NDA III

Projekt NDA III má za cíl pořízení a implementaci nového komplexního informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů a souborů Národního archivu – informačního systému Národní digitální archiv II – včetně relevantního hardware, standardního platformního software a úložné kapacity.

Dlouhodobá péče o digitální dokumenty je problémem, který nelze zabezpečit pouze technickými opatřeními (např. zálohováním), ale je třeba komplexního řešení zahrnujícího otázky technické, organizační, právní a zejména metodické (popis a struktura dokumentů). K zajištění odborné správy a podpory jak pro původce, archivy, ale také pro badatele, musí Národní archiv disponovat takovými technickými prostředky pro péči o digitální archiválie, které zabezpečí řízení přístupu k daným archiváliím, zajistí potřebnou dostupnost i ochranu před neoprávněným přístupem. Stávající technické řešení správy a uchovávání digitálních dokumentů přestává naplňovat požadavky na kvalitní řízení a správu digitálních archiválií, a to v jejich datových formátech či v oblasti předávání digitálních archiválií mezi jednotlivými správci.

Proto Národní archiv přistoupil k realizaci tohoto projektu, v jehož rámci bude vybudován nový bezpečný komplexní informační systém pro dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů a souborů Národního archivu, který významně zefektivní a zautomatizuje péči o digitalizované dokumenty, a to od jejich příjmu, přes správu a zajištění čitelnosti a neporušenosti až po jejich poskytnutí k badatelským účelům. Umožní rovněž přebírání i předávání datových sad (digitalizované archiválie) mezi jednotlivými archivy včetně řádné evidence. Nový IS NDA II bude splňovat nejen národní legislativu, ale i mezinárodní normy v oblasti archivnictví a správy digitálních archiválií, bude integrován s dalšími provozovanými informačními systémy Národního archivu a bude využívat sdílené služby eGovernmentu. IS NDA II zajistí ucelenou informační podporu pro všechny kategorie uživatelů. Celkové řešení bude opatřeno technickými komponentami, které zajistí vyšší míru bezpečnosti a řízení přístupu k digitalizovaným archiváliím, a také bude posílena kybernetická bezpečnost Národního archivu.