1421

Žižkův list Domažlickým

Poté co se v roce 1421 dostala v Domažlicích k moci husitská skupina, Domažličtí dne 17. května 1421 dobyli arcibiskupský hrad Starý Herštejn a upálili šestnáct katolických zemanů, které zde zajali. Podle poznatků českého historika Eduarda Maura tato událost přímo souvisí s nedatovaným listem Jana Žižky adresovaným hejtmanům a domažlické obci, a tak vznik tohoto listu klade do června, případně konce května či začátku července 1421.

Žižka je v listě uveden již s přídomkem „z Kalicha“, tedy podle hradu, kterého se právě během května 1421 zmocnil.

Jan Žižka se shora uvedeným listem přimlouvá za vdovu Kučtajnovou ze Dvorce a žádá, aby jí byly vydány peřiny a šatstvo, které měla uschovány u měšťana Šprocha. Oním Kučtajnem by měl být Jan Kučtajn (Gutštejn) z Otova, příslušník zemanského rodu usedlého ve 14.–16. století na Domažlicku a Klatovsku, rodem pocházejícího z tvrze Trubce u Holýšova, katolického šlechtice a žoldnéře, jenž zahynul právě na Starém Herštejně.

Dochovaný list začíná slovy: „Pozdravenie vám od Boha otce a Pána našeho Jezu Krista, jenž sě jest dal za naše hřiechy, a netoliko za nás, ale za vešken svět, aby nás z tohoto světa zlostného vysvobodil, jemuž jest čest a chvála na věky věkóv, amen.“ A pokračuje: „A vědětiť vám dávám, žeť mě jest zpravila nebožce Kučtajnova žena ze Dvorce, že jest dala schovati peřiny a šatstvie své tu u vás Šprochovi. Protož vás prosím, abyste jí to propustili, což jest jejieho.“

Žižkova přímluva za vdovu Kučtejnovu není jediným jeho listem Domažlickým, dalším byla jeho výzva Domažlickým z 11. září 1422, aby se odhodlaně postavili k boji s Němci.

Jan Žižka píše Domažlickým, aby vydali vdově Kučtajnové šatstvo a peřiny, [1421], SOkA Domažlice, AM Domažlice, kat. č. 1011, kar 8