Konference a semináře

Seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu pořádaný Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Národním archivem a Národním technickým muzeem, který se bude konat 20. dubna 2023 v Národním technickém muzeu.
Webový projekt „Politické procesy“ byl spuštěn 3. prosince 2022 ve 3:06, tedy přesně v čase, kdy byly zahájeny popravy 11 odsouzených v procesu s Rudolfem Slánským.
Ve dnech 24. – 25. listopadu 2022 proběhla v Národním archivu konference s názvem Archivy, moc, politika organizovaná společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem.
Konference AKM 2022 je připravena. Zahájena bude 30. listopadu od 9:00 v sále Národního archivu.
Dne 6. 12. 2022 vystoupí archivářka Národního archivu PhDr. Alena Pazderová v cyklu Býti archivářem. Přednáška se koná od 15 hodin ve Státním okresním archivu České Budějovice.
Národní archiv pořádá společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 24.–25. 11. 2022 konferenci Archivy, moc, politika.
Historický ústav Akademie věd ČR spolu s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Národním archivem a Institut für Osteuropäische Geschichte Universität Wien, pořádá ve dnech 3.–4. listopadu 2022 mezinárodní konferenci.
Ve dnech 11. – 12. října 2022 proběhla v prostorách Domácího, dvorního a státního archivu ve Vídni konference pod názvem „Archiv: verhandelt. Der Schicksal des archivalischen Erbes nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie“.
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vídeňské univerzity připravil mezinárodní konferenci o Společnosti národů, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 ve Vile Lanna.
Ve dnech 6. – 9. 9. 2022 měl Národní archiv, za významného přispění Archivní správy MV, čest uspořádat v Praze DLM Forum, celoevropské setkání odborníků v oblasti správy dat a digitální archivace.
Národní archiv je spolupořadatelem konference k problematice archivní rozluky ve Vídni. 
Zástupci Národního archivu se tradičně účastnili ISSS 2022 v Hradci Králové, kdy Jiří Bernas podal zprávu o stavu Národního digitálního archivu, Zbyšek Stodůlka otevřel velmi aktuální téma Resilience správy dokumentů ve světle proměny bezpečnostních hrozeb a Martin Rechtorik shrnul vývoj v oblasti archivace databází a možnosti prezentace takto archivovaných dat.
Národní archiv se zúčastnil ve dnech 3. a 4. května členského setkání skupiny DLM Forum v norském Oslo. Hlavním tématem setkání byly „Příležitosti pro archivy v digitální éře“, kterými jsou automatizace procesů, využití technologie blockchain.
Za účasti 400 přímých posluchačů uspořádal Národní archiv 3. května on-line webinář pro uživatele Národního archivního portálu k elektronickým skartačním řízením.
Workshop věnovaný fotografickým negativům pořádá dne 23. května 2022 Muzeum východních Čech v Hradci Králové pro pracovníky institucí pečujících o fotografická média a pro kurátory sbírek.
Ukládání veřejných dat ze sociálních sítí je výzvou digitálního archivnictví. Národní archiv začal sklízet twitterové účty a svou zkušenost sdílí i celoevropsky. Martin Rechtorik vedl 20. dubna 2022 webinář platformy DLM „Harvesting data from Twitter“, kde představil námi vyvíjené a používané metody a nástroje.
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci o Společnosti národů, jejímž je Národní archiv spolupořadatelem a která proběhne ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v rámci evropského předsednictví v prostorách Ministerstva zahraničních věcí.
Záznam z konference „Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku“, kterou uspořádal Státní oblastní archiv v Praze a Národní archiv dne 9. listopadu 2021.
RADIKÁLNÍ LEVICE ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933
Národní archiv spolu s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity a Historickým ústavem AV ČR si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci  RADIKÁLNÍ LEVICE ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933.
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, kterou pořádá Národní archiv, Historický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity s podporou Strategie AV21 AV ČR, výzkumný program „Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace“.
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci „KRIZE A STÁT. Na příkladu Československa v meziválečném období”.
Konferenci pořádá Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity ve dnech 14. a 15. října 2021 v Národním archivu.
V jeho rámci vystoupila Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková s příspěvkem „Průzkum využívání archiválií s osobními údaji ve veřejných archivech: východiska a první výstupy“ (spolu s M. Čtvrtníkem ze Státního oblastního archivu v Praze) a dále Mgr. Zbyšek Stodůlka s příspěvkem „Výběr archiválií u (elektronické) zdravotnické dokumentace: efektivita, společenská akceptace a hodnota biomedicínských informací v domácí i mezinárodní perspektivě“
Ve dnech 22. a 23. března proběhl virtuálně 24. ročník konference „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, který tentokrát hostil LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum v Kolíně nad Rýnem.
Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. září 2020 proběhla v Kinosále Národního archivu dle přísných hygienických pravidel stanovených Odborem zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra mezinárodní konference připravená ve spolupráci Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. a Národního archivu za finanční podpory Strategie AV 21.
22. září 2020 od 12:30 hod. on-line přenos workshopu „Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování“, který Národní archiv spolupořádá s Právnickou fakultou UK a Státním oblastním archivem v Praze.
Národní archiv a Historický ústav AV ČR (v.v.i.) si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci „Od krize ke krizi. Československo a Evropa 1918–1922”
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci OD KRIZE KE KRIZI: Československo a Evropa 1918–1922, která proběhne ve dnech 24. a 25. září 2020 v hlavní budově Národního archivu.
KONFERENCE ZRUŠENA.
Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze ve spolupráci s Národním archivem zahajuje 6. března 2020 další běh čtyřsemestrálního rekvalifikačního Archivního kurzu pro pracovníky v archivech, spisovnách a správních institucích (certifikováno MŠMT ČR).
Mezinárodní konference Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Národním archivem ke 100. výročí Státní archivní školy. 7.–8. listopadu 2019 v přednáškovém sále Národního archivu.
Ve čtvrtek 3. října 2019 se v prostorách Národního archivu uskuteční konference spolupořádaná Historickým ústavem AV ČR.
Vědecká konference „Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu – politické, společenské a mezinárodní souvislosti“ pořádaná dne 23. září 2019 v malém přednáškovém sále Národního archivu.
Ve dnech 18.–21. listopadu 2019 se v Jihlavě uskuteční v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.
Národní archiv bude ve dnech 7.–8. 11. 2019 spolupořadatelem konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy.
Historický ústav AV ČR a Národní archiv zvou k účasti na mezinárodní konferenci Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu. Konference se uskuteční 3. října 2019, přihlášky posílejte do 30. 6. 2019.
Srdečně Vás zveme na konferenci Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách v 19. a 20. století, která se uskuteční ve středu 5. června 2019 v Přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4.
Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů“
Ve dnech 18.–21. listopadu 2019 se v Jihlavě uskuteční v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků. Na jeho přípravě spolupracují Moravský zemský archiv v Brně, hostitelský Státní okresní archiv Jihlava, Národní archiv, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky.