Projekty – konzervace a restaurování

Péče o fyzický stav archiválií uložených v Národním archivu je hlavním úkolem 10. oddělení. Vedle vlastního konzervování a restaurování archivních dokumentů náleží k činnosti oddělení také řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií. Těmto úkolům je přizpůsobena i vnitřní struktura oddělení, které se člení na úseky. Vědecké výzkumy zajišťuje Úsek vědecko-výzkumný.

Jedním ze základních úkolů vědecko-výzkumného úseku je ověřování používaných konzervačních prostředků a materiálů z pohledu nežádoucích degradačních vlivů na ošetřovaný materiál a navrhování a doporučování takových prostředků, které by byly použitelné bez větších rizik. Dalším úkolem je studium a pochopení degradačních reakcí základních materiálů — papíru, usní, vosků, pergamenu a záznamových prostředků a zároveň vytváření vhodného systému opatření, které by degradace omezovaly. Proto jsou do tohoto úseku zahrnuty i činnosti týkající se preventivní ochrany materiálu, sledování a vyhodnocování klimatických parametrů v depozitářích a vypracovávání návrhů opatření. S tím jsou úzce spojeny i otázky hygieny depozitních prostor, především riziko výskytu mikrobiální kontaminace archiválií. Výzkumný úsek proto rovněž kontroluje a vyhodnocuje biologické napadení materiálu, ale také vytipovává a ověřuje vhodné dezinfekční prostředky, které by byly účinné a současně bez vedlejších nežádoucích účinků na ošetřovaný materiál. Na studium konzervace a restaurování pečetí, usní a především pergamenu se zaměřuje laboratoř v budově Národního archivu na třídě Milady Horákové v Praze – Dejvicích, která vznikla v roce 1987 v souvislosti s rozsáhlým projektem rekonzervace fondu Archiv České koruny, k níž se přistoupilo na základě vyřešeného výzkumného úkolu záchrany poškozených listin.

Odkyselování knižního bloku se provádí bez rozebírání cenných knižních vazeb postřikem metanolovým roztokem metoxymagnéziummetylkarbonátu; konzervace jedné knihy trvá přibližně týden. Její součástí je zhotovení speciální ochranné krabice. Do konce roku 2003 bylo takto konzervováno 55 knih. Orientační měření pH povrchu papíru dotykovou elektrodou. NA, fotodokumentace 10. oddělení. Výzkumné úkoly vždy reagují na potřeby, které vyplývají z konkrétní situace v oblasti péče o rchivní fondy (Průzkumy v železogalových inkoustech, Studium zbarvení pergamenu vlivem zviditelňování písma, apod.). Těžiště výzkumných a vývojových úkolů spočívá v ověřování konzervačních prostředků včetně dezinfekčních a restaurátorských materiálů a jejich zavádění do praxe.

Do činností úseku rovněž patří základní přírodovědné průzkumy barevné vrstvy a vlákninového složení papíru. Průzkumy pomáhají při sestavování restaurátorského záměru s cílem získat co nejvíce informací o studovaném objektu a optimalizovat technologický postup. Součástí přírodovědného průzkumu je i průzkum mikrobiologický, který v poslední době představuje podstatnou část práce v této oblasti. Netýká se pouze jednotlivých archiválií, ale i celých archivních fondů a prostor depozitářů. Průzkumy fyzického stavu archiválií se provádějí za účelem zjištění rozsahu a typu poškození a slouží jako přípravná etapa směřující k návrhu restaurátorského či konzervátorskému zásahu. Nezastupitelnou úlohu při péči o archiválie sehrávají činnosti spojené s preventivní péčí o archiválie, které zahrnují zejména kontroly stavu a klimatické situace depozitářů, návrhy bezpečných ukládacích zařízení, ochranných obalů, řešení klimatického řežimu pro konkrétní typy archiválií, tvorbu scénářů řešení krizových situací apod. Významné riziko poškození archiválií představují výstavy, proto byly výzkumně-vývojovému úseku svěřeny úkoly, spojené s jejich vystavováním, kontrolou a vyhodnocováním klimatických a světelných parametrů ve výstavních prostorách, s dohledem nad uspokojivou adjustací exponátů apod. Bezpečné vystavování řeší vypracované „Zásady vystavování archiválií v Národním archivu“.

Oddělení je zároveň výzkumným a metodickým pracovištěm s celorepublikovou působností. Poskytuje konzervátorům a restaurátorům z jiných archivů a institucí konzultace na téma nejrůznějších technologických problémů a pořádá pro ně odborné stáže a školení.

 

Výsledky vybraných výzkumných úkolů ke stažení:


Vliv světla a ultrafialového záření na archivní dokumenty (grantový úkol) (PDF – 2,80 MB)


Monitorování plynných polutantů v depozitářích státních archivů ČR a způsoby jejich odstranění (grantový úkol) (PDF – 7,04 MB)


Ochrana archivních materiálů před živelními pohromami v síti archivů České republiky (grantový úkol) (PDF – 11 MB)


Stanovenie celkovej farebnej diferencie a krvácavosti farieb rôznych druhov lepeniek (PDF – 469 kB)


Studium vlivu ozonizace na archivní materiály (PDF – 2,96 MB), Study of the effect of ozonization  (PDF – 4,53 MB)


Bělení papíru archivních a knihovních sbírek světlem (PDF – 263 kB)


Vliv kyseliny šťavelové na vlastnosti papíru  (PDF – 123 kB)


Papír pro dokumenty ČSN ISO 9706 vs. recyklovaný papír (PDF – 44 kB)


Studium účinků par butanolu a jiných alkoholů na plísně (PDF – 97 kB)


Hromadné odkyselování v archivech. Srovnání metod Bookkeeper a CSC BookSaver (PDF – 1,44 MB)


Altmanovo panorama — zpráva o konzervování a adjustaci kolorovaného panoramatického plánu z roku 1640 (PDF – 6,95 MB)


Vlastnosti kancelářského recyklovaného papíru (PDF – 704 kB)
Práce vznikla na základě řady diskusí kolem kvality papíru požadovaného pro archivaci. Recyklovaný papír je používán v řadě státních institucí jako kancelářský papír pro běžnou spisovou agendu. Jeho zavádění je podporováno Ministerstvem životního prostředí České republiky i hnutím Arnika. Vlastnosti recyklovaného papíru byly porovnávány s vlastnostmi papíru, který je doporučován pro dlouhodobé ukládání archiválií (vyhovující ČSN ISO 9706). Pro zkoušky byly vybrány dva typy recyklovaného kancelářského papíru, přičemž jeden z nich byl běžně používán na Ministerstvu informatiky České republiky.


Vlastnosti fixačního prostředku „Protecting spray 680“ (PDF – 80 kB)
Tato práce je věnována ověření vlastností fixačního prostředku z hlediska jeho působení na papírovou podložku. Protecting spray 680 je výrobek určený pro potřeby výtvarníků k fixaci kvašů a kreseb s vodorozpustnými barvivy. Prostředek byl testován s cílem zjistit, zda je vhodný jako fixativum barevné vrstvy (opadávání nebo sprašování pigmentů) na papírové podložce při restaurátorských zásazích.