Kontakty

Vážení badatelé,
v souvislosti s organizační změnou v Národním archivu se mění některé e-mailové adresy, na které jste byli doposud zvyklí adresovat své žádosti.
Badatelna (Chodovec i Dejvice) e-mail: badatelna@nacr.cz
Knihovna (Chodovec i Dejvice) e-mail: knihovna@nacr.cz
Oddělení archivních fondů do roku 1918 (bývalé 1. a 2. oddělení NA) e-mail: 2na@nacr.cz
Oddělení archivních fondů z let 1918–1992 (bývalé 3. a 4. oddělení NA) e-mail: 3na@nacr.cz
Oddělení archivních fondů nestátní provenience a archivních sbírek (bývalé 6. a 8. oddělení NA)   e-mail: 4na@nacr.cz

 


 

E-mail zaměstnance Národního archivu je strukturován bez diakritiky podle šablony jmeno.prijmeni@nacr.cz.
AMBROŽOVÁ Soňa, Mgr. 974 847 450 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti po roce 1992 včetně některých jimi zřízených organizací s celostátní působností (např. Probační a mediační; Rejstřík trestů; Generální inspekce bezpečnostních sborů). Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí a poskytuje jim také metodickou pomoc.

BANIAS Ivanna 974 847 418 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
BARTL Benjamin, Ing., Ph.D. 974 847 472 vedoucí 7. oddělení
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Bartlová Lenka, Ing. 974 847 824 (845) výzkumný a vývojový pracovník
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
BENEŠOVÁ Emilie, PhDr. 974 847 412 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
BERNAS Jiří, Bc. 974 847 272 vývojový pracovník systému výpočetní techniky
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
BÍLKOVÁ Lenka, Ing., PhD. 974 847 469 vědecký a výzkumný pracovník
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
BORÝSKOVÁ Štěpánka, Mgr., Ph.D. 974 847 433 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
BUBNÍKOVÁ Lada, Bc. 974 847 303 knihovník
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
CIBULKOVÁ Zuzana 974 847 278 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
ČADEK Milan, Ing. 974 847 275 ekonom
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
Čadková Iva 974 847 863 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje sbírky židovských matrik (Židovské kontrolní matriky, Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích) a další příslušné fondy. Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

ČERVENÁ Ivana 974 847 336 operátor informačních a komunikačních technologií
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
ČTRNÁCTOVÁ Magdalena 974 847 482 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Dörner Petr, Mgr. 974 847 409 správce informačních a komunikačních technologií
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
Dubská Jarmila, Mgr. 974 847 825 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje archivní fondy Arcibiskupství pražského vč. Správy statků a velkostatků (Červená Řečice, Onšov, Nový Rychnov, Rožmitál pod Třemšínem, Týn nad Vltavou), Archiv Kolegiální kapituly Vyšehradské a Velkostatek Žitenice, Kolegiální kapituly Všech svatých na Pražském Hradě, Centrum dějin české teologie. Dále také některé fondy nekatolických církví. Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

