pro bezpečnost našeho státu dále…“ Josef Gemrot – policista, parašutista a příslušník SNB (1911‒1955). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 213‒250.

MIKULKA, Jiří. Zločin u Bučovic. Vražda Josefa Macourka spáchaná 24. srpna 1945 vojáky Rudé armády. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2011, sv. VIII, s. 227–241.

MIKULKA, Jiří – MIKULKA, Radek. Malý hanácký pitaval 1945 aneb Hříšní lidé města vyškovského a jejich strážci zákona. Vyškov: Radek Mikulka, 2011.

MIKULKA, Jiří. Tenkrát v třiapadesátém. Události politického charakteru z roku 1953 ve světle zpráv a tajných rozkazů náčelníka Okresního oddělení VB v Bystřici nad Pernštejnem. Vlastivědný sborník Bystřicka I. Bystřice nad Pernštejnem: Městské muzeum, 2012, s. 117– 124.

MIKULKA, Jiří – MIKULKA, Radek. Případ kelečského faráře. Římskokatolický farář František Mikulka a jeho konfrontace se státní mocí v roce 1949. Vyškov: Radek Mikulka, 2012.

MIKULKA, Jiří. Konference Období nesvobody 1938‒1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 323‒324.

MIKULKA, Jiří. „Dělají vám jen to, co si zasloužíte!“ Léta 1938–1945 v obvodu četnické stanice Štoky (okres Havlíčkův Brod) pohledem vrchního strážmistra Františka Josefa Dostála. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 193–201.

MIKULKA, Jiří. K některým pramenům k odboji a perzekuci v období let 1939–1945 uloženým v Archivu bezpečnostních složek. Zápisy v památnících velitelství stanic SNB a seznamy perzekvovaných osob. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 187–191.

MIKULKA, Jiří. …aby na každé četnické stanici byla založena kronika. Památníky četnických stanic (respektive velitelství stanic SNB) se zvláštním zřetelem k jejich existenci po II. světové válce. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2014, sv. X, s. 181–204.

MIKULKA, Jiří. Životní osudy Josefa Sedláře aneb personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za II. světové války. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 369‒373.

MIKULKA, Jiří. Hände hoch, boys! Zadržení čtyř amerických vojáků 28. srpna 1972 nedaleko Horní Hraničné (okres Cheb) a jejich výslech. VANĚK, Pavel a kol. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, s. 83–88.

MIKULKA, Jiří. Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje ze 2. světové války – Josef Nejtek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 419−424.

MIKULKA, Jiří. Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za druhé světové války – Alois Mohyla. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 283–289.

MIKULKA, Jiří. Případ (nejen) osmi. K perzekuci příslušníkůMístního velitelství SNB v Praze v roce 1948. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 319–354.

MIKULKA, Jiří. „Zapomenutý bojovník. Životní osudy četníka, vojáka a příslušníka Sboru národní bezpečnosti Josefa Černého“. Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2018, sv. 31, s. 159–187.

MIKULKA, Jiří. Protirežimní projevy na Bystřicku v období únor až prosinec 1948 zachycené v materiálech Sboru národní bezpečnosti. Vlastivědný sborník Bystřicka II. Bystřice nad Pernštejnem: Městské muzeum, 2018, s. 83–88.

MILOTOVÁ, Jaroslava – KÁRNÝ, Miroslav. Od Neuratha k Heydrichovi. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1989, roč. XXXV., č. 2, s. 281–394.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Personální aspekty tzv. Heydrichovy správní reformy. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 1993, č. 1, s. 196−218.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Výsledky Heydrichovy správní reformy z pohledu okupačního aparátu. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 1994, č. 2, s. 161−174.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 87–99.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Rozkazy hlavního velitelství od 24. do 28. září. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 83–110.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační dokumentace vyšších velitelství od 24. do 28. září. I. armáda. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 1, s.131–158.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační dokumentace vyšších velitelství od 26. do 30. září: II. a IV. armáda. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 3, s.141–174.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č.6, s. 87–133.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“ – vyšší velitelství. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 103–136.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády zpodzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“ – velitelství divizí a vojenských těles zbraní. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 94–124.

MINAŘÍK, Pavel. Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize: vojsková tělesa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1999, roč. 48, č. 1, s. 154–177.

MINAŘÍK, Pavel – DUBÁNEK, Martin. Historie vojenských justičních orgánů 1945–1953. Ročenka 2007. Praha: Vojenský historický archiv, 2007, s. 153–163.

MINAŘÍK, Pavel ‒ ŠRÁMEK, Pavel. Československé vojenské letectvo v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 2, s. 43–52.

MINAŘÍK, Pavel. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991 (1 a 2. část). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 3 (s. 4–35), č. 4 (s. 24–47).

Ministerstvo vnitra – presidium 1919–1940. Inventář (dodatek). Praha: Státní ústřední archiv, 1961.

MIŠENKO, Pavol: Četnícke pamäti. S´bor článkov publikovaných v rovnomennej rubrike Ľubovniansych novín v rokoch 2018–2019. Sabinov 2019.

MITÁČ, Ján. Administratívno-mocenské opatrenia československej štátnej moci na južnom Slovensku po roku 1945 (príklad Novozámockého okresu). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 2, s. 3‒21.

MITTMANN, Wolfgang. Fahnung. Grosse Fälle der Volkspolizei. Berlin: Das Neue Berlin, 1995.

MÍČOVÁ, Klára. Politické procesy v 50. letech 20. století na Havlíčkobrodsku – procesy se zemědělci v okolí Chotěboře. Diplomová práce. Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice, 2005.

MÍŠEK, Jiří J., ed. Partyzáni „Vela“: [sborník 1939−1945]. Praha 1946.

MLADÝ, Boh. K. Soumrak četnictva: satir. rom. četnické budoucnosti. Praha: [nákl.vl.], 1921. MLADÝ, Boh. K., ed. Úsvit čs. výkonného četnictva, stavovská čítanka. Praha: s. n., 1925.

MLEJNEK, Tomáš. Armáda meziválečného Československa a vojáci německé národnosti na příkladu Znojemska. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2006, s. 127–133.

MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. Vydání první. Praha: Zeď, 2018.

MLÝNSKÝ, Jaroslav. Únor 1948 a akční výbory Národní fronty. Praha: Academia, 1978.

MOHYLA, Vladmír. Rozvědky. Historie Československého výzvědného zpravodajství 1918‒1990: Z pohledu bývalého důstojníka zpravodajské správy generálního štábu ČSLA. Praha: Brána, 2018.

MORAVEC, František. Master of Spies. The Memoirs of General František Moravec. London – Sydney – Toronto, 1976.

MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili. Toronto: 68 Publishers, 1977.

MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili. 3. vyd. Praha: Rozmluvy, 1990.

MORAVCOVÁ, Irena – TESAŘ, Petr. Deset dní na hranici. „Zprávy o českém teroru na podzim 1938“. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě, 2018, s. 240‒272.

MORAVČÍK, Ctibor. Organizace bezpečnostního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Právnické sešity. Brno: Masarykova univerzita, č. 49, 1993.

MORBACHER, Ľubomír. 11. brigáda Pohraničnej stráže v systéme ochrany hranic. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 113–123.

MORBACHER, Ľubomír. 11. bratislavská brigáda Pohraničnej stráže a výnimočná „osobnost“ jej prvého veliteľa Floriana Čambala (1948‒1962). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 95‒111.

MRÁZEK, Pavel. Československé ruční palné zbraně a kulomety ve službách ozbrojených sil Třetí říše. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 475–485.

MRŇKA, Jaromír. Praha v nulté hodině: konec, nebo nový začátek? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 33−41.

MRŇKA, Jaromír. Limity lidskosti. Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

MRVA, Jiří. Operace Verdikt. Vzpomínky na žurnalistické decennium. Wien: Doppler, 2010.

MURÁRIKOVÁ, Zdenka. Perzekúcie a deportácie židovského obyvatelstva v Trenčianskom okrese v rokoch 1939–1945. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 79–86.

MURÁRIKOVÁ, Zdenka. Slovenský vojenský dozor v Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom v rokoch 1939–1945. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 109–118.

MURÁRIKOVÁ, Zdenka. Zbrojársky priemysel na strednom Považí na prelome rokov 1938/1939 (od Mníchova po zánik 2. Č-SR). TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 47–58.

MUZIKANTOVÁ,  Marie.  Pohotovostní  pluk  VB  ČSR  (1969)  1970−1990 (Nástin organizačního vývoje). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 75−94.

MÜCKE, Pavel. „Pane generále, Vy jste to byl…“ aneb Obraz velitelů v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 143–153.

MÜCKE, Pavel. „S těžkým srdcem jsme odevzdávali zbraně…“ aneb Události Mnichova 1938 a 15. března 1939 v paměti vojáků čs. zahraničního odboje. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 171–180.

MÜLLER, Jan. Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti 1945–1948. Diplomová práce. Hradec Králové: PedF, 2015.

MYRONIUK, Jiří. Rovnost jako zajatecký tábor pro Němce 1945–1949. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 277–284.

N

NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka. K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 2001.

NAVARA, Luděk – SCHILDBERGER, Vlasitmil. Co vydalo pole u Bolíkovic. Průzkum na místě přestřelky s útočníky ze školy v Babicích. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 3, s. 109–114.

NAVRÁTIL, Augustin. Za jakých podmínek jsem byl vyšetřován a pozorován ve vězeňském oddělení psychiatrické léčebny od 7. 1. do 11. 3. 1986. GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr, eds. O československém vězeňství. Praha: Orbis, 1990, s. 87−91.

NAVRÁTIL, Jaromír. Poznámky ke společenskému poslání čs. vojenského dějepisectví. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 2, s. 189‒214.

NAVRÁTIL, Jaromír. Československé vojenské dějepisectví ve dvacátých letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 5, s. 824‒865.

NAVRÁTIL, Jaromír. Československé vojenské dějepisectví ve třicátých letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 6, s. 1030‒1081.

NAVRÁTIL, Jaromír. Dzúrovo velení ČSLA a jeho nástupnická strategie: (příspěvek k dějinám roku 1968.). I. a II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 6 (s. 70–94); 1992, roč. 41, č. 1 (s. 78–102).

NAVRÁTIL, Jaromír. K otázce výstavby Československé armády před rokem 1968. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 5, s. 101–125.

NAVRÁTIL, Pavel. Průvodce operativními svazky Hlavní správy rozvědky. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 253‒263.

Národní osvobození. Čtrnáctideník Českého svazu bojovníků za svobodu. Praha: Magnet-Press, ÚV ČPBS, Sdružení MAC, 1990−2019.

NEČAS, Jaroslav. Legionáři před Mimořádným lidovým soudem v Chrudimi 1945‒1948.

Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, č. 18, s. 245‒293.

NEČAS, Jaroslav. Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. Praha: Academia, 2017. NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu. Praha: NLN, 2020.

NEDBÁLEK, František. Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země Moravskoslezské. Brno: Měst. ČSPB, 1984.

NEDBÁLEK, František ‒ HEJL, František. Zvláštní akce 17. listopad a její průběh v Brně. Brno: Archiv města Brna, 1985.

NEDBÁLEK, František ‒ KURAL, Václav, ed. Železniční transporty a pochody smrti vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců přes české země ‒ zima a jaro 1945. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Albis international, 2005.

NEDOROSTEK, Miroslav. Církev má jít stále kupředu. S tajně vysvěceným knězem Josefem Hořákem o životě skryté církve. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 86–93.

NEDOROSTEK, Miroslav. O kněžství jsem se nezajímal. S Josefem Blahou o společenství Koinótés, které sloužilo i laikům. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 14, 2020, č. 4, s. 94‒100.

NEDVĚD, Jiří. Dobrovolníci svobody, trockističtí agenti nebo žoldáci Kominterny? (Interbrigadisté  českýma  očima).  SKLENÁŘOVÁ,  Sylva,  ed.  České,  slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 160–167.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Právní pohled na III. odboj. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 16, s. 30‒50.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Únor 1948 jako počátek nelegitimního režimu. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 17, s. 60‒79.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Zrušení Výzkumného ústavu penologického  – normalizace v penologii. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 159–165.

NEJEDLÝ, Josef. Poukázková platidla Ministerstva vnitra 1967–1993. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 299–326.

NEJEDLÝ, Josef. Generálové v československém a českém vězeňství a jejich insignie. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 252–280.

NEJEDLÝ, Josef. Nárameníky – symbol příslušnosti a hrdosti. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 223–256.

NEKOLA, Martin. „Naši lidé se potácí po táboře hladem.“ Češi v uprchlických táborech v Rakousku po únoru 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 80‒89.

NĚMEČEK, Jan. Vývoj Pardubicka za nacistické okupace v letech 1939−1942 a jeho podíl na národně osvobozeneckém boji českého lidu. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1987.

NĚMEČEK, Jan. Příslušníci pardubického gestapa – Hubert Hanauske, Alois Aschenbrenner, Gerhard Schmecktal. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, roč. 1 (1991), s. 201−203; roč. 2 (1992), s. 227−234; roč. 4 (1994), s. 207−208.

NĚMEČEK, Jan. Brig. generál Josef Mašín. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 6, s. 134‒159.

NĚMEČEK, Jan, ed. Arnošt Heidrich a odboj 1939–1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 1, s. 137–156.

NĚMEČEK, Jan. Mašínové. Zpráva o dvou generacích. Praha: Torst, 1998.

NĚMEČEK, Jan. Pardubice za nacistické okupace. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2016, č. 29, s. 161‒187.

NĚMEČEK, Jan – VORÁČEK, Emil – LABZIN, Michael, eds. Rozbití Československa 1938–1939. Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů. Katalog výstavy. Praha 2019.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Diplomová práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Retribuce a činnost ministerstva spravedlnosti v letech 1945–1947, Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 134–148.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Boj o retribuci. Činnost ministrů spravedlnosti 1945–1948. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 25, č. 2, s. 147–169.

NEMINÁŘ, Jiří. Češi ve wehrmachtu? KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 259–270.

NEPAUER, František. Rozhovor s dominikánom Akvinasom Jurajom Gaburom. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 72–87.

NEPAUER, František – ŠRÁMKOVÁ, Angelika. „Udialo sa to za tmy a ticha.“ Rozhovor s chovancom rehole tešiteľov Emilom Rončákom o Barbarskej noci. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 75–87.

NESNÍDAL, Jiří. Československá policie 1969–1989 (pohled zevnitř). Reportér. Čtrnáctideník pro politiku, ekonomiku, kulturu a sport. Praha: Novinář, 1990, č. 8, s. 14–16.

NESVADBA, František. Charakter a poslání armády tzv. slovenského státu v letech 1944‒1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1963, roč. 12, č. 1, s. 23‒60.

NESVADBA, František. Vládní vojsko a jeho odsun do Itálie. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 6‒7, s. 924‒961.

NESVADBA, František. Zasedání a rozklad vládního vojska v Itálii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 3, s. 407‒457.

NEVYHOŠTĚNÝ, Josef. Financem na Podkarpatské Rusi. Praha: Codyprint, 2002.

NOCIÁROVÁ, Andrea. Úplná likvidácia oddielov UPA (banderovcov) a normalizácia bezpečnostných pomerov na Slovensku v roku 1948. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 303–312.

NOVÁK, David. Václav Píša. Čáslavský udavač ve službách gestapa. Zprávy Včely Čáslavské, Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, 2019, č. 4, s. 47–56.

NOVÁK, Jan. Zatím dobrý. Mašínovi a největší příběh studené války. Praha: Argo – Paseka, 2011.

NOVÁK, Otto. Henleinovci proti Československu. Z historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933–1938. Praha: Naše vojsko, 1987.

NOVOTNÁ, Hana. Kolektivizace na Turnovsku. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 361–372.

NOVOTNÝ, Josef. Činnost KSČ v letech 1938–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 4, 1966, s. 65–114.

NOVOTNÝ, Lubomír. Akční výbory Národní fronty v letech 1948–1949 na příkladu Olomoucka. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 128– 139.

NOVOTNÝ, Lubomír. Lidové milice – ozbrojený sbor KSČ v Olomouci v letech 1948–1956. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 187–200.

NOVOTNÝ, Lukáš. Dekrety a odsun v historické paměti Čechů. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko- rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch- österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 345–356.

NOVOTNÝ, René. Služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS v Pardubicích 1941–1944. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2012, č. 21, s. 253−330.

NOVOTNÝ, René. Nacistická národnostní politika na Pardubicku v letech 1939−1945. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2013, č. 24, s. 169−217.

NOVOTNÝ, René. Obraz Čechů v německé rasové nauce a nacistické rasové ideologii. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, č. 13, s. 167−219.

NOVOTNÝ, René. Zdravotní prohlídky jako nástroj rasové selekce v Protektorátu Čechy a Morava. SLABOTÍNSKÝ, Radek − STÖHROVÁ, Pavla, eds. Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, s. 158−179.

NOVOTNÝ, René. Lékařská služba Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS. SLABOTÍNSKÝ, Radek – STÖHROVÁ, Pavla, eds. Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, s. 92−111.

NOVOTNÝ, René. Česko-moravská pobočka Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS, 1941–1945. Moderní dějiny, 2015, Vol. 23, č. 2, s. 157−220.

NOVOTNÝ, René. Národnost, rasa a pospolitost. Německé obyvatelstvo v Protektorátu Čechy a Morava. Disertační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019.

NOVOTNÝ, René. Řešení české otázky. Nacistická rasová politika v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Epocha, 2021.

NÝVLTOVÁ, Dana. Vojenská kancelář prezidenta republiky – Londýn, Košice 1940–1945. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1967.

O

Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1962‒1970.

OLBRACHT, Ivan. Loupežník Šuhaj a „rozhořčení“ četníci. Čin: týdeník. Praha: Čin, 1933, roč. V., s. 459–464.

OLBRACHT, Ivan. Konec zrádcův. Rudé právo. Praha: ÚV KSČ, 1952, roč. 33, č. 318 (28. 11.), s. 2.

Operace „Banderovci“. Vojenské útvary operující proti banderovcům 1945–1948. Sdružený inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1966.

O procesech a rehabilitacích. (zpráva „Pillerovy komise“ o politických procesech a rehabilitacích v Československu v letech 1949 až 1968). I. a II. díl. Praha: Florenc, 1990.

ONDRA, Hubert. Sonda do vývoje Státní bezpečnosti v Jihlavském kraji v letech 1948–1960. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2011.

ONDRA, Hubert. Činnost vídeňské rezidentury československé rozvědky do roku 1955, sonda do vývoje čsl. rozvědné služby v letech 1945‒1955. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

ONDRA, Hubert. Literatura o zpravodajských službách. Vojenská história: časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archivníctvo. Bratislava: VHÚ, 2017, roč. 21, č. 3, s. 128‒ 137.

ONDRÁK, Vlastimil. Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2018.

ONDRIAŠ, Ján. Pokusy občanov NDR o nelegálne prekročenie štátnych hraníc ČSSR v priestore 11. brigády PS Bratislava v rokoch 1979–1989. HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, s. 187–196.

Osvěta SNB: čtrnáctideník Sboru národní bezpečnosti. Praha: Hlavní správa výchovy a osvěty při MV, 1945‒1948.

OTÁHAL, Milan, − SLÁDEK, Zdeněk, eds. Deset pražských dnů: (17.-27. listopad 1989): dokumentace. Praha: Academia, 1990.

OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Brno: Doplněk, 1999.

OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969‒1989. Příspěvek ke stavu bádání. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002.

OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969−1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.

P

PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914−1989. Díl 1−4. Praha: Themis, 2002.

PACNER, Karel. Vyzvědačky pod rudou hvězdou. Ženy v komunistických tajných službách. Praha: Brána, 2005.

PACNER, Karel. Českoslovenští vyzvědači 1914–1989. 3 sv. (1. sv. 1918–1945; 2. sv. 1945–1968; 3. sv. 1968–1989). Zlín: Kniha Zlín, 2020.

PACNER, Karel. Vyzvědačky bez závoje. Ženy západní i rudé špionáže. Zlín: Kniha Zlín, 2021. PADEVĚT, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou: místa − události − lidé. Praha: Academia − Archiv hlavního města Prahy, 2013.

PADEVĚT, Jiří. Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Praha: Academia, 2015.

PADEVĚT, Jiří. Pochody a transporty smrti. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2015.

PADEVĚT, Jiří. Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých zemích. Praha: Academia, 2016.

PADEVĚT, Jiří. Státy násilné a státy přihlížející. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 281–289.

PADEVĚT, Jiří. Tři králové: odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II. Praha: Academia, 2017.

PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Za dráty: tábory v období 1938‒1945 na území dnešní České republiky. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Komunistické lágry. Tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948–1962. Praha: Academia, 2019.

PALEČEK, Pavel. Ve službě Sovětskému svazu: edice žádosti Karla Vaše o přiznání sovětského občanství. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 1, s. 98–112.

PALIVODOVÁ, Eva. Na stráži míru. Prezentace Pohraniční stráže na veřejnosti 1948‒1956. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 123‒142.

PALIVODOVÁ, Eva. Propaganda a indoktrinace v Pohraniční stráži 1948–1956. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 77–84.

PALIVODOVÁ, Eva. Obraz vnějšího nepřítele – imperialisty – v karikatuře. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 171–182.

PALIVODOVÁ, Eva. obraz vnějšího nepřítele v časopisecké fotografii v Československu 1948–1956. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 157–170.

PALKO, Vladimír. Bernard Jaško a spol. – odpor proti komunizmu v ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 53‒58.

PALKO, Vladimír. Akcia „Jedľa“. Skúsenosti s odhaľovaním „nebezpečných“ špiónov Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 9‒15.

PALKO, Vladimír. Bernard Jaško a spol. Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006.

PALKO, Vladimír. Hranice pod drobnohľadom: Spravodajské oddelenie 11. brigády Pohraničnej stráže 1973‒1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 20‒33.

PALKO, Vladimír. Odpor proti komunismu ve Sboru národní bezpečnosti. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 191−198.

PALKO, Vladimír. Jiří Kos – kariéra v rozviedke 11. brigády Pohraničnej stráže. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, roč. 11, č. 4, s. 81‒87.

PALKO, Vladimír. Michal Bilík – opora spravodajských zložiek 11. brigády PS na slovensko- rakúskom úseku štátnej hranice. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 1, s. 58−73.

PALKO, Vladimír. Desaťročie sledovania: Využitie Tajnej technickej prehliadky v akcii „LEKÁR“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 55−61.

PALKO, Vladimír. Zahraničný tajný spolupracovník „RICHARD“ v službách spravodajských zložiek 11. brigády Pohraničnej stráže. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 61–71.

PALKO, Vladimír. Antonín Brázdil. „Eso v rukáve“ spravodajskej skupiny Malacky 11. brigády Pohraničnej stráže. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 69–89.

PALKO, Vladimír. Štefan Kyseľ. Pohraničník „telom aj dušou“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 80–100.

PALKO, Vladimír. Ostro sledovaná hranica. Spravodajská zložka 11. brigády Pohraničnej stráže v rokoch 1951–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021.

PANUŠ, Bernard. Projekt čs. legionáři – četníci a policisté. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 98–113.

PAPP, István. Chýbajúce slová. Rozhlasový a televízny prejav Lajosa Fehéra o vpáde do Československa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 61–72.

Partyzán: týdeník Sdružení českých partyzánů ve Svazu národní revoluce v Praze. Praha: Mladá fronta, 1946–1949.

PASÁK, Tomáš. Vývoj Vlajky v období okupace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1966, roč. 15, č. 5, s. 864‒895.

PASÁK, Tomáš. Nekomunistický odboj a jeho spolupráce s protektorátní správou. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 71–83.

PASÁK, Tomáš, ed. Generál Alois Eliáš a odboj. Praha: Melantrich, 1991.

PASÁK, Tomáš. Problémy české kolaborace. MAYER, Francoise – DUCREUX, Elizabeth: Dějiny a paměť – odboj a kolaborace za druhé světové války. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1995, s. 25−34.

PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha: (1938‒1945). Praha: Horizont, 1997. PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997. PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh, 1998.

PASÁK, Tomáš ‒ PASÁKOVÁ, Jana, eds. Český fašismus 1922‒1945 a kolaborace 1939‒1945. Praha: Práh, 1999.

PASÁK, Tomáš. Emil Hácha: (1938‒1945). Praha: Rybka, 2007.

PASÁKOVÁ, Jana. Chlebíčková aféra: odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše? Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 1, s. 75–85.

PASTVOVÁ,  Emília.  Objektové  zväzky  teritoriálnych  útvarov  ŠtB  na  Slovensku k podozreniam zo spáchania trestného činu podľa § 109 Trestného zákona. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 59‒67.

PASTVOVÁ, Emília. Emigrácia po roku 1968 vo Východoslovenskom kraji a emigrácie obyvateľov židovského pôvodu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 62–74.

PAUK, Jaroslav: Pojem a postavení poškozeného ve vojenském trestním řízení. Právník, 1937, roč. 76, s. 303–310, 348–362.

PAULUS, Filip Svaz pro spolupráci s armádou. Formování branné výchovy v letech 1951‒1989. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2018, roč. 26, č. 2, s. 158–188.

PAVEL, Jan. Vojenská správa a soukromý sektor v období první republiky. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 21–30.

PAVLÍKOVÁ, Anna. Několik poznámek ke zpracování svazkové agendy Správy sledování. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 311−317.

PAVLÍKOVÁ, Anna – URBÁNEK, Miroslav – ŽÁČEK, Pavel. Praha objektivem tajné policie. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

PAVLOV, Jozef. Produkt svojej doby. Okresný veliteľ Hlinkovej gardy vo Zvolene Róbert Kubička. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 59–74.

PÁVOVÁ, Jana. Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

PAŽOUT, Jaroslav. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 96‒110.

PAŽOUT, Jaroslav. Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979 (edice dokumentů). Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, roč. 55, č. 1, s. 215–275.

PAŽOUT, Jaroslav, ed. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978‒1989: sborník grantového projektu. Praha: Libri prohibiti, 2007‒2009, sv. 1‒3.

PAŽOUT, Jaroslav. Odpírači vojenské služby a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948‒ 1989. Praha: Academia, 2007, s. 111‒132.

PAŽOUT, Jaroslav. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha: Prostor, 2008.

PAŽOUT, Jaroslav. Perzekuce odpůrců režimu v okresu Liberec v období tzv. normalizace z pohledu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, č. 11, s. 153‒213.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v období tzv. normalizace (1969‒ 1989). Faktor stability i indikátor rozkladu komunistického režimu. Český a slovenský komunismus (1921‒2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 174‒192.

PAŽOUT, Jaroslav. Postihy za protirežimní vystoupení v Československu na konci 80. let. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, s. 161‒171.

PAŽOUT, Jaroslav. Opozice a nonkonformní aktivity v Československu v roce 1989 pohledem vnitrostranických informací ÚV KSČ. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, s. 278‒347.

PAŽOUT, Jaroslav. Informační boj o Československo/v Československu (1945‒1989). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014.

PAŽOUT, Jaroslav, ed. a kol. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978‒1989. Edice dokumentů. Praha: Academia, 2014.

PAŽOUT, Jaroslav. Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 229–272.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969‒1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017.

PAŽOUT, Jaroslav. Použití násilí při protirežimních aktivitách během tzv. normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 25‒35.

PAŽOUT, Jaroslav – ZÍTEK, Adam a kol. Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní postihy odpůrců režimu za verbální projevy v období tzv. normalizace. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 185–256.

PAŽOUT, Jaroslav. Od teroru k ideodiverzi. „Protistátní trestná činnost v komunistickém Československu pohledem speciálního odboru Generální prokuratury ČSSR (edice dokumentů). BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 257–338.

PAŽOUT, Jaroslav. Podivná svoboda. Přijetí a aplikace zákona o ochranném dohledu v kontextu trestněprávní politiky normalizačního režimu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 51–62.

PECKA, Jindřich. Váleční zajatci na českém území v letech 1939–1945. Odboj a revoluce. Zprávy.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 5, 1967, s. 97–148.

PEHR, Michal. Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2015, roč. 184, č. 3–4, s. 31–60.

PEHR, Michal. Živnostník proti totalitám. Eduard Jan Fusek přispěl ke zdaru washingtonské návštěvy kardinála Josefa Berana v roce 1966. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 69–79.

PECHA, Miloslav ‒ VONDRA, Václav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939‒1945. 2., upr. a dopl. vyd. České Budějovice: Miloslav Pecha, 2006.

PECHA, Miloslav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939‒1945. 3., přepracované a doplněné vydání. České Budějovice: Miloslav Pecha, 2015.

PECHOVÁ, Denisa. Archivní fond Vojenská kancelář prezidenta republiky 1945–1977. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 2, s. 162–172.

PEJČOCH, Ivo. Židenický puč. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 20‒36.

PEJČOCH, Ivo. Český svaz válečníků. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 1, s. 16–28.

PEJČOCH, Ivo. Svatoplukovy gardy. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav 2007, roč. 56, č. 4, s. 36–51.

PEJČOCH, Ivo. Propouštění bývalých příslušníků vládního vojska a slovenské armády z ČSLA v roce 1958. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 3, s. 43–48.

PEJČOCH, Ivo. Hrdinové Železné opony. Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949‒1989. Cheb: Svět křídel, 2008.

PEJČOCH, Ivo. Odchod příslušníků vládního vojska a slovenských ozbrojených sil z československé armády v roce 1958. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 335–340.

PEJČOCH, Ivo. Útěky za železnou oponu. Cheb: Svět křídel, 2009.

PEJČOCH, Ivo. Agenti ve skafandrech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 71‒78.

PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948‒1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2009.

PEJČOCH, Ivo − TOMEK, Prokop. Agenti-chodci na popravišti. Kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949−1958. Cheb: Svět křídel, 2010.

PEJČOCH, Ivo. „Akce Praha-Žatec“.  Údajný pokus o vojenský protikomunistický puč. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2010, roč. 59, č. 2, s. 33‒51.

PEJČOCH, Ivo. Přechody přes železnou oponu. Příběhy odvážlivců, kteří se rozhodli riskovat a odejít přes důkladně zabezpečené a střežené hraniční pásmo. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Vojáci na železné oponě. Vojáci, padlí při pokusu o přechod státní hranice, příslušníci Pohraniční stráže, usmrceni uprchlíky, a dezertéři přes železnou oponu 1948‒1989. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Kontinuita druhého a třetího odboje. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop, eds. Od svobody k nesvobodě 1945‒1956. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 107‒114.

PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby, usmrcené při pokusu o přechod státní hranice v období 1948‒1989.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 47‒64.

PEJČOCH,  Ivo.  Politické  procesy  s  Šimonem  Ornsteinem  a  Mordechajem  Orenem ‒ antisemitské tendence v komunistickém Československu. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2011, sv. 39, s. 142‒154.

PEJČOCH, Ivo. Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu v Československu 1948‒1958. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922‒1945. Praha: Academia, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Výcvik příslušníků brigády Hagana v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 4–21.

PEJČOCH, Ivo. Československé lodní vojsko 1918‒1959. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 4‒25.

PEJČOCH, Ivo. Ignác Nay ‒ dvakrát v odboji proti totalitě. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 116‒122.

PEJČOCH, Ivo. Z Británie do Hagany: příslušníci československého exilového vojska ve Velké Británii a „Wintonovy děti“ účastníky výcviku izraelské armády vČeskoslovensku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 2, s. 77–90.

PEJČOCH, Ivo. Ztráty na životech příslušníků Československé lidové armády v důsledku invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a sovětské okupace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 3, s. 88‒97.

PEJČOCH, Ivo − TOMEK, Prokop. Policisté na popravišti. Příslušníci SNB, popravení v Československu z politických nebo kriminálních důvodů v letech 1949−1962. Cheb: Svět křídel, 2013.

PEJČOCH, Ivo. Příslušníci vládního vojska věznění a popravení nacisty. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2013, sv. 41, s. 57‒70.

PEJČOCH, Ivo ‒ Tomek, Prokop a kol. ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Vojenský historický ústav Praha, 2014.

PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop. Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a její oběti: 1968‒1991. Cheb: Svět křídel, 2015.

PEJČOCH, Ivo. Cyklistické jednotky československé armády: od legií do druhé světové války. I. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 3, s. 4–19.

PEJČOCH, Ivo. Cyklistické jednotky československé armády: od legií do druhé světové války. II. část – dokončení. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 18-26.

PEJČOCH, Ivo ‒ PLACHÝ, Jiří. Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945‒1948. Cheb: Svět křídel, 2016.

PEJČOCH, Ivo. Ve znamení zeleného hákového kříže. Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana – historie české obdoby NSDAP. Cheb: Svět křídel, 2016.

PEJČOCH, Ivo ‒ TOMEK, Prokop. Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. Praha: Vojenský historický ústav, 2017.

PEJČOCH, Ivo. Teroristické metody při překonávání státní hranice. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 36–47.

PEJČOCH, Ivo. Jaroslav Blahník – kurýr, který střílel. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 84–92.

PEJČOCH, Ivo. Českoslovenští legionáři, popravení v Kobyliské střelnici v období druhého stanného práva. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 74–88.

PEJS, Oldřich. Duchovní služba ve vládním vojsku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 35–47.

PEJS, Oldřich. Duchovní správa ve slovenské armádě 1939–1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 50–88.

PEKÁR, Martin. Národné výbory ako nástroj presunu moci na Slovensku v októbri 1938. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 161–170.

PEKÁREK, Jaroslav. Vývoj správy policie v období let 1918–1989. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

PELIKÁN, Jiří, ed. Potlačená zpráva: (zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949–1968). Wien: Europa-Verlag, 1970.

PERNES, Jiří. Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Praha: Brána, 2003.

PERNES, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990. Brno: Barrister & Principal, 2003.

PERNES, Jiří. Mládež vede Brno. Otto Šling a jeho brněnská kariéra (1945–1950). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004, roč. 11, č. 3, s. 45–60.

PERNES, Jiří. Komunistky s fanatismem v srdci. Praha: Brána, 2006.

PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno: CDK, 2008.

PERNES, Jiří – POSPÍŠIL, Jaroslav – LUKÁŠ, Antonín. Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu. Praha: Brána, 2008.

PERNES, Jiří. Případ Karla Löbla. Ministr vlády České socialistické republiky tajným spolupracovníkem StB. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 26, s. 64‒82.

PERNICKÝ, Antonín. Nápravně výchovný ústav ministerstva spravedlnosti Valdice. GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr, eds. O československém vězeňství. Praha: Orbis, 1990, s. 104−117.

PEŠA, Václav. Sovětské informační kanceláře o osvobození Československa 1944–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1975, roč. XXV., č. 1, s. 3–94.

PEŠEK, Jan a kol. Vojenské dějiny Československa. V. díl (1945−1955). Praha: Naše vojsko, 1989.

PEŠEK, Jan, ed. V tieni totality: politické perzekúcie na Slovensku v rokoch (1948−1953). Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 10. 4. 1996, doplnený o spomienky perzekvovaných osôb. Bratislava: Historický ústav SAV, 1996.

PEŠEK, Jan. Štátna bezpečnosť na Slovensku − jeden z nástrojov na ceste k totalite (1945−1948). Československé a polské cesty ke svobodě a suverenitě. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1996, s. 138−167.

PEŠEK, Jan. Štátna bezpečnosť na Slovensku: 1948−1953. 2. vyd. Bratislava: Veda, 1999.

PEŠEK, Jan. Slovensko v rokoch 1953−1957. Kapitoly z politického vývoja. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 4, 2001.

PEŠEK, Jan − LETZ, Róbert. Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov: Vaško, 2004.

PEŠEK, Jan. Slovensko na prelome 50. a 60. rokov. Politicko-mocenské aspekty vývoja. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.

PEŠEK, Jan. Vlna politických procesov na Slovensku koncom 50. rokov. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 179–191.

PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945−1948), pri moci − od prevratu k pokusu o reformu (1948−1968). Bratislava: Veda, 2012.

PEŠEK, Jan. Konflikty a spory vo vedení KSS v rokoch 1945−1950. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 94−105.

PEŠEK, Jan. Nástup komunistickej totality po roku 1948. BYSTRICKÝ, Vlareián – PEŠEK, Jan – KOVÁČ, Dušan. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín. Bratislava: Veda, 2012, s. 255‒282.

PEŠEK, Jan. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku: 1945−1948−1989. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2013.

PEŠLA, Mikuláš. Mezi solidaritou, obchodem a politikou. Vojenský výcvik Afričanů v Československu v šedesátých letech. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 3, s. 24–32.

PETRANSKÝ, Ivan A. Pokus Jehovových svedkov o legalizáciu činnosti na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 277–285.

PETRÁŇ, Josef. Dvacáté století v Ouběnicích. Soumrak tradičního venkova. Praha: NLN, 2009.

PETRÁŠ, Jiří. Východní Čechy se zaměřením na Pardubicko v první polovině roku 1989 – komparace se situací v jižních Čechách. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 231–264.

PETRÁŠ, René. Policie, četnictvo, správní přestupky. Malý, Karel – Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2. sv. Praha: Karolinum, 2010, s. 1075–1098.

PETRÁŠ, René. Mezinárodněprávní ochrana menšin v meziválečné éře a její význam pro Němce v Československu (především na Vysočině). JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 161–176.

PETRÁŠOVÁ, Ludmila. Vězeňské tábory v jáchymovských uranových dolech 1949–1961. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 44, č. 2, s. 333–446.

PETRÁŠOVÁ, Ludmila. Vězeňské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949‒1961. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 54‒75.

PETR, Michal. Pavel Wonka a StB (postseminářová úvaha). PETR, Miroslav, ed. Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 76‒82.

PETROV, Vasiljevič N. Sovětští poradci ministerstva státní bezpečnosti a příprava procesu s R. Slánským (podle dokumentů Státní bezpečnosti). PERNES, Jiří, ‒ FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.−16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 99−104.

PFEIFER, David. 5. oddíl Brigády Mistra Jana Husa na Holicku. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 209–221.

PIKL, Josef. Paměti jihočeského odbojáře. Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

PILÁT, Vladimír. Příprava takzvané Zvláštní skupiny čs. armády k činnosti na linii příměří v Koreji. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 58–83.

PINEROVÁ, Klára. Techniky brainwashingu využívané pracovníky Státní bezpečnosti a jejich následky. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice: sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 5−12.

PINEROVÁ, Klára. Do konce života: političtí vězni padesátých let ‒ trauma, adaptace, identita. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

PINEROVÁ, Klára. Proměny vězeňského systému v období normalizace v českých zemích. PETR, Miroslav, ed. Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 16‒22.

PINEROVÁ, Klára. Profesionalizace a modernizace vězeňství v období tzv. normalizace a úskalí jejich uplatňování v praxi. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 10–28.

PINEROVÁ, Klára, ed. Jáchymov – jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

PINEROVÁ, Klára. Šedesátá léta ve vězeňství: sebereflexe, profesionalizace a expertizace. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 189–217.

PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal. 1989: The Czech Prison System at a Crossroads. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, č. 36, s. 124–169.

PINKAS,  Jaroslav,  ed.  Třetí  odboj  v didaktické  perspektivě.  Dějiny  v diskuzi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

PINKAS, Oldřich, – ERHART, Josef, eds. Sbírka četnických předpisů: doplněno až do konce července 1923. Sv. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1923.

PINKAS, Oldřich. Úkoly četnických stanic. Časopis policie a četnictva Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Otakar Vaněk, 1942, roč. 12, č. 4−5, s. 115–118, 143–148.

PIVCOVÁ, Zuzana, ed. Organizace Todt a její dokumentace uložená ve Vojenském historickém archivu v Praze. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 158–167.

PIVCOVÁ, Zuzana, ed. Písemnosti československé armády po vzniku protektorátu vroce 1939: (materiál německé provenience z fondů Vojenského historického archivu). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 125–129.

PIVCOVÁ, Zuzana. Vojenské archivnictví v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 3, s. 102–105.

PIVCOVÁ, Zuzana. Sudetendeutsches Freikorps. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 105–108.

PIVCOVÁ, Zuzana. Heydrich a německá branná moc v protektorátu: z německé dokumentace VHA. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 2, s. 82–86.

PLACÁK, Bedřich. Partyzáni bez legend. Život a boje partyzánské brigády na západním Slovensku. Praha: Klub osvobozeného samizdatu, 1992.

PLACÁK, Petr. StB a „protizákonné písemnosti“ v osmdesátých letech. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 32−59.

PLACÁK, Petr. Fízl. Praha: Torst, 2007.

PLACHÁ, Pavla. Nina Jirsíková – umění jako strategie přežití všedního dne v koncentračním táboře. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 233–244.

PLACHÁ, Pavla. Černé a zelené trojúhelníky. Perzekuce a recepce skupiny asociálních a kriminálních vězňů na příkladu žen deportovaných z českého územído Ravensbrücku. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 38–64.

PLACHÝ, Jiří. Komunistická moc v tažení proti katolické církvi. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské  hnutí  v  České  republice,  Univerzita  Hradec  Králové  −  Ústav  filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 142‒153.

PLACHÝ, Jiří. Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK (Dvojitý úspěch mělnické StB v boji s vnitřním nepřítelem). Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, roč. 10, 2003, s. 59‒72.

PLACHÝ, Jiří. Repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR po roce 1945. Od rywalizacji do wspóĺpracy (Relacje polsko-czeskie w badaniach mĺodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. Wrocĺaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2003, s. 137‒148.

PLACHÝ, Jiří. Agent A-54 s StB. Sborník Archivu Ministerstva vnitra, Praha: OASS MV, 2004, roč. 2, s. 281‒292.

PLACHÝ, Jiří. Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948-1954. Československá justice v letech 1948‒1953 v dokumentech – II. díl, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004, s. 13‒29.

PLACHÝ, Jiří. Mjr. René Černý – oběť komunistické justiční zvůle. Protinacistický odboj v Pojizeří (Sborník příspěvků ze semináře, který se konal 20. května 2003 v Mladé Boleslavi), Mladá Boleslav: ČSPB, 2004, (nečísl.).

PLACHÝ, Jiří. „Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 11, s. 5‒89.

PLACHÝ, Jiří. Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2005, roč. 54, č. 1, s. 75‒79.

PLACHÝ, Jiří. Biskup Trochta v hodině velké zkoušky. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 11, s. 129‒134, 406.

PLACHÝ, Jiří. Major René Černý – zapomenutá oběť. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 209‒226, 391‒392.

PLACHÝ, Jiří. Případ kpt. P. Josefa Pojara. Securitas Imperii, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007, č. 14, s. 90‒138.

PLACHÝ, Jiří. Druhý život npor. Václava Kindla. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2007, roč. 56, č. 4, s. 89‒94.

PLACHÝ, Jiří. Případy mladoboleslavské hrdelní retribuce 1945‒1947. Středočeský sborník historický. Praha: SOA Praha, 2008, č. 30‒34/2004‒2007, s. 154‒176.

PLACHÝ,  Jiří.  Hrdelní  procesy  u  pražského  Divisního  soudu  v letech  1937‒1938. Historica Pragensia, 2/2005. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2008, s. 163‒182.

PLACHÝ, Jiří. K typologii lidských ztrát československé armády v letech 1938–1939. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 193–200.

PLACHÝ, Jiří. Vojáci „špinavé války“ – Češi a Slováci jako příslušníci Cizinecké legie v bojích v Indočíně (1948‒1954). Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2009, č. 2, s. 81‒84.

PLACHÝ, Jiří. Československý podíl na spojenecké pomoci při výstavbě jugoslávských jednotek v letech 1944–1945 (Příspěvek k československo-jugoslávským vztahům). Slovanský přehled. Praha: VHÚ, 2010, č. 1‒2, s. 161‒167.

PLACHÝ, Jiří. Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta a její studenti v polovině 50. let 20. století z pohledu Státní bezpečnosti. FIAMOVÁ, Martina – JAKUBČÍN, Pavol, eds. Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Bratislava: ÚPN, 2010, s. 84‒95.

PLACHÝ, Jiří a kol. Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na Západě, I. a II. část. Praha: OKP MO, 2011.

PLACHÝ, Jiří. Tajné přepážky polského podzemí vČeskoslovensku po roce 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 65–68.

PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo. Masarykovy oprátky. Cheb: Svět křídel, 2012.

PLACHÝ, Jiří. Praha – Žatec a StB? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. VII, č. 1, s. 47‒55.

PLACHÝ, Jiří. Osudné selhání čs. zpravodajské služby? K předpokladům pro zařazení rt. Karla Čurdy do speciálních operací. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 4, s. 60–70.

PLACHÝ, Jiří. Dvě cesty na šibenici. Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera a Friedricha Dennerta. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. VIII, č. 2, s. 89‒99.

PLACHÝ, Jiří. Horší než doba války… Osudy parašutistů v poúnorovém Československu. Cheb: Svět křídel, 2014.

PLACHÝ, Jiří a kol. Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ VHÚ Praha ve spolupráci s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, 2015.

PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo. Velké kriminální případy. Praha: Academia, 2016,

PLACHÝ, Jiří. Jak StB hledala a (ne)našla lidické děti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 58−67.

PLACHÝ, Jiří. V zájmu klidu a veřejného pořádku. Ke vznikuprvního koncentračního tábora na území Československa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 49‒54.

PLACHÝ, Jiří. Z archivu liberecké státní policie. Předvolební kampaň Sudetoněmecké strany v květnu 1938. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 106‒115.

PLACHÝ, Jiří. Z vichystické Francie na Tisovo Slovensko. Repatriace slovenských vojáků 1. čs. divize ve Francii do vlasti v letech 1940–1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 4–43.

PLACHÝ, Jiří – PLACHÁ, Pavla. Incident V Kolkovně. Okolnosti zpřísnění nacistické bezpečností politiky v tzv. protektorátu v květnu 1940. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 84–95.

PLACHÝ, Jiří. Oběti „železné opony“ na Podkarpatské Rusi po sovětské anexi. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 60–75.

PLACHÝ, Jiří. Konec československé Podkarpatské Rusi Osvobozením nejvýchodnější části republiky Rudou armádou začal systematický tlak sovětských sil proti činnosti obnovených československých úřadů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 63‒77.

PLACHÝ, Jiří. Poslední obránci protektorátu. Historie Dobrovolnické svatováclavské roty (březen–květen 1945). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2, s. 4–29.

PLACHÝ, Jiří. Případ špiona Karla Richtera. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 4, s. 4–23.

PLACHÝ, Martin. Pardubická služebna gestapa jako součást nacistického perzekučního aparátu. Bakalářská práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

PLACHÝ, Martin. Činnost orgánů okupační správy ve východních Čechách v Protektorátu Čechy a Morava. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2014.

PLANKA, Bohumil – VANĚČEK, Miloš. Několik poznámek k historii kriminalistické techniky (kriminalistického stopařství) po roce 1918. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 290–308.

PLAŠIL, Filip. Vnímání spolků pro podporu Němců v zahraničí československou státní mocí po roce 1933 na příkladu Krajského soudu v Jihlavě. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 141–160.

PLIML, Josef. Jak obec vykonává trestní pravomoc a policii polní. Výklad i text všech platných zákonných ustanovení opatřený vzorci potřebnými při úřadování v obci. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1932.

PLIML, Josef. Jak obec vykonává policii požární (řád policie požární). Výklad a text příslušných záknných nařízení, opatřený vzorci, nálezy nejvyššího správnoho soudu a poznámkami. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1933.

PLOCEK, Josef. Právní aspekty komunistického teroru a protikomunistického odboje. CUHRA, Jaroslav − VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii I. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 41−47.

PLOSOVÁ, Jaroslav. Vztahy mužstva důstojníků správních u četnictva po roce 1918. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 281–287.

PLOSOVÁ, Jaroslava. Řešení otázky četníků německé národnosti v prvních letech po vzniku Československé republiky. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 2–7.

PLOSOVÁ, Jaroslava. Spolkový život četnictva ve 20. letech 20. století. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 300–309.

PODOLEC, Ondrej. Legislatívne útoky totalitních režimov na vlastnícke právo na Slovensku (v Československu) v 20. storočí. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 215–222.

PODOLEC, Ondrej. K retribučným súdnym procesom s poslancami Snemu slovenskej republiky. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 105–116.

PODOLEC, Ondrej. Trestnoprávna represia za tzv. nedovolené opustenie republiky a jej prehodnocovanie v 80. rokoch 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 1, s. 33‒56.

PODOLEC, Ondrej. Bude vojna? Reakcie občanov Československa na stavbu Berlínskeho múru. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 44–68.

PODRÁBSKÁ, Iveta. Věznice Valdice v proměnách času (1948‒1968). Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

POKORNÝ, Jindřich. Parsifal. Osudy jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938–1945 s poválečným dovětkem. Praha: Academia, 2009.

POKORNÝ, Ota. Brigádní generál Prokop Kumpošt. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 106–132.

POLÁČEK, Dr. Členové sborů uniformované stráže bezpečnosti jsou oprávněni vykonávati službu jen v policejním obvodu policejního úřadu (policejního ředitelství), k němuž jsou služebně přiděleni… Právník, 1937, roč. 76, s. 321–324.

