Projekty

NDA II. — Národní digitální archiv II.
Předmětem projektu Národní digitální archiv II. je rozvoj Národního digitálního archivu, který zajistí naplnění povinností Národního archivu s ohledem na uložení a zpřístupnění archiválií v digitální podobě dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, především § 46, odst. 3 písm. a), b) a dále § 18b odst. 3, 4.


INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích
Projekt byl schválen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeném a financovaném Ministerstvem kultury. Jedná se o společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR, která je koordinátorem projektu, a Národního archivu, který je spolupříjemcem projektu; poskytovatelem projektu je Ministerstvo kultury.


Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě
byla zpracována v rámci výzkumného projektu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“.


NDA — Národní digitální archiv 
Cíl projektu: Vybudování servisního pracoviště, zajišťujícího: dlouhodobé uchování digitálních archiválií vybraných veřejnými archivy, provoz archivního portálu, zpřístupnění dokumentů, podporu institucí (původců) a archivů při skartačním řízení, podporu při zpracování digitálních archiválií, bezpečné uložení digitálních reprodukcí tradičních archiválií.


Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě
Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE20072009004, zakončený úspěšně obhajobou dne 21. dubna 2010, se zabýval problémem standardizace archivního popisu a jeho vazeb na standardy používané ostatními paměťovými institucemi — muzei a knihovnami.


CHIMERA – Projekt dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě / Czech History Information Management and Electronic Records Archiving
Podle vládního usnesení č. 11 ze 7. ledna 2004 byl Národní archiv prostřednictvím Ministerstva vnitra pověřen shromáždit podklady pro zadávací dokumentaci, na základě které dojde k vypsání výběrového řízení pro určení řešitele projektu dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.