Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví České republiky

Projekt podpořený v rámci programu NAKI III (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030).

Identifikační kód projektu: DH23P03OVV043

Hlavní tematická priorita, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 7. Národní a kulturní identita v kultuře menšin na historickém území a za hranicemi českého státu a jejich souvislostí v evropském kontextu

Vedlejší tematická priorita, kterou projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví

PŘÍJEMCE – KOORDINÁTOR PROJEKTU

Národní muzeum

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.

Mgr. Ondřej Štěpánek

Mgr. Michaela Smidová

Mgr. Eliška Pekárková

DALŠÍ PŘÍJEMCI

Česká republika – Národní archiv

PhDr. Lenka Kločková

Mgr. Adam Zítek

Bc. Roman Štér

 

Etnologický ústav AVČR

Mgr. Veronika Beranská, Ph.D.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

POPIS A CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je realizace aplikovaných výzkumů rozvíjejících prezentaci, uchování i rozšiřování informací získaných z archivních dokumentů a trojrozměrných exponátů, které povedou k osvětlení specifického a výjimečného kulturního dědictví spojeného s historií i současností českých komunit v oblastech nynější Ukrajiny s důrazem na komunitu volyňských Čechů. Projekt zmapuje jejich příchod na toto území v 60. letech 19. století, integrace v nové domovině a dokumentaci reemigračních vln v průběhu 20. a 21. století. Svými výsledky obohatí dosavadní poznání o krajanských komunitách na území dnešní Ukrajiny, jakož i zároveň přispěje ke zveřejnění k ucelené specializované odborné databázi, která je z řad široké a odborné veřejnosti i potomků volyňských Čechů velmi žádaná.  Využitelná bude rovněž pro edukaci v rámci sekundárního a terciálního vzdělávání. 

Projekt je první ucelenou snahou o mezioborovou spolupráci tří významných vědeckých institucí, které se věnují dané problematice v rámci své odbornosti. Národní muzeum uchovává ve svých sbírkách trojrozměrné předměty a fotografie, které získává akviziční činností od počátku 90. let 20. století. Národní archiv získává, zpracovává a zpřístupňuje archiválie vztahující se k tématice volyňských Čechů z let 1960–2021 ve fondech úřední a soukromoprávní provenience, osobních fondech a rodinných archivech. Etnologický ústav AV ČR shromažďuje materiály související s jejich kontinuálním výzkumem českých komunit na Ukrajině již od 50. let 20. století, jehož součástí jsou vzpomínková vyprávění, písňové texty, různé doklady o stravovacích zvyklostech, odívání, společenské kultuře a fotografický materiál po jejich příchodu do tehdejší ČSSR po 2. sv. válce. Tyto dokumenty budou během projektu doplňovány novými digitalizáty, sběrem orální historie, tak i zpřístupňováním písemností a exponátů z dalších paměťových institucí, od sběratelů, pamětníků v rámci ČR.  

Hlavními výsledky bude veřejná databáze vztahující se k reemigraci do Československa z jednotlivých obcí z oblastí Volyně v letech 1945–1947, interaktivní specializovaná mapa, audiovizuální tvorba formou dokumentárního filmu rozděleného na 12 tematických částí a výstava s kritickým katalogem přibližující skryté hmotné a nehmotné kulturní dědictví příslušníků krajanských komunit.  

 

Předpokládané výsledky projektu:

Hlavními výsledky projektu budou veřejná databáze vztahující se k reemigraci do Československa z Volyně v letech 1945–1947, interaktivní specializovaná mapa, audiovizuální tvorba dokumentárního filmu rozděleného na 12 tematických částí a výstava s kritickým katalogem přibližující skryté hmotné a nehmotné kulturní dědictví příslušníků krajanských komunit.

Vedlejšími výsledky budou tři monografie, pět odborných studií uveřejněných v recenzovaných periodicích a uspořádání tři konferencí. 

ODKAZY NA LITERATURU:​

Auerhan, Jan, České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze, Praha 1920.

Baur Joachim, Die Musealisierung der Migration, Bielefeld, 2009.

Benža, Mojmír; Slankovský, Peter; Stoličná, Rastislava, Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe, Nadlak 2006.

Bluche, Lorraine et al. NeuZugänge: Museen, Sammlungen und Migration. Eine Laboraustellung. Bielefeld: transcript, 2013.

Drummond, Andrew J. – Lubecki, Jacek, Reconstructing Galicia: Mapping the Cultural and Civic Traditions of the Former Austrian Galicia in Poland and Ukraine, Europe-Asia Studies, 62, 8/2010, s. 1311–1338.

Gouriévidis, Laurence. Museums and Migration. London: Routledge, 2014.

Heroldová, Iva, Druhá světová válka ve folklóru a dokumentech volyňských Čechů, in: Český lid, r. 60, 1973, s. 49–57.

Heroldová, Iva, Etnografické zvláštnosti ve způsobu života a kultuře volyňských Čechů, in: Český lid, r. 44, 1957, s. 47–52, 1 mapa, 107–112, 145–149, 193–198, 241–247.

Holtorf, Cornelius et al. Cultural Heritage, Ethics and Contemporary Migrations. London: Routledge, 2018.

Johansson, Christina & Bevalander, Pieter ed. Museums in a time of Migration. Rethinking museums’ roles, representations, collections, and collaborations. Malmö: Nordic Academic Press, 2017

Kločková, Lenka – Štér, Roman, Volyňští Češi v zrcadle archivních dokumentů uložených v Národním archivu, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2/2015, s. 3–12.

Kuštěk, Vladimír, Československý svet v Karpatoch, dva díly, Bratislava 2018 a 2019.

