Projekty

Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví České republiky

Projekt podpořený v rámci programu NAKI III (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030). Identifikační kód projektu: DH23P03OVV043. Hlavní tematická priorita, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 7. Národní a kulturní identita v kultuře menšin na historickém území a za hranicemi českého státu a jejich souvislostí v evropském kontextu. Vedlejší tematická priorita, kterou projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví.


Metody konsolidace křehkých pórovitých voskových pečetí

Projekt podpořený v rámci programu NAKI III (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030). Identifikační kód projektu: DH23P03OVV038. Hlavní tematická priorita, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 26. Aplikovaný výzkum a využití jeho výsledků pro podporu památkových technologií, restaurování a řemesel.


PDP Archives

Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích / Analysis of personal data processing in the archives

Projekt z programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra řeší osobní údaje v archiváliích v českých veřejných archivech, jejich ochranu, bezpečné uložení, nakládání s nimi a možnosti zpřístupňování archiválií obsahujících takové údaje v měnícím se legislativním prostředí. Na podkladě průzkumu archivní praxe a analýzy archivních fondů a příslušných legislativních úprav včetně analýzy procesních postupů archivů u nás i v zahraničí bude realizováno více výstupů v oblasti metodiky a legislativy. Řešitelem je Státní oblastní archiv v Praze a Národní archiv.


NDA II. — Národní digitální archiv II.

Předmětem projektu Národní digitální archiv II. je rozvoj Národního digitálního archivu, který zajistí naplnění povinností Národního archivu s ohledem na uložení a zpřístupnění archiválií v digitální podobě dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, především § 46, odst. 3 písm. a), b) a dále § 18b odst. 3, 4.


Voskové směsi pro restaurování historických voskových pečetí

Certifikovaná metodika NmetS. Velké množství historických voskových pečetí se dochovalo ve fragmentovaném stavu, což souvisí se zvýšením tvrdosti a křehkosti, kterému pečetní vosky v průběhu přirozeného stárnutí podléhají. Bezprostřední příčinou mechanických poškození pak bývá neopatrná manipulace nebo nevhodný způsob uložení archiválií. V této metodice jsou porovnány vlastnosti jak tradičních, tak i některých alternativních voskových směsí, které přicházejí v úvahu pro konzervaci a restaurování poškozených pečetí. Cílem je upozornit na přednosti a úskalí použití každé z nich, a usnadnit tak konzervátorům a restaurátorům výběr materiálu, který bude odpovídat jejich konkrétním požadavkům.


Postup lepení historických voskových pečetí

Certifikovaná metodika (NmetS) nabízí alternativu k obvyklé metodě spojování fragmentů voskových pečetí pomocí svařování. Pro tento účel doporučuje použití vhodného adheziva, konkrétně roztoku poly(2-ethyl-2-oxazolinu).


Vlastnosti lepidla Evacon-R™

V roce 2003 byly ve Výzkumné laboratoři 10. oddělení Národního archivu porovnávány vlastnosti několika průmyslově vyráběných lepidel, určených pro knihařské a kartonážní práce (Akrylep 545×1, Akrylep 545×2, Duvilax BD20 a Planatol Elasta).


Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě

byla zpracována v rámci výzkumného projektu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“.


Vliv „odkyselovacího procesu ZFB:2“ na vlastnosti papíru

Odkyselování pomocí technologie vyvinuté v Zentrum für Bucherhaltung v Lipsku nazvané ZFB:2 představuje další způsob zpomalení degradace papírových archiválií.


Vliv silic a jejich hlavních účinných látek na mikroorganismy a na archivní materiál

V posledních třech letech testovali pracovníci oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu vlastnosti silic (esenciálních olejů) z hlediska jejich možného využití pro dezinfekci archivních fondů a sbírek.


INTERPI

INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích

Projekt byl schválen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeném a financovaném Ministerstvem kultury. Jedná se o společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR, která je koordinátorem projektu, a Národního archivu, který je spolupříjemcem projektu; poskytovatelem projektu je Ministerstvo kultury.


Průzkum souboru vzorků pomocí SURVENIR

Metoda SURVENIR patří mezi nedestruktivní metody určené pro hodnocení stupně poškození papíru. Zkušební zařízení je složeno ze SurveNIR spektrometru a počítače, aplikačního softwaru a příslušenství. Stupeň poškození papíru je charakterizován hodnotami pH, průměrným polymeračním stupněm celulózy, pevností v tahu, pevností v tahu po ohybu, obsahem ligninu, obsahem proteinů, obsahem pryskyřic a přítomností opticky zjasňujících látek.


NDA — Národní digitální archiv

Cíl projektu: Vybudování servisního pracoviště, zajišťujícího: dlouhodobé uchování digitálních archiválií vybraných veřejnými archivy, provoz archivního portálu, zpřístupnění dokumentů, podporu institucí (původců) a archivů při skartačním řízení, podporu při zpracování digitálních archiválií, bezpečné uložení digitálních reprodukcí tradičních archiválií.


Porovnání vlastností vybraných lepenek

Národní archiv Praha – oddělení péče o fyzický stav archiválií – byl osloven společností EMBA, spol. s r. o., Paseky nad Jizerou s žádostí o provedení laboratorních testů několika druhů vybraných lepenek z hlediska jejich vhodnosti pro použití v konzervátorské a archivní praxi.


Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE20072009004, zakončený úspěšně obhajobou dne 21. dubna 2010, se zabýval problémem standardizace archivního popisu a jeho vazeb na standardy používané ostatními paměťovými institucemi — muzei a knihovnami.


CHIMERACHIMERA – Projekt dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě / Czech History Information Management and Electronic Records Archiving

Podle vládního usnesení č. 11 ze 7. ledna 2004 byl Národní archiv prostřednictvím Ministerstva vnitra pověřen shromáždit podklady pro zadávací dokumentaci, na základě které dojde k vypsání výběrového řízení pro určení řešitele projektu dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.


Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění

Projekt výzkumu a vývoje č. NA 3671/2007-12, Národní archiv úspěšně obhájil projekt. Hodnotící komise ocenila především komplexní zpracování problematiky zpřístupnění fotografických archiválií a také to, že se na jeho zpracování podíleli odborníci různých profesí. Jedním z výstupů projektu je server s katalogem skleněných negativů.


Projekty – konzervace a restaurování

Péče o fyzický stav archiválií uložených v Národním archivu je hlavním úkolem 10. oddělení. Vedle vlastního konzervování a restaurování archivních dokumentů náleží k činnosti oddělení také řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií. Těmto úkolům je přizpůsobena i vnitřní struktura oddělení, které se člení na úseky. Vědecké výzkumy zajišťuje Úsek vědecko-výzkumný.