DUFEK Pavel, PhDr., Ph.D. 974 847 319 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy ministerstev a ústředních orgánů státu z let 1918-1945 z oblasti finanční a hospodářské hospodářské správy (včetně důlní), pozemní a vodní dopravy a státních staveb (vyjma železničních) a dále fondy zájmové samosprávy v týchž oblastech.
 • Zpracovává rešerše z oblasti hospodářské politiky, výstavby dopravních spojnic, důlních zařízení, státních pozemních a vodních staveb a infrastruktury (vyjma železniční).
 • Odborně se zabývá hospodářskými dějinami od konce 19. do konce 20. století.
ĎUROVIČ Michal, doc., Dr., Ing. 974 847 467 výzkumný a vývojový pracovník
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
DVOŘÁČKOVÁ Ilona 974 847 439 dokumentátor
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
FIALOVÁ Anna, Ing., Ph.D. 974 847 469 vědecký a výzkumný pracovník
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
FIŠEROVÁ Magda, Mgr.A 974 847 479 redaktor
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
FOUSEK Pavel, Mgr. 974 847 418 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
Frajer Vojtěch 974 847 439 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
FRŇKA František, Mgr. 974 847 399 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
FRÝBA Luboš, Mgr. 974 847 325 archivář - badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
GREGOR Vít 974 847 404 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
GUBANČOKOVÁ Monika 974 847 455 operátor informačních a komunikačních technologií
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992
HAJÍČEK Roman, Ing. 974 847 289 administrátor veřejných zakázek
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
HÁJKOVÁ GABERDÉNOVÁ Lucie 974 847 420 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
HAVELKOVÁ Zdeňka 974 847 273 personalistka
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
HESOVÁ Martina 974 847 240 pracovník vztahů k veřejnosti
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
HNULÍKOVÁ Blanka, Mgr. 974 847 433 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
HOLAKOVSKÁ Libuše, Mgr. 974 847 824 restaurátor, pracoviště Dejvice
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
HRDINOVÁ Martina , PhDr., Ph.D. 974 847 460 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy ústředních orgánů a úřadů a jejich odborných zařízení a ústavů sídlící v letech 1848 až 1918 ve Vídni, které byly Československu vydány na základě československo-rakouské spisové rozluky v roce 1920 (např. Prezídium ministerské rady Vídeň, fondy vídeňských ministerstev, Správní soudní dvůr Vídeň, Nejvyšší účetní dvůr), fondy týkající se událostí v revolučním roce 1848 (Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848, Vyšetřovací komise, Národní gardy, Sbírka tisků 1848) a finanční správy (Účtárna privilegovaných měst Praha). Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

Odborně se mj. zabývá českou šlechtou, zejména primárními a sekundárními prameny ke šlechtické genealogii a heraldice.

Hrdlička Vojtěch, Mgr. 974 847 446 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy ústředních orgánů a úřadů a jejich odborných zařízení a ústavů v Českých zemích v rámci habsburské monarchie 1848–1918 (např. Ministerstvo železnic, Generální inspekce rakouských drah Vídeň, Generální ředitelství státních drah Vídeň), politické správy (např. Ředitelství pošt a telegrafů Praha), finanční správy (např. Zemské finanční ředitelství) a zemské samosprávy (např. Stavovská zemská pokladna a účtárna). Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

Odborně se mj. zabývá dějinami železnic, historií okresní samosprávy v Království českém po roce 1864 (okresní starostové) a českými středověkými a raně-novověkými dějinami klášterů a řeholních institucí.

HRDLIČKOVÁ Markéta, Mgr. 974 847 827 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy politické správy (např. České gubernium a příslušné komise). Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

Odborně se mj. zabývá sepulkrální tématikou, šlechtickými nobilitacemi a erby, 17. a 19. stoletím.

HUBENÁ Monika, Bc. 974 847 253 archivář - badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
HUBENÝ David, Mgr., Ph.D. 974 847 318 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje písemnosti ministerstva vnitra do roku 1945 a dále fondy četnictva z období meziválečné republiky a Protektorátu Čechy a Morava.
 • Zpracovává rešerše týkající se zahraničního odboje, příslušníků (pohraniční) finanční stráže, četnictva a státní policie a osobností vojenského a politického života.
 • Odborně se zabývá dějinami Podkarpatské Rusi, bezpečnostních složek, exilové vlády v Londýně a průmyslového vlastnictví.
HUŠEK David, Mgr. 974 847 401 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
JELENOVÁ Jiřina 974 847 416 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
JINDROVÁ Zdeňka, JUDr. 974 847 276 právník
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
JIRÁČEK Jiří, Mgr. 974 847 349 vedoucí 5. oddělení
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí po roce 1992 včetně některých jimi zřízených organizací s celostátní působností (např. Generální finanční ředitelství; Specializovaný finanční úřad; Puncovní úřad) a výběrově fondy z jiných resortů (Česká filharmonie; Vězeňská služba ČR). Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí a poskytuje jim také metodickou pomoc.

