Seznam soukromoprávních původců

Seznam původců vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen AZ) a bere do úvahy zkušenosti získané v procesu přípravy a uplatňování příkazu ředitele archivní správy MV č.j. AS/2-1753/01 ze dne 17. 5. 2001, dodatek č.j. AS/2-3251/2001 ze dne 29. 1. 2002 o delimitaci předarchivní péče mezi státními archivy i strukturu fondů nestátní provenience v jednotlivých archivech. Zásady diferenciace předarchivní péče a seznamy původců byly projednány na poradách odboru archivní správy MV v Brně dne 14. 12. 2005 (č.j. AS-20/2-2005) a v Červené dne 25. 10. 2011 za účasti zástupců Národního archivu a státních oblastních archivů.

Soukromoprávní původci určení Národnímu archivu (dále jen NA) jsou charakterizováni v § 46 odst. 1 písm. c) jako „vrcholné nebo obdobné orgány

 1. politických stran,
 2. politických hnutí,
 3. spolků,
 4. odborových organizací,
 5. organizací zaměstnavatelů,
 6. profesních komor,
 7. církví,
 8. náboženských společností,
 9. nadací,
 10. nadačních fondů,
 11. ústavů,
 12. obecně prospěšných společností.

Znamená to, že NA bude kromě archivů osobních a rodinných pečovat o vrcholné a obdobné orgány vyjmenovaných právnických osob — soukromoprávních subjektů, t.j. o subjekty, které mají vícestupňovou (nejméně třístupňovou) strukturu volených orgánů (mezi ústředím a výbory základních organizací mají minimálně jeden stupeň orgánů, např. okresních, župních, krajských či zemských) a dále o orgány svazů (unií, konfederací, federací) subjektů v případě, že tyto svazy samy budují vrcholné a obdobné orgány nebo je budují v nich sdružené subjekty. Péče o regionální orgány politických stran a hnutí, občanských sdružení a dalších v zákoně vyjmenovaných subjektů a o subjekty, které nebudují vrcholné a obdobné orgány a hierarchickou, tří- či vícestupňovou strukturu orgánů, náleží příslušnému státnímu oblastnímu archivu (dále jen SOA) — podle sídla.

V seznamech původců v péči NA se objevují některé subjekty, které nesplňují podmínku budování vrcholných a obdobných orgánů. Jedná se většinou o subjekty, jejichž archiválie (resp. archiválie jejich předchůdců) jsou uloženy v NA nebo s nimiž se odvíjí dlouhodobá, často i smluvně zakotvená spolupráce. V některých případech (zejména v případě nadací a obecně prospěšných společností) se jedná o nástupce bývalých státních organizací.

Naopak se předpokládá, že některé subjekty, které budují vrcholné a obdobné orgány, ale mají těžiště činnosti mimo Prahu (a působnost fakticky omezenu či koncentrovánu regionálně), budou svěřeny péči SOA — např. „moravské“ či moravskoslezské politické strany a hnutí: Moravská demokratická strana (Brno), Moravská národní strana (Brno); Coexistencia — Soužití (Český Těšín), Hnutí samosprávné Moravy a Slezska (Brno) apod. podle sídla. Zásada svěření předarchivní péče jednotlivým archivům v závislosti na sídle byla uplatněna také např. u řeholních institucí a dalších subjektů.

Seznamy původců v péči NA nejsou a nemohou být zcela přesné (mohou se v nich objevit subjekty, které již zanikly, což např. v případě občanských sdružení nelze ověřit ani v evidenci, nemusí zachycovat aktuální změny názvů apod.) a úplné (zejména to platí vzhledem k počtu registrovaných subjektů u občanských sdružení). Počítá se s tím, že budou průběžně aktualizovány za přísného dodržení podmínek stanovených AZ. V rámci NA jsou garanty předarchivní péče o nestátní původce následující oddělení:

2. oddělení— pro církve a náboženské společnosti a určená občanská sdružení a organizace s mezinárodním prvkem;

4. oddělení— pro politické strany, politická hnutí, občanská sdružení (včetně odborových organizací a dalších sdružení stejného právního charakteru), nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, organizace s mezinárodním prvkem, krajanské organizace a spolky, sdružení příslušníků národnostních menšin a vybrané fyzické osoby;

8. oddělení — pro určená občanská sdružení.

Svěření jednotlivých skupin a jednotlivých původců v rámci těchto skupin do péče jednotlivých oddělení NA je vyznačeno v přiloženém seznamu soukromoprávních původců.

Je nutno zdůraznit, že svěření soukromoprávních původců do gesce Národního archivu resp. jednotlivých státních oblastních archivů má pouze charakter doporučení, resp. představuje nabídku služeb, jež jsou jednotlivé archivy povinny ze zákona poskytovat těmto původcům. Ti se ovšem mohou rozhodnout využívat služeb jiného archivu (veřejného i soukromého), soukromé komerční spisovny apod. Kooperace mezi archivy a původci bude se tedy dít na dobrovolném základě, který vytváří společný zájem o uchování Národního archivního dědictví. AZ a podzákonné normy stanoví formy a způsoby součinnosti mezi státními archivy a soukromoprávními subjekty při některých činnostech, souvisejících s výběrem archiválií, jejich evidencí v rámci Národního archivního dědictví i komplexní odbornou správou a využíváním, kde je zpravidla úloha NA a SOA nezastupitelná.

Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu (doc – 59 kB)

U jednotlivých skupin soukromoprávních původců se stanovuje působnost Národního archivu výčtem vyjmenovaných subjektů, péče o ostatní subjekty a o regionální orgány subjektů ze sféry působnosti NA náleží příslušnému státnímu oblastnímu archivu podle sídla. Úplným výčtem subjektů se stanovuje působnost jednotlivých archivů pouze u církví a náboženských společností a dále u profesní komor, zřízených zákonem, na něž se do roku 2010 pohlíželo jako na veřejnoprávní původce (podle § 2 písm. m) zákona o archivnictví a spisové službě — „právnické osoby zřízené zákonem“) a které jsou od roku 2010 podle nového výkladu zákona ministerstvem vnitra považovány za soukromoprávní původce.