1621, 19. červenec

I kat má právo na odměnu

Play Video

Za popravu 27 účastníků českého stavovského povstání vykonanou na Staroměstském náměstí dne 21. června 1621 měl kat Jan Mydlář dostat zaplaceno 584 kop grošů míšeňských. (PDF – 707 kB)

Kdo by neznal jméno Jana Mydláře, povoláním kata. Tuto skutečně existující postavu známe především z historických románů. V nich ale lze jen těžko odlišit fikci od skutečnosti. V depozitářích archivů jsou uloženy písemnosti, které jeho existenci, jeho činy skutečně dokládají. Zaměřme se na jednu z nich – tzv. „účet kata Mydláře“, který je uložen v Národním archivu. 

Spory mezi českými stavy a královskou mocí projevující se navenek jako rozpor mezi luterstvím a katolicismem dospěly do stádia, které již nemohlo být řešeno u jednacího stolu. Složitá situace vyvrcholila, když 21. května 1618 byli z oken Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius. Začalo české stavovské povstání, které po řadě různých rozbrojů a bitek skončilo pověstnou bitvou na Bílé hoře 8. listopadu 1920. Povstalci byli poraženi, následovalo jejich potrestání. Tresty musely být exemplární, aby se podobná situace nemohla v budoucnu opakovat.

Velmi rychle byl sestaven seznam vůdců a dalších aktivních účastníků povstání. Všichni povstalci, kteří včas neuprchli ze země, byli v únoru 1621 zatčeni. Jejich vinu posuzoval mimořádný tribunál v čele s místodržícím Karlem z Liechtenštejna. Vynesené rozsudky byly tvrdé. Ti, kteří uprchli, byli odsouzeni v nepřítomnosti k trestu smrti a ke ztrátě veškerého majetku. Ty, kteří zůstali, čekal stejný trest. Celkem jich bylo 43, ale šestnácti z nich vymohli vlivní příbuzní milost a lehčí tresty. Dvacet sedm jich bylo 21. června 1621 popraveno.

Ke slovu přichází kat – „mistr popravní v městech Pražských“, Jan Mydlář a jeho pomocníci. On popravu řídil a nesl veškeré náklady s tím spojené. Kromě běžných nákladů – zakoupení čtyř popravčích mečů, stavby lešení, úpravy místa před i po exekuci, musel zabezpečit také jídlo a pití pro odsouzené atd. K tomu připočtěme čtyři hodiny tvrdé práce, kterou odvedl Jan Mydlář osobně. Podle svědectví Pavla Skály ze Zhoře si počínal velmi zručně, s fortelem a ani jednou neminul. Prvním mečem sťal hlavy jedenácti pánů, druhým pět a zbylými dvěma osm.

Náklady na popravu byly skutečně vysoké. Janu Mydláři mělo být po jejím provedení vyplaceno odškodnění, které by vyrovnalo všechny jeho útraty a umožnilo mu vyplatit odměnu pomocníkům. Peníze však nepřicházely, a tak vyčíslil náklady a požadoval vy-placení částky 584 kopy míšeňských grošů. List s tímto požadavkem zaslal 19. července 1621 staroměstské městské radě, a postěžoval si, že neví, proč by měl být ukrácen ve svých právech, neboť objednanou práci odvedl a on i pacholci by za ni tedy měli být řádně odměněni. Místodržící Karel z Lichtenštejna jeho požadavek uznal a 27. července 1621 vydal nařízení, aby mu odměna byla vyplacena. Doklad o tom, zda k tomu skutečně došlo, nemáme, ale vzhledem k tomu, že Jan Mydlář byl vcelku zámožný, můžeme předpokládat, že na svých právech krácen nebyl.

Žádost kata Jana Mydláře rychtáři Starého Města pražského o proplacení popravy na Staroměstském náměstí, 1621, 19. červenec, NA, SM, sign. K 1 / 169, fol. 1