Výběr a ukládání digitálních archiválií

Národní archiv je povinen dle § 46 odst. 3 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, trvale uložit a zabezpečit trvalou čitelnost archiválií v digitální podobě náležejících do péče veřejných archivů. Jako správce vstupní brány národního digitálního archivu — portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě („národní archivní portál“) umožňuje archivům a jejich původcům zabezpečit jeho prostřednictvím i výběr a příjem archiválií v digitální podobě a jejich metadat.