KAĎOREK Rudolf, Mgr. 974 847 335 archivář
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
KAHUDA Jan, Mgr., Ph.D. 974 847 396 vedoucí 4. oddělení
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
KALOVÁ Alena 974 847 347 sekretariát 8. oddělení
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
KAZDOVÁ Barbora 974 847 252 archivář - badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
Klímová Helena, PhDr. 974 847 834 archivář – badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
KLOČKOVÁ Lenka, PhDr. 974 847 393 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
 • Zabývá se výběrem a zpracováním archiválií soukromoprávních původců, vykonává předarchivní péči především u vrcholných orgánů politických stran, organizací s mezinárodním prvkem, spolků a u vybraných fyzických osob.
 • Spravuje především fondy ruské a ukrajinské emigrace v prvorepublikovém Československu, fondy představitelů československého domácího a protinacistického odboje a fondy volyňských Čechů a to spolkové i osobní.
KOBLASA Pavel, Mgr. 974 847 339 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy politické správy (např. České místodržitelství Praha) a správy statků (např. Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň, Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, Administrace státních statků) a fideikomisní spisy. Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

Odborně se mj. zabývá dějinami středoevropské aristokracie a jejích držav.

KOBLASOVÁ Hana, Mgr. 974 847 443 správce informačních a komunikačních technologií
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
Kocourková Pavla, Mgr. 974 847 437 digitalizace
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
KOKOŠKOVÁ Zdeňka, PhDr. 974 847 287 vedoucí 3. oddělení
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy ministerstev a ústředních orgánů státu z let 1918-1945 z oblasti školství, kultury a památkové péče.
 • Odborně se zabývá dějinami 20. století, zejména správními dějinami protektorátu a nacistickou perzekucí.
KOPECKÁ Ivana 974 847 439 operátor digitalizace
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
KOPŘIVA Ondřej, Mgr. 974 847 349 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví po roce 1992 včetně některých jimi zřízených příspěvkových organizací s celostátní působností (např. Národní památkový ústav; Státní fond kinematografie). Provádí výběr archiválií z dokumentů těchto úřadů a poskytuje jim také metodickou pomoc (konzultace a připomínkování spisových a skartačních norem).

KOSNAROVÁ Tereza, Mgr. 974 847 304 právník
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
Koukalová Lucie 974 847 466 výzkumný a vývojový pracovník
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
KOUŘIMSKÝ Jan, Mgr. 974 847 326 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy justiční provenience z let 1918-1945 (např. Ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud) a dále archivní sbírku Okupační vězeňské spisy.
 • Zpracovává rešerše týkající se židovského holocaustu a perzekuce osob zapojených do odbojového hnutí na území Protektorátu Čechy a Morava.
KRÁSENSKÝ Viktor 974 847 419 (530) archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
KRATOCHVÍLOVÁ Ilona 974 847 277 hlavní účetní
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
Kruglová Naděžda, Mgr. 974 847 322 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje písemnosti pražského policejního ředitelství z let 1914-1953, dále např. fond Ministerstvo zahraničních věcí – Ruská pomocná akce.
 • Zpracovává rešerše ke zjištění údajů z pražské pobytové evidence a rešerše týkající se emigrace z území bývalého Ruského impéria.
Křečková Jitka, Mgr. 974 847 837 vedoucí 2. oddělení
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy církevní správy (vybrané řeholní instituce). Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