POLIŠENSKÁ, Milada. Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945–1953. Praha: Libri, 2006.

POLNAR, Stanislav. Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 až 1989 − právněhistorický pohled. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2015, sv. 44/2, s. 62−81.

POLNAR, Stanislav. Nedovolené opuštění republiky v kontextu bezpečnostního práva. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 224–253.

POLNAR, Stanislav. Československé bezpečnostní složky a pátrání po materiálech Třetí říše. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 13–42.

POLREICH, Miroslav. Utajená zákulisí. Domácí a zahraniční politika očima bývalého diplomata. Praha: Petrklíč, 2009.

POLREICH, Miroslav. Zpravodajská služba. Vyšší forma diplomacie. Praha: Česká citadela, 2019.

POPOVÁ, Martina. Soudní procesy spojené s Křesťanskodemokratickou stranou u Krajského soudu v Ústí nad Labem v letech 1954‒1955. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 287‒318.

ПОПОВИЧ,  Тетяна  Миколаївна.  Організація  чехословацькокї  жандармерії на Підкарпатській Русі (1919–1921). Науковий вісник Ужгородсього університету, серія Історія, ч. 2, 2018, с. 87–94.

ПОПОВИЧ, Тетяна Миколаївна. Утворення та перебування чехословацьких військових формувань на території Підкарпатської Русі (1919–1921 рр.). Науковий вісник Ужгородсього університету, серія Історія, ч. 2, 2020, с. 148–154.

PORTL, Pavel. Příslušníci Krajského velitelství Státní bezpečnosti Uherské Hradiště ve světle personálních spisů. Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012, roč. 53, s. 291−304.

PORTMANN, Kateřina. Tzv. druhá retribuce – případ Vladimíra Krajiny. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 49–92.

POUROVÁ,  Jitka.  Hlavní  správa  vojenské  kontrarozvědky  –  III.  správa  SNB – a zpřístupňování dokumentů vzniklých její činností v souladu se zákonem č. 107/2002 Sb. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 413−419.

POSCH, Martin. Životný príbeh poručíka pechoty a člena výsadku Manganese Františka Bíroša. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 271–278.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Hyeny. 5. dopl. vyd. Vizovice: Lípa, 2002. POSPÍŠIL, Jaroslav a kol. Hyeny v akci. Vizovice: Lípa, 2003.

POVAŽAN, Michal. Trestné právo na Slovensku v rokoch 1939–1944. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 323–332.

POVOLNÝ, Daniel. Operativní technika v rukou StB. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001.

POVOLNÝ, Daniel. Operativní technika a StB. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 73‒146.

POVOLNÝ, Daniel. Vojenské řešení Pražského jara. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 152–161.

POVOLNÝ, Daniel. Obnovená Hradní stráž ve službách prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945−1948. Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 2, s. 66−99.

POVOLNÝ, Daniel. Organizační vývoj VKR v rámci ministerstva národní bezpečnosti od dubna 1951 do června 1952. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 215–221.

POVOLNÝ, Daniel. Nejdelší noc ministra Dzúra (20.–21. srpna 1968). MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 223–230.

POVOLNÝ, Daniel. Organizační vývoj Vojenské kontrarozvědky v letech 1945−1990. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Prezentační a informační centrum MO, 2009.

POVOLNÝ, Daniel. Zbrojovka Ing. F. Janeček v letech 1925–1929. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 165–170.

POVOLNÝ, Daniel, ed. Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Praha: Policie ČR − Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2015.

POVOLNÝ, Daniel. Operace Dunaj. Kravavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968. Praha: Academia, 2018.

PREČAN, Vilém, ed. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava, 1966.

PREČAN, Vilém. Nacistická politika a Tisův režim v předvečer Povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 6, s. 1082‒1146.

PREČAN, Vilém, ed. Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko. Dokumenty. Bratislava, 1971.

PREČAN, Vilém. Nacistická politika a Tisův režim v předvečer Povstání (I, II, III, IV, V).Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 2, (s. 3–25); č. 3 (s. 3–21); č. 4 (s. 3–22); č. 5 (s. 16–50); č. 6 (s. 3–26).

PREPSL, František. Emil Strankmüller – životní příběh československého zpravodajce. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 15−30.

PREPSL, František. František Hieke-Stoj. Voják tělem i duší. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 273–296.

PŘEVRÁTIL, Jiří. Vývoj situace v pohraničí v roce 1938. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 51–62.

PŘIKRYL, Josef − SLEZÁK, Lubomír. Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům. Brno: Blok, 1965.

PŘIKRYL, Josef. Příspěvek k ilegálním přechodům hranic na jihovýchodní Moravě na počátku nacistické okupace. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 137–152.

PŘIKRYL, Josef. Příspěvek k počátkům partyzánského hnutí na Moravě. Odboj a revoluce. Zprávy.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 1, 1969, s. 8–70.

PŘIKRYL, Josef. 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky: Srpen−listopad 1944. Ostrava: Profil, 1976.

PŘIKRYL, Vladimír ‒ VALIŠ, Zdeněk, eds. Za vlády tmy. Praha: Naše vojsko, 1993.

PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy). Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Problematika  holocaustu:  dokumentace  z  fondů  německé  branné  moci,  uložených ve Vojenském historickém archivu v Praze. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 3, s.133–141.

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1953.

PROCHÁZKA, Jaromír. Partyzánský oddíl dr. Miroslava Tyrše. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 5, s. 772‒796.

PROCHÁZKA, Jaroslav. Sestupme ke kořenům! Příspěvek ke kronice rodu Mašínů. 2. vyd. Dolní Kounice: ERGO Brauner, s. r. o., 2019.

PROCHÁZKA, Zdeněk – LIPTÁK, Ján a kol. Vojenské dějiny Československa III. díl (1918–1939). Praha: Naše Vojsko, 1987.

PROCHÁZKA, Zdeněk – LIPTÁK, Ján a kol. Vojenské dějiny Československa IV. díl (1939‒1945). Praha: Naše Vojsko, 1988.

PROCHÁZKA, Zdeněk – LIPTÁK, Ján a kol. Vojenské dějiny Československa V. díl (1945‒1955). Praha: Naše Vojsko,1989.

Protektorátní ministerstvo vnitra. Číslo archivu 234. Stručný obsah svazku archivu. Praha 1960.

PROUZA, Petr. Procesy a lidé v nich. S JUDr. Františkem Antlem, prokurátorem v procesu se Slánským a spol. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 18.

Prozatímní instrukce pro četnické pátrací stanice. Praha: Ministerstvo vnitra, 1927. První mezinárodní kriminologický sjezd. Právník, 1938, roč. 77, s. 402–403.

První správa. Československá rozvědka v dokumentech, 1945−1990, I. Praha: ÚZSI, 2000.

PTÁČNÍK, Pavel. První festival druhé kultury. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 343–351.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Organizační vývoj Správy tělovýchovy a vrcholového sportu FMV a jejích nástupců v letech 1973−1993. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2003, č. 1, s. 100−108.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – VANÍČKOVÁ, Vladimíra. Judaika v Archivu Ministerstva vnitra. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 321–342.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Stručný přehled fondů uložených v depozitáři FMV Archivu MV Brno-Kanice. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 379−410.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – URBÁNEK, Miroslav. Informace o archivních materiálech k tématice poválečné sociální demokracie, uložených v Archivu Ministerstva vnitra. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 343–376.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – PENÍŽKOVÁ, Xenie. Českoslovenští letci působící za druhé světové války v RAF ve fondech Archivu bezpečnostních složek MV ČR (1. část). Sborník Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 297–322.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Rešerše archivních materiálů k roku 1989 z fondů Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 301‒349.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Archiv bezpečnostních složek a dokumenty o spolupráci StB a KGB. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 17−24.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku 1945‒1989. Konference – Raabs an der Thaya, 8.‒9. březen 2012. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 339‒342.

PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds. Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948–1968. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 17.–19. septembra 1996. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1997.

PÚČIK, Miloslav. Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky. Bratislava: MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999.

PULEC, Jiří. Protektorátní kriminální policie – Kriminální ředitelství v Brně (1942–1945). Inventář. Brno, 1974.

PULEC, Martin. Nástin organizace a činnosti ozbrojených pohraničních složek v letech 1948‒1951. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 7, s. 55‒96.

PULEC,  Martin.  Československá  pomoc  Guineji  a  Portugalské  Guineji ve vojensko-bezpečnostní oblasti. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 307‒324.

PULEC, Martin. Příspěvek k pozadí pardubických procesů. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 133‒171.

PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945‒1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

PULEC, Martin. Operace československých zpravodajských služeb na státních hranicích po roce 1948. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 117‒178.

PULEC, Martin. Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968. Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2013, č. 1, s. 9−61.

PULEC, Martin. Několik poznámek k nasazení Pohraniční stráže proti pražským demonstrantům v srpnu roku 1969. (Dovětek k článku Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968, uveřejněném v Semper paratus č. 1/2013). Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2014, č. 2, s. 100−111.

PULEC, Martin. Stručné porovnání tzv. „tvrdých prostředků“ v ženijním zabezpečení státních hranic v lidově demokratickém Německu, Československu a Maďarsku v letech 1948−1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 179−220.

PULEC, Martin. Svobodník Pohraniční stráže Milan Schwarz – příběh dvou útěků a jednoho návratu. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 173–208.

PULEC, Martin. Únos linkového autobusu na hraniční přechod ve Strážném dne 9. listopadu 1984. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 229–274.

PURDEK, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914–1939. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013.

PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914–1945). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2015.

PURDEK, Imrich. V poušti proti Iráku. Československý protichemický prapor ve válce v Zálivu. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, č. 1, s. 19–22.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Ondrej Dovina, Ivan Jozefko. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 3, s. 88‒90.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Havran, Jozef Lipcsey. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 86‒88.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Ján Jackuliak, Michal Moroz. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 78‒81.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Homola Štefan, Karchutňák Michal. Pamäť národa, roč. 5, č. 2. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 77‒80.

PYTLÍK, Pavol. Imrich Velický, Michal Kolbasa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 82‒85.

R

RADIMSKÝ, Jiří. Chronologie partyzánských a jiných bojových akcí na Moravě 1943–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1965, roč. XV., č. 1, s. 3–172.

RAGAČ, Radoslav. Kolektívny portrét vedenia správy ŠtB v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 67‒68.

RAGAČ, Radoslav. Zo zákulisia XII. správy ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 63‒67.

RAGAČ, Radoslav. Zvláštne finančné prostriedky v podmienkach Správy Štátnej bezpečnosti Bratislava. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 68‒72.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Ján Korbela, Ján Popelka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 75‒76.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Alexander Nemec, Július Ševčík. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 88‒90.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Jozef Gonda, Miloslav Žalman. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 96‒98.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Martišky, Jozef Martinovský. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 99‒101.

RAGAČ, Radoslav, ed. August´68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentech Archívu Ústavu pamäti národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

RAJLICH, Jiří. Českoslovenští letci – účastníci bitvy o Francii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 135–179.

RAJLICH, Jiří – ČERNÝ, Karel. K tragédii paravýsadků IRIDIUM a BRONZE. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 13–30.

RAJLICH, Jiří. Rudé hvězdy nad Ostravou. K problematice zapomenutých sovětských „strategických“ nočních náletů na Moravskou Ostravu v průběhu ledna až března 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 44–73.

RAJLICH, Jiří. Spitfiry nad Ostravou, Kittyhawky nad Opavou. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 52–79.

RAK, Jiří – VESELÝ, Martin, eds. Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století: [sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29.–31. května 2003 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2004.

RAMBOUSEK, Ota. Jenom ne strach. Praha: Nezávislé středisko, 1990.

RAMBOUSEK, Otakar. S prstem na spoušti. Praha: Primus, 1997. RAMBOUSEK, Otakar. Paměti lichoběžníka. Praha: Primus, 1999.

RAPAVÁ, Ivana. Mimořádný lidový soud v Mostě v letech 1945–1948. Ústí nad Labem: Albis International, 2010.

RAŠKA, Francis D. Opuštění bojovníci. Historie Rady svobodného Československa 1949‒1961. Praha: Academia, 2009.

RAŠLA, Anton. Civilista v armáde. Spomienky na roky 1938–1945. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry,1967.

RAŠLA, Anton. Problémy vojenského plánu Slovenského národného povstania. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 3, 1969, s. 5–12.

RAŠLA, Anton. Polní prokurátor vzpomíná. Vzpomínky na léta 1938–1945. Praha: Naše vojsko, 1970.

RATAJ, Jan − HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010.

RÁZEK, Adolf. StB + justice = nástroj třídního boje v akci BABICE. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

RÁZEK, Miroslav. Okupace Zakarpatské Ukrajiny čs. vojskem na jaře 1919. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 51‒87.

REIMAN, Michal. Otevřený dopis Bořivoji Čelovskému. Zpravodaj historického klubu. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2005, roč. 16, č. 1, s. 85−88.

REISCH, Alfred, A. Horké knihy ve studené válce. Program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponou financovaný CIA. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

RENDEK, Peter. Systém zjednotenej evidencie poznatkov o nepriateľovi. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 62‒74.

RENDEK, Peter. K problematice vedecko-technickej špionáže sovietskeho bloku: Americká správa o sovietskom programe nadobúdania západných technologií vojenského významu, september 1985. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 1, s. 36‒56.

RENDEK, Peter. Agentúrno-operatívne zväzky v informačnom systéme československej rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 68‒73.

RENDEK, Peter. EZO – Evidence zájmových osob. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 279‒329.

RICE, Condoleezza. The Soviet Union and the Czechoslovak army, 1948−1983. Uncertain allegiance. Princeton: Princeton University Press, 1984.

RICHTER, Tomáš. Odbojová organizace Obrana národa ve východních Čechách v letech 1939‒1940. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2011, č. 19, s. 221‒238.

ROEWER, Helmut – SCHÄFER, Stefan – UHL, Matthias. Encyklopedie tajných služeb ve 20. století. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub v edici Universum, 2006.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Prípad Čubírková. SOKOLSKÝ, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 344‒346.

ROHOVSKÝ, Tomáš. Četnická stanice Třebíč 2 Borovina v letech 1918 až 1945. Třebíč: T. Rohovský, 2015.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Poválečný proces s předsedou Agrární strany Rudolfem Beranem. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 115–129.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Návrat politických vězňů do Ústeckého kraje na amnestii 1960. VESELÝ, Martin – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Paměť a místo: proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v brÚstí nad Labem, 2015, s. 427–494.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Útěk z Ilavy 1951. „Češi zakovávajů do želiez, Slováci odkovávajů.“ Rokoský, Jaroslav – Veselý, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 229–280.

ROKOSKÝ,  Jaroslav.  Útěk  z  Leopoldova.  Věznice,  odboj,  doba.  Padesátá  léta v Československu. 3 sv. Praha: Academia, 2021.

RONISOVÁ,  Olga.  Spojenie  nekomunistického  odboja  v Čechách  a  na  Morave s nekomunistickým odbojom na Slovensku. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 153–159.

ROUBÍČEK, Jan. Divizní soud Praha 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1963.

ROUBÍČEK, Jan. Divizní soud Plzeň 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1963.

ROUBÍČEK, Marcel. Svaz Brannosti 1945–49. K padesátému výročí vzniku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 107–116.

RUDNY, Zenon. Pražské povstání v květnu 1945 a vlasovci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 3–37.

RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 93–121.

RULC, Jiří. Výcvikové středisko služebních psů v Býchorech u Kolína. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 366–394.

RULC, Jiří. Historický vznik, vývoj a zánik chovatelské stanice služební psů pohraniční stráže Nový Žďár u Aše. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 329–365.

RULC, Jiří. Tragická smrt psovoda Aloise Taubra a služebního psa Arca. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 56–67.

RULC, Jiří. Historie vzniku služební kynologie u Ozbrojené ochrany železnic. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 278–298.

RULC, Jiří. Služební pes Brek, ikona Pohraniční stráže 50. let minulého století. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 309–330.

RULC, Jiří. Historie výcviku a použití služebních psů na detekci hořlavých látek. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 257–265.

RULC, Jiří. Poddůstojnická škola psovodů pohraniční stráže v Libějovicích a chovatelské stanice. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 93–142.

RULC, Jiří. Historie a vývoj metody pachové identifikace a území našeho státu. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 326–341.

RULC, Jiří. Chovatelská stanice služebních psů pohraniční stráže v Domažlicích. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 188–210.

RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci. Praha: Academia, 2002.

RUTAR, Václav. Kriminalistický kabinet 1954–1970. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 233–253.

RŮŽEK, Vlastislav. Četníci na Chomutovsku 1918−1938. Památky, příroda, život: vlastivědný čtvrtletník Chomutovska. Chomutov: Okresní muzeum, 1991, roč. 23, č. 2, s. 45−48.

RŮŽEK, Jiří. V labyrintu zpravodajských služeb. Praha: Šulc – Švarc, 2014.

RŮŽIČKA, Filip. Klub K 231 a jeho pobočky. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2013.

RŮŽIČKA, Ladislav. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920–1938. Inventár. Košice: Štátny archív v Košiciach, 1971.

RYCHLÍK, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1948‒1989. Praha, Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2007.

RYCHLÍK, Jan. Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. Praha, Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, v. v. i., 2012.

RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu 1945–1989. Praha: Vyšehrad, 2020.

Ř

ŘEHÁČEK, Karel. Organizace ostrahy česko-bavorské státní hranice na Plzeňsku od května 1945 do února 1948. Dějepis: sborník katedry historie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, sv. 24, s. 122−149.

ŘEPA, Tomáš. Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 118–145.

ŘEPA, Tomáš. Banderovci, politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti. Praha: Academia, 2019.

ŘEZNÍČEK, Jiří. Pátrání po obsluhovateli tajné vysílací stanice orgány Státní bezpečnosti v 50. letech 20. století na Velešínsku. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2010, č. 3, s. 183‒195.

ŘEZNÍČEK, Jiří. Francouzská vysílačka Josefa Krnínského. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 4, s. 115‒128.

ŘEZNÍČEK,  Jiří.  Plzeňský  fantom.  Protikomunistický  odboj  Stanislava  Hrabinského. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 3, s. 98–108.

ŘEZNÍČEK, Jiří. „Nechtěl jsem nečinně přihlížet.“ Příběh římskokatolického kněze P. ThDr. Stanislava Sasiny v padesátých letech minulého století. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 117–161.

S

SABO, Ján – SIVOŠ, Jerguš. Ján Toriška: Moje roky v Zbore národnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 4, s. 77‒99.

SADÍLEK, Richard. Místopis stanic a služeben bezpečnostních složek v městě Kadaň. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 255–277.

SADÍLEK, Richard. Zázemí četníků v paragrafech. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 266–276.

SADÍLEK, Richard. Vznik Policejního ředitelství v Kadani. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 12–16.

SADÍLEK, Richard. Märzgefallenen – vliv na bezpečnostní složky. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 26–30.

SADÍLEK, Richard. Bezpečnostních složek na území okresu Kadaň a ve městě Kadaň po roce 1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 182–200.

SALVET, Ondřej ‒ VYBÍRALOVÁ, Eva. Dnes církev, ačkoli KLÍČE má, NEOTVÍRÁ, ale jen s nimi hrká jako žalářník na Mírově. Felix Maria Davídek (1921–1988). Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 3‒7.

SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918–1939. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1985, roč. XXXV., č. 1, s. 3–162.

SANDER, Rudolf. Branná povinnost v Československu (1919–1939). Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1989, roč. XXXIX., č. 1, s. 255–278.

SANDER, Rudolf. Kompetence generálního inspektora a náčelníka hlavního štábu čs. branné moci v letech 1918–1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 1, s. 63–83.

SANDER,  Rudolf.  Vojensky  organizovaná  protistátní  činnost  sudetských  Němců v předmnichovském Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 2, s. 68–89.

SANDER, Rudolf. Válečná československá armáda v září roku 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 6, s. 23–80.

SANDER, Rudolf. Válečná československá armáda v září 1938 (dokončení). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 1, s. 39–64.

SANDER, Rudolf. Abecední přehled dislokace československé mírové armády v letech 1918–1939. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000, roč. 50, č. 1, s. 205–319.

SANDER, Rudolf. Události v českém pohraničí roku 1938 podle dokumentů československé armády. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2004, roč. 54, č. 2, s. 657–720.

SANDER, Rudolf. Sudetští Němci a ČSR v letech 1918–1938 ve světle archivních dokumentů. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 57, č. 1, s. 157–236.

SEĎA, Radomír. Ostravské gestapo a osudy jeho konfidentů. Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Tilia, 2012, sv. 26, s. 82–113.

SEDLÁČEK, Karel. Průvodce dějinami celnictví v českých zemích od středověku do dvacátého století. Příbram: vlastním nákladem, 2017.

SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015.

SEMJONOV, Nikolaj P. Trevožnaja Praga.Vospominanija sovetskogo vicekonsula v Čechoslovakii (1968−1972 gg.) Moskva: Meždunarodnyje otnošenija, 2004.

SCHALLNER, Dieter. Odsun jihlavských Němců. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 297–312.

SCHELLE, Karel – SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj organizace soudnictví v letech 1945–1989. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 343–383.

SCHELLE, Karel. K vývoji protektorátní správy. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 192–199.

SCHELLE, Karel ‒ TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici s Key Publishing, 2017, sv. 8, 9.

SCHELLEOVÁ, Ilona – SCHELLE, Karel. Soudnictví v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 53–54.

SCHEINHAMMER-SCHMID, Ulrich. Die doppelte Deportation. Die Iglauer Sprachinsel und ein SS- „Bildbericht“. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 249–272.

SCHMEISER, Fr. Skloželezobetonové konstrukce v trestnici v Užhorodě. Horizont. Brno: Václav Roštlapil, 1927, roč. I., č. 9, s. 160–161.

SCHOLZ, Otto. Evidence soudních provinilců a trestní statistika: (vládní nařízení ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb. z. a n.). Kroměříž: J. Gusek, 1924.

SCHOVÁNEK, Radek. Vývoj technických složek MV v letech 1948−1963. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 18−31.

SCHOVÁNEK, Radek. Organizační vývoj technických složek MV 1964−1989. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 46−71.

SCHOVÁNEK,  Radek.  Zpřístupňování  svazků  Státní  bezpečnosti  v České  republice. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 85‒87.

SCHOVÁNEK, Radek. Aktivní opatření komunistické rozvědky proti exilu. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 158‒179.

SCHOVÁNEK, Radek, ed. Svazek Dialog. StB versus Pavel Kohout: dokumenty StB z operativních svazků Dialog a Kopa. Praha: Paseka, 2006.

SCHOVÁNEK, Radek – ŽÁČEK, Pavel. Lustrace v evidencích bezpečnostních složek. Od evidence zájmových osob až k zákonu o účastnících odboje a odporu proti komunismu. ŽÁČEK, Pavel a kol. Vyjádření úcty a vděčnosti: 2. sborník o protikomunistickém odboji. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Vojenský historický ústav, 2015, s. 35−72.

SCHOVÁNEK, Radek. Pavel Wonka v dokumentaci StB… PETR, Miroslav, ed. Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 61‒62.

SCHULZ, Ota. Zákon o četnických požitcích zaopatřovacích s důvodovou zprávou. Praha: Fr. Borový, 1923.

SIKORA, Stanislav. K reakci slovenského obyvatelstva na politické procesy 50. rokoch. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 171–178.

SIVOŠ, Jerguš. Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1948‒1953. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 1, s. 8‒27.

SIVOŠ, Jerguš. Konšpiračné a prepožičané byty Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 54‒71.

SIVOŠ, Jerguš. Správa kontrarozviedky v Bratislave – XII. správa ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 1, s. 48‒68.

SIVOŠ, Jerguš. Problematika vnútorného nepriatelia v činnosti 2. odboru XII. správy ZNB v roku 1980. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 54‒69.

SIVOŠ, Jerguš. Agentúrna sieť XII. správy ZNB. Pokusy o pozmeňovanie záznamov v registračních protokoloch KS ZNB S-ŠtB Bratislava. Pamäť národa, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 4, s. 81‒91.

SIVOŠ, Jerguš, ed. XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974−1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel. Spolupráca KGB ZSSR a Ministerstva vnútra ČSSR na najvyššej úrovni. Edícia dohôd o vzájomnej čs.-sovietskej štátnobezpečnostnej súčinnosti, 1958–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 2, s. 72−86.

SIVOŠ, Jerguš. Stranícke a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s 21. výročím vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 3, s. 39‒67.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Ján Hanuliak. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 73‒79.

SIVOŠ, Jerguš. Reforma Štátnej bezpečnosti v predvečer pádu komunistického režimu. BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred zmenou: zborník a dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 68‒90.

