Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu redakce: redakce@nacr.cz

 


 

Recenzované rukopisy

Rukopisy zaslané redakci k publikování v recenzované části časopisu musí splňovat všechny náležitosti standardně požadované od vědeckého textu. Musí být původní, autorské, dosud nepublikované. Musí také obsahovat úplné odkazy na zdroje dle citačního úzu časopisu.

Dále je nutno redakci dodat podklad pro:

 • cizojazyčné resumé (které komplexně shrnuje závěry textu)
 • anotaci (která krátce uvozuje text)
 • obrazovou přílohu v tiskové (!) kvalitě s popiskami

Optimální rozsah článků je 15–30 normostran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer), pokud jde o počet kusů obrazové přílohy a plánové dokumentace, počítáme zhruba 1 obrázek na 1 normostranu textu. Větší rozsah textu i obrazové přílohy je ve výjimečných případech možný, je ale nutné jej předem konzultovat s redakcí sborníku.

 


 

Nerecenzované (kulérové) rukopisy

Jedná se o kratší příspěvky širšího spektra žánrů, kam patří:

 • informace o souvisejících akcích (konference, semináře, události, workshopy)
 • metodické příspěvky
 • recenze a anotace publikací vydaných v Národním archivu nebo s výrazným podílem pracovníků Národního archivu.

Rozsah nerecenzovaných příspěvků je přibližně 5–7 normostran, u recenzí apod. asi 2–5 normostran.

Pokud je text přijat k publikování, prochází jazykovými, grafickými a editorskými úpravami. Před publikováním je již zalomený text poskytnut autorovi(ům) k autorské korektuře spolu s licenční autorskou smlouvou.

 


 

Autoři společně s publikováním veškerých součástí článku ve sborníku Paginae historiae dávají rovněž souhlas k jejich publikování na webových stránkách časopisu.

 


 

Formální požadavky

 

Rukopisy nabízené k recenznímu řízení musí obsahovat:

 • Stať s poznámkovým aparátem dle citačního úzu.
 • Abstrakt článku (120–150 slov).
 • Seznam ilustrací, kde nechybí uvedení autora, případně instituce, která snímek poskytla, a rok pořízení.
 • Podklad pro cizojazyčné resumé v rozsahu maximálně 1 normostrany (1 NS = 1 800 znaků), který shrnuje všechny hlavní teze stati.
 • Ilustrační materiál v tiskové kvalitě. Ilustrace je třeba odevzdat jako samostatně obrazové soubory, tj. nevkládat do Wordu nebo PDF.
 • Osobní údaje o autorech, včetně údajů do smlouvy (datum narození, adresa trvalého bydliště).
 • Klíčová slova (přibližně 5)

 

Rukopisy nabízené do některé z nerecenzovaných (kulérových) rubrik musí obsahovat:

 • Stať (poznámkový aparát není povinnou součástí).
 • Seznam ilustrací, ilustrační materiál a osobní údaje o autorech ve stejném formátu a rozsahu, jaký platí pro autory recenzovaných rukopisů.

 


 

Pokyny k jednotlivým součástem rukopisu:

 

Stať
 • Samozřejmostí je dodržování platných pravidel spisovné češtiny/angličtiny.
 • Věnujte pozornost konzistenci textu (jednotné uvádění jmen a názvů), zkratky pokud možno nepoužívejte, v případě nutnosti je při prvním použití vypište, u cizích místních jmen používejte zavedené české přepisy a při prvním použití uveďte v závorce název v původním jazyce.
 • Text příspěvku musí být psán v textovém editoru Word a uložen ve formátu rtf nebo doc.
 • Používejte list A4, standardní styl Normal při zadání velikosti písma 12 bodů písma Times New Roman, řádkování 1,5, okraje 2,5.
 • Poznámky k textu musí být vkládány automaticky pomocí funkce Vložit.
 • Text příspěvku včetně poznámek je třeba odevzdat bez zarovnání pravého okraje, bez použití dělení slov, stránkování, záhlaví nebo zápatí. Text je psán plynule v rámci odstavce, klávesou Enter jsou oddělovány jen odstavce.
 • Při psaní textu nemají být používány žádné styly, pouze základní text. Rovněž tak není možné používat odrážky, číslování a další grafické značky.
 • V textu je možné používat pouze jeden písemný font, v rámci něj je možné použít i tučné a kurzívní písmo.
 • Podtržené a proložené písmo je akceptováno jen výjimečně a musí být předem s redakcí konzultováno.
  V konečné tištěné verzi budou využity pouze následující výrazové prostředky písma pro tyto případy:

  • název kapitoly – tj. název příspěvku;
  • eventuálně podtitul příspěvku;
  • jméno autora příspěvku;
  • eventuálně názvy podkapitol příspěvku;
  • běžný text;
  • zvýraznění běžného textu kurzívou;
  • zvýraznění běžného textu tučně v rovném textu;
  • indexy odkazů na poznámky pod čarou;
  • tabulkový text s eventuálně zvýrazněným záhlavím tabulky a levým sloupcem apod.
  • poznámky pod čarou jednotným písmem;
  • legenda k eventuálním obrazovým přílohám.
 • Není doporučeno užívat v aplikaci Word možnosti automatického formátování textu.
 • Indexy u poznámek je nutné uvádět bez mezer nebo závorek za nimi.
 • typografická pravidla: po čárce a tečce používejte vždy mezeru, rozlišujte mezi pomlčkou (–) a spojovníkem (-), v případě rozmezí letopočtů, dat a stránek, používejte výhradně pomlčku bez mezer (např. 1962–1967, 22.–26. května 1964, s. 1–5): klávesová zkratka Alt + 0150; znak „%“ oddělujte od číslice mezerou
 • Rozměrné přílohy tabulek a grafů je nutné odevzdat jako samostatné soubory, je třeba odevzdat vždy s vyznačením umístění v textu.
 • Nezasílejte příspěvky ve formátu PDF.

 

Ilustrační materiál

Pro kvalitu sborníku je důležité věnovat pozornost také její obrazové kvalitě, tak náležitému uvedení zdroje všech podkladů:

 • U každého obrázku musí být jednoznačně určen jeho zdroj – autor, případně instituce, která snímek poskytla.
 • Obrázky stažené volně z internetu nelze k publikování přijmout.
 • Za zajištění práv k užití vypůjčených snímků (reprodukce obrazů, archiválií apod.) zodpovídá autor.
 • Pro předání rastrových ilustrací v datové podobě je třeba použít formát tiff, jpg s minimální kompresí (maximální kvalita). Skenování s rozlišením alespoň 300 dpi, u pérovek 600 dpi. Orientačně lze říct, že by každý obrázek měl mít velikost nejméně 1 MB. Obrázky posílejte bez úprav.

 

Poplatky
 • Za podání, zpracování a publikování rukopisu nejsou účtovány žádné poplatky.
 • Příspěvky nejsou honorovány.
 • Překlad abstraktu, resumé a klíčových slov hradí redakce.
 • Překlad cizojazyčných příspěvků do českého nebo anglického jazyka hradí redakce.
 • Poplatky za licenční práva k obrazovým přílohám hradí redakce, pokud prošel text autora již recenzním řízením a pokud autor o zajištění licenčních práv redakci včas požádal.

 


 

Citační úzus 

 

Poznámkový aparát v Paginae historiae se řídí následujícím citačním územ:
Národní archiv (dále NA), fond Stará manipulace (dále SM), sign. K 28/15, kart. 385.

NA, SM, sign. K 28/15, kart. 385. Baštecká, Lydia: Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police z roku 1845. Sborník prací východočeských archivů 11, 2007, s. 149–163.

Klabouch, Jiří: Osvícenské právní nauky v českých zemích. Praha 1958. Při opakování Klabouch, J.: Osvícenské právní nauky, s. 56.

Kreuz, Petr: K charakteristice procesního projednávání trestních případů v českých zemích doby předbělohorské. In: Hrdelní soudnictví českých zemí 16.–18. století. Pardubice 1996, s. 65–80.