KŘESŤAN Jiří, PhDr., CSc. 974 847 422 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
KUBÍNOVÁ Radka 974 847 290 asistentka ředitele
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
Kudová Michaela 974 847 824 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
KUNT Miroslav, Ing. 974 847 334 archivář
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
KUPROVÁ Renata, Mgr. 974 847 430 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
 • Zabývá se předarchivní péči u profesních sdružení – komor, a u vybraných fyzických osob.
 • Spravuje fondy spolků, sdružení, svazů a jednot s celostátní působností z oblasti architektury, výtvarného umění a stavebnictví a agrárních fondů nestátní provenience a to stranických i osobních.
LEHMANOVÁ Miloslava 974 847 324 asistent
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
LUTOVSKÁ Pavla, Mgr. 974 847 341 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy zemské samosprávy (např. Zemský výbor Praha, Zemská porodnice a nalezinec Praha), justiční správy (např. Vrchní zemský soud Praha, Apelační a vrchní trestní soud Praha) a politické správy (Policejní ředitelství Praha I, Zemská školní rada). Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

Odborně se mj. zabývá zemskou správou, policejním ředitelstvím a školskými fondy.

MAHEL Richard, Mgr., Ph.D. 974 847 431 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
MACHKOVÁ Zora, Mgr. 974 847 397 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
MÁLKOVÁ Monika, Ing. 974 847 415 archivář
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
MAREK Jaroslav, Ing. 974 847 228 manipulant
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
MAREŠ Petr, PhDr. et PhDr., Ph.D. 974 847 828 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy politické (např. Česká dvorská kancelář, Salbuchy), soudní (např. Desky zemské, Desky dvorské, Knihy svobodnické, Apelační soud, Komorní soud) a horní správy (např. Staré montanum) a zemské samosprávy (např. Nejvyšší purkrabství, Archiv českých stavů) a rodinné archivy a genealogické a heraldické sbírky (např. Sbírka genealogická Dobřenského, Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova). Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

Odborně se mj. zabývá dějinami státní správy v předbělohorském období, genealogií a heraldikou.

MATUŠKOVÁ Marta 974 847 288 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Zpracovává povolení k publikování reprodukcí archivních dokumentů.
 • Spravuje drobné hospodářské fondy z 1. poloviny 20. století.
MAXOVÁ Veronika 974 847 488 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
MIKULANDOVÁ Jana 974 847 834, 974 847 855 archivář - badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
Mrvíková Jana 974 847 461 dokumentátor
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
MRVÍKOVÁ Iveta 974 847 408 archivář - kinodokumenty
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
MÜLLEROVÁ Dorota, Mgr. 974 847 451 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu po roce 1992 včetně některých jimi zřízených organizací s celostátní působností (např. Úřad průmyslového vlastnictví; CzechTrade; CzechInvest; Česká obchodní inspekce; Kancelář finančního arbitra). Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí poskytuje jim také metodickou pomoc.

MÜLLEROVÁ Jamila, Ing. 974 847 271 mzdová účetní
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
NERADOVÁ Lenka, Mgr. 974 847 338 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy ústředních orgánů státu po roce 1992 (např. Český statistický úřad; Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Grantová agentura ČR), ale také např. fondy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a České agentury pro standardizaci. Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí a poskytuje jim také metodickou pomoc.

NIMRICHTROVÁ Pavlína, Mgr. 974 847 345 metodik
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
NOVÁČKOVÁ Helena, PhDr. 974 847 320 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
NOVÁK Roman 974 847 286 řidič
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
NOVÁKOVÁ Jana 974 847 451 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy zdravotnických zařízení zřizovaných přímo Ministerstvem zdravotnictví (např. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Nemocnice na Bulovce; Psychiatrická nemocnice Bohnice; Endokrinologický ústav; Všeobecná fakultní nemocnice). Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí a poskytuje jim také metodickou pomoc.

