1726

Cech domažlických punčochářů

Pečetidlo domažlického cechu punčochářů, nedat., SOkA Domažlice, Cech punčochářů Domažlice, inv. č. 6, typář 1

Cechy zřizované v návaznosti na vznik měst představovaly sdružení řemeslníků stejného nebo podobného oboru. Tyto organizace měly především chránit ekonomické zájmy řemeslníků. Cechy se staraly o to, aby jejich příslušníci byli hájeni před cizí konkurencí, měli dostatek odbytišť a zároveň rovný přístup k surovinám.

Cechy sehrály důležitou roli i v oblasti charity a sociální péče, ukládaly si postarat se o vdovy a sirotky po zemřelých mistrech a přispívat též zchudlým mistrům.

Významnou textilní minulost Domažlic spjatou především s výrobou harasových a lněných tkalounů a produkcí punčoch ilustruje i existence zdejšího punčochářského cechu, který zde vznikl jako poslední z textilních cechů v roce 1726. Punčocháři patřili do svazku zemského cechu. Instituce zemských cechů byla výjimečná, neboť pražský cech měl skutečně pravomoc nad všemi cechy v Čechách. Např. přijetí každého nového učně nebo mistra se nahlašovalo písemně hlavnímu cechu v Praze, kam se posílaly i poplatky za přijetí. Ke každoročnímu povinnému skládání účtů u otevřené pokladnice hlavního cechu se mohli dostavit i domažličtí cechmistři.

Ti si nechali ihned po vzniku svého cechu od pražských punčochářů vystavit statuta obsahující vidimus artikulí pražského cechu. Znění cechovních statut se snažila postihnout profesní život řemeslníka a uspořádání řemeslného spolku v jejich celistvosti, včetně povolení počtu učňů a tovaryšů pracujících u jednoho mistra. Stanovený počet řemeslníků podnikajících v určitém oboru tak limitoval i možnosti rozvoje takového řemeslného odvětví.

Svobodnému rozvoji podnikání bránily překonané cechovní zvyklosti, a proto začalo docházet ve druhé polovině 18. století k rušení cechů. Pletení a tkaní punčoch bylo prohlášeno za svobodné řemeslo v roce 1773 a cech punčochářů byl zrušen guberniálním výnosem z 20. října 1786.

Statuta domažlického punčochářského cechu, 1726, červenec, SOkA Domažlice, Cech punčochářů Domažlice, inv. č. 1, listina 1