Předávání archiválií soukromoprávních původců na základě dobrovolnosti

Soukromoprávní původci vyjmenovaní v § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uchovávat dokumenty a umožnit z nich výběr archiválií. Výběr archiválií Národní archiv provádí na žádost původce nebo vlastníka dokumentů, na základě jejich dobrovolného rozhodnutí a vzájemné dohody mezi nimi a archivem, jejíž součástí může být i rozhodnutí původce či držitele o uložení vybraných archiválií v Národním archivu. Obdobné platí pro soukromoprávní původce v citovaném ustanovení neuvedené, zejména fyzické osoby.

Národní archiv provádí v souladu s § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb. výběr archiválií u vrcholných a obdobných orgánů politických stran, politických hnutí, organizací s mezinárodním prvkem, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností. Po vzájemné dohodě může Národní archiv vybrané archiválie převzít do své odborné správy.

Národní archiv rovněž plánovitě shromažduje archivy osobností, jež významným způsobem ovlivnily či dokumentovaly dění ve vlasti. Jsou mu předávány zejména osobní archivy politiků, vysokých státních úředníků, publicistů, nakladatelů, funkcionářů významných spolků a organizací a v neposlední řadě archivářů, historiků, badatelů a sběratelů, jejichž odborný zájem je spojen s fondy archivu.

Dále Národní archiv systematicky doplňuje své archivní sbírky (např. sbírky map a plánů, letáků a plakátů, dokumentace, fotografických a audiovizuálních dokumentů atd.).

Národní archiv je oprávněn podle § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb. přijímat za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií (v posledně uvedeném případě zůstávají archiválie ve vlastnictví složitele). Vlastník či držitel archiválií se může s Národním archivem dohodnout na podmínkách využívání předávaných archiválií badatelskou veřejností, které jdou nad rámec ustanovení zákona o archivnictví, případně na dalších podmínkách spojených s komplexní správou předávaných archiválií. Podmínky předání archiválií se mohou stanovit písemně formou příslušné smlouvy (kupní, darovací či depozitní), jež se sestavuje v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o archivnictví a dalšími souvisejícími právními normami.

Právní systém v České republice zaručuje zachování vlastnictví k archiváliím soukromoprávních původců. Dispoziční právo vlastníků a držitelů je omezeno pouze v případě vývozu archiválií do ciziny a dále při zamýšleném převodu vlastnictví k archiváliím, kdy se respektuje předkupní právo státu. Archiválie soukromoprávních původců bez ohledu na to, zda jsou uloženy ve veřejném či soukromém archivu nebo mimo archiv, jsou csoučástí Národního archivního dědictví České republiky.