NOVÁKOVÁ Jana 974 847 307 knihovník
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
NOVÁKOVÁ Martina, Ing., DiS. 974 847 466 výzkumný a vývojový pracovník
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
PATKOVÁ Jana 974 847 280 finanční referent
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
Pátý Lukáš, PhDr. 974 847 321 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy ministerstev a ústředních orgánů státu z let 1918-1945 z oblasti sociální péče a zdravotnictví a materiály k poválečné repatriaci a reemigraci.
 • Zpracovává rešerše v písemnostech pražského policejního ředitelství do roku 1953 (mj. pobytové evidenci) a ve sčítání obyvatelstva z let 1930 a 1939.
PAULUS Filip, PhDr. 974 847 395 (261) archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
PAULUSOVÁ Kateřina, Mgr. 974 847 314 knihovník
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
POSPÍŠIL Ondřej 974 847 403, 734 280 650 správce informačních a komunikačních technologií
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
POVEJŠILOVÁ Gabriela 974 847 829 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Zpracovává badatelské dotazy z fondu Stabilní katastr – Indikační skici.

PRAJZLEROVÁ Jitka, Bc. 974 847 284 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy Státní úřad statistický I – Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930 a Sčítání obyvatelstva v roce 1939 (tj. na území odstoupeném Říši).
 • Zpracovává rešerše pro úřední potřebu týkající se domovské příslušnosti, národnosti či státní příslušnosti, případně také dědických záležitostí.
PROCHÁZKOVÁ Anna 974 847 488 výzkumný a vývojový pracovník
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Průcha Daniel, Bc. 974 847 402 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu po roce 1992 včetně některých jimi zřízených organizací s celostátní působností (např. Puncovní úřad, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva). Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí a poskytuje jim také metodickou pomoc.

PURNOCHOVÁ Renáta, PhDr. 974 847 256 archivář - badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
PURNOCHOVÁ Tereza, Mgr. 974 847 255 archivář - badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
RECHTORIK Martin, Mgr. 974 847 345 metodik
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb

Jeho hlavním úkolem je archivace a migrace dat databází, ale ne aplikací. Archivace se provádí do otevřených formátů zejména textového charakteru. Často k migracím využívá archivní formát SIARD, který umožňuje snadnou migraci mezi databázovými prostředími, a to včetně metadat, datových typů, indexů nebo popisů rutin a funkcí v originálním prostředí. Je členem evropské skupiny archivářů pro archivaci relačních databází, spolupracuje s NARA (The U.S. National Archives and Records Administration).

Kromě databází se dále věnuje prostorovým datům, ve spolupráci s VÚMOP byl další řešitel v projektu z podpory TAČR a hledá možnosti automatizace při archivním zpracování. Výsledky činnosti prezentuje zejména na půdě skupiny DLM Forum v podobě prezentací nebo i mezinárodních workshopů. V ČR na půdě ISSS, AKM příp. jiných konferencí.

