Pokyny pro recenzenty

Pokyny pro zpracování recenzního posudku

Recenzní řízení zajišťuje kvalitní a objektivní zhodnocení předložených příspěvků, je klíčovým nástrojem pro rozhodování o přijetí či odmítnutí příspěvku časopisem. Recenzní řízení zároveň poskytuje autorům zpětnou vazbu, jak rukopis zdokonalit, aby byl v časopisu bez výhrad publikovatelný.

 • Rukopisy zaslané redakci k publikování v recenzované části časopisu posuzují minimálně 2 nezávislí recenzenti, kteří jsou zároveň odborníky na téma zpracované v předkládaném rukopisu.
 • Recenzenty oslovuje vždy redakce časopisu. Redakční rada časopisu dává doporučení na recenzenty na základě obsahového zaměření článku.
 • Recenzenti a autoři posuzovaných rukopisů zůstávají vůči sobě ve vzájemné anonymitě.
 • Recenzní posudky jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.
 • Recenzenti mohou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů (viz Publikační etika – povinnosti recenzentů).
 • Recenzent nesmí poskytnutý text dále šířit, poskytovat dalším osobám nebo zneužít informace či poznatky v něm uvedené pro osobní nebo jiné účely.
 • Recenzent by se měl řídit pokyny redakce a dodržet lhůtu pro dodání posudku. Standardní doba pro vypracování recenzního posudku je 3–4 týdny.
 • V posudku, případně v rukopisu textu by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování.
 • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu. Posudek recenzenta zpracovávejte prosím do přiloženého formuláře a zašlete elektronicky nebo písemně na adresu redakce.

 


Recenzní formulář

 

Doručení vyplněného formuláře v elektronické podobě prosíme nejpozději do měsíce od obdržení příspěvku k recenzování. Uvítáme scan zadní stránky s podpisem.

Povinnosti recenzentů:

 • Recenzent musí zachovávat objektivitu.
 • Recenzent nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely
 • Recenzent může odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů.
  Za střet zájmu se považuje:

  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí  recenzovaného příspěvku
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku.
 • Pokud recenzent z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítne vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
 • Recenzent by měl autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.
 • Jména recenzentů redakce autorům nesděluje.
 • Recenzní posudky jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

 

Vyplňte on-line formulář nebo vyplněný formulář ve formátu .docx zašlete na redakce@nacr.cz

 


 

 • Příspěvek
 • Původnost:
 • Odborný přínos, přesah (zda text přináší obecnější poznání nad rámec dílčí materiálie):
 • Formální úprava článku:
 • Hodnocení referencí (množství a relevance citací literatury a pramenů):
 • Hodnocení obrazové přílohy (kvalita, přiměřenost, výběr):
 • – celková charakteristika příspěvku, zhodnocení a komentář/připomínky pro autora: (možno rozvést v samostatné příloze)
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, tiff.
 • Komentář pro redakci: (redakční zásahy, uspořádání příloh apod.)
 • Doporučení recenzentů textů na podobné téma do budoucna: (jméno, příp. kontakt)
 • Je mi známo, že identický nebo podobný text byl již publikován, nebo probíhá jeho recenzní řízení v jiném periodiku
 • (nutné kvůli smlouvě a vyplacení honoráře):
 • (nutné kvůli smlouvě a vyplacení honoráře)
 • (nutné kvůli smlouvě a vyplacení honoráře)