Projekty

Projekt velkých výzkumných infrastruktur

Identifikační kód projektu: LM2023062
Doba řešení: 2023–2026

Poskytovatel: GA ČR / ID projektu: GA24-10417S / Řešitel: PhDr. Jiří Hrbek, Ph. D. / Spoluřešitel: PhDr. Martina Hrdinová, Ph. D. / Příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. / Spolupříjemce:  Národní archiv / Trvání projektu: 2024–2026

Projekt podpořený v rámci programu NAKI III (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030), identifikační kód projektu: DH23P03OVV056, je společným  projektem Národní knihovny ČR, v roli příjemce-koordinátora projektu, a Národního archivu, v roli příjemce projektu.  Délka trvání projektu: 2023-2027.

Projekt NDA III má za cíl pořízení a implementaci nového komplexního informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů a souborů Národního archivu – informačního systému Národní digitální archiv II – včetně relevantního hardware, standardního platformního software a úložné kapacity.

Projekt podpořený v rámci programu NAKI III (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030). Identifikační kód projektu: DH23P03OVV043. Hlavní tematická priorita, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 7. Národní a kulturní identita v kultuře menšin na historickém území a za hranicemi českého státu a jejich souvislostí v evropském kontextu. Vedlejší tematická priorita, kterou projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví.

Projekt podpořený v rámci programu NAKI III (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030). Identifikační kód projektu: DH23P03OVV038. Hlavní tematická priorita, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje: 26. Aplikovaný výzkum a využití jeho výsledků pro podporu památkových technologií, restaurování a řemesel.

Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích / Analysis of personal data processing in the archives

Projekt z programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra  řešil osobní údaje v archiváliích v českých veřejných archivech, jejich ochranu, bezpečné uložení, nakládání s nimi a možnosti zpřístupňování archiválií obsahujících takové údaje v měnícím se legislativním prostředí. Na podkladě průzkumu archivní praxe a analýzy archivních fondů a příslušných legislativních úprav včetně analýzy procesních postupů archivů u nás i v zahraničí bylo realizováno více výstupů v oblasti metodiky a legislativy, mj. VMV čá. 91/2022 Obecné posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů v oblasti archivnictví a spisové služby a VMV čá. 92/2022 Ochrana osobních a citlivých osobních údajů v archivní praxi. Řešitelem byl Státní oblastní archiv v Praze a Národní archiv.

Certifikovaná metodika NmetS. Velké množství historických voskových pečetí se dochovalo ve fragmentovaném stavu, což souvisí se zvýšením tvrdosti a křehkosti, kterému pečetní vosky v průběhu přirozeného stárnutí podléhají. Bezprostřední příčinou mechanických poškození pak bývá neopatrná manipulace nebo nevhodný způsob uložení archiválií. V této metodice jsou porovnány vlastnosti jak tradičních, tak i některých alternativních voskových směsí, které přicházejí v úvahu pro konzervaci a restaurování poškozených pečetí. Cílem je upozornit na přednosti a úskalí použití každé z nich, a usnadnit tak konzervátorům a restaurátorům výběr materiálu, který bude odpovídat jejich konkrétním požadavkům.

Certifikovaná metodika (NmetS) nabízí alternativu k obvyklé metodě spojování fragmentů voskových pečetí pomocí svařování. Pro tento účel doporučuje použití vhodného adheziva, konkrétně roztoku poly(2-ethyl-2-oxazolinu).

V roce 2003 byly ve Výzkumné laboratoři 10. oddělení Národního archivu porovnávány vlastnosti několika průmyslově vyráběných lepidel, určených pro knihařské a kartonážní práce (Akrylep 545×1, Akrylep 545×2, Duvilax BD20 a Planatol Elasta).

byla zpracována v rámci výzkumného projektu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“.

Odkyselování pomocí technologie vyvinuté v Zentrum für Bucherhaltung v Lipsku nazvané ZFB:2 představuje další způsob zpomalení degradace papírových archiválií.

V posledních třech letech testovali pracovníci oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu vlastnosti silic (esenciálních olejů) z hlediska jejich možného využití pro dezinfekci archivních fondů a sbírek.

interpi

Projekt byl schválen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeném a financovaném Ministerstvem kultury. Jedná se o společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR, která je koordinátorem projektu, a Národního archivu, který je spolupříjemcem projektu; poskytovatelem projektu je Ministerstvo kultury.

Metoda SURVENIR patří mezi nedestruktivní metody určené pro hodnocení stupně poškození papíru. Zkušební zařízení je složeno ze SurveNIR spektrometru a počítače, aplikačního softwaru a příslušenství. Stupeň poškození papíru je charakterizován hodnotami pH, průměrným polymeračním stupněm celulózy, pevností v tahu, pevností v tahu po ohybu, obsahem ligninu, obsahem proteinů, obsahem pryskyřic a přítomností opticky zjasňujících látek.

Národní archiv Praha – oddělení péče o fyzický stav archiválií – byl osloven společností EMBA, spol. s r. o., Paseky nad Jizerou s žádostí o provedení laboratorních testů několika druhů vybraných lepenek z hlediska jejich vhodnosti pro použití v konzervátorské a archivní praxi.

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE20072009004, zakončený úspěšně obhajobou dne 21. dubna 2010, se zabýval problémem standardizace archivního popisu a jeho vazeb na standardy používané ostatními paměťovými institucemi — muzei a knihovnami.

chimera

Podle vládního usnesení č. 11 ze 7. ledna 2004 byl Národní archiv prostřednictvím Ministerstva vnitra pověřen shromáždit podklady pro zadávací dokumentaci, na základě které dojde k vypsání výběrového řízení pro určení řešitele projektu dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.

Projekt výzkumu a vývoje č. NA 3671/2007-12, Národní archiv úspěšně obhájil projekt. Hodnotící komise ocenila především komplexní zpracování problematiky zpřístupnění fotografických archiválií a také to, že se na jeho zpracování podíleli odborníci různých profesí. Jedním z výstupů projektu je server s katalogem skleněných negativů.

Péče o fyzický stav archiválií uložených v Národním archivu je hlavním úkolem 10. oddělení. Vedle vlastního konzervování a restaurování archivních dokumentů náleží k činnosti oddělení také řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií. Těmto úkolům je přizpůsobena i vnitřní struktura oddělení, které se člení na úseky. Vědecké výzkumy zajišťuje Úsek vědecko-výzkumný.