Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE20072009004
Projekt, zakončený úspěšně obhajobou dne 21. dubna 2010, se zabýval problémem standardizace archivního popisu a jeho vazeb na standardy používané ostatními paměťovými institucemi — muzei a knihovnami. Cílem bylo také srovnat mezinárodní standardy (zejm. ISAD (G), ISAAR (CPF), EAD, EAC a METS) s datovými zdroji a standardy archivů v ČR a pokusit se o vytvoření jednotné platformy pro výměnu dat. Zároveň byla řešena problematika prezentace archivních metadat (popisů archiválií) a digitalizovaných archiválií veřejnosti dálkovým přístupem. Důraz byl kladen na zpřístupnění archivních pomůcek a archiválií veřejnosti včetně provázání informací s knihovnami a muzei. V rámci projektu vznikly i překlady důležitých mezinárodních archivních standardů ISAD (G), ISAAR (CPF) a diskusní návrh nových Základních pravidel pro zpracování archiválií.

Základní údaje o projektu v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Závěrečná zpráva projektu  (shrnutí, finanční údaje)

 

Přílohy výzkumné zprávy:

 1. ISAD (G). Všeobecný mezinárodní standard pro archivní popis — ISAAR(CPF)Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy korporací, osob a rodů.
 2. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD (G), ISAAR (CPF) a české archivní legislativy. (PDF – 132 kB)
 3. Význam Anglo-amerických katalogizačních pravidel v archivnictví a použití standardu MARC k vyjádření archivního popisu. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 4. OAI-PMH pro začátečníky (PDF – 847 kB)
 5. Autoritní záznamy a jejich využití v archivnictví. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 6. K problematice zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práva autorského, resp. majetkových práv s ním souvisejících, a pro účely vedení záznamů pro účely komunikace a nabídky služeb s využitím tzv. „národních autorit“ (zdroje, účel a doba zpracovávání osobních údajů) (PDF – 230 kB)
 7. Problematika archivního popisu a její standardizace v anglosaských a francouzských odborných časopisech v letech (1998) 2000–2008. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 8. Analýza archivních pomůcek zveřejněných prostřednictvím Internetu. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 9. The EAD Cookbook — 2002 Edition. Dokumentace ke standardu Encoded Archival Description (PDF – 1,48 MB)
 10. Příklady popisů archivů příslušného typu jako instituce uchovávající archiválie. (PDF – 270 kB)
 11. Původci — komentář k stávajícímu stavu. (PDF – 161 kB)
 12. Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007–2009. (PDF – 701 kB)
 13. Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007–2009 (PDF – 701 kB)
 14. Archivní pomůcka „Archiv města Košíře (1808) 1895–1922“ (autor obsahu Jana Konvičná) ve standardu dle EAD v XML formátu.

V souvislosti s projektem vznikly aplikace, na které je odkazováno v textu:

Generátor archivních pomůcek k prohlížení a k indexování webovými vyhledávači: http://web.nacr.cz/pomucky/