SIVOŠ, Jerguš. Tábor nútenej práce v Hronci (1949‒1951). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 1, s. 15‒33.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Martin Benček. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 1, s. 69‒78.

SIVOŠ, Jerguš. Ján Kováč (1933‒1988). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 106‒112.

SIVOŠ, Jerguš – BRANISLAV, Kinčok. Organizačná štruktúra a peronálne obsadenie Krajskej správy ministerstva vnútra Bratislava v rokoch 1954‒1966. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 39‒52.

SIVOŠ, Jerguš. Príprava naridenia Slovenskej národnej rady o zriadení pracovných táborov na Slovensku v roku 1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 40‒49.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Jozef Mozola. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 1, s. 96‒104.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Demjan. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 2, s. 96‒103.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Jozef Vavro. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 3, s. 89‒96.

SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Hubina. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 4, s. 90‒95.

SIVOŠ, Jerguš. Centrála ŠtB na Slovensku. Vznik, vývoj a zánik Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti Slovenskej socialistickej republiky (1969‒1974). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 271‒322.

SIVOŠ, Jerguš. Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945–1953. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011.

SIVOŠ, Jerguš. Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948‒1953. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 48‒88.

SIVOŠ, Jerguš. Závratná kariéra v Zbore národnej bezpečnosti: Portrét Jána Majera. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 88‒95.

SIVOŠ, Jerguš. August 1978: Bezpečnostné opatrenia Správy kontrarozviedky v Bratislave v období 10. výročia intervencie vojsk krajín Varšavskej zmluvy do ČSSR. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 2, s. 52‒70.

SIVOŠ, Jerguš. 34 rokov v ŠtB: portrét Michala Dudáša. Pamäť národa, roč. 8, č. 2. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 79‒87.

SIVOŠ, Jerguš. Pevne stát na stráži míru a bezpečnosti. Vznik Ministerstva vnútra a reorganizácia Bezpečnosti v roku 1953. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 73−84.

SIVOŠ, Jerguš. Elza Krejčírová-Čermáková, žena v operatíve ŠtB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 4, s. 78−85.

SIVOŠ, Jerguš. Velitelia Štátnej bezpečnosti na Slovensku 1945‒1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 1, s. 88‒94.

SIVOŠ, Jerguš. Reorganizácia bezpečnosti v roku 1953. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 27−51.

SIVOŠ, Jerguš. Prvý slovenský policajný generál. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 180–187.

SIVOŠ, Jerguš. Rok 1989 na Oddelení boja proti pravicovému oportunizmu Správy kontrarozviedky ZNB v Bratislave. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 26, s. 104‒141.

SIVOŠ, Jerguš. Akcia „Igor“. Provokácia Štátnej bezpečnosti proti evanjelickej církvi augsburského vyznania na Slovensku v roku 1951. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 2, s. 47‒54.

SIVOŠ,  Jerguš.  Slovenské  žandárstvo  a  protifašistický  odboj.  Almanach  příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 331–354.

SIVOŠ, Jerguš. The Reorganization of Czechoslovak Security Apparatus in 1953. GYARMATI, György – PALASIK, Mária, esd. Continuities and Discontinuities after Stalin´s Death. Budapest-Pécs: Historical Archives of the Hungarian State Security – Kronosz Publishing House, 2017, s. 103−122.

SIVOŠ, Jerguš. Oldřich Kryštof, veliteľ pohotovostného pluku 1 NB a hlavný veliteľ SNB v rokoch 1945–1948. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 211–221.

SKÁLA, Ivan. Tři lavice. Rudé právo. Praha: ÚV KSČ, 1952, roč. 33, č. 318 (28. 11.), s. 2.

SKOPALOVÁ, Marie. Krajská prokuratura Pardubice 1949–1960. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, roč. 53, č. 2, s. 583–640.

SKOPALOVÁ, Marie. Krajská prokuratura Hradec Králové 1949–1993. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006, roč. 56, č. 2, s. 547–656.

SKOPALOVÁ, Marie. Správní spisy krajských prokuratur v Pardubicích a Hradci Králové z let 1949–1960 jako pramen historického bádání. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 57, č. 2, s. 707–739.

SKOPALOVÁ, Marie. Krajský soud Jičín a možnosti jeho badatelského využití. Archivní časopis. Praha: odbor archivní správy MV ČR, 2017, roč. 67, č. 1, s. 5–40.

SKORKOVSKÝ, [Karel]. Pomůcka k soukromé potřebě četnických příslušníků, obsahující snůšku  nyní  platných  předpisů,  vysvětlení  a  pokynů  z  oboru  četnické hospodářsko-administrativní služby, v rozsahu pro frekventanty četnických hodnostních škol a velitele stanic potřebném. Praha: Státní tiskárna, 1924.

SKOŘEPA, Miloš. Lyžařské kursy četnictva. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 109–113.

SKOŘEPA, Miloš. Vrah Heller a jeho poslední cesta západními Čechami – 1. díl. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 67–73.

SKOŘEPA, Miloš. Lehký kulomet ZB vz. 26 a jeho zavedení do výzbroje československého četnictva. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 355–358.

SKOŘEPA, Miloš. Vyšetřování dopravních nehod četnictvem. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 288–306.

SKOŘEPA, Miloš. Četnické střípky z Klatovska. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 201–213.

SKOŘEPOVÁ, Michaela. Rada tří. Bakalářská práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

SKÝPALA, Marek. Obrana národa na Ostravsku. Přerov: Šárka, 2002.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Otto Šling – pokus o politický portrét komunistického funkcionáře, Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Dokořán, 2005, sv. 4, s. 177–198, 265–266.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Amnestie prezidenta republiky v letech 1960 a 1962 a rehabilitace politických vězňů v 60. letech. Disertační práce. Brno: FF MU, 2010.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. K některým případům trestněprávní povahy v táborech pro Němce na Karlovarsku po skončení 2. světové války. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 409−418.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. „Z nepřátelství k lidově demokratickému řádu prováděli podvratnou činnost proti lidově demokratickému zřízení republiky…“ Proces s protistátní skupinou Jan Novosad a spol. v roce 1958. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 133−178.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Internační tábor ve Svatobořicích u Kyjova v letech 1945–1949. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 13–37.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Amnestie prezidenta republiky a institut milostí v letech 1948–1957. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 63–117.

SLABOTÍNSKÝ, Radek Amnestie prezidenta republiky v letech 1960–1969. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 43–92.

SLÁDEK, Oldřich. Memoáry jako pramen. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 3, 1966, s. 85–92.

SLÁDEK, Oldřich. Příspěvek k problematice jihočeského stranického odboje. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 87–90.

SLÁDEK, Oldřich. Krycí heslo: Svoboda. Hnutí odporu v jižních Čechách. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1967.

SLÁDEK, Oldřich. Gestapo v boji proti první vlně výsadků vyslaných z Anglie v operačním období 1941‒1942. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 2, s. 247‒301.

SLÁDEK, Oldřich. Gestapo v boji proti druhé vlně výsadků vyslaných z Anglie v operačním období 1942‒1943. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 3, s. 458‒490.

SLÁDEK, Oldřich. Plán ARLZ a jeho vliv na dochovanost archiválií z období nacistické okupace. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1978, roč. XXVIII., č. 2, s. 356–409.

SLÁDEK, Oldřich. Vliv ARLZ na dochovanost archiválií v odtržených českých oblastech. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1980, roč. XXX., č. 1, s. 18–61.

SLÁDEK, Oldřich. Spálená země. Praha: Naše vojsko, 1980.

SLÁDEK, Oldřich. Od „ochrany“ ke „konečnému řešení“ (Nacistický teror v českých zemích v letech 1939‒1945). Praha: Ústřední výbor Československého svazu protifašistických bojovníků, 1983.

SLÁDEK, Oldřich. První stanné právo (28. září 1941–20. ledna 1942). Ústřední výbor Československého svazu protifašistických bojovníků, 1986.

SLÁDEK, Oldřich. Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–1945. Praha: Naše vojsko, 1986.

SLÁDEK, Oldřich. Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944−1945. Praha: Naše vojsko, 1991.

SLÁDEK, Oldřich. Rádiové protihry jako prostředek boje proti výsadkům ze SSSR a proti českému odboji. Západočeský historický sborník. Plzeň: Státní oblastní archiv, 1996, č. 2, s. 209–230.

SLÁDEK, Oldřich. Stanné právo a stanné soudy. Gestapo v Čechách a na Moravě. PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus, eds. Gestapo za druhé světové války: „domácí fronta“ a okupovaná Evropa. Praha: Academia, 2010, s. 346–368.

SLADKÝ, Ondřej. Příští stanice Sudety – Činnost pražského pluku RG 1 v severozápadním pohraničí v květnu a červnu 1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 61‒93.

SLADKÝ, Ondřej. Pohraničí bude české! Činnost plzeňských revolučních gard v západním pohraničí v květnu a červnu 1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 13‒44.

SLANINA, Josef – VALIŠ, Zdeněk. Generál Karel Kutlvašr. Praha: Naše vojsko, 1993. SLÁNSKÁ, Josefa. Zpráva o mém muži. Vydání druhé, rozšířené. Brno: Jota, 2018.

SLÁVIK, Martin. Spolupráce rozvědky StB a KGB v oblasti aktivních opatření. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 175−184.

SLAVÍK, Tomáš. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech: 40 let od poslední výrazné změny v organizaci PS. Konference, Brno, listopad 2013. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 283‒285.

SLAVÍK, Tomáš. Ženijnětechnická opatření na příkladu 15. českobudějovické pohraniční brigády v letech 1951‒1955. VANĚK, Pavel ‒ BÁRTÍK, František, eds. Ochrana státní hranice 1948‒1955. Brno: Technické muzeum, 2013 s. 24‒34.

SLOUKA, Zdeněk J. Jdi po skryté stopě. Lidské kroky politickou krajinou exilu. Praha: Academia, 2009.

SLUKA, Václav. Divizní soud Bratislava 1931–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1974.

SLUKA, Václav. Divizní soud Košice 1920–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1976.

SLUKA, Václav – FABŠIČOVÁ, Marta. Divizní soud Olomouc 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA, Václav. Divizní soud Terezín 1918–1925. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA, Václav. Divizní soud Josefov – Hradec Králové 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA, Václav. Divizní soud Banská Bystrica 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1981.

SLUKA, Václav. Vojenský prokurátor Praha 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1988.

SLUKA, Václav. Československá armáda v datech I (1918–1920), II (1921–1934), III (1935–1939). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5 (s. 98–138); č. 6 (s. 118–165); roč. 45, č. 1 (s. 87–123).

SLUŠNÝ, Jaromír. Vznik a vývoj policajného riaditeľstva Bratislava. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 191–196.

SLUŠNÝ, Jaromír. Několik poznámek k pátrání po nacistických dokumentech po 2. světové válce. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 162–165.

SNB: časopis Sboru národní bezpečnosti. Praha: Ministerstvo vnitra, 1948‒1952.

SNÍTIL, Zdeněk a kol. Stručný přehled dějin SNB. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV, 1981.

SNÍŽEK, Tomáš. Proti Svobodné Evropě! Státní bezpečnost a její aktivity proti Rádiu Svobodná Evropa a lidem v jejím okolí. Sborník z Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2012 s. 243−254.

SOBEK, Věroslav. Pomohli jsme sestřelit Powerse. Tajemství Vědeckotechnické rozvědky. Praha: Fortuna, 2011.

SOKOLOVIČ, Peter. Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 4, s. 4‒30.

SOKOLOVIČ, Peter. Hektický marec 1939 v kronikách Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 52‒72.

SOKOLOVIČ, Peter. Hlinkova garda 1938‒1945. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

SOKOLOVIČ, Peter. Jozef Bányai – lékar funkcionárom Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 4‒15.

SOKOLOVIČ, Peter. Sťažnosť trnavských radikálov Alexandrovi Machovi, hlavnímu veliteľovi Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 53‒56.

SOKOLOVIČ, Peter. Proces s členmi pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy v rokoch 1958. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 19‒38.

SOKOLOVIČ, Peter. Karol Fraňo, veliteľ trnavskej posádky v čase odchodu do povstania. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 4, s. 78‒89.

SOKOLOVIČ, Peter. Osud „pétepáka“. Rozhovor s Františkom Michalovičom. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 81–99.

SOLNAŘ, Vladimír. K otázce vězeňské práce. MILDSCHUH, Vilibald. – VALINA, František – BASCH, Antonín, eds. Pocta k sedmdesátým narozeninám Prof. Dra Cyrila Horáčka. Praha: Nákladem Bursíka & Kohouta, knihkupců University Karlovy a České akademie věd a umění 1932, s. 791–806.

SOLNAŘ,  Vladimír.  Ženevské  konvence  proti  terorismu.  Právník,  1938,  roč.  77, s. 201−225.

SOMMER, Vítězslav. Druhý život F. E. Dzeržinského. Zakladatelská osobnost sovětského bezpečnostního aparátu jako postava stalinské mytologie. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 93−106.

SOMMER, Vítězslav. Cesta ze slepé uličky „třetího odboje“. Koncepty rezistence a studium socialistické diktatury v Československu. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012, č. 1, s. 9–36.

SOPÚCHOVÁ, Daniela. Advokácia v období druhej Česko-Slovenskej republiky. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 68–81.

Součinnost četnictva ve vojenském zpravodajství. Praha 1932.

SOUKUP, Ladislav. Počátky organizace státní bezpečnosti (SNB) v ČSR (1946–1950). MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 399–414.

SOUKUP, Ladislav. Zákon o táborech nucené práce v ČSR z r. 1948. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 415–427.

SOUKUP, Ladislav. Kolektivizace zemědělství v ČSR – právní a protiprávní povaha. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 457–471.

SOVÁK, Martin. Předmnichovská šarvátka v Opavě, aneb činnost policie na Opavsku v roce 1938. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 8–15.

SOVÁK, Martin. Vojtěch Babůrek, dědic lidické tragédie. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 184–188.

SOVILJ, Milan. Jugoslávie jako tranzitní země československé emigrace v letech 1938–1940. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 21–32.

SPURNÝ, Miroslav. Chladné zbraně u československého a protektorátního četnictva. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 185–221.

SPURNÝ, Miroslav. Odznaky na čepice a přilby československého a protektorátního četnictva. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 254–269.

SPURNÝ, Miroslav. Policejní taktika a velitel policejního oddílu v období první republiky. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 115–137.

SPURNÝ, Miroslav. Ve dne v noci podle zákoníku… Policisté a četníci v českých zemích do roku 1945. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

SPURNÝ, Miroslav. Ve dne v noci podle zákoníku–: policisté a četníci v českých zemích do roku 1945. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

SPURNÝ, Miroslav. Dlouhé plané zbraně československého četnictva a jejich příslušenství. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 359–388.

SPURNÝ, Miroslav. Přilby úředníků a gážistů mimo hodnostní třídy zařazených na státních policejních úřadech Československé republiky do roku 1939. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 33–42.

SPURNÝ, Miroslav. Přilby úředníků a gážistů bez hodnostní třídy zařazených u státních policejních úřadů Československé republiky, protektorátní vládní policie a komunálních policií obou státních útvarů. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 232–255.

SPURNÝ, Miroslav. Školní střelba četnictva. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 226–243.

SRB, Jiří. Ochrana dráhy v naších zemích a služební psi na železnici. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2010, s. 413–432.

SRB, Jiří. Státní hranice a historické značení. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 486–511.

SRB, Jiří. Osvobození Polné v květnu 1945 a úloha strážmistra Jana Jelínka. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 158–166.

SRB, Jiří. Rumunská armáda na Polensku po osvobození 1945. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 389–395.

STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945‒1947. Praha: Academia, 1991.

STANĚK, Tomáš. Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců z Československa: (1918‒1948): studijní materiál. Ostrava: Amosium servis, 1992.

STANĚK, Tomáš. Perzekuce 1945. Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých  zemích  (mimo  tábory  a  věznice)  v květnu‒srpnu  1945.  Praha:  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996.

STANĚK, Tomáš. Tábory v českých zemích 1945‒1948. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996.

STANĚK, Tomáš. Retribuční vězni v českých zemích 1945–1955. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002.

STANĚK, Tomáš. Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.

STANĚK, Tomáš – ARBURG, Adrian. Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945), (1. část: Předpoklady a vývoj do konce května). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 465−533.

STANĚK, Tomáš – ARBURG, Adrian. Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945), (2. část: Armáda vytváří „hotové skutečnosti“, vláda je před cizinou legitimizuje). Soudobé dějiny. Prah: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 1−2, s. 13−49.

STANĚK, Tomáš – ARBURG, Adrian. Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945), (3. část: Snaha vlády a civilních úřadů o řízení „divokého odsunu“). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 3−4, s. 321−376.

STANĚK, Tomáš. Němečtí váleční zajatci v českých zemích 1945‒1950: (nástin vybraných problémů). Opava: Slezské zemské muzeum, 2011.

STANISLAV, Ján. Vojenské projekty povstania a sovietske postoje k nim. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 4, s. 51–94.

STAŇA, Alois. Útěk z věznice v Československu v srpnu 1949. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 265–285.

STAUFČÍKOVÁ, Helen. Brněnský Cejl. Historie pozapomenuté věznice, kde své odpůrce věznili Habsburkové, nacisté i komunisté. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 115–121.

STÁREK, František Č. – VALENTA, Martin. Podzemní symfonie Plastic People. Praha: Argo – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

STÁREK, František Č. Distribuční síť Vokna. KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 182‒195.

STÁTNÍK, Dalibor. Agenti nacistických bezpečnostních složek Gestapa a Sicherheitsdienstu ve službách StB (Kurt Wilfer a ti druzí). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2003, č. 1, s. 5−53.

STÁTNÍK, Dalibor. Československé zpravodajské hry v Rakousku v počátcích studené války. Exilové skupiny, západní výzvědné služby a jejich infiltrace československými agenty. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, roč. 10, č. 4, s. 487–518.

STEGUROVÁ, Karolína. Posláním parašutista. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 119–132.

STEGUROVÁ, Karolína. Žena a válka. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie,  eds.  České,  slovenské  a československé  dějiny  20.  století  XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 189–200.

STEHLÍK, Eduard. „MEASURE“. Příspěvek k historii Czechoslovak Intelligence Organization – CIO. Studentské listy. Praha: Lidové noviny, 1991, č. 25, s. 16.

STEHLÍK, Eduard. Organizace výstavby čs. těžkého opevnění ve druhé polovině 30. let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 75–123.

STEHLÍK, Eduard. Odbojová tradice rodiny Mašínovy. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 52–57.

STEHLÍK, Eduard. SOE a příprava atentátu na Reinharda Heydricha. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 3–15.

STEHLÍK, Eduard. Srdce armády. Generální štáb 1919–2014. 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Vojenský historický ústav, 2014.

STEHLÍK, Eduard. Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897–1949). Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra historie, 2016.

STEHLÍK, Michal. Případ „Generál Ferjenčík 1949“: příspěvek k československé emigraci po roce 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 4, s. 69–73.

STEHLÍK, Michal. Babické vraždy 1951. Praha: Academia 2016.

STEHLÍK,  Michal.  Týral  Antonín  Zápotocký  spoluvězně?  Co  říkají  dokumenty z nizozemského archivu o poválečném obvinění komunistického funkcionáře. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 3‒6.

STEIN, Petr. „Dopis, který přišel z chladu: Nekonečný příběh dopisu Velkému metaři“. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 316–328.

STEIN, Petr. Michal Lofergyiuk: český policista na místě atentátu. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 362–372.

STEIN, Petr. Odbojová skupina Pátá kolona. Nepotrestaná vražda: dobrodružný příběh podivné odbojové skupiny. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 167–179.

STEIN, Petr. Tragický příběh Oldřicha Frolíka: Odvrácená tvář Blaníku. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 396–409.

STEIN, Petr. Mgr. Jan Frolík – bez hněvu a vášně. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 307–324.

STEIN, Petr. Zpravodajské kursy. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 367–378.

STEIN, Petr. Policista, který chtěl být diplomatem. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 402–412.

STEIN, Petr. Cesta majora Zemana z Liščího doupěte přes Zámek zpět do Liščího doupěte: 1948, 1968 a 1989 – zlomové roky v kariéře filmového a literárního hrdiny. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 222–238.

STOJAR, Richard. Venkov – dějiště partyzánské války. BALCAROVÁ, Jitka – KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří, eds. Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2017, s. 37–45.

STRAKA, Karel. Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936–1938. Historie a vojenství. Praha: vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 2, s. 4–24.

STRAKA, Karel. Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich nezdaru. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 4–19.

STRAKA, Karel. Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich nezdaru (II. část – dokončení). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 1, s. 4–15.

STRAKA, Karel. Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932‒1939. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2007.

STRAKA, Karel. Agenturní síť čs. Armády v Čechách a v Německu (1937–1938). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 46–66.

STRAKA, Karel − KYKAL, Tomáš. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918−1932. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2013.

STRAKA, Karel. Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let 1933−1939. Zpravodajské ústředí. Praha: Vojenský historický ústav, 2017.

STRAKA, Karel ‒ TOMEK, Prokop ‒ BANDŽUCH, Tomáš. Ve službách republiky: 100 let od založení československého vojenského zpravodajství. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ VHÚ Praha, 2018.

STRAKA, Karel. Sabotážní a teroristická síť Úřadovny Abwehru IV. Drážďany v kontekxtu příprav na napadení ČSR z let 1938–1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2019, roč. 68, č. 1, s. 4–41.

STRAKA, Karel. K počátkům československého zahraničního odboje po osmdesáti letech – francouzská perspektiva. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 4–51.

STRAKA, Karel. Obraz československého vojenského zpravodajství v názorech a poznatcích německého Vrchního velitelství pozemního vojska z druhé poloviny března 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 76–93.

STRAKA, Karel. Významné osobnosti a události z dějin československého vojenského zpravodajství první poloviny 20. století. Deset historických profilů. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav, 2020.

STRAKA, Karel. Prognóza války s Německem v názorech Vojenské kanceláře prezidenta republiky z jara 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 1, s. 4–35.

STRAKA, Karel. Objektivně a polemicky o nové práci na téma československého zbrojního průmyslu meziválečného období. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2, s. 104–125.

STRANKMÜLLER, Emil. Československé ofenzivní zpravodajství od března 1939. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1970, č. 1.

STRAPEK, František. Hľadanie príčin deportácií a šírenia nenávisti voči židom v Slovenskom štáte. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 17–26.

STRAPCOVÁ,  Katarína.  „Pravicoví  oportunisti“  pod  dohľadom  Štátnej  bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 3, s. 47‒60.

STREČKO, Roman. Počátky policejních misí, aneb i policisté se mohou stát válečnými veterány. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 265–266.

STRNISKO, Igor. Pohľad na Rodobranu očami dobových periodik v roku 1923. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 29–42.

STROBACH, Michal. Druhá emigrace bývalých příslušníků RAF na příkladu Letecké vojenské akademie v Hradci Králové. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 117–124.

STRÖBINGER, Rudolf. Vražda generálního tajemníka: poslední Stalinův exemplární proces. Soud s Rudolfem Slánským. Brno: Petrov, 1991.

STUPKOVÁ, Marie. Vrchní zemský soud v Praze (1587) 1850–1949 (1952). Inventář. Díl II. Praha: Státní ústřední archiv, 1982.

STURZ, Zbyněk. Osvobození jižní Moravy. Mezi válkou a mírem. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 85–93.

SUDEK, Čeněk – ČADEK, Jiří. Vývoj a unifikace vyšetřovacích automobilů SNB a policie. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 341–372.

SUDEK, Čeněk – ČADEK, Jiří. Konsolidace vozového parku Sboru národní bezpečnostní po roce 1945. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 325–341.

SUK, Jaroslav. Dva slovníky pro potřeby příslušníků. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2007, č. 5, s. 325−341.

SUK, Jaroslav. Zapomenutá slova. Připomínání totality prostřednictvím jazyka a hermeneutiky. Praha: Krtek a Datel, 2017.

SUK,  Jiří.  Labyrintem  revoluce:  aktéři,  zápletky  a  křižovatky  jedné  politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). 2. vyd. Praha: Prostor, 2009.

SUK, Jiří. Czechoslovakia in 1989: Causes, Results, and Conceptual Changes. MUELLER, Wolfgang  –  GEHLER,  Michael  –  SUPPAN,  Arnold,  eds.  The  Revolutions of 1989: A Handbook. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2014.

SUK, Jiří. Oči, uši a paže tajné komunistické policie v Československu (1948–1989). ČECHUROVÁ, Jana – ŽEMLIČKA, Josef a kol.: Souboj mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 278–315.

SUK, Jiří. Šťastné zítřky, úzkostné včerejšky. Eseje a jiné texty o kolizích na české cestě ke komunismu. Praha: NLN, 2020.

SUK, Marek. „Určité utajování bylo nutné“. Studie k disidentským konspiračním strategiím. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 209–229.

SUK, Marek. Vznik samizdatového periodika Informace o Chartě 77 (Infoch) a vývoj jeho distribuční sítě v letech 1978–1985. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 151–158.

SVATOŇ, Petr – HNÁTEK, Ondřej. Okolnosti vzniku městské policie v Praze. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 269–284.

SVATOŇ, Petr. Role městské policie v Praze ve dnech květnového povstání roku 1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 82–86.

SVOBODA, David, ed. Crimes of the Communist Regimes. Sborník textů z mezinárodní konference. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

SVOBODA, Libor: Sovětští poradci u československé armády v letech 1949−1950. Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945−1948 (sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2005). Brno: Univerzita Obrany, 2006, s. 155−168.

SVOBODA, Libor. „Nebylo mi povoleno se hájit“ (K osudu bývalého poručíka SNB a agenta- chodce Jana Hoška) aneb k persekuci příslušníků SNB v 50. letech. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 56–60.

SVOBODA, Libor. Štábní kapitán Bohumil Valtr. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 336–356.

SVOBODA,  Libor.  Perzekuce  vesnického  obyvatelstva  v procesu  kolektivizace na Jindřichohradecku. BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra − Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010, s. 151−210.

SVOBODA, Libor. Jižní Čechy v předvečer sametové revoluce pohledem StB. Správa StB České Budějovice v roce 1989 v boji proti vnitřnímu nepříteli. VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a kol.: Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, s. 35−63.

SVOBODA, Libor. Památníky četnických stanic – jeden z málo známých historicko- etnologických pramenů. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 2, s. 128−139.

SVOBODA, Libor. Státní bezpečnost v Českobudějovickém kraji v roce 1953. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 52−77.

SVOBODA, Libor. Vyšetřovací spisy Státní bezpečnosti. DOUŠEK, Roman a kol. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 225−247.

SVOBODA, Libor. Bezpečnostní a ekonomická situace v Jihočeském kraji a okrese Jindřichův Hradec v roce 1989. VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a kol. Rok 1989 v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií, 2015, s. 97−118.

SVOBODA, Libor. Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti na území bývalého Českobudějovického kraje v polovině padesátých let minulého století. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2016, roč. 85, s. 313−341.

SVOBODA, Libor. Zběhové od Pohraniční stráže v letech 1985−1989. LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945−1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Technická univerzita v Liberci, 2017, s. 136−179.

SVOBODA, Oldřich a kol. Stručný slovník vojenství. Praha: Naše vojsko, 1984.

SVOBODA, Petr. Protikomunistický odboj v řadách SNB. Případ Karel Strmiska a spol. SVOBODA, Libor, ed. Solitér: pocta historikovi Václavu Veberovi. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 115−140.

SVOBODA, Petr. Případ „Karel Strmiska a spol.“ – příspěvek k dějinám protikomunistického odboje. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 123‒136.

SVOBODA, Petr. Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny „Za svobodu“ v letech 1948–1951. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

SVOBODA, Petr. Odboj pod kontrolou Státní bezpečnosti. Provokace proti ilegálním skupinám třetího odboje na případu akce „Kühnel“. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 160–187.

SVOBODA, Petr. Z dějin protikomunistické rezistence – případ policejního ředitele Ferdinanda Třebíckého. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 250–259.

SYNEK, Jan. Mám klid ve svém svědomí. Milada Horáková ve střetu s komunistickým režimem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

SYNEK, Jan – FRIEDL, Jiří. Na Západ za každou cenu. Krvavá cesta dvou polských dezertérů přes Československo. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 48‒61.

SYRNÝ, Marek. Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939−1945. Banská Bystrica: Muzeum Slovenského národného povstania, 2009.

SZABÓ, Ivan. Osudy slávnych zbojníkov. Bratislava: Štúdio humoru a satiry, 2004.

SZASZO, Zoltán. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2010.

Š

ŠACH, Jan. Výstavba ČSLA ve druhé polovině padesátých let. I. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 4–29.

ŠACH, Jan. Výstavba ČSLA ve druhé polovině padesátých let. II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69, č. 4, s. 30–59.

ŠÁMAL, Pavel. K úpravě trestního procesu v letech normalizace. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 307– 342.

ŠARŠA, Vladimír, ed. Vzpomínky absolventů Vojenské katedry ČVUT FEL v Praze na srpen 1968. Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2013, č. 1, s. 98−107.

ŠEDIVÝ, Ivan. Zeď mezi odbojem domácím a zahraničním: (z legionářských sporů o odbojové zásluhy). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 84–93.

ŠEDIVÝ, Ivan. Rakousko-uherská válečná propaganda 1914–1918. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 38–55.

ŠEDIVÝ, Ivan. Legionářská republika?: k systému legionářského zákonodárství asociální péče v meziválečné ČSR. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2002, roč. 51, č. 1, s. 158–184.

ŠEDIVÝ, Ivan. Czech Military Historiography 1989–2002. Themes, Methods, People, Problems, Contexts. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2002, roč. 51, Special Issue, s.199–246.

ŠELEP, Jiří. Četnické pohotovostní oddíly. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 114–126.

ŠÉTAFFY, Jozef. Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho. Bratislava: Marenčin PT, 2018.

ŠEVČOVIČ, Jan. Ochrana historických památek v zemi Podkarpatoruské za součinnosti orgánů veřejné služby a širší veřejnosti. Užhorod: Zemská musejní společnost pro zemi Podkarpatoruskou, 1931.

ŠEVELA, Vladimír. Český krtek v CIA. Cesta Karla Köchera z StB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu. Praha: Prostor, 2015.

ŠIMKA, Alois. Chronologie odboje na jihozápadní Moravě 1939–1945. Odboj a revoluce. Zprávy.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 3, 1967, s. 169–198.

ŠIMKOVÁ, Dagmar. Byly jsme tam taky. Praha: Monika Le-Fay, 2019.

ŠIMSOVÁ, Milena. Odbojoví pracovníci z okruhu YMKY. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 3, 1967, s. 66–124.

ŠÍN, Zbyněk – HUBKA, Augustin. Branná politika a zákonodárství ČSSR. Praha: Panorama, 1980.

ŠINDELÁŘ, Ladislav. Hlásná služba na území Čech a Moravy v letech 1939–1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 1, s. 35–44.

ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka. Einsatzgruppe H: působení operační skupiny H na Slovensku 1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejích příslušníků. Praha: Academia, 2015.

ŠÍPEK, Zdeněk. Podací protokol SNB – pramen poznání doby. Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě. Znojmo: SOkA Znojmo, 2004, s. 99–101.

ŠISLER, Stanislav. Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech 1939–1945. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1963, roč. 13, č. 2, s. 46–95.

ŠISLER, Stanislav. Studie o organizaci a působnosti nacistické okupační správy v českých zemích v letech 1939–1945. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1972, roč. 22, č. 1, s. 183–220.

ŠIŠJAKOVÁ, Jana. Antisemitizmus na Slovensku v rokoch 1945–1947. (Stav spracovania problematiky a perspektívy výskumu). SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 311–320.

ŠKERLE, Michal. Státní soud a státní prokuratura a jejich role v politických procesech. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010.

ŠLEHOFER, Lukáš. První odvody jako jeden z kroků na cestě k definitivnímu potvrzení existence Československa. Historie – otázky – problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, roč. 2, č. 1, s. 53–62.

ŠLOUF, Jakub. Byly plzeňské demonstrace v červnu 1953 vyprovokovány spolupracovníkem StB? Životní příběh kamelota Josefa Fencla (1909–1979). SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 85–96.

ŠLOUF, Jakub. Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června 1953. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 295−305.

ŠLOUF, Jakub. Justiční procesy s účastníky plzeňské revolty 1. června 1953. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 214–228.

ŠLOUF, Jakub. Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

ŠLOUF, Jakub. Očista průmyslových závodů od kolaborantů a „asociálních živlů“ v roce 1945. Politická machinace, exces retribuce, či inkubátor revoluční morálky? Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, č. 4, s. 538‒581.

ŠLOUF, Jakub. Retribuční justice soudí revoluci. Konflikty Mimořádného lidového soudu v Praze a Oblastní úřadovny StB v Praze v letech 1946–1947. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 100–117.

ŠLOUF, Jakub – NĚMEČKOVÁ, Daniela a kol. Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948). Retribuce jako služební úkol na hraně možností profesní cti zaměstnanců justice. Praha: Academia, 2020.

ŠMÁKAL, František. Historie bezpečnostních sborů na Znojemsku od roku 1918 do roku 1939. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 166–184.

ŠMÁKAL,  František.  Štábní  strážmistr  Vladimír  Zásměta.  Stručný  popis  událostí na Znojemsku v roce 1938 a vzpomínka na jednu málo známou oběť boje na tehdejší nově stanovené hranici. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 143–158.

ŠMÁKAL, František. Chování příslušníků uniformovaných sborů v obraze doby. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 121–140.

ŠMÁKAL, František. Organizace Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, Pomocné služby dopravních inspektorátů a Pomocné stráže Veřejné bezpečnostní na železnici. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 201–232.

ŠMÁKAL, František. Vývoj pouzder pro krátké zbraně používaných u bezpečnostních složek v našem státě v letech 1918–1989. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 429–489.

ŠMÁKAL, František. Vývoj pout v letech 1918–1945. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 17–22.

ŠMÁKAL, František. Služební legitimace používané četnictvem a policií v období od roku 1918 do roku 1945. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 256–281.

ŠMÁKAL, František. Služební legitimace používané ozbrojenými sbory v letech 1945–1990. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 244–278.

ŠMÁKAL, František. Organizace pomocníků pohraniční stráže. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 260–273.

ŠMEJKAL, Pavel. Protektorátem po stopách parašutistů. Vojáci – odbojáři – památníky. Praha: Academia, 2016.

ŠMIDLOVÁ, Alena. Vojenská služba na československých hranicích se Západním Německem mezi lety 1947‒1949. MORÁVKOVÁ, Naděžda, ed. Přes pevnou hráz socialismu a míru: sborník z kolokvia katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Střediska orální historie SOHI Plzeň, pořádaného dne 29. 4. 2010. Olomouc: ViaCentrum pro Středisko orální historie SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, s. 68‒71.

ŠMIDRKAL, Václav. „Fízlrevue“. Jak hrál, tančil a zpíval Umělecký soubor ministerstva vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 2, s. 44−58.

ŠMIDRKAL, Václav. Vznik armádních divadel na počátku 50. let 20. století. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 137–146.

ŠMIDRKAL, Václav. Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2016, č. 1, s. 89– 115.

ŠMIGEĽ, Michal. Sovietska repatriačná akcia na Slovensku (1945–1948). SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 321–331.

ŠMIGEĽ, Michal. V boji s banderovci na Slovensku (1945−1947). Aktivity československých bezpečnostních složek proti UPA – spolupráce s Polskem a SSSR. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 217−226.

ŠMIGEĽ, Michal. K bezpečnostným a politickospoločenským aspektom prienikov banderovcov (UPA) na územie Československa (1945–1947). PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol. Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO 2011, s. 78–93.

ŠOLC, Jiří. K počiatkom partizánského hnutia na Slovensku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 19‒50.

ŠOLC, Jiří. Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války. Praha: Merkur, 1991.

ŠOLC, Jiří. Příprava druhé vlny zvláštních operací z Velké Británie do Československa v roce 1942. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 4, s. 45‒77.

ŠOLC, Jiří. Nikdo nás nezastaví. Praha: Merkur, 1992.

ŠOLC, Jiří. Operace Anthropoid. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 2, s. 21‒46.

ŠOLC, Jiří. Sabotážní organizace PERUN (1939‒1941). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 4, s. 39‒61.

ŠOLC, Jiří. Ve službách prezidenta. Generál František Moravec ve světle archivních dokumentů. Praha: Vyšehrad, 1994.

ŠOLC, Jiří. Smrt přála statečným. Osudy doc. Vladimíra Krajiny a jeho spolupracovníků v českém domácím odboji za druhé světové války. Praha: Vyšehrad, 1995.

ŠOLC. Jiří. Operace „Velký metař“. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 79–101.

ŠOLC, Jiří. Generál parašutistů. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 4, s. 156–177.

ŠOLC, Jiří. Československá zpravodajská skupina v SSSR (duben–červen) 1941. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 5, s. 53–72.

ŠOLC, Jiří. Oddíl pro zvláštní úkoly při 1. čs. sboru v SSSR. Historie a vojenství. Praha: Vojenký historický ústav, 1997, roč. 46, č. 4, s. 71–95.

ŠOLC, Jiří. Padáky nad Slovenskem. Praha: ARES, 1997.

ŠOLC, Jiří. Změny v koncepci výstavby výsadkového vojska československé armády po roce 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 3, s. 103–132.

ŠOLC, Jiří. Za frontou na východě. Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě za druhé světové války (1941−1945). Cheb: Svět křídel, 2003.

ŠOLC, Jiří. Červené barety. Praha: Naše vojsko, 2003.

ŠOLC, Jiří. Přijdeme za svítání. Diverze v neregulérní válce československého odboje v letech 1939−1945. Praha: Naše vojsko, 2005.

ŠOLC, Jiří. Podpalte Československo! Kapitoly z historie československého zahraničního a domácího odboje (1939−1945). Praha: Naše vojsko, 2005.

ŠOLC, Jiří. Osudná rozhodnutí. Kapitoly z historie československého odboje v letech 1939−1945. Praha: Naše vojsko, 2006.

ŠOLC, Jiří. Akce HANSA: případ majora Nechanského. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 2, s. 48–63.

ŠOLC, Jiří. Akce HANSA: případ majora Nechanského. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 3, s. 24–39.

ŠOLC, Jiří. Znamení trojského koně. Životní příběh majora Jaromíra Nechanského. Praha: Vyšehrad, 2008.

ŠPERL. 20 let pražské jízdní policie. Stručný nástin historie jízdní policie. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 70–85.

ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932−1939. Praha: Mladá fronta, 2008.

ŠRÁMEK, Pavel. Hlavní velitelství československé branné moci na Vyškovsku na podzim 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 1, s. 68–77.

ŠROMOVSKÝ, Martin. Postoj vládnucej moci k sionistickým organizáciám v Československu v zakladateľskom období komunizmu. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 387–396.

ŠTAIGL, Jan. Ochrana štátnej hranice Slovenska po druhej svetovej vojne (1945−1950). Vojenská história. Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentura, 2000, roč. 8, č. 1, s. 53−78.

ŠTAIGL, Jan. Ochrana štátnej hranice Slovenska v rokoch 1950−1966. Vojenská história. Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentura, 2000, roč. 8, č. 3−4, s. 53−78.

ŠTAIGL, Jan. Organizácia a hlavné smery činnosti čs. vojenského výzvedného spravodajstva (rozviedky) v rokoch 1945–1967. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 2, s. 410–436.

ŠTAIGL, Jan. Slovensko v koncepcii výstavby čs. armády ako vojska prvého operačného sledu sovietskeho bloku v rokoch 1948–1968. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3–4, s.661–665.

ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal. Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI. (1945–1968). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2007.

ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli – slovenská vojenská generalita 1918–2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. Bratislava: Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012.

ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel. Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945–1992. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2014.

ŠTAINER, Karel V. O bojových částech domácího odboje v prvních letech okupace (Do napadení SSSR). Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 4, 1968, s. 22–76.

ŠŤASTNÝ, Jiří – ŽÁČEK, Pavel, ed. Správa sledování v roce 1989/90 s tabulkami a přílohou Akce Dým. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 221‒341.

ŠŤASTNÝ, Jiří. Činné zálohy. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 195‒234.

ŠTAUDINGER, Juraj. Brutálna vražda Anny Matyášky Fíbiovej z Lučenca. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 342–353.

ŠTEFANICA, Ján. Postavenie a právomoci Slovenskej národnej rady počas Slovenského národného povstania. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 345–355.

ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna a jej dôsledky pre Československo v rokoch 1951–1953. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3–4, s. 672–675.

ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna. Slovensko 1946–1954. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2008.

ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna. Slovensko 1955–1962. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2012.

ŠTEFANSKÝ, Václav, ed. Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník príspevkov a materiálov z me-dzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25.–26. apríla 1995. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1996.

ŠTEFLOVÁ, Lenka. Dětské časopisy terezínského ghetta. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 241–246.

ŠTEINBACH, Miroslav. Hodnostní označení Sboru národní bezpečnosti 1945–1990. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 252–265.

ŠTEINBACH, Miroslav. Organizace ochrany státních hranic v 80. letech. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 221–232.

ŠTEINBACH, Miroslav. Dvacet let Policie České republiky. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 6–11.

ŠTEINBACH, Miroslav. Státní poznávací značky v působnosti policie (1953–2001). Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 233–260.

ŠTEINBACH, Miroslav. Organizační přeměna profesionální požární ochran v bezpečnostní sbor (1986–2001). Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 336–340.

ŠTEINBACH, Miroslav. Nové stejnokroje Policie ČR a historické tradice. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 490–502.

ŠTEINBACH, Miroslav. Odlišnosti ve stejnokrojích specializovaných složek Sboru národní bezpečnosti. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 176–200.

ŠTEINBACH, Miroslav. Systém bezpečnostních orgánů ve federativním Československu (1969–1992). Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 376–386.

ŠTEINBACH, Miroslav. Policejní poznávací značky. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 274–298.

ŠTĚPÁN, František, ed. Protistátní puč henleinovců v září 1938. (Výběr dokumentů.). Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1962, roč. XII., č. 1, s. 3–66.

ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil do Švédska po roce 1945. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 206–213.

ŠTĚPÁN, Jiří. Emigrace sudetských Němců z Československa do Švédska po 1938. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 209–216.

ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Perzekuce židovských lékařů na Moravě. Historie a vojenství, Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 2, s. 70–86.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Zvláštnosti kategorizace písemností vojenských fondů. Historie a vojenství, Praha: Vojenský historický ústav, 1966, roč. 15, č. 4, s. 686–694.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Generální velitel uniformované protektorátní policie (Generalkommandant der Uniformierten Protektoratspolizei) 1942–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1971.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Generální velitel neuniformované protektorátní policie (Generalkommandant der Nichtuniformierten Protektoratspolizei) 1942–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1971.

ŠŤOVÍČEK, Ivan – URBAN, Jan – ZDRAŽILOVÁ, Věra. Generální inspektorát vládního vojska Čech a Moravy 1939–1945. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1974.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Ministerstvo vnitra, Londýn MV-L (bývalý fond SÚ AMV č. 2) (1913) 1940–1945 (1947). Inventář. Praha: Národní archiv, 2005.

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Ministerstvo vnitra Londýn. Zpráva o zpracovaném fondu. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2006, roč. 14, s. 189–197.

ŠTROBLÍK, Vladimír. Vývoj místních a městských národních výborů na území České republiky (1945–1990). Archivní časopis. Praha: Archivní správa MV ČR, 2001, roč. 51, č. 2, s. 73–90.

ŠULEJOVÁ, Lucia. Počiatky kolektivizácie na Slovensku. Ambivalence vo vzťahu roľnik a štát a ich následky. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 185–192.

ŠUSTA, Jan. Občan a uniforma. Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 9, s. 14–15.

ŠUSTA, Jan. Od důsledků k příčinám (Veřejná bezpečnost). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 13, s. 14–16.

ŠUSTEK, Vojtěch. Zatčení člena paraskupiny BIVOUVAC Jindřicha Čoupka ve světle nových zjištění. Jižní Morava: vlastivědný sborník. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2011, sv. 50, s. 143–179.

ŠUSTEK, Vojtěch. Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava: edice historických dokumentů. Praha: Archiv hl. m. Prahy − Scriptorium, sv. 1−2, 2012, 2014.

ŠUSTEK, Zbyšek. Falšovanie československých bankovkových kolkov z roku 1919. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 354–374.

ŠVARDOVÁ, Petra. Pamätnik Sovietskej Armády v Československu. (Ne)súvislosti po rokoch 1945, 1968 a 1989. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 549–560.

ŠVÁBENSKÁ, Veronika. Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno 2012.

ŠVEC, Jakub. Státní bezpečnost na okrese Svitavy v 60. a 70. letech. Pohled do činnosti a struktury tajné politické policie na úrovni okresu. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2011.

ŠVERMOVÁ, Marie. Vzpomínky. Praha: Futura, 2008.

ŠVÉDA, Josef. Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře. Příbram: Olšanská and Pistorius, 2012.

T

TAKÁČ, Ladislav a kol. Neboli sme sami. Banská Bystrica: M. O. Enterprise, 1994.

TAKÁČ, Ladislav, ed. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989, sv. 2. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001.

TATEROVÁ, Eva. Československo a Blízký východ ve studenoválečné době. Šestidenní válka 1967. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 255–270.

TAUCHEN, Jaromír. K právnímu postavení německého obyvatelstva v meziválečném období. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 177–192.

TAUSSIG, Pavel. Případ Nikola Šuhaj (Historie filmové adaptace 1935–1947). Texty č. 15 (Historické sešity č. VIII). Praha: Čs. filmový ústav, 1980, č. 3, s. 64–77.

TESAŘ, Jan. K některým otázkám historické práce o dějinách partyzánského hnutí. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1958, roč. 7, č. 2, s. 253‒286.

TESAŘ, Jan. Partyzánské destrukce na železnicích ve východních Čechách a na západní Moravě. Historie a vojenství. Praha: Vojencký historický ústav, 1959, č. 2, s. 209–244.

TESAŘ, Jan. Poznámky k problémům okupačního režimu v tzv. „protektorátě“. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 3, s. 333‒385.

TESAŘ, Jan. Poznámky k problémům okupačního režimu v tzv. „protektorátě“. I. a II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 2 (s. 153‒191), č. 3 (s. 333‒385).

TESAŘ, Jan. Protiněmecká opoziční jednota na počátku okupace. JANEČEK, Oldřich a kol. Z počátků odboje. Praha: Naše vojsko, 1969.

TESAŘ, Jan. K problému nacistické okupační politiky v Protektorátě v r. 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 1, s. 40‒85.

TESAŘ, Jan. Zamlčená diagnóza. Praha: Triáda, 2003.

TESAŘ, Jan. Traktát o „záchraně národa“: texty z let 1967‒1969 o začátku německé okupace. Praha: Triáda, 2006.

TESAŘ, Jan. Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. 2. vyd. Praha: Prostor, 2014.

TESAŘ, Jan, ed. Česká cikánská rapsodie. Vzpomínky Josefa Serinka. Praha: Triáda, sv. 1–3, 2016.

TESAŘ, Jan. Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980. Praha: Triáda, 2018.

TESAŘOVÁ, Radka. Branná výchova a obrana státu v českém školství. Diplomová práce. Hrušovany u Brna: Masarykova univerzita, 2016.

TĚŠÍK, Marek. Likvidace ilegálních organizací Lilka a Jánošíci v letech 1948‒1950. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 319‒346.

TĚTHALOVÁ, Markéta. Josef Kryslička. Z partyzána „teroristou“. Fontes Nissae. Prameny Nisy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, roč. 16, č. 1, s. 58–65.

TĚTHALOVÁ, Markéta. Jan Ptáčník v období dvou totalit. HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, s. 243–251.

TICHÝ, Antonín. Směr Bělehrad. JANEČEK, Oldřich a kol.: Z počátků odboje. Praha: Naše vojsko, 1969.

TICHÝ,  Antonín.  II.  oddělení  MNO  za  války.  Odboj  a  revoluce.  Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. 1970, č. 1, s. 17‒49.

TICHÝ, Martin – BEZDĚKOVÁ, Olga. „Protistátní činnost“ v kostce. Příprava kartotéky Akce 48 k badatelskému využití. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 51−56.

TICHÝ, Martin. Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

TICHÝ, Martin. Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajského lesa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

TICHÝ, Martin. Tři rozdílné osudy. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 11–52.

TICHÝ, Oldřich. Z pamětí zpravodajce. Poznámky k činnosti 2. oddělení a ke knize gen. Frant. Moravce. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 4, s. 121–131.

TICHÝ, Oldřich. Z pamětí zpravodajce (II.). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 1, s.122–140.

TILSCH, Jan. Ing. Jan Dostálek a proces s vedením „ilegální protistátní organizace KDS“. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 137‒149.

TOKÁROVÁ, Zuzana. „Budeme na stráži proti rozvratným živlom.“ K činnosti policejního riaditeľstva v Prešove a jeho riaditeľa Pavla Macháčka 1942‒1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 1, s. 3‒14.

TOKÁROVÁ, Zuzana. Autoritatívny či autoritársky? K terminologii klasifikácie nedemokratických režimov. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 329–340.

TOMASZEWSKI, Jerzy. Zprávy polského konsula v Lipsku o přípravách III. říše proti Československé republice v roce 1938. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1983, roč. XXXIII., č. 2, s. 297–364.

TOMÁŠEK, Dušan. Hradecké gestapo. Hlas revoluce. Praha: Svaz bojovníků za svobodu, 1976, roč. 30, č. 5.

TOMÁŠEK, Dušan ‒ KVAČEK, Robert. Obžalována je vláda. Praha: Themis, 1999.

TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918–1920. Praha: Epocha, 2005.

TOMEK, Prokop ‒ KREMLIČKOVÁ, Ladislava, ed. Československý uran 1945‒1989. Těžba a prodej československého uranu v éře komunismu. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1999.

TOMEK, Prokop. Dvě studie o československém vězeňství 1948−1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2000.

TOMEK, Prokop. „Případ Dr. Doležal a spol.“ – vazební podmínky osob „Případu Krčmaň“. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 7, s. 12‒35.

TOMEK, Prokop. Tajná operativní věznice ve Wintrově ulici v Praze v letech 1951‒1955. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 7, s. 286‒318.

TOMEK, Prokop. Josef Frolík ‒ muž na nepravém místě. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 8, s. 183‒202.

TOMEK, Prokop. Agent LIGHT ‒ tajný spolupracovník v britské rozvědné službě. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 8, s. 149‒182.

TOMEK, Prokop. Tajná operativní věznice StB v letech 1951−1955. JANÁK, Dušan, ed. Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945−1955. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 28.−29. 11. 2001 v Praze. Opava: Slezské zemské muzeum, 2001.

TOMEK, Prokop. Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002, č. 9, s. 334‒367.

TOMEK, Prokop. Akce MANUEL. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 326‒333.

TOMEK, Prokop. Vývoj československého vězeňství v letech 1948‒1989. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 45‒53.

TOMEK, Prokop. Akce „Kassel“. Příprava únosu Jana Vlčka v roce 1960. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, roč. 10, č. 4, s. 519‒531.

TOMEK, Prokop. Československý zpravodajský úřad 1949‒1956. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 3, s. 74‒82.

TOMEK, Prokop, ed. Zpráva o proniknutí Československé politické rozvědky do sekce britské zpravodajské služby. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 3, s. 82–90.

TOMEK, Prokop. Československý uran 1945‒1989.  KOHNOVÁ, Jana, ed. Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách. XVI. letní škola historie. Sborník textů a přednášek. Praha: Porta linguarum, 2004, s. 61‒71.

TOMEK, Prokop. Ambiciózní, ale neúspěšný pokus. Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968−1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK Praha − Dokořán 2005, s. 223−245.

TOMEK, Prokop. Svazek StB jako historický pramen. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 1, s. 208−214.

TOMEK, Prokop. Dvě protikomunistické skupiny na Moravě v 50. letech. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 245‒278.

TOMEK, Prokop. Amon Tomašoff ‒ dobrodruh ve službách komunistů. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 5‒28.

TOMEK, Prokop. Život a doba ministra vnitra Rudolfa Baráka. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 329‒362.

TOMEK, Prokop. Rozvědka ministerstva vnitra. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 158‒159.

TOMEK, Prokop. Dvě zahraniční svědectví o čs. komunistické justici sedmdesátých let 20. století. Securitas imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 150‒157.

TOMEK, Prokop. Objekt ALFA. Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

TOMEK, Prokop. Celostátní akce KAPELA. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, s. 236-248.

TOMEK, Prokop. Československo-britské zpravodajské soupeření. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2006, č. 14, s. 139‒170.

TOMEK, Prokop. Hlavní správa kontrarozvědky Státní bezpečnosti 1988−1990. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 98−103.

TOMEK, Prokop. Kariéra a pád Rudolfa Baráka. Sborník Muzea Blansko, Blansko: Muzeum Blansko, 2007, roč. 12 (2006), s. 17−35.

TOMEK, Prokop. Prevence, profylaxe a výchova v pojetí Státní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 155−181.

TOMEK, Prokop. Arnold Keilberth, novinář a spolupracovník Státní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 233−251.

TOMEK, Prokop. Vysílání kurýrů do ČSR pomocí balonů v době studené války. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 2, s. 76‒84.

TOMEK, Prokop. Vědecké zpracování Charty 77 s využitím pramenů úřední povahy. DEVÁTÁ, Markéta ‒ SUK, Jiří ‒ TŮMA, Oldřich, eds. Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977‒1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha 21.‒23. března 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 347‒353.

TOMEK, Prokop. Vyzvědači ve Valdicích. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, č. 3, s. 72‒79.

TOMEK, Prokop. Odpírači vojenské služby a Amnesty International. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne  meč…:  odpírání  vojenské  služby  v  Československu  1948‒1989. Praha: Academia, 2007, s. 98‒110.

TOMEK, Prokop. Divoký cocktail soudruha Kodrleho. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 76−79.

TOMEK, Prokop. „Špionáž“ v normalizačním Československu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 3, s. 5−24.

TOMEK, Prokop. Die Struktur der Staatssicherheit in der ČSSR. Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag, 2008, s. 99−108.

TOMEK, Prokop. Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

TOMEK, Prokop. Okres na východě 1960−1989. Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod. Praha: Vyšehrad, 2008.

TOMEK, Prokop. Na frontě studené války − Československo 1948−1956. Výstava k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

TOMEK, Prokop. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Praha: Vyšehrad, 2009.

TOMEK, Prokop. Osudy amerických vojáků v Československu po únoru 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 3, s. 72‒87.

TOMEK, Prokop. Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československými bezpečnostními složkami v letech 1948‒1952. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2010, roč. 59, č. 3, s. 23‒43.

TOMEK, Prokop. Státní bezpečnost v listopadu 1989. PITHART, Petr a kol. Listopad 1989 v Československu: sborník příspěvků z konference uspořádané Muzeem Vysočiny, Havlíčkův Brod 10. 10. 2009 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny, 2010, s. 27−42.

TOMEK, Prokop. Netradiční metody přechodu státní hranice kurýry v době studené války. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 217‒223.

TOMEK, Prokop. Poválečná perzekuce bývalých československých příslušníků RAF. Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v NLN, 2010, roč. 32, mimořádné číslo k 70. výročí bitvy o Británii, s. 34‒39.

TOMEK, Prokop. Ochrana státní hranice a Pohraniční stráž. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 26−39.

TOMEK, Prokop. Mýty a pravda o atentátu na majora Augustina Schramma. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 1, s. 54‒68.

TOMEK, Prokop. Poúnorová zahraniční akce Čechů a Slováků. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop, eds. Od svobody k nesvobodě 1945‒1956. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Odbor komunikace a propagace MO, 2011 s. 203‒210.

TOMEK, Prokop. Raketové nosiče jaderných zbraní na území Československa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 3, s. 73‒91.

TOMEK, Prokop. Vzpomínka na plukovníka in memoriam Václava Knotka. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 108‒109.

TOMEK, Prokop. Šikana, skrytý problém Československé lidové armády po roce 1969. Historie a vojnství. Praha: Business Media CZ, 2012, roč. 61, č. 2, s. 30‒41.

TOMEK, Prokop. Estébáckou Prahou. Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti. Praha: Academia, 2013.

TOMEK, Prokop. Přechody státních hranic z hlediska agentů-chodců u kurýrů. VANĚK, Pavel ‒ BÁRTÍK, František, eds. Ochrana státní hranice 1948‒1955. Brno: Technické muzeum, 2013 s. 12‒14.

TOMEK, Prokop. Možnosti odpírání, vyhýbání se základní vojenské službě a vojenská práce v letech 1969‒1992. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 2, s. 4‒19.

TOMEK, Prokop. Příslušník a agent StB Josef Damián: pokus o portrét. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 251‒281.

TOMEK, Prokop. „Vykliďte si to tady, já potom půdu zamknu.“ Likvidace opěrných bodů Správy sledování v letech 1989–1990. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režim, 2014, roč. 8, č. 3, s. 82−91.

TOMEK, Prokop. Přes redislokaci Československé armády k jejímu rozdělení. MACHÁČEK, Michal − HORČÁKOVÁ, Václava, eds. Dvě století nacionalismu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi. Praha: Masarykův ústav − Archiv AV ČR, 2014, s. 388−405.

TOMEK, Prokop, ed. Válečné záznamy Rudolfa Krzáka. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Vojenský historický ústav Praha, 2014.

TOMEK, Prokop. „Otec Křišťan“ z Rádia Svobodná Evropa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 99‒107.

TOMEK, Prokop. Akce „Pecka“. Sledování ředitele čs. redakce Hlasu Ameriky Pavla Pecháčka v červnu 1989 v Praze. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 117‒121.

TOMEK, Prokop. Balony svobody. Letákové operace Svobodné Evropy 1951‒1956. Cheb: Svět křídel, 2014.

TOMEK,  Prokop.  Československá  redakce  Radio  Free  Europe.  Historie  a  vliv na československé dějiny. Praha: Academia, 2015.

TOMEK, Prokop. V síti. Podpis souhlasu se spoluprací objektivem StB. Paměť a dějiny, roč. 9, č. 4. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 99−100.

TOMEK, Prokop. Rodiny rozdělené železnou oponou a helsinský proces. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 3, s. 15‒24.

TOMEK, Prokop. Vězení pro kurýry. Nová zjištění o tajné operativní věznici Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 3, s. 115−120.

TOMEK,  Prokop.  Akce  ZÁSAH.  Československá  lidová  armáda  v  listopadu  1989. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 77−91.

TOMEK, Prokop. Soudruzi, dovolte mi… Vystoupení ministra vnitra ČSSR Vratislava Vajnara na celostátní poradě k problematice práce s agenturou. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 56‒65.

TOMEK, Prokop. Činnost kontrarozvědky StB proti Amnesty International v dochovaných dokumentech. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 276‒318.

TOMEK, Prokop. Jiný pohled. Zpráva přidělenců obrany velvyslanectví Spojeného království v Praze za rok 1981. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2016, roč. 65, č. 2, s. 60‒72.

TOMEK, Prokop. Ve službách CIO. Dvojí život Josefa Potočka. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 1, s. 68‒72.

TOMEK, Prokop. Dům, v němž bydlel i Guevara. Historie konspiračního bytu „Venkov“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 10, 2016, č. 3, s. 30‒40.

TOMEK, Prokop. Státní bezpečnost a Střední skupina sovětských vojsk v ČSSR. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2017, roč. 66, č. 1, s. 24−37.

TOMEK, Prokop: Vytváření branného národa v Československu. Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva v letech 1971–1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 202−223.

TOMEK, Prokop. Snahy Západu o získání tajemství MiGu-15 a československé souvislosti. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2017, roč. 66, č. 2, s. 36‒44.

TOMEK, Prokop. Akce Krkonoše. Československé vojenské souvislosti polské krize. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2017, roč. 66, č. 3, s. 4‒19.

TOMEK, Prokop. XIV. správa SNB. Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 64–68.

TOMEK, Prokop. Sovětská základna uprostřed Čech. Milovice v době sovětské vojenské přítomnosti na území Československa (1968–1991). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2018, č. 3–4, s. 433–489.

TOMEK, Prokop. Vyšetřování případů násilí proti demonstrantům v listopadu 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 33–43.

TOMEK, Prokop. „Mluví důstojník ministerstva národní obrany“. Válečné londýnské rozhlasové komentáře Františka Moravce. Zprávy Včely Čáslavské. Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, 2019, č. 4, s. 29–42.

TOMEK, Prokop. Generál František Bureš, pán obou Korejí. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 89–95.

TOMEK, Prokop. Morálně-politický stav ČSLA na počátku normalizace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 30–43.

TOMEK, Prokop. Snahy o snížení vojenských výdajů v Československu koncem osmdesátých let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69, č. 4, s. 4–29.

TOMEK, Prokop. Příběh Arnolda Keilbertha. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 225–248.

TOMEK, Prokop. Konec dočasnosti. Odsun sovětských vojsk v širších historických souvislostech. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 90‒103.

TOMEK, Prokop. Neznámý chartista Jan Souček. K Chartě 77 se připojil ve vysokém věku a po ztrátě zraku. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 85‒89.

TOMEK, Prokop. Život vedle Sovětské armády 1968–1991. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2, s. 30–49.

TOMEK, Prokop. Příběh generála zeměpisné služby Ubalda Kolaříka. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 4, s. 92–105.

TOMEK, Prokop. Příslušník StB Miroslav Pich-Tůma. Příběh opravdového komunisty. Cheb: Svět křídel, 2022.

TOMEŠ, Josef. Objevování policejní historie. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 5–7.

TOPINKA, Jiří. Zapomenutý kraj. České pohraničí 1948−1960 a takzvaná akce dosídlení. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 534−585.

TOPINKA, Jiří. Vznik státní policie v Chebu. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 31–39.

TRIPKOVIĆ, Đoko. Proces s Rudolfem Slánským – jugoslávský pohled. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 86–98.

TROUSILOVÁ, Alžběta. Mediální obraz Státní bezpečnosti v tištěných médiích v období listopad 1989 – červen 1990. Diplomová práce. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2006.

Třetí  ilegální ÚV KSČ. Referáty a příspěvky,  přednesené  na  konferenc ve dnech 23.–24. května 1967 v Praze a Berouně. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 4, 1967, s. 7–202.

TUČKOVÁ, Anna. Proč zemřel Osvald Závodský? (Pokus o rekonstrukci jednoho života). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968. roč. 3, č. 9, s. 10–11.

TUNKA, Zdeněk. Souvislosti mezi dneškem a rokem 1938 (Několik poznámek k okupaci Znojemska). Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě. Znojmo: SOkA Znojmo, 1988, s. 114–129.

TUREK, Adolf. Státní zastupitelství v českých zemích v letech 1850–1949. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1959, roč. IX., č. 2, s. 106–159.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2008.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2008.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Opozice a společnost po roce 1948. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009.

TVARŮŽEK, Břetislav. Wehrmacht v protektorátě Čechy a Morava do roku 1941 (od dubna 1939 do podzimu 1941). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 5, s. 67–100.

TVARŮŽEK, Břetislav. Abwehr v protektorátě Čechy a Morava (1939‒1944) I. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 3, s. 110‒141.

TVARŮŽEK, Břetislav. Abwehr v protektorátě Čechy a Morava (1939‒1944) II. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 4, s. 95‒119.

TVARŮŽEK, Břetislav. Wehrmacht proti českému lidu a za upevnění němectví v protektorátě. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 2, s. 87–131.

U

UHLÍŘ, Lubomír. Četnictvo habsburské monarchie v míru a ve válce. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 1, s. 3–37.

UHLÍŘ, Lubomír. Vojenský policejní strážní sbor v habsburské monarchii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 3–21.

UHLÍŘ, Jan Boris. 20. červenec 1944 v německé a české historiografii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 44–69.

UHLÍŘ, Jan Boris. X. všesokolský slet roku 1938 a podíl sokolstva na zápase na obranu republiky. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 4, s. 47–70.

UHLÍŘ, Jan Boris. Zánik desantu ANTIMONY. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 53–62.

URBAN, Jiří. Rolnická manifestace: motivace, manipulace, existenční důsledky. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 98‒136.

URBAN Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu. Praha: Vyšehrad, 2010.

URBAN, Jiří. Projevy odporu proti nastupující kolektivizaci na Novobydžovsku. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, č. 8, s. 279‒310.

URBAN, Jiří. Karel Liesler neboli „Karel Glaser“: portrét prvotřídního agenta působícího na celách královéhradecké věznice Státní bezpečnosti. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2013, roč. 10, č. 1, s. 25−27.

URBAN, Jiří. V zemědělství je nutno věnovat pozornost všem otázkám. Role bezpečnostních trojek a pětek při prosazování kolektivizace. ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor, eds.: Kolektivizace v Československu. Praha: ÚSTR, 2013, s. 245–260.

URBAN, Jiří. Počátky kolektivizace na Královéhradecku ve světle dokumentů centrálních archivů. Východočeský sborník historický. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2013, č. 13, s. 181‒220.

URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v Horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. Praha: Karolinum ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

URBAN, Jiří. Pedagog, agronom a úředník mlékárny: agenti Státní bezpečnosti proti odpůrcům kolektiv. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 141–196.

URBAN, Rudolf. Tajné fondy III. sekce. Praha: Orbis, 1943.

URBÁNEK, Miroslav. Správa sledování ministerstva vnitra v letech 1948−1989 (Stručný nástin vývoje). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 173−232.

URBÁNEK, Miroslav. Medailony náčelníků Správy sledování Státní bezpečnosti. Praha objektivem tajné policie. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 40−46.

URMINSKÝ, Ivan. Letecké síly československých legií v Rusku 1918–1920. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 21–49.

V

VACEK, Eduard. Občanský průkaz, prosím. GRUNTORÁD, Jiří  – UHL, Petr, eds. O československém vězeňství. Praha: Orbis, 1990.

VACEK, Eduard. Občanský průkaz, prosím. Praha: Moaré, 1993.

VACEK, Eduard. Pronikání KSČ do bezpečnostních struktur ČSR. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2004, č. 5, s. 8‒12.

VACEK, Eduard. Stručná charakteristika některých pracovníků StB a 5. oddělení ministerstva národní obrany hlavního štábu. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2004, č. 5, s. 12‒16.

VACEK, Eduard. Causa „Spravedlnost“. Historická penologie. Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2005, č. 2, s. 8‒18.

VACEK, Eduard. Pronásledování poslanců Ústavodárného Národního shromáždění v roce 1948. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2006, č. 2, s. 39‒40.

VACEK, Eduard. Internační tábor č. 27 a 28 v Záluží u Mostu. Historická penologie. Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2006, č. 2, s. 44‒45.

VACEK, Eduard. Jednání senátu Národního shromáždění o vládním návrhu zákona o státním vězení v roce 1931. Historická penologie. Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2007, č. 2, s. 33‒38.

VACEK, Eduard. Z činnosti trestního ústavu ve Valdicích v roce 1948. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2007, č. 3, s. 42‒48.

VACEK, Eduard. Politický vývoj zákona o táborech nucené práce (TNP). Historická penologie. Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, 2008, č. 2, s. 59‒65.

VACULÍK, Jaroslav. Volyňští Češi v politických procesech 50. let. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 204–215.

VACULÍK, Jaroslav. Post-War Repatriation of Czechoslovak Displaced Persons. Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, Series Nova, 2006, 11, s. 117–140.

VÁCHA, Dalibor. Až půjdem po Václaváku… Obraz návratu československých legionářů do vlasti v jejich vzpomínkách a autobiografických románech. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2018, č. 1–2, s. 55–84.

VACHALOVSKÝ, Přemysl – BOK, John, eds. Špion vypovídá, II. Výpověď Josefa Frolíka před Senátem Spojených států. Praha: J. W. Hill, 2000.

VAJSKEBR, Jan. Organizace a početní stavy strážní roty SS v Malé pevnosti Terezín. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2004, sv. 32, s. 44−53.

VAJSKEBR, Jan. Zásah německých vojenských sil z Protektorátu proti Slovenskému národnímu povstání. Slovenská republika 1939−1945 očami mladých historikov: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14.−15. apríla 2005. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005, s. 223−228.

VAJSKEBR, Jan – KAŇÁK, Petr. Waffen SS v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 3, s. 72–82.

VAJSKEBR, Jan. Obnova vojenské posádky v Terezíně po druhé světové válce. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2006, s. 135−141.

VAJSKEBR, Jan. Strážní prapory SS v Protektorátu Čechy a Morava. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2006, s. 54−77.

VAJSKEBR, Jan. Nasazení SS-Totenkopfverbände při okupaci českých zemí. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2007, sv. 35, s. 45−56.

VAJSKEBR, Jan. Organizace německé pořádkové policie při okupaci českých zemí. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč, 57, č. 2, s. 63−73.

VAJSKEBR, Jan. Represivní činnost strážního praporu SS „Böhmen-Mähren“ v období prvního a druhého výjimečného stavu na Moravě. Morava v boji proti fašismu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, s. 100−120.

VAJSKEBR, Jan – ŠUSTROVÁ, Radka. Německá bezpečnostní opatření v Protektorátu Čechy a Morava na začátku války. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 3, s. 90−107.

VAJSKEBR, Jan. Nápravné útvary SS v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 62−70.

VAJSKEBR, Jan. Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1939−1945. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2010, sv. 38, s. 7−9.

VAJSKEBR, Jan. První zatýkací akce německých bezpečnostních složek v Protektorátu Čechy a Morava (tzv. Aktion Gitter). PEJČOCH, Ivo a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2010, s. 17−23.

VAJSKEBR, Jan. Velitelé strážní roty SS v policejní věznici Terezín. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2011, sv. 39, s. 54−65.

VAJSKEBR, Jan. Organizační vývoj německé pořádkové policie na území Protektorátu Čechy a Morava od ukončení vojenské správy po reorganizaci na podzim 1939. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, č. 18, s. 168‒198.

VAJSKEBR, Jan. Velitelé strážních praporů SS v Protektorátu Čechy a Morava. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2013, sv. 41, s. 27−42.

VAJSKEBR, Jan. Co se stalo s těly hrdinů? Rozhovor s Jaroslavem Čvančarou. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 36‒48.

VAJSKEBR, Jan. Vojáci, straníci či dobrodruzi? Velitelský sbor Waffen-SS v Protektorátu Čechy a Morava. Rokoský, Jaroslav – Veselý, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 59–84.

VAJSKEBR, Jan – KAŇÁK, Petr. Kariéry ve službách nacismu. Nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020.

VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan. „Veselý, dobrosrdečný, pevný charakter“. Kriminální rada Heinrich Gottschling a jeho služba u Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 1, s. 61–69.

VAJSKEBR, Jan. Berndt von Steuben – popravčí studentských funkcionářů 17. listopadu 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69, č. 4, s. 110–118.

VAJSKEBR, Jan ‒ ZUMR, Jan. Pryč s židovsko-křesťanským morem! Náboženské vyznání příslušníků nacistického bezpečnostního aparátu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 53‒62.

VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan – KAŇÁK, Petr. Heinrich Reiser – válečný zločinec ve víru studené války. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 230‒265.

VALEŠ, Vladimír. Vzpomínky na okupaci Moravskokrumlovska. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2005, s. 129–140.

VALIŠ, Zdeněk. Divizní generál Heliodor Píka. Upomínková publikace. Praha: Správa sociálního řízení federálního ministerstva obrany, 1991.

VALIŠ, Zdeněk ‒ DVOŘÁK, Jiří. Generál Jaroslav Vedral-Sázavský. Praha: Magnet-Press, 1994.

VALIŠ, Zdeněk. Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 330−333.

VALIŠ, Zdeněk. Generál Karel Janoušek. Praha: V ráji, 1997.

VALIŠ, Zdeněk. Třetí vojenský odboj. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav. Za svobodu a demokracii. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v ČR – Univerzita Hradec Králové, 2002, s. 27–32.

VALIŠ, Zdeněk. Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944−1945. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

VANĚČEK, Jiří, ed. Kasární předpis pro čs. četnictvo: (Min. vnitra čís. jedn. 36.464/13/1924, Věstník četn. čís. 13 z 1924). Olomouc: Jiří Vaněček, 2016.

VANĚČEK,  Jiří.  Vražda  vrchního  strážmistra  Jaroslava  Látala.  Almanach  příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 310–321.

VANĚČEK, Miloš. 80 let boje proti drogovému podsvětí. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 61–66.

VANĚČEK, Miloš. Kapsářská brigáda aneb Dlouhý, Široký a Bystrozraký z pražské „Čtyřky“. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 90–97.

VANĚČEK, Miloš. Z Bajkalu až na Pankrác aneb jak to bylo s lichým střevícem pana Boušeho. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 138–158.

VANĚČEK, Miloš. Činnost policie v přípravném řízení trestním /1918–1938/. Postup na území trestního práva dříve rakouského. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 36–41.

VANĚČEK,  Miloš.  Činnost  Sboru  národní  bezpečnosti  v přípravném  řízení  trestním /1945–1989/. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 503–518.

VANĚČEK, Miloš. Vládní rada Josef Vaňásek. Reprezentant československé policie na mezinárodních jednáních. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 375–384.

VANĚČEK, Miloš. Vládní rada Josef Vaňásek. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 10–12.

VANĚČEK, Miloš. Policejní ředitelství Praha a jeho IV. bezpečnostní oddělení. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 284–299.

VANĚČEK, Miloš. Vládní rada Josef Knotek. Nejtajnější pražský policista. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 299–323.