ROHOVÁ Tatiana, Mgr. 974 847 254 vedoucí 6. oddělení
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
RŮŽIČKOVÁ Adéla, BcA. 974 847 491 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
RÝVOVÁ Hana 974 847 285 materiálová účetní
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
SEMERÁK Ivan, Ing. 974 847 403, 734 280 651 správce informačních a komunikačních technologií
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
SKIPALOVÁ Alena, Mgr. 974 847 282 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy  úřadů se zemskou působností pro území Čech do roku 1948 (zejména Zemský úřad Praha), zahrnující písemnosti  ze všech oblastí činnosti společnosti, od politicko-bezpečnostních, přes matriční a státoobčanské, spolkové, nadační, školské, vodohospodářské, obchodní a průmyslové záležitosti.
 • Zpracovává rešerše z oblasti činnosti zemského úřadu a rešerše, které se týkají  státní příslušnosti, národnosti, propuštění ze státního svazku, emigrace, vystěhovalectví, reemigrace a repatriace.
 • Odborně se zabývá problematikou státního občanství  1. poloviny 20. století.
SLEZÁKOVÁ Naďa 974 847 407 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
SOUKUP Jan 974 847 260 manipulant
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
SPÁČILOVÁ Dagmar 974 847 310 knihovník
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
 • Spravuje Sbírku novin a historické knihovní fondy Knihovna profesora V. Kybala, Redakční archiv nakladatelství SVOBODA a Redakční archiv nakladatelství ORBIS.
 • Odborně se zabývá jmennou a věcnou katalogizací dokumentů
STÁŇA Vladimír, Ing. 974 847 316 auditor
STÁRKOVÁ Veronika, DiS. restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
STEINOVÁ Šárka, ThDr., Th.D. 974 847 423 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
STODŮLKA Zbyšek, Mgr. 974 847 343 archivář
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
STRAKA Roman 974 847 468 (464) restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
SVOBODA František 974 847 232 správce informačních a komunikačních technologií
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
ŠEBESTA Vít, Mgr. et Mgr. 974 847 323 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy ministerstev a ústředních orgánů státu z let 1918-1992 z oblasti dopravy a spojů (např. Ministerstvo dopravy I, Ministerstvo železnic I, Federální ministerstvo dopravy, Státní letecká inspekce Praha).
 • Mimo rešerší zaměřených na oblast dopravy zpracovává rovněž rešerše týkající se majetkových záležitostí (neidentifikovaní vlastníci, neprohlášené závěti) a na sčítání obyvatelstva z let 1930 a 1939.
ŠEPTÁK Miroslav, PhDr., Ph.D. 974 847 426 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
 • Spravuje fondy neexistujících i současných politických stran (NSDAP, Sudetoněmecká strana, Česká pirátská strana), vybraných zájmových organizací (například Svaz českých filatelistů) a švýcarských krajanských spolků (například Beseda Slovan Ženeva).
 • Odborně se zabývá československou zahraniční politikou a rakouskými soudobými dějinami.
ŠIMAN Jan, Mgr. 974 847 246 finanční účetní
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
ŠIMÁNKOVÁ Alena, PhDr. 974 847 417 (527) archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
Šímová Ivana 974 847 415 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
ŠIMŮNKOVÁ Karolína, Mgr. 974 847 351 zástupce ředitele, vedoucí Kanceláře ředitele
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
ŠISLER Martin, Mgr. 974 847 596 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy ústředních orgánů státu po roce 1992 (např. Úřad vlády; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Nejvyšší kontrolní úřad; Státní úřad pro jadernou bezpečnost; Energetický regulační úřad). Provádí výběr archiválií z dokumentů těchto úřadů a z dokumentů vrcholných institucí justice (Ústavní soud; Nejvyšší soud; Nejvyšší správní soud; Nejvyšší státní zastupitelství).

ŠLOUF Jakub, PhDr., Ph.D. 974 847 405 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
ŠNÝDROVÁ Božena 974 847 834, 974 847 855 archivář - badatelna
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
ŠTÉR Roman, Bc. 974 847 425 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
ŠTVERÁK František, PhDr. 974 847 398 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
TAMCHYNOVÁ Eva, BcA. 974 847 337 dokumentátor
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
TICHÁ Bohuslava 974 847 488 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
TKÁČ Zdenko, Mgr. 974 847 862 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy katastrální (např. Berní rula, Tereziánský katastr, Josefský katastr, Stabilní katastr) a sbírky (např. Mapová sbírka, Sbírka rytin a maleb, Sbírka přepisů z domácích a zahraničních archivů a knihoven). Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

TLUSTÝ Jakub, Mgr. 974 847 413 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
TREPEŠ Matěj, Mgr. 974 847 262 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Předarchivní péče (zejména: výběr archiválií, metodická a konzultační činnost, komplexní správa archivních souborů) u svěřeného okruhu původců, zejména z resortu životního prostředí (Ministerstvo životního prostředí, podřízené resortní organizace) a resortu justice (Ministerstvo spravedlnosti a vrcholné justiční orgány – Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství);

Kontrolní činnost u původců, přestupková řízení, správní řízení; právní otázky související se spisovou službou a archivnictvím s přesahy.

