Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na tehdejším území hlavního města Prahy

 • 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  pobytová evidence uložená v Národním archivu se týká pouze osob, které se do roku 1953 přihlásily k pobytu na tehdejším území hlavního města Prahy
  Evidence obyvatelstva po roce 1953 je vedena v agendovém informačním systému. Žádost o poskytnutí údajů z této evidence lze podat na Ministerstvu vnitra (nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4), krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 • Upozornění:
  – formulář vyplňte pokud možno úplně a přesně, jinak není možné údaje řádně vyhledat (pole označená hvězdičkou musí být vyplněna, v případě, že Vám konkrétní údaj není znám, vyplňte pole libovolným textem - např. "neznámo")
  – přiložte ověřenou plnou moc od osoby (osob), o níž (nichž) jsou údaje požadovány nebo
  doklad o příbuzenském poměru k hledané osobě, případně uveďte datum (doložte) úmrtí této osoby

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • – Poplatky jsou účtovány na základě Služebního předpisu ředitelky NA č. 3/2015, kterým se stanoví Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem na základě přílohy č. 4 vyhlášky č. 645/2004 Sb. (dále jen vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen zákon) a Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem nad rámec legislativních předpisů.


  – Odesláním formuláře vyjadřuje žadatel souhlas se zpracováním údajů potřebných k vyhotovení odpovědi. • 2. ÚDAJE O ŽADATELI:


 • 3. POŽADAVEK:


 • 4. INFORMACE O OSOBĚ, O NÍŽ POŽADUJETE ÚDAJE: