Oznamování protiprávních jednání (whistleblowing)

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), lze podat:

  1. ústně v budově sídla Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00, kancelář č. 2.007
  2. písemně na adresu Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, s označením obálky „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – pouze do rukou příslušné osoby“,
  3. telefonicky na telefonním čísle 974 847 276,
  4. datovou schránkou ID DS: fe3aixh, nebo
  5. prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“), který je přístupný na internetových stránkách ministerstva.

O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.

Příslušnou osobou Národního archivu určenou k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je:
právník Národního archivu, telefonní číslo 974 847 276

Národní archiv nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Národním archivu, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterým oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které splňuje znaky podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Pro účely vyrozumění o výsledcích posouzení by oznámení mělo obsahovat též kontaktní adresu oznamovatele.