Ochrana osobních údajů/GDPR

Žádosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), mohou být podávány, jen pokud se vztahují k subjektu údajů. Nelze vyžadovat údaje týkající se dalších osob nebo osob zesnulých. Žádosti o nahlížení do archiválií, včetně žádostí o pořízení rešerše podléhají postupům podle zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 645/2004 Sb. a v některých případech jsou zpoplatněny.

Viz: Písemné dotazy a rešerše »

Archiválie uložené v archivu jsou ve smyslu čl. 17 odst. 3 písm. d) vyjmuty z možnosti uplatnit právo být zapomenut, a tedy nelze z nich, na základě podnětu subjektu údajů, žádné údaje vyjímat (mazat). Trvalé uložení pro archivní účely není v rozporu s nařízením GDPR.

Při podání žádosti podle GDPR subjekt údajů poskytne údaje, které umožní jeho jednoznačnou identifikaci, aby nemohlo dojít k poskytnutí údajů nesprávné osobě. Vzhledem k tomu, že nařízení GDPR neupravuje identifikaci žadatele, požaduje archiv tuto informaci v obvyklé struktuře, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, případně adresu pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo bydliště.

Odpovědi podle GDPR (zejména podle čl. 15–21) odesílá archiv výhradně datovou schránkou, pokud jí má žadatel zřízenu nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to do vlastních rukou žadatele.

 

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů podle čl. 13 GDPR

Čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR
Správce: Národní archiv, Archivní 2257/4, 14900 Praha 4, e-mail: posta@nacr.cz, ID datové schránky: fe3aixh

Čl. 13 odst. 1 písm. b) GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková, Národní archiv, Archivní 2257/4, 14900 Praha 4, e-mail: poverenec@nacr.cz, ID datové schránky: fe3aixh, tel. 974 847 351

Čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR
Účely zpracování a právní základ pro zpracování — viz příloha

Čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR
V archivu není prováděno zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR
Příjemce nebo kategorie příjemců — viz příloha

Čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR
Archiv nepředává a nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy — viz příloha. Doba, po kterou jsou dokumenty (a údaje na dokumentech uvedené) uloženy, vyplývá ze spisového a skartačního plánu archivu.

Čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR
Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo požadovat po archivu, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se týkají tohoto subjektu údajů. Subjekt údajů má podle čl. 16 GDPR právo požadovat po archivu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz ale nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace.

Výmaz osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR neprovádí v archivních souborech uložených v Národním archivu. Subjekt údajů má právo na to, aby archiv omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo podle čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu, smlouvy a automatizovaně.

Podle čl. 21 má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Nicméně archiv upozorňuje, že archiv spravuje údaje ve většině případů na základě zákonného zmocnění při výkonu veřejné moci a ve veřejném zájmu.

V detailu odkazujeme na záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR (viz příloha).

Čl. 13 odst. 2 písm. c) GDPR
Pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, může subjekt údajů souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n.

Čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR
Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem — viz příloha.

Čl. 13 odst. 2 písm. f) GDPR
V archivu nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

 

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů podle čl. 14 GDPR

Archiv, s výjimkou přejímání dokumentů vybraných a evidovaných jako archiválie postupy podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nezískává osobní údaje od třetích stran (osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů přímo správcem). V souladu s čl. 14 odst. 5 písm. b) GDPR archiv neposkytuje informace subjektu údajů o osobních údajích subjektu údajů ve správě archivu, pokud nebyly získány od subjektu údajů a nacházejí se v archiváliích. Archivní soubory požívají výjimky z práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 písm. d) a další odchylky a záruky při zpracování osobních údajů dle čl. 89 GDPR.

 

GDPR – příloha (PDF – 247 kB)