Konskripce – pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství 1850–1914

V databázi je uloženo více než 2 miliony záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytla.

 

Databáze pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850–1918 byla dokončena a je zveřejněna na webu Národního archivu. V průběhu 6 let (2006–2011) se podařilo realizovat digitalizační projekt, který zpřístupnil badatelům 664 651 policejních přihlášek. V databázi je uloženo 2 054 852 záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytly. V tomto roce budou ještě doplněna jména osob z kartonů, v nichž byli na počátku projektu editováni jen „přednostové domácností“ (písmena  až Bo). V dalších letech bude postupně probíhat kontrola údajů a jejich případná oprava. Za celý tým spolupracovníků: M. Vojáček.

Policejní přihlášky (konskripce) jsou uloženy v Národním archivu ve fondu Policejní ředitelství Praha jako součást spisů všeobecné registratury tohoto úřadu. Jedná se o autonomní celek čítající 739 evidenčních jednotek (kartonů), což představuje cca 700 000 přihláškových archů převážně z let 1850–1914. Jedná se o materiál sloučený z několika různých ohlašoven pobytu pražského policejního rajonu. Přihlášky byly následně centrálně ukládány v tzv. Meldeamtu a zde abecedně srovnány bez ohledu na původní teritoriální příslušnost a časovou následnost. Použitá abeceda nebyla ani důsledně česká ani německá, ale mohli bychom ji označit za abecedu „policejní“. Územní působnost policejního ředitelství v Praze byla od r. 1853 vymezena takto: Nové Město, Staré Město, Malá Strana, Hradčany a Josefov, Břevnov, Strašnice, Karlín, Libeň, Vyšehrad, Podolí, Dvorce, Nusle, Pankrác, Vršovice, Michle, Smíchov, Košíře, Bubeneč, Podbaba, Šárka, Holešovice a Bubny. Roku 1874 přibyly Dejvice, roku 1884 Holešovice a Nová Libeň. Tento územní rozsah platil do roku 1918.

Pokud bychom měli charakterizovat jednotlivé konskripční archy, můžeme konstatovat, že se jedná o volné listy čtvrtkového formátu s předtištěnými rubrikami. K pobytu v Praze se na nich přihlašovaly buď jednotlivé osoby nebo celé rodiny. Na prvním místě figuruje přednosta domácnosti následovaný manželkou, dětmi a dalšími příbuznými, s nimiž rodina sdílela společný prostor. Vedle data přihlášení k pobytu, čísla domu a zaměstnání dotyčného se můžeme dozvědět také rok a místo narození, náboženské vyznání, u provdaných žen jejich dívčí příjmení. Součástí archu může být i záznam týkající se oddavek, úmrtí v rodině, domovského listu, odkazu na spis, pokud byl o osobě vedený etc. (V evidenci jsou také cizinci a jejich doprovod, kteří se v Praze dlouhodoběji zdržovali.) Pokud se dotyčný stěhoval mimo Prahu, bývá poznamenáno do jaké obce. Při stěhování do jiné pražské čtvrti byl založen nový konskripční arch a jedna osoba pak má více archů, které spolu ne vždy naprosto korespondují.

Údaje zachycené v konskripcích jsou samozřejmě badatelsky velmi žádané, protože umožňují sledovat pobyt konkrétních osob, změny bydliště, rodinné poměry apod. Tento zvýšený badatelský zájem a špatný fyzický stav archiválií byly důvodem k uzavření fondu pro badatele, kteří nešetrně rozlepovali na řadě míst slepené, křehké a lámavé konskripční archy. S ohledem na ochranu unikátního souboru archiválií a na nutnost jejich zpřístupnění byla zvolena metoda jejich digitalizace.

Jsou indexovány všechny osoby uvedené na přihlášce, u žen je v závorce připojeno rodné příjmení (resp. i příjmení předchozí). Při přepisu používáme metodu transliterace, tím jsou zachovány různé varianty zápisu mnohdy týchž osob. Tuto skutečnost je potřeba mít na zřeteli při vyhledávání konkrétní osoby. Např. Adamec, Adamez; Bach, Bachova, Bachová; Cihelka, Cyhelka, Zihelka; Čapek, Czapek, Tschapek; Čech, Čeh, Čieh, Cech, Czech etc.

Dotazy, názory a připomínky k digitalizovaným konskripcím prosím směřujte na e-mailovou adresu posta@nacr.cz.

 

Co lze na konskripčním archu nalézt? Stručná pomůcka pro první seznámení s konskripcemi (PDF – 1,1 MB)