VANĚK, Pavel. Konstituování pohraničního území jakožto prvku ochrany státní hranice v letech 1948−1951. Západočeský historický sborník. Plzeň: Státní oblastní archiv, 2001, roč. 7, s. 331−339.

VANĚK, Pavel. Vojenská rada Pohraniční stráže a její práce na přehodnocení úkolů Pohraniční stráže počátkem 70. let. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2003, č. 1, s. 54−67.

VANĚK, Pavel. K vývoji ženijnětechnického zabezpečení státní hranice v letech 1951−1955. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 183−230.

VANĚK, Pavel. Přehled organizačního vývoje znojemské pohraniční brigády v letech 1951−1955. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2004, roč. 123, č. 1, s. 111−142.

VANĚK, Pavel. Nástin organizačního vývoje 5. brigády Pohraniční stráže Cheb v letech 1951−1990. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 233−300.

VANĚK, Pavel. Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951−1955. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

VANĚK, Pavel. Pohraniční stráž a limity systému ochrany státní hranice v 50. letech. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 211–220.

VANĚK, Pavel. Brigády Pohraniční stráže po 21. srpnu 1968. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 179‒190.

VANĚK, Pavel. Vojenská kronika 4. znojemské pohraniční brigády: 1945−1955. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

VANĚK, Pavel. Některé změny v systému pohraniční stráže na hranici se západním Německem a Rakouskem v 70. letech. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 366–373.

VANĚK, Pavel. Ochrana státní hranice 1948‒1955: 60. výročí započetí vojskového střežení státní hranice. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 401‒403.

VANĚK, Pavel. Poslední mrtvý vojskové ochrany státních hranic. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 195‒202.

VANĚK, Pavel. Úkol Safír. Klenot pohraniční stráže? Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 512–521.

VANĚK, Pavel − BÁRTÍK, František. Ochrana státní hranice 1948−1955. Brno: Technické muzeum, 2013.

VANĚK, Pavel. Rozhovory s „přáteli“. Jednání představitelů pohraniční stráže se sovětskými a maďarskými partnery v roce 1972. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 327–335.

VANĚK, Pavel. Budování ženijnětechnického zajištění v úseku 12. plánské pohraniční brigády. SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin, eds. Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 18−40.

VANĚK, Pavel, ed. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století. Brno: Technické muzeum, 2015.

VANĚK, Pavel. Kariéra důstojníka politického aparátu pohraniční stráže druhé polovině 60. let. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 519–529.

VANĚK, Pavel. Pokusy východoněmeckých občanů o přechod hranice na jihu Čech počátkem 70. let. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice – Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 251–259.

VANĚK, Pavel. Josef Němeček a Jan Havrda – vojáci vládního vojska u pohraniční stráže. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 385–393.

VANĚK, Pavel. Kariéra důstojníka 4. brigády pohraniční stráže do poloviny 50. let. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 201–226.

VANĚK, Pavel. Utvoření hraničního a zakázaného pásma na hranici s NDR (nástin problematiky). Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 366–375.

VANÍČEK, Hugo. Duch a síla. Příspěvek k dějinám zahraničního odboje. Praha: Academia, 2012.

VANÍČEK, Petr. Čepičkovi otroci v paměti národa. Praha: Primus, 2006.

VAŇOUREK, Martin. Rotný Jaroslav Švarc: „Češi se nikdy nevzdávají…“. Mohelnice: Martin Vaňourek, 2014.

VARINSKÝ, Vladimír. Jozef Vicen a Biela légia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003.

VÁROŠÍK, Michal. Nie ste spôsobilá pre funkciu redaktorky. Príbeh rozhlasovej redaktorky Oty Plávkovej. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 100–105.

VAŠÁKOVÁ, Alžběta. Život Josefa Urválka. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018.

VAŠEK, František. Gestapo a SD v Brně na počátku okupace. Pocta svobodě: Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 23–30.

VAŠEK,  František.  Řídící  úřadovna  gestapa  v Brně  proti  partyzánskému  hnutí na severozápadní Moravě. Sborník Vojenské akademie v Brně. C–D, aplikované sociální a ekonomické vědy. Brno: Vojenská akadamie v Brně, 1997, č. 1, s. 37–54.

VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Změny ve formách moravské rezistence – 2. polovina roku 1941. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 1999, s. 77–93.

VAŠEK,  František  –  ŠTĚPÁNEK,  Zdeněk.  První  a  druhé  stanné  právo na Moravě: (1941–1942). Brno: Šimon Ryšavý, 2002.

VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Variabilita organizace a metod protipartyzánského boje brněnského gestapa v letech 1944–1945. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2006, sv. 58, s. 123–136.

VAŠÍČEK, Zdeněk. Historik, který odmítl svědčit. Příběh Jana Tesaře. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000, roč. 7, č. 3, s. 315‒337.

VAŠÍČEK, Zdeněk – MAYER, Francois. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.

VAŠKO, Václav. Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. 2 svazky. Praha: Zvon, 1990.

VAŠKO, Václav. Církev v ČSR v letech 1948−1960. Perzekuce, odboj, kolaborace. CUHRA, Jaroslav − VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii. I, Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 48−59.

VAŠKO, Václav. Dům na skále. 1, Církev zkoušená: 1945‒začátek 1950. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

VAŠKO, Václav. Dům na skále. 2, Církev bojující: 1950‒květen 1960. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.

VAŠKO, Václav. Dům na skále. 3, Církev vězněná: 1950‒1960. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

VÁVRA, Josef. Demonstrace v roce 1989 z pohledu VB a polská inspirace PP VB ČSR. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 203‒214.

VAVRUŠA, Tomáš. Brno po vpádu okupačních vojsk v srpnu 1968. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 371–376.

VÁVRA, Josef. Než se svatí pohnuli aneb pohled do zákulisí příprav přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 155–210.

VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

VEBER, Václav. Xaver – Jindra. Odboj na Kutnohorsku a Čáslavsku. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 86–104.

VEBER, Václav. Legie svobody – DAAK a akce Josef. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 4, s. 90–104.

VEBER, Václav. Vojta Beneš ve třetím odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 2, s. 109–122.

VEBER, Václav. O rehabilitacích a o tom, co s nimi souvisí. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 16, s. 10–29.

VEBER, Václav. Čeští katolíci v očích Státní bezpečnosti na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010, s. 613−618.

VEBER, Václav. Třetí odboj. ČSR v letech 1948‒1953. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014.

VEČEŘA, Pavel. Zmarněný život Emila Šourka. Osudy důstojníka monarchie a republiky, předáka Vlajky a žurnalisty v Protektorátu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 1, s. 78–105.

VELKOVÁ, Lucie. Žena-odbojářka Anna Pollertová. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 59–68.

VESELÁ, Petra. DG 307, „Asanace“ a proces s hudebníky. KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 64‒85.

VESELÝ-ŠTAINER, Karel. Nic jsme nedostali zadarmo: ze vzpomínek na okupaci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 2, s. 78–114.

VESELÝ, Luboš. Ukrajinský faktor pražského jara? Petro Šelest a československý rok 1968 ve světle dokumentů tajné bezpečnosti Ukrajinské SSR. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2019, č. 4, s. 558–584.

VESELÝ, Martin. Pomocníci Luftwaffe v sudetské župě 1943–1945. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 209–222.

VESELÝ, Martin. Tři měsíce do příchodu. Léto 1941 pohledem denních zpráv řídícího úseku bezpečnostní služby v Praze. Rokoský, Jaroslav – Veselý, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 13–58.

VESELÝ, Martin. Čekání na Godota. Souvislosti náletů britského letectva na území Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 1, s. 56–67.

VESELÝ, Zdeněk. Československo a Marshallův plán. Příspěvek k problematice mezinárodních souvislostí revolučního procesu v Československu v letech 1945–1948. Praha: Univerzita Karlova, 1985.

VETEŠNÍK, Pavel. Správní soudnictví v Československu v období 1938–1945. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 249–258.

VETIŠKA, Rudolf. Skok do tmy. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966.

Věstník četnictva státu československého. Praha: Státní tiskárna, 1919–1926.

Věstník četnictva. Praha: Ministerstvo vnitra, 1927–1938.

VICEN, Jozef. Vo víroch rokov 1938‒1988. Bratislava: Lúč, 1999.

VIDLIČKA, Jiří. MUDr. Augustin Mrha (1874–1950). Osudy ředitele věznice na Mírově, který se stal jejím trestancem. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě, 2018, s. 230–239.

VIESTOVÁ, Dana. Ako si to pamätám. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 88–105.

VIETOR, Martin. K problematice okupácie južného Slovenska. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 2, 1966, s. 46–84.

VIGNER, Martin. Jaký byl major Povondra v soukromí? Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 354–361.

VILÍMEK, Tomáš. Mezi námi čekisty. Spolupráce politické policie ČSSR a NDR v letech 1970–1989. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, roč. 10, č. 4, s. 532–553.

VILÍMEK, Tomáš. Cesta za svobodou. Několik poznámek k represi a násilí vůči východoněmeckým občanům, kteří se pokusili opustit NDR přes vnitroněmeckou hranici a území ČSR. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 135–149.

VILÍMEK, Tomáš. Vnímání helsinského procesu v ČSSR a NDR ze strany moci, opozice a obyvatelstva. KÁRNÍK, Zděněk – KOPEČEK, Michal, eds. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2006, sv. 5, s. 275‒296.

VILÍMEK, Tomáš. Vnímání mezinárodních souvislostí představiteli komunistických elit a disentu. Represivní metody StB a pobyt v komunistických věznicích. VANĚK, Miroslav. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 353–394.

VILÍMEK, Tomáš. Tschechoslowakische und DDR/Opposition im Visier der Staatssicherheitsdienste. ANSORG, Leonore – GEHRKE, Bernd – KLEIN, Thomas – KNEIPP, Danuta, eds. „Das Land ist still-noch!“ Herrschaftswandel und politische Gegnerschaft in der DDR (1971‒1989). Köln: Böhlau Verl, 2009, s. 327–350.

VILÍMEK, Tomáš. K otázce vztahu a vzájemné reflexi opozice a společnosti v Československu po roce 1968. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Opozice a společnost po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, s. 176–224.

VILÍMEK, Tomáš. Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Vyšehrad – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2010.

VILÍMEK, Tomáš. Die Opposition in der ČSSR und in der DDR: Der „dissidentische Weg“ und die gegenseitige Wahrnehmung von Vertretern der tschechoslowakischen und ostdeutschen Opposition.  PLATO von Alexander – VILÍMEK, Tomáš – FILIPKOWSKI Piotr – WAWRZYNIAK, Joanna, eds. Opposition als Lebensform. Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen. Berlin ‒ Münster: Lit Verlag, 2013, s. 279–488.

VILÍMEK, Tomáš. Oppositionists in the ČSSR and the GDR. Mutual Awareness, Exchanges of Ideas and Cooperation, 1968–1989. BRIER, Robert, ed. Entangled Protest. Transnational Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union. Osnabrück: Fibre Verlag, 2013, s. 55–85.

VILÍMEK, Tomáš. Konstruktivní kritika, nebo „protistátní štvaní“? Stížnosti občanů a „protistátní písemnosti“ v letech 1969‒1989. Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v NLN, 2014, roč. 36, č. 9, s. 17–20.

VILÍMEK, Tomáš. Otta Bednářová a Státní bezpečnost. DENČEVOVÁ, Ivana – STEHLÍK, Michal, eds. Rozděleni železnou oponou. Praha: Radioservis 2015, s. 206–209.

VILÍMEK, Tomáš. „Všichni komunisté do uren!“ Volby v Československu v letech 1971‒1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016.

VILÍMEK, Tomáš. To koukáte, bolševici, kdo vám šlape po Měsíci! K problematice tzv. protistátních písemností v Československu v letech 1969 až 1971. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 162‒189.

VILÍMEK, Tomáš – TŮMA, Oldřich a kol. Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018.

VILÍMEK, Tomáš. Od „pomýlenců“ k „zarytým odpůrcům“ režim. K problematice trestněprávní represe v Československu v letech 1969 až 1975. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 125–184.

VITAMVÁSOVÁ, Jarka. Kolaborace jako způsob přežití. Židovský zpravodaj Gestapa z Třebíče a jeho zprávy z let 1942–1945. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 349–355.

VITÁSKOVÁ, Alena. K problematice postavení žen ve společnosti: přítomnost žen v 1. čs. arm. sboru v SSSR a v řecké partyzánské armádě ELAS/DSE. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s.195–208.

VÍTEK, Vítězslav. Oznámení 24. pěšího pluku Okresnímu úřadu Znojmo o zřízení nahodilých polních střelnic 1930–1936. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2006, s. 134–136.

VÍTEK, Vítězslav. Havárie spojeneckých letadel na znojemském okrese během druhé světové války. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2008, s. 78–86.

VÍTEK, Vítězslav. Smrt velitele jevišovického družstva Stráže obrany státu štábního strážmistra Vladimíra Zásměty dne 19.10.1938. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2010, s. 49–60.

VLČEK, Eduard. Vývoj prokuratury 1945–1990. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 384–398.

VLČEK, Vojtěch. Likvidace mužských řádů v českých zemích v 50. letech ve středoevropském kontextu, aneb Ochráníme vás před hněvem pracujícího lidu. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, č. 19, s. 144‒157.

VLČEK,  Vojtěch.  Ostrava  za  ostnatými  dráty:  rozhovory  s pamětníky  nacistické a komunistické perzekuce. Ostrava: Fiducia, 2013.

VLČEK, Vojtěch. Politické procesy a perzekuce kněží a řeholníků v 70. a 80. letech 20. století v českých zemích. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 112‒143.

VODIČKOVÁ, Stanislava, ed. Vatikánský rozhlas 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950‒1958. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

VODIČKOVÁ, Stanislava. Akce „Velehrad“. Plány, průběh a vyhodnocení státně bezpečnostních akcí v souvislosti s velehradskou poutí v červenci 1985. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 60‒82.

VODIČKOVÁ, Stanislava, ed. Nebe bylo plné hvězd. Pokus o likvidaci řeholního života v Československu. Katalog z výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

VODIČKOVÁ, Stanislava. Un cardinal indésirable. Biographie de S. Em. Josef Beran (1888–1969). Paříž: Les éditions du Cerf, 2020.

VODIČKOVÁ, Stanislava. Aktivity katolické církve v hledáčku StB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 101–113.

VODIČKOVÁ, Stanislava. Kněz Adolf Unger – konfident Gestapa ve službách Státní bezpečnosti. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 99–140.

VOCHOMŮRKA, Jiří. Vražda štábního strážmistra Rudolfa Červeného v Liberci roku 1946. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 74–84.

VOCHOMŮRKA, Jiří. Osud budovy četnické stanice č. p. 415 v Horním Růžodole v Liberci. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 324–329.

VOJÁČEK, Ladislav. Kontinuita a diskontinuita ve vývoji střežení československých státních hranic po roce 1945. Právněhistorické studie. Praha: Academia, 1989, roč. 30, s. 111–124.

VOJÁČEK, Ladislav. Československé četnictvo. Historický obzor: časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. Praha: Neptun DeskTopPublishing, č. V.–VI., 1997, s. 123–128.

VOJTÁŠEK, Filip. Hloubkaři na českém nebi. Konec války přinesl do Čech útoky spojeneckých stíhačů na pozemní cíle. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 105‒115.

VOLEJNÍK, Jaroslav. 237 vrahů československého lidu slouží západoněmecké justici. Dokumenty o zločinné činnosti nacistických soudců a státních zástupců na okupovaném území Československé republiky. Praha: Svaz protifašistických bojovníků, 1960.

VOLNÝ, Igor. JUDr. Jaroslav Preiss – retribuční sonda. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 13–63.

VONDRÁČEK, Jan – KLINOVSKÝ, Petr. Horké září v chladné Tisé aneb příběh jedné obce na severu. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 68–79.

VONDRÁŠEK, Václav – CHRASTIL, Sylvestr – MARKEL, Martin. Dějiny Vojenské akademie v Brně 1951–2001. Praha: AVIS, 2001.

VONDRÁŠEK, Václav. Kriminalizace Demokratické strany Slovenska v předúnorovém období. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 130–146.

VONDRKA, Adolf. Major jezdectva Franjo Aubrecht, pomocník výsadku Silver A. ŠMEJKAL, Pavel. Průvodce Silver A. Praha: Academia, 2018.

VORÁČEK, Emil – HUBENÝ, David – LITERA, Bohuslav. V zájmu velmoci. Československo a Sovětský svaz 1918–1948. Praha: Historický ústav, 2019.

VOREL, Jaroslav. Naše armáda. Co může o ní zajímat náš venkov a samosprávu. Praha: Zemědělská Jednota Československé Republiky, 1934.

VOREL, Jaroslav − ŠIMÁNKOVÁ, Alena − BABKA, Lukáš. Československá justice v letech 1948−1953 v dokumentech. Díl 1−3. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

VOTRUBA, Adam. Pravda u zbojníka. Zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě. Praha: Scriptorium, 2010.

VRABEC, Václav. Petiční výbor „Věrni zůstaneme“. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 21–37.

VRBECKÝ, František. Mrtví nemluví. Praha: Naše vojsko, 1985.

VRBKOVÁ, Jitka. Příprava zahraničních odborníků na VA AZ v Brně od poloviny 50. let. Bakalářská práce. Brno: Vojenská akademie, 2005.

VRCHOVSKÝ, Ladislav. Generál Heliodor Píka a jeho vrazi. Příběh podle skutečné události. Praha: Cosmopolis, 2020.

VYBÍRALOVÁ, Eva – TĚTHALOVÁ, Markéta, eds. „Christliche Rache“. Hilfen „Christliche Rache“: Hilfen sudetendeutscher Christen für die katholische Kirche in der kommunistischen Tschechoslowakei = „Křesťanská pomsta“: pomoc sudetoněmeckých křesťanů katolické církvi v komunistickém Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

VYBÍRALOVÁ, Eva. Nepřipravovat se znamená nežít. Felix M. Davídek – od prvního zatčení po propuštění z vězení. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 11–22.

VYBÍRALOVÁ, Eva. Vzpomínka na desetiletý úsek života. Životní příběh Adolfa Svinky. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 23–31.

VYBÍRALOVÁ, Eva. Tajná církev v Československu byla prorockým hlasem. S Františkem Mikloškem o skryté církvi. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 72–85.

VYHLÍDAL, Milan. Zakladatelské období Military Technical College v Káhiře. Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1959–1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 33−44.

VYHLÍDAL, Milan. Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře. Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79−81.

VYHLÍDAL, Milan: Činnost československých instruktorů v egyptských ozbrojených silách. Účast na egyptském vojenském školství v letech 1956–1977. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého FF KH, 2015.

VYHLÍDAL, Milan. Československé vojenské zpravodajství po mnichovských událostech roku 1938. Pátrací středisko pro Podkarpatskou Rus. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 46–61.

VYKOUKAL, F. V. Maďarské vojsko v Praze dne 28. října 1918. Naše revoluce: čtvrtletní historický sborník. Praha: Čs. obec legionářská, 1934, roč. 10, s. 65–68.

VYKYPĚL, Karel. Galerie náčelníků I. Securitas Imperii. Praha: Themis, č. 1, 1994.

VYSKOČIL, Zdeněk. Vybrané aspekty právní úpravy a organizace StB v letech 1945‒1969. Diplomová práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2015.

W

WAGNER, David – VINŠ, Petr J. – KOVÁČ, Martin. Miloš Josef Pulec jako případ intelektuála na scestí. Motivace spolupráce se Státní bezpečností. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 6, č. 1, s. 85‒118.

WAGNER, Walter. Der Volksgerichtshof im nationalsozialistischen Staat. München: Oldenbourg Verlag, 2011.

WEIS, František. Stručný přehled dějin Pohraniční stráže. Praha: Naše vojsko, 1986.

Wir klagen an! 800 Nazi-blutrichter – Stützen des militaristischen Adenauer-Regimes. Berlin [1959].

Z

ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Generální inspektor J. S. Machar. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 2, s. 150–171.

ZABLOUDILOVÁ, Jitka – HOFMAN, Petr. Rudolf Medek. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 133–158.

ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Přehled tisku Čechů a Slováků v Rusku 1914–1920. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 102–141.

ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Příspěvek k tematice propagandy v čs. vojsku v letech 1914–1920. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 56–64.

ZAHRADNÍČKOVÁ, Kateřina. Operace Bioscop. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 394–401.

Zákon o četnictvu a služební instrukce pro četnictvo. 8. dopl. vyd. Kroměříž: Gusek, 1922.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. K práci s pamětníky druhé světové války. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1963, roč. 12, č. 2, s. 182–225.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. Česká národní rada: pomluvy a fakta. Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 19, s. 6–7.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. Nejen odboj. Zbrojní výroba v Protektorátě. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 6, s. 56‒68.

ZÁMEČNÍK, Stanislav. Český odboj a národní povstání v květnu 1945. Praha: Naše vojsko, 2006.

ZÁŇ, Roman. Odznak výkonného policajného orgánu 1. Slovenskej republiky. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Tiskárna Ministerstva vnitra: Praha 2012, s. 197–200.

ZÁŇ, Roman – SIVOŠ, Jerguš. Mjr. Stanislav Sedlák v čele zemského veliteľstva SNB v Brne aneb komunisti na ceste k monopolu moci. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 198–206.

ZÁŇ, Roman. Vývoj rukávových znakov policajného zboru Slovenskej republiky. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 530–545.

ZÁŇ, Roman. Služobné odznaky 1. Slovenskej republiky. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 402–408.

ZÁŇ, Roman. Alois Dyčka – poručík in memoriam. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 330–340.

ZAPLETAL, Tomáš. Kabelky příslušníků StB. Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 353−355.

ZAPLETAL, Tomáš. Problematika zneužívání drog v materiálech ABS. Rešerše archivních fondů k problematice „toxikománie“. Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 381‒402.

ZAPLETAL, Tomáš. Přístup totalitního státu a jeho bezpečnostních složek k romské menšině v Československu (1945‒1989). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 13‒83.

ZAVACKÁ, Katarína. Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938–1945. Bratislava: Veda, 2017.

ZEMAN, Pavel. Kancelář vůdce NSDAP a akce „T4“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 2, s. 56−66.

ZEMAN, Petr. XI. správa SNB (1974‒1988). Stručný nástin vývoje a činnosti Správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 277‒300.

ZEMAN, Petr. Vývoj zaměstnanecké struktury ministerstva vnitra v éře Rudolfa Baráka 1953‒1961. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 150‒158.

ZEMAN, Petr. Správa ochrany stranických a ústavních činitelů v období normalizace (1970‒1989). Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 4, č. 1, s. 75‒108.

ZEMANDLOVÁ, Lýdia. Právne aspekty konštituovania bezpečnostnej správy na Slovensku a v českých krajinách v rokoch 1945–1948. Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno, 1993, s. 61–67.

ZEMANDLOVÁ, Lýdia – VARŠOVÁ, Marcela. Miesto a úloha policajno-bezpečnostných zložiek při zabezpečení verejného poriadku vo vývoji miest a obcí. SOKOLSKÝ, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 316‒331.

ZEMÁNKOVÁ, Michaela. Organizace bezpečnostních sborů na Vyškovsku v letech 1939‒1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 13‒53.

Zemské četnické velitelství ZČV 1851–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1967. ZERBST, Jan. Proč tak snadno? Analýza činnosti OV KSČ Znojmo druhé poloviny roku 1989. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2019, s. 26–40.

ZIKMUNDOVSKÝ, Zdeněk. Organizace státobezpečnostní a zpravodajské služby v letech 1919−1938, 1945−1948. (Zpracováno pro odbornou komisi MV v březnu 1990).

ZIKMUNDOVSKÝ, Zdeněk – MÁLEK, Jiří. Přehled o činnosti a struktuře StB v letech 1988−1990. Praha 1991, rkp.

ZIMMERMANN, Volker. „Deformace právního vědomí“? Úplatkářství jako masový fenomén v ČSSR v sedmdesátých a osmdesátých letech. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 159‒165.

ZITOVÁ, Olga. Nikola Šuhaj loupežník. ZITOVÁ, Olga. Thomas Mann und Ivan Olbracht: der Einfluss von Manns Mythoskonzeption auf die karpatoukrainische Prosa des tschechischen Schriftstellers. Stuttgart: Ibidem, 2014, s. 63–86.

ZÍDEK, Petr. Československo a francouzská Afrika, 1948−1968. Praha: Libri, 2006.

ZÍDEK, Petr ‒ SIEBER, Karel. Československo a subsaharská Afrika v letech 1948‒1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007.

ZÍDEK, Petr ‒ SIEBER, Karel. Československo a Blízký východ v letech 1948–1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009.

ZÍDEK, Petr. Příběh herečky. Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět. Praha: Dokořán, 2010.

ZÍDEK, Petr. Češi v srdci temnoty: sedmadvacet historických reportáží o prvním čtvrtstoletí komunistů. Praha: Knižní klub, 2013.

ZÍDEK, Petr. Hudební talent jsem po otci nepodědil. S Richardem Seemannem o tom, jak prožíval válku, proč neodjel jako zpravodaj do Bonnu a co zdědil po svém tatínkovi. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 102‒104.

ZÍTEK, Adam. Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. Praha: Neptun DeskTopPublishing, 2013, roč. 24, č. 5–6, s. 114–124.

ZÍTEK, Adam. Ladislav Lorek: kariéra generálního prokurátora. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha 2016, č. 24/2, s. 170–191.

ZÍTEK, Adam. Judexova odbojová protikomunistická organizace. Případ vystoupení volyňských Čechů proti komunistickému režimu. Rokoský, Jaroslav – Veselý, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 281–338.

ZÍTEK, Adam. Akce „Železo 10“. Případ provokace Státní bezpečnosti v souvislosti s kolektivizací zemědělství. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 1, s. 79–87.

ZÍTEK, Adam. Agenturní úskalí rehabilitací aneb pozadí jednoho článku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 29–41.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Skupina českých žandárov pod velením por. Karla Holasa v Slovenskom národnom povstaní a národnooslobodzovacom boji proti fašizmu. Zborník Múzea SNP. Martin, 1989, č.14., s. 137–152.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, K niektorým otázkam účasti Čechov vnárodnooslobodzo- vacom boji na Slovensku a v Slovenskom národnom povstaní. Zborník Múzea SNP. Martin, 1990, č. 15, s. 78–93.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Obrana národa na Slovensku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 6, s. 77‒131.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Československý demokratický odboj na Slovensku od leta 1941 do decembra 1943. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 4, s. 50‒77.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Chaviva Reiková (1914–1944): (žena v spravodajských službách). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1999, roč. 48, č. 2, s. 425–432.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Cesty kprelomu vúsilí čs. vojenskej spravodajskej služby na domácom území. Válečný rok 1944. Praha: AVIS–MO ČR, 2001, s. 330–347.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Cesty k prelomu v úsilí čs. vojenskej spravodajskej služby na domácom území. Válečný rok 1944. Praha 2001, s. 330–347.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté vletech 1938–1945. Praha: Mladá fronta – Historický ústav AV ČR, 2001.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Ženy v čs. armáde vrokoch l939–1945. Statečné ženy o ktorých se málo ví. Praha: AVIS, 2003, s. 9–32.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Mocensko-represívny aparát slovenského štátu – nástroj poslušnosti a oddanosti nemeckej ríši. Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva vletech druhé světové války. Praha: SÚA, 2004, s. 155–173.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. K osudu Miroslava Bedřicha Švandu (a kapitolám československej vojenskej spravodajskej služby na Slovensku). Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu. Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava 2005, s. 104–112.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Československá vojenská zahraniční služba 1939–1945. Úvod do problematiky. Československá vojenská zahraniční služba vletech 1939–1945, Praha 2008, s. 10–91.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica − HOFMAN, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008.

ZUMR, Jan. 99. SS-Standarte. Vznik, organizace a činnost znojemského pluku Allgemeine-SS. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 27, s. 62‒88.

ZUMR, Jan. Vše, co je opravdu dobré a čisté krve, přivést do Schutzstaffel. Výstavba Allgemeine-SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 38‒59.

ZUMR, Jan. Himmlerova elita v Sudetech. Organizace Allgemeine-SS v československém pohraničí v letech 1938–1939. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 2, s. 75−80.

ZUMR, Jan. Karl Raschka. Životní osudy vedoucího exekutivního oddělení zlínského Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 61‒69.

ZUMR, Jan. Emanuel Sladek. Neznámý čelný funkcionář SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 12–37.

ZUMR, Jan. Organizační struktura centrálních úřadů Gestapa v letech 1938–1939. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 1, s. 60–66.

ZUMR, Jan. Personální politika Gestapa se zaměřením na složení pražské řídící úřadovny. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 174‒229.

Ž

ŽAMPACH, Vojtěch. Existovala nerozlučná konfidentská dvojice Velký a Malý Franta? Pocta svobodě: sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 69–76.

ŽÁČEK, Pavel. Celostátní projekt „Klín“. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 60−87.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Poslední měsíce: Porada StB z 20. července 1989 a její realizace. Edice dokumentů. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1994, č. 3.

ŽÁČEK, Pavel. Iluze a realita. Pokus o reformu StB v letech 1987‒1989. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1996, č. 3, s. 7‒209.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Organizace a řízení represe v ČSSR. Operační štáby generála Lorence v letech 1988‒1989 (edice dokumentů). Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1998, č. 4/I‒III, s. 7‒821.

ŽÁČEK, Pavel. Kariéra Alojze Lorence. Vzestup a pád chladného technokrata. Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 260−279.

ŽÁČEK, Pavel. Všední den represivního aparátu. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii. I, Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 156−166.

ŽÁČEK, Pavel. Staatssicherheit versus Státní bezpečnost. K bezpečnostní terminologii dvou satelitních tajných služeb sovětského bloku. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000, roč. 7, č. 3, s. 357−361.

ŽÁČEK, Pavel. Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Brno: Barrister & Principal, 2000.

ŽÁČEK, Pavel. Přísně tajné. Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978−1989. Praha: Votobia, 2001.

ŽÁČEK, Pavel. Nástin rozpracování „problematiky agrárníci“ Státní bezpečností v padesátých a šedesátých letech 20. století. K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Praha: Karolinum, 2001, s. 173−186.

ŽÁČEK, Pavel. Boj proti církvím a sektám: pohled z centrály StB. Nástin agenturně-operativní činnosti 9. odboru hlavní správy kontrarozvědky SNB v roce 1989. FIALA, Petr – HANUŠ, Jiří, eds. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s. 125−160.

ŽÁČEK, Pavel. ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Agónia komunistickej moci v zvodkách politickej policie. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2002.

ŽÁČEK, Pavel. Odluky osob v padesátých letech (únosy v režii československé Státní bezpečnosti). BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 117−141.

ŽÁČEK, Pavel. Armáda pod drobnohledem. Vojenská kontrarozvědka v dokumentech, 1974−1989. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3−4, s. 797−836.

ŽÁČEK, Pavel. Na obě strany. Československé vojenské zpravodajství 50. až 80. let dvacátého století očima krtka. VOJTÁSEK, František – ŽÁČEK, Pavel: Francouzský krtek. V první linii studené války. Cheb: Svět křídel, 2003, s. 187−259.

ŽÁČEK, Pavel. V labyrintu tajných služeb. Jan Kavan v materiálech Státní bezpečnosti. VACHALOVSKÝ, Přemysl – ŽÁČEK, Pavel, eds. Jan Kavan v labyrintu služeb. Praha: Formát, 2003, s. 11−474.

ŽÁČEK, Pavel. Proti vnitřnímu nepříteli. Nástin činnosti správy StB České Budějovice v roce 1989. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2004, roč. 73, s. 215‒230.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Menší sestra I. Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953−1959, (edice dokumentů). Brno: Prius, 2004.

ŽÁČEK, Pavel. Vzestup a pád Bohumíra Molnára. Vznik a vývoj československé rozvědky v padesátých letech minulého století. I. – III. část. Střední Evropa. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (I.S.E.), 2004, č. 119−121, s. 100−114 (č. 119), s. 115−126 (č. 120), s. 99−117 (č. 121).

ŽÁČEK, Pavel. Agentem svobodného světa. Kariéra zpravodajského důstojníka Františka Tišlera. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 1, s. 97−107.

ŽÁČEK, Pavel. První směrnice pro činnost vojenských přidělenců. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 2, s. 89−93.

ŽÁČEK, Pavel. „Ostrá zbraň“ Štátnej bezpečnosti. Spolupracovníci politickej policie v smerniciach pre agentúrno-operatívnu prácu, 1947‒1989. Pamäť národa – úvodní číslo. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2004, s. 4‒27.

ŽÁČEK, Pavel. „Můžou přijít, jsme hotovi…“ Tzv. Lorencova „skartace“ z prosince 1989 v dokumentech. Pamäť národa – úvodní číslo. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2004, s. 28‒41.

ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva, eds. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005.

ŽÁČEK, Pavel. Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstva vnútra a bezpečnostních zborov 1953−1990. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005.

ŽÁČEK, Pavel. Vzestup a pád Bohumíra Molnára. Kariéra generála Státní bezpečnosti. ČELOVSKÝ, Bořivoj, ed. Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005, s. 77−117.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Bratři“. Příprava únosu a vraždy Ctirada a Josefa Mašínových, 1957−1968. GULDANOVÁ, Eva – KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel, eds. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislav: Ústav pamäti národa, 2005.

ŽÁČEK, Pavel. Praha – Vídeň, Vídeň – Praha. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 33‒42.

ŽÁČEK, Pavel. Agenturně-operativní svazky Státní bezpečnosti a jejich registrace, 1954‒1957. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 6‒17.

ŽÁČEK, Pavel. „Ostrá zbraň“ Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně operativní práci 1947‒1989. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 180‒222.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Třídní boj po 17. listopadu 1989 v dokumentech politického aparátu ČSLA. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 1, s. 105–119.

ŽÁČEK, Pavel. V čele ŠtB: pád režimu v záznamoch dȏstojníka tajnej polície. Bratislava, ÚPN, 2006.

ŽÁČEK, Pavel. Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 57‒68.

ŽÁČEK, Pavel. Služba zvláštního určení. Nejtajnější úsek čs. rozvědného aparátu, 1963‒1969. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 20‒25.

ŽÁČEK, Pavel. „Sachergate“: první lustrační aféra. Nesnáze postkomunistické elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 50−81.

ŽÁČEK, Pavel. „Drtina v Plzni: Pokus o organizování reakční mocenské akce“. Prověřování jedné fámy na pozadí reorganizace ministerstva vnitra v letech 1947–1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 60−75.

ŽÁČEK, Pavel. Komunisté nezvedají prst, nýbrž pěst. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 18−37.

ŽÁČEK, Pavel. Soudruzi určení k internaci. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 80−98.

ŽÁČEK, Pavel. Rozkol mezi „přáteli“. Krach československo-maďarské spolupráce v kontrarozvědné oblasti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 99−112.

ŽÁČEK, Pavel. Rozkol ve Státní bezpečnosti během pražského jara. DEJMEK, Jindřich – LOUŽEK, Marek, eds. Srpen 1968: čtyřicet let poté. Sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008, s. 55−73.

ŽÁČEK, Pavel. Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky, 1985‒1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 352‒366.

ŽÁČEK, Pavel. Ochránkyně „socialistické“ zákonnosti. Politické řízení prokuratury proti vnitřnímu nepříteli, 1988–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 46−71.

ŽÁČEK, Pavel. „Legalizace“ poručíka Ludvíka Zifčáka. Hloubková akce Správy Státní bezpečnosti Praha v prostředí vnitřního nepřítele. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 4, s. 15−33.

ŽÁČEK, Pavel. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20.−26. srpna 1968. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 125−161.

ŽÁČEK, Pavel. Sovětská pomoc při organizování služby zvláštního určení. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945– 1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 133−146.

ŽÁČEK, Pavel. Poslední reorganizace zahraniční rozvědky. Snižování početních stavů Hlavní správy rozvědky SNB v letech 1988‒1990. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 186‒235.

ŽÁČEK, Odvrácená tvář pražského jara: Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Cheb: Svět křídel, 2010.

ŽÁČEK, Pavel. KGB a 17. listopad 1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 123‒196.

ŽÁČEK, Pavel. Oni nevěřili mně, já nevěřil jim. S Richardem Sacherem o cestě na ministerstvo vnitra, bednách plných svazků, likvidaci StB a o tom, co mu říkal Havel. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 1, s. 50−58.

ŽÁČEK, Pavel. Demontáž a očista bezpečnostních struktur. Počátek roku 1990 z pohledu Federálního ministerstva vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 1, s. 59−78.

ŽÁČEK, Pavel. Z operativních porad náčelníka I. správy. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 8, s. 91‒150.

ŽÁČEK, Pavel. „Socialismus, to je především evidence.“ Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 217‒269.

ŽÁČEK, Pavel – KOUTSKÁ, Ivana. Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti. Fotografie v objektovém svazku komunistické rozvědky. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 65−74.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Gomez“. Únos Nikifora Horbaňuka z Mnichova. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 2, s. 57−72.

ŽÁČEK, Pavel. Sovětský svaz a KGB SSSR z pohledu čs. rozvědky. Dva dokumenty z prvních dnů Zpravodajské správy FMV. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 4, s. 50−61.

ŽÁČEK, Pavel. Vojenské zpravodajství z Libye a terorismus. Rezidentura „Ropa“ v materiálech Hlavní správy Vojenské kontrarozvědky. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 3, s. 74−86.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Tomis III“ a ideologická diverze. Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti, 1965–1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 1, s. 70−83.

ŽÁČEK, Pavel. Administrativní písemnosti kontrarozvědné povahy. Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970. Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 231‒277.

ŽÁČEK, Pavel. Akce „Profesor“. Ladislav Vaněk a Státní bezpečnost: pokus o rekonstrukci. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 60−69.

ŽÁČEK, Pavel. Náš soudruh v Havaně. Vznik čs. rezidentury a spolupráce s kubánskou Bezpečností. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 18−32.

ŽÁČEK, Pavel. KGB a srpen 1968. Role sovětských „poradců“ při okupaci Československa. SVOBODA, Libor, ed. Solitér: pocta historikovi Václavu Veberovi. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 307−338.

ŽÁČEK, Pavel. Československý pohled na polskou rozvědku: Dokumenty o spolupráci satelitních zpravodajských služeb. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 20, s. 120‒137.

ŽÁČEK, Pavel. Socialistická solidarita bratrských rozvědek. Dokumenty z poslední porady náčelníků I. správ v Berlíně, 17.‒21. října 1988. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 182‒226.

ŽÁČEK, Pavel. Jaroslav Prosser a únor 1948. Z přednosty Zemské úřadovny Státní bezpečnosti agentem. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 2, s. 52−62.

ŽÁČEK, Pavel. Administrativa písemností kontrarozvědné povahy II. Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB v letech 1978‒1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 175‒250.

ŽÁČEK, Pavel. Vznik operace RJAN: pohled zevnitř. Z dokumentů o Hlavní správě rozvědky KGB SSSR, 1982–1984. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 174‒206.

ŽÁČEK, Pavel, ed. Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. 2 díly. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − CEVRO, 2013.

ŽÁČEK, Pavel. Husák jako objekt zájmu Státní bezpečnosti. MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol. Gustav Husák. Moc politiky, politik moci. Bratislava: VEDA, 2013.

ŽÁČEK, Pavel. Operativní průzkum centrály Státní bezpečnosti. Neznámá kapitola z demonstrace 17. listopadu 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 3, s. 70−81.

ŽÁČEK, Pavel. Zametání stop v prosinci 1989. Vytřiďování svazkové agendy na centrále Státní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 213‒289.

ŽÁČEK, Pavel. „Napětí v Budapešti trvá“ (1. část). Hlášení rezidentury Správy rozvědky ministerstva vnitra, 1956‒1957. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 431−472.

ŽÁČEK, Pavel. Případ „Rino“: náš člověk v CIA. Řízení čs. špičkové agentury sovětskou rozvědkou, 1973‒1976. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 190‒242.

ŽÁČEK, Pavel. Kontrarozvědný protiteroristický aparát východního bloku v osmdesátých letech dvacátého století. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 239−268.

ŽÁČEK, Pavel. První garnitura sovětských poradců v Praze. Ovládnutí a řízení československého bezpečnostního aparátu, 1949–1953. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 40−69.

ŽÁČEK, Pavel. Za mír a socialismus až do trpkého konce II. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky v letech 1987–1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 176−217.

ŽÁČEK, Pavel. „Teroru se nepodvolíme.“ Únor 1948 ve fondech Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 267–317.

ŽÁČEK, Pavel. Studijní ústav ministerstva vnitra proti okupaci I. Srpen 1968 ve fondech Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 355–403.

ŽÁČEK, Pavel. Obnova agenturní sítě kontrarozvědky na počátku normalizace. PETRÁŠ, Jiří

  • SVOBODA, Libor, Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice
  • Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 260–269.

ŽÁČEK, Pavel. Podpalečník aneb Rychlé informace pro náčelníka. Vytěžování informačního toku Státní bezpečnosti 20. listopadu až 8. prosince 1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 247–319.

ŽÁČEK, Pavel. The emergency Security measures and „Operation Student“. An overview of the activities of SNB units and troops of the Ministry of Interior on November 17, 1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, č. 36, s. 230–274.

ŽÁČEK, Pavel. Studijní ústav ministerstva vnitra proti okupaci II. Srpen a září 1968 ve fondech Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 359–432.

ŽÁČEK, Pavel. Vetřelci na vnitru. Státní bezpečnost, lustrace a otevírání archivů, 2006–2008. Cheb: Svět křídel, 2021.

ŽÁK, Petr. Vzpomínka na Jaroslava Plichtu z Dobšic – jednu z obětí tzv. Babického případu. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2016, s. 111–114.

ŽÁKOVÁ, Libuše. Nástin organizace a činnosti protektorátního bezpečnostního aparátu v systému nacistické okupační správy a tzv. protektorátu Čechy a Morava. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 1989, č. 4, s. 333‒341.

ŽIDEKOVÁ, Anna. Prostitúcia rokov 1918–1945 vo Zvolene. SOKOLSKÝ, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 333‒343.

ŽIKEŠ, Vladimír: Slovenské povstání bez mýtů a legend. Praha: Univerzum, 1990.

ŽIŽKA, Jaroslav. Otázky odboje ve východních Čechách (1941–1942). Odboj a revoluce. Zprávy.  Praha:  Československý  výbor  pro  dějiny  protifašistického  odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 3, 1966, s. 55–72.

ŽIŽKA, Jaroslav. K některým otázkám činnosti ilegální stranické organizace na Pardubicku v letech 1939–1941. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 160–182.

ŽIŽKA, Jaroslav. Heydrichiáda ve východních Čechách. Příspěvek k dějinám národně osvobozeneckého boje prac. lidu východních Čech proti fašistickým okupantům v letech 1941–1942. Pardubice: OV Socialistické akademie a Svaz protifašistických bojovníků, 1967.

ŽIŽKA, Jaroslav. Heydrichiáda ve východních Čechách. AMORT, Čestmír a kol.: Léta zaťatých pěstí. Sborník studií z dějin antifašistického odboje ve středních Čechách. Praha: Středočeské nakl. a knihkup., 1975, s. 162‒204.

ŽIŽKA, Jaroslav. Proti okupantům. Strana a lid v boji proti nacistům (červen 1941–leden 1943). Praha: Svoboda, 1975.

ŽIŽKA, Jaroslav. Česi a Slováci v partizánskom hnutí porobenej Európy (1939−1945). Praha: FÚV ČSSPB, 1985.

Prozatímní inventáře Archivu bezpečnostních složek, zejména fondy:[2]

 

Různé bezpečnostní složky, 1938−1945 (f. 135): https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-135.pdf

Zemský odbor bezpečnosti Praha, 1945 (f. 300): https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-300.pdf

Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky, 1945−1954 (f. 302): https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-302.pdf

Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, 1945−1946 (f. 304): https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-304.pdf

Ústředna Státní bezpečnosti, 1945−1948 (f. 305): https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-305.pdf

Velitelství Státní bezpečnosti, (1945) 1948−1953 (f. 310): https://ebadatelna.cz/?id=1#, https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-310.pdf

Zemský odbor bezpečnosti II., 1945−1947 (f. 315): https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-315.pdf

Kabinet StB materiálů, 1945−1955 (f. 323): https://ebadatelna.cz/?id=5001#, https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-323.pdf

Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945, 1938−1957 (f. 215): https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-s2.pdf

Odbor politického zpravodajství MV, 1945−1948 (f. 2M): https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-m2.pdf

Sekretariát ministra vnitra, 1948−1982 (f. A2/1−9):

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b2/

Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra, 1946−1974 (f. A6/1−6):

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b13/

 Inspekce ministra vnitra, 1953−1981 (f. A8/1−2):

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b14/

Bezpečnostní složky ministerstva vnitra, 1918−1951 (f. A12): https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-a12.pdf

 Hlavní velitelství SNB, 1945–1947 (1948), (f. A17): https://ebadatelna.cz/?id=170001#, https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-a17.pdf

Kádrová správa, 1965–1982 (f. A26): https://www.abscr.cz/data/pdf/inventar/inventar-a26.pdf

Statisticko-evidenční odbor, 1948−1990 (f. A31/1−3):[3]

https://www.abscr.cz/fondy-a-pomucky/pruvodce-po-fondech-sbirkach/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-b19/

Bibliografie:

BABIAKOVÁ, Taťána – HEGEDÜS, A. – SOJKA, J. Válka a revoluce (1947‒1951), Historie a vojenství (1952‒1971) – rejstřík časopisu. Praha: Vojenský historický ústav v Praze, 1992.

KOLEKTIV AUTORŮ. Historie a vojenství 1990‒2015 – článková bibliografie. Praha: Knihovna Vojenského historického ústavu, 2015. Dostupné z: http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2012/03/Historie-a-vojenstv%C3%AD-1990-2015-%C4%8Dl%C3%A1nkov%C3%A1-bibliografie-kompletn%C3%AD_oprv.pdf

BOČKOVÁ, Marie: Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje (1945) 1948–1960 (1967). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/komentovana-bibliografie-k-dejinam-3odboje/

BORÁK, Mečislav. Ruská literatura o politických represích. Z fondu Knihovny Slezského zemského muzea v Opavě. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015.

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna – TŮMA, Oldřich. Bibliografie českých/československých dějin 1918−1995. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990−1995. Svazky 1‒2. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 1997. Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Bibl-1990-95.pdf

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Bibliografie k dějinám Československa 1969‒1990. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v ČR v letech 1990‒1999. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/PadKom.pdf

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna – TŮMA, Oldřich. Bibliografie českých/československých dějin 1918−1999. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1996‒1999 a doplňky za roky 1990‒1995. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Biblo-1995-99.pdf

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 2000–2004 a doplňky za roky 1996–1999. Svazky 1‒3. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/BIBLIOGRAFIE2000-2004.pdf

FUČÍKOVÁ, L. – VOLÁKOVÁ, R. Soupis publikací Památníku osvobození a výběr z vědecké produkce Vojenského historického ústavu v Praze (1919‒1969). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 1, s. 99‒137.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Výběrová bibliografie. 1. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1971.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Výběr nejdůležitějších článků a statí k vývoji a činnosti ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek 1945−1970. 2. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1971.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Soupis článků z vybraných československých periodik k problematice ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek od 1. ledna do 21. srpna 1968. 3. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1972.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Přehled hraných, dokumentárních, instruktážních a televizních filmů, vztahujících se k vývoji a činnosti ministerstva vnitra a jeho složek vletech 1945 až 1970. 4. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1972.

KUSTOŠ, Leo, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970. Soupis článků z vybraných československých periodik k problematice ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek od 21. srpna 1968 do 30. dubna 1968. 6. část. Praha: Tiskový odbor sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR − Oddělení historie SNB, 1975.

ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Výběrová bibliografie k dějinám KSČ. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Dostupné z: http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/publikace-projektu.html

ŠEFLOVÁ, Ludmila. České a slovenské knihy v exilu. Bibliografie 1948–1989. Praha: Československé dokumentační středisko, 2008. Dostupné z: http://www.csds.cz/cs/4965-DS/version/4/part/15/data/

 

Internetové portály (dostupné k únoru 2021):

Archiv bezpečnostních složek (https://www.abscr.cz/)

Central Intelligence Agency (https://www.cia.gov/)

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (http://www.cdtr.cz/)

Centrum pro studium demokracie a kultury (https://www.cdk.cz/)

Československé dokumentační středisko (http://www.csds.cz/cs/csds.html)

Česká televize (https://www.ceskatelevize.cz/)

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – BStU (https://www.bstu.de/)

Das Bundesarchiv (https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Home/home.html)

Europejskie Centrum Solidarności [Evropské centrum Solidarity], Gdańsk (http://www.ecs.gda.pl/)

Historický archiv státobezpečnostních služeb Maďarska (https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:1🙂

Historický ústav AV ČR (http://www.hiu.cas.cz/cs/)

Historický ústav Slovenskej akadémie vied (http://www.history.sav.sk/)

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN (https://ipn.gov.pl/pl)

Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě (http://www.szm.cz/rubrika/98/ustredni-knihovna.html)

  • Digitalizované dokumenty (