TRNKA Pavel, PhDr., Ph.D. 974 847 306 knihovník
Oddělení: 6. Badatelna a knihovna
 •  Spravuje historické knihovní fondy a staré tisky.
 • Odborně se zabývá dějinami knihoven, starými tisky, řádovými tisky a kněžími maltézského řádu.
URBÁNEK Štěpán, Ing. 974 847 487 restaurátor
Oddělení: 7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
VACKOVÁ Markéta, Bc. 974 847 338 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy úřadů rezortu zemědělství a práce a sociálních věcí po roce 1992 (např. Ministerstvo zemědělství; Státní pozemkový úřad; Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká správa sociálního zabezpečení). Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí a poskytuje jim také metodickou pomoc.

VÁCLAVÍKOVÁ Monika, Mgr. 974 847 283 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje fondy německé okupační správy na území Protektorátu Čechy a Morava (např. Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě, Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu a Arizační spisy) a dále fondy čs. ústředních exilových úřadů z let 1939–1945.
 • Zpracovává rešerše týkající se okupační správy a zabavování majetku v letech 1939–1945.
 • Odborně se zabývá arizací židovského majetku, nacistickou perzekucí a správními dějinami protektorátu.
VALTUS Ondřej, Mgr. 974 847 453 archivář
Oddělení: 4. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
VANĚČKOVÁ Justina, Mgr. 974 847 281 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
 • Spravuje zemědělské fondy z let 1918-1945 vzniklé jak z činnosti ústředních státních úřadů, tak z činnosti organizací zájmové samosprávy (zejména Ministerstvo zemědělství I, Ústřední ředitelství státních lesů a statků a Státní pozemkový úřad).
 • Zpracovává rešerše z oblasti zemědělské a lesnické problematiky.
VANSOVÁ Kateřina 974 847 238 podatelna
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
VAŠKO Pavel, Mgr. 974 847 402 archivář
Oddělení: 5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992

Spravuje fondy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po roce 1992 a Ministerstva pro místní rozvoj včetně některých jimi zřízených organizací s celostátní působností (např. Česká školní inspekce, Dům zahraniční spolupráce, Státní fond rozvoje bydlení, CERMAT). Provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení z dokumentů těchto institucí a poskytuje jim také metodickou pomoc.

VLČKOVÁ Božena 974 847 416 archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
VOJÁČEK Milan, PhDr. Ing., Ph.D. 974 847 292 ředitel
VOJTÍŠEK Jan, Mgr. 974 847 862 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918
Vondruška Lubomír, Ing. 974 847 229 správce objektu AA Chodovec
Oddělení: 1. Kancelář ředitele
ZEMAN Petr, Mgr. 974 847 346 vedoucí 8. oddělení
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb
ZENKLOVÁ Kateřina, Mgr., Ph.D. 974 847 830 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy politické a finanční správy (např. Stará manipulace, Nová manipulace, Staré české místodržitelství, České oddělení dvorské komory) a fond Maltézští rytíři – české velkopřevorství. Z těchto fondů zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

ZICH Leoš, Mgr. et Mgr. 974 847 830 archivář
Oddělení: 2. Oddělení archivních fondů do roku 1918

Spravuje fondy politické (Archiv České koruny) a církevní správy (vybrané řeholní instituce). Z těchto fondů a z fondu Archiv pražského arcibiskupství zpracovává badatelské dotazy a rešerše.

Je předsedou Nákupní komise Národního archivu a výkonným redaktorem časopisu Sborník archivních prací.

Odborně se věnuje církevním dějinám raného novověku.

ZÍTEK Adam, Mgr., Ph.D. 974 847 530 (419) archivář
Oddělení: 3. Oddělení archivních fondů z let 1918–1992
ŽÍŽALA Petr 974 847 439 operátor digitalizace
Oddělení: 8. Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb