Podání podle zákona č. 106/1999 Sb.

Upozornění:

Nahlížení do archiválií se řídí speciální právní úpravou – zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 34 až § 41) a jeho prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. Žádosti o nahlížení do archiválií se tak posuzují podle obsahu, přičemž se nepostupuje podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Ze žádosti musí být zřejmé (§ 14):

  1. kterému povinnému subjektu (tedy kterému úřadu apod.) je určena;
  2. že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona;
  3. musí obsahovat adresu žadatele pro doručování;
  4. kdo ji podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa).

Nemá-li žádost tyto podstatné náležitosti, není žádostí ve smyslu citovaného zákona (tzn., že archiv při jejím zpracování neposkytne informaci podle příslušného ustanovení citovaného zákona, ale zváží, jakou formu odpovědi žadateli poskytne).

U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, archiv vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k jejich doplnění, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, archiv žádost odloží, resp. v případě žádosti nesrozumitelné a dodatečně neupřesněné rozhodne o odmítnutí žádosti; o postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.