Publikační etika

Publikační etika časopisu Paginae historiae se řídí standardy Výboru pro etiku publikování (COPE).
Cílem je předejít protiprávním a neetickým postupům ve všech fázích publikačního procesu v časopisu Paginae historiae.

 

Recenzní řízení

 • Běžná doba trvání recenzního řízení je 8 týdnů. Tato doba se počítá od data, kdy byla do redakce doručena posuzovaná verze článku podle instrukcí uvedených v sekci Pokyny pro autory.
 • Každý text nabídnutý k publikaci v časopisu prochází úvodním posouzením redaktora a dále hodnocením minimálně dvou nezávislých recenzentů, kteří nejsou s autorem ve střetu zájmu. Pokud předložený text nesplňuje požadovaná formální kritéria, může být redaktorem odmítnut ještě před recenzním řízením s žádostí o dopracování dle pokynů pro autory.
 • Autoři a recenzenti zůstávají po celou dobu recenzního řízení v oboustranné anonymitě.
 • Oslovení posuzovatelé vyplňují do recenzního formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí odůvodní v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu.
 • Na základě recenzních posudků a doporučení redakční rady redakce autorovi sdělí, zda byl text k publikování přijat beze změn, pod podmínkou provedení dílčích úprav, pod podmínkou zásadního přepracování, nebo zda byl text k publikování ve sborníku zamítnut.
 • U přepracované verze článku redakce rozhodne, zda je přepracování dostatečné. Pokud tato podmínka není splněna, článek může vrátit k dopracování. V případě, že bylo recenzenty doporučeno zásadní přepracování článku, prochází článek dalším kolem recenzního řízení, na němž se mohou podílet původní i noví posuzovatelé.
 • V případě, že autor má výhrady k připomínkám recenzentů, může se obrátit na redakci a jí adresovat své stanovisko. Toto stanovisko bude dále projednáno redakční radou časopisu a budou s ním seznámeni i recenzenti. S konečnou platností rozhoduje o přijetí či zamítnutí příspěvku vedoucí redaktor.

 

Povinnosti autorů

 • Autoři garantují, že text nenabídli souběžně jinému periodiku nebo že stejný text nebyl publikován již jinde. Dále garantují, že jejich příspěvek není plagiátem ani redundancí.
 • Autoři jsou držiteli autorských práv k textu.
 • Autoři nemohou vůči redakci vystupovat anonymně. Spolu s rukopisem svého textu dávají k dispozici i své kontaktní údaje pro další komunikaci s redakcí.
 • Autoři jsou povinni řídit se pokyny pro autory, jež jsou stanoveny redakcí na stránkách časopisu, a dále dodržovat všechny zde uvedené formální požadavky, včetně pravidel pro citace zdrojů.
 • Povinností autorů je reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. V případě, že autor nepovažuje doporučení recenzentů za věcně oprávněná, má právo své stanovisko adresovat výkonnému redaktorovi, jehož povinností je s tímto stanoviskem seznámit recenzenty a redakční radu.
 • Autoři jsou povinni uvádět zdroje pro každou obrazovou přílohu, kterou hodlají publikovat jako součást příspěvku. V případě, že nemají sjednaná práva k publikování těchto příloh, jsou povinni na toto předem upozornit redakci.
 • Autoři textu jsou povinni uvádět grantovou či jinou podporu, díky níž článek vznikl.

 

Povinnosti recenzentů

 • Recenzenti mají povinnost upozornit redakci při podezření z plagiátorství nebo jiného neetického publikačního postupu v případě recenzovaného článku.
 • Recenzenti dodržují pokyny redakce, a zvláště dbají na dodržení termínů stanovených redakcí. V případě, že recenzent ví, že nebude schopen recenzi odevzdat v daném termínu, neprodleně to oznámí redakci.
 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu a posuzovat texty bez zaujatosti. Veškeré své názory a připomínky musí podložit jasně vysvětlujícími argumenty. Recenzenti by se měli vyhnout střetu zájmů, případně na něj včas redakci časopisu upozornit a odstoupit od vypracování posudku.
 • Posuzované příspěvky jsou důvěrné, a tak s nimi musí být zacházeno. Recenzent nesmí poskytnutý text dále šířit, poskytovat dalším osobám nebo zneužít informace či poznatky v něm uvedené pro osobní nebo jiné účely.
 • V posudku, případně v rukopisu textu by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování.

 

Povinnosti redakce

 • Redakce odpovídá za celkový obsah sborníku, jeho odborné zaměření a za kvalitu publikovaných příspěvků.
 • Redakce předchází případnému střetu zájmů autorů a recenzentů. Je povinna zajistit pro všechny strany oboustrannou anonymitu.
 • Redakce dbá na to, aby byli oslovováni k posouzení rukopisu odborníci na problematiku, jíž se rukopis zabývá.
 • Redakce respektuje autorský a literární styl autora článku, pokud se neodchyluje od standardů odborného textu.
 • Redakce zachovává objektivitu a nepředpojatost, s příspěvky autorů zachází jako s důvěrným materiálem, kromě recenzentů a redakční rady je neposkytuje žádné další straně.
 • Redakce nezařadí do časopisu rukopis, u kterého je podezření, že není původní, je výsledkem plagiátorství nebo jiným výrazným způsobem porušuje publikační etiku časopisu.
 • Redakce připravuje podklady pro redakční radu sborníku a komunikuje radě případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
 • S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.