Magoscy, Robert, Chrptom k horám; dějiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov, Prešov 2016.

Medřická, Helena, Stará Ukrajina Františka Řehoře; katalog k výstavě, Praha 2019.

Muchina, Ludmila; Vaculík, Jaroslav (a kol.), Dějiny Čechů na Ukrajině, Kyiv 2013.

Museen, Migration und kulturelle Vielfalt Handreichungen für die Museumsarbeit. Berlin: Deutscher Museumsbund, 2015. Dostupné z: https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/03/leitfaden-kulturellevielfalt.pdf

Nekola, Martin, České Chicago, Praha 2017.

Pavlenko, Ljudmila, Scientific research on Czech presence in Ukraine in the 1920s, in: Acta musei Nationalis Pragae – historia, 1-2/2019, s. 49–57

Pop, Ivan, Podkarpatská Rus – stručná historie států, Praha 2014.

Pprsché, Yannik. Public representations of Immigrants in Museums. Palgrave Macmillan, 2018.

Rock, David – Wolf, Stephan a kol., Coming home to Germany? The integration of ethnic Germans from Central and Eastern Europe in the Federal Republic, New York 2002.

Rychlík, Jan – Rychlíková, Magdalena, Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946, Praha 2016.

Sani, Margherita. Muzea, migradje i zróżnicowanie kultuwowe – zalecenia dla muzeów. Muz., 2017(58), s. 84-92. Dostupné z: MUZEA, MIGRACJE I ZRÓŻNICOWANIE KULTUROWE – ZALECENIA DLA MUZEÓW – Muzealnictwo – Volume 58 (2017) – CEJSH – Yadda (icm.edu.pl)

Skala, Petr, Sbírkový fond Podkarpatské Rusi v oddělení novodobých českých dějin Národního muzea, in: Acta musei Nationalis Pragae – historia, 1-2/2015, s. 57-64.

Štambera, František, Jen života více! Válečný deník volyňské Češky Dobromily Šebestové, Praha 2017.

Štambera, František, Prameny a literatura k dějinám volyňských Čechů, in: Acta musei Nationalis Pragae – historia, 1-2/2015, s. 47–56.

Štér, Roman, Člověk se srdcem na dlani – válečný deník Josefa Holce z konce II. sv. války a prvních poválečných měsíců, Praha 2018.

Uherek, Zdeněk – Valášková, Naďa – Bažant, Andrej – Válka, Jiří – Klípa, Ondřej, Češi na Jižní Ukrajině, in: Český lid, 4/2000.

Uherek, Zdeněk – Valášková, Naďa – Bažant, Andrej – Válka, Jiří – Klípa, Ondřej, Češi na Jižní Ukrajině, in: Český lid, 4/2000.

Uherek, Zdeněk, Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the Border Zone, in: L. Kürti, P. Skalník (eds.): Postsocialist Europe: Anthropological Perspective from Home, New York 2009, s. 270–294.

Vaculík, Jaroslav, Dějiny volyňských Čechů, 3 díly, Praha 1997–2000.

Valášková, Naďa – Uherek, Zdeněk – Brouček, Stanislav, Aliens or One’s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic, Praha 1997.

Valášková, Naďa – Uherek, Zdeněk – Brouček, Stanislav, Aliens or One’s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic, Praha 1997.

Wonisch, Regina & Hübel, Thomas ed. Museum und Migration. Konzepte – Kontexte – Kontroversen. Bielefeld: transcript, 2012.

National and Cultural Identity of Czech Minorities in Ukraine from 19. – 21. Century in movable Cultural Heritage of Czech Republic

Project supported by the Ministry of Culture, Czech Republic [Grant Number NAKI III DH23P03OVV038]
RESEARCH TEAM:

Národní muzeum

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.

Mgr. Ondřej Štěpánek

Mgr. Michaela Smidová

Mgr. Eliška Pekárková

Česká republika – Národní archiv

PhDr. Lenka Kločková

Mgr. Adam Zítek

Bc. Roman Štér

Etnologický ústav AVČR

Mgr. Veronika Beranská, Ph.D.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

RESEARCH AIMS:

The aim of the project is to implement applied research developing, preserving and disseminating information obtained from archival documents and 3D objects, which will shed light on the specific and exceptional cultural heritage associated with the history and present of Czech communities in Ukraine with emphasis on the Volhynian Czech community. The project maps their arrival in this area, integration in the new homeland and re-emigration waves during the 20th and 21st centuries. It will enrich the existing knowledge about expatriate communities in today’s Ukraine, as well as bring the publication of a comprehensive specialized professional database, which is in great demand from the general and professional public and the descendants of Volhynian Czechs. It can also be used for education.

This is the first comprehensive effort for interdisciplinary cooperation of three scientific institutions dealing with the issue professionally. The National Museum preserves 3D objects and photographs, which it acquires through acquisition activities. The National Archive acquires, processes and makes accessible archives related to the topic of Volhynian Czechs from the years 1860–2021 from the funds of official and private provenance. The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences has been collecting materials related to the continuous research of Czech communities in Ukraine since the 1950s from an ethnological perspective.

During the project, these documents will be supplemented with digitalization, collection of oral history, as well as access to sources from other institutions and collectors. The main results will be a public database related to re-emigration to Czechoslovakia from Volhynia in 1945–1947, a specialized interactive map, the production of a documentary divided into 12 thematic sections and an exhibition with a catalogue showing the hidden cultural heritage of members of expatriate communities.

KEYWORDS:

Expatriate Communities; Czech Identity; Migration; Re-emigration; Museum collection; Archival resource; Ukraine; National Museum; National Archive; The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences