Základní informace

Národní archiv je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 499/2004 Sb. a ústředním archivem České republiky s dlouhou institucionální tradicí zajišťujícím komplexní péči o archiválie z provenience ústředních úřadů českého a československého státu, vzniklých od středověku až do současnosti, ale i archiválie dalších původců. Archivní soubory o rozsahu více než 130 běžných kilometrů tvoří významnou část národního kulturního dědictví, jsou symbolem české státnosti a mají nezastupitelný význam pro historii a identitu našeho státu, stabilitu právního prostředí i výkon agend veřejné správy.

K základním úkolům Národního archivu patří:

 • ukládá, spravuje, zpracovává svěřené archivní fondy a sbírky
 • zpřístupňuje svěřené archivní fondy a sbírky a umožňuje za zákonných podmínek nahlížení do archiválií
 • provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení u veřejnoprávních původců jako např. Úřad vlády, ministerstva a další
 • spolupracuje se soukromoprávními subjekty a provádí u nich systematickou akviziční činnost
 • provádí nahlédací agendu ve svěřených archiváliích, poskytuje jejich kopie
 • prostřednictvím badatelen poskytuje badatelům přístup k archiváliím i odborný informační servis a zajišťuje prodej publikací vydaných Národním archivem
 • disponuje největší odbornou archivní knihovnou v České republice, která je přístupná veřejnosti
 • kontroluje výkon spisové služby u veřejnoprávních původců s celostátní působností
 • vede evidenci svěřeného segmentu národního archivního dědictví
 • poskytuje odborné, informační a poradenské služby v oblasti elektronického dokumentu a v oblasti péče o archiválie
 • má postavení výzkumné organizace a provádí výzkum v souladu s rozvojovým programem
 • provádí konzervaci, restaurování archiválií a mikrobiologické průzkumy
 • plní úkoly ústředního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování archiválií
 • plní úkoly ústředního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku uchovávání a zpřístupňování nových forem nosičů informací včetně dokumentů v digitální podobě
 • provozuje unikátní dezinfekční linku určenou k dekontaminaci napadených dokumentů a archiválií
 • plní další úkoly dané zákonem a společenskou potřebou
Kancelář ředitele archivu (1. oddělení)

 

Plní funkci sekretariátu ředitele Archivu v rozsahu jemu stanovené odpovědnosti a pravomoci,  organizuje a koordinuje činnost jednotlivých oddělení, zabezpečuje služební a jiné vzdělávání,  koordinuje propagační, výstavní a reprezentační záležitosti Národního archivu a styk s veřejností,  zajišťuje úkoly související s GDPR a ochrannou osobních údajů, zajišťuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů a oblast právní a správní agendy,  spolupracuje s tuzemskými i zahraničními archivními, vědeckými, kulturními a jinými institucemi a podílí se na přípravě výstav, exkurzí a publikací,  připravuje edice archivních dokumentů, koordinuje a zabezpečuje realizaci vydavatelské činnost, zajišťuje ekonomicko-provozní činnosti a činnosti na úseku požární bezpečnosti, bezpečnosti práce, energetiky a vodohospodářství.

Oddělení archivních fondů do roku 1918 (2. oddělení)

Oddělení spravuje archivní fondy vzniklé z činnosti ústředních úřadů a institucí starého českého státu a Českého království v oblastech politické, finanční, soudní a horní správy a zemské samosprávy od 12. století do roku 1918. Dále spravuje archivní fondy vrcholných orgánů a institucí církevního charakteru, v nichž jsou uloženy písemnosti od 12. až do 20. století (většinou formou depozita). Na žádost těchto církevních institucí oddělení poskytuje odborné informační služby a provádí výběr archiválií.

Oddělení archivních fondů z let 1918–1992 (3. oddělení)

Oddělení spravuje archivní fondy vzniklé z činnosti ústředních úřadů meziválečné Československé republiky, Protektorátu Čechy a Morava včetně fondů německých okupačních úřadů i československých exilových státních orgánů v zahraničí v letech 1939–1945, československých ústředních úřadů z let 1945–1968 a federálních i českých ústředních úřadů z let 1969–1992 včetně jejich zařízení s celostátní nebo republikovou působností. Dále spravuje fondy české zemské správy z let 1918–1948, pražského policejního ředitelství z let 1920–1950,  složitý archivní soubor ústředních orgánů Komunistické strany Československa z let 1948–1989 a mnohé další.

Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek (4. oddělení)

Oddělení spravuje archivní fondy nestátní provenience, archivní sbírky a archivní soubory tvořené fotografickými, zvukovými a kinematografickými archiváliemi.

Systematicky spolupracuje se soukromoprávními původci, kterým poskytuje odborné informační služby a po vzájemné dohodě u nich provádí výběr archiválií.

Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992 (5. oddělení)​

Oddělení zajišťuje komplexní předarchivní péči u zákonem určených ministerstev, ústředních správních úřadů, právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností, ostatních organizačních složek státu s celostátní působností a jimi zřízených příspěvkových organizací a vrcholných institucí justice. Celkem se jedná přibližně o více než 180 veřejnoprávních původců. U těchto původců oddělení kontroluje výkon spisové služby, vede přestupková řízení a ukládá správní tresty za zjištěné přestupky. Oddělení též spravuje a zpracovává archivní fondy vzniklé z činnosti ústředních úřadů České republiky po roce 1992 a zajišťuje u fondů náležejících do jeho péče badatelskou a rešeršní činnost.

Badatelna a knihovna (6. oddělení)

Oddělení zajištuje provoz badatelny a ve spolupráci s ostatními odděleními poskytuje badatelům odborný informační servis. Zabezpečuje reprodukce archiválií a přímý prodej publikací Národního archivu. Kromě toho oddělení spravuje největší odbornou archivní knihovnu v České republice, která slouží potřebám archivu i veřejnosti. Podílí se na tvorbě Bibliografie českého archivnictví.

Oddělení péče o fyzický stav archiválií (7. oddělení)​

Oddělení se věnuje všestranné péči o fyzický stav archiválií uložených v Národním archivu. Ta zahrnuje jak soubor opatření preventivního charakteru, včetně průzkumů fyzického stavu archivních dokumentů a kontrol mikrobiologické čistoty depozitářů, tak i provádění vlastních konzervátorských a restaurátorských prací. Oddělení plní rovněž funkci ústředního vědeckovýzkumného pracoviště a metodického centra v uvedené oblasti.

Oddělení digitálního archivu a digitálních služeb (8. oddělení)

Oddělení provozuje Národní digitální archiv, zabezpečuje uložení a zpřístupňování digitálních archiválií, provozuje národní archivní portál a poskytuje odborné, informační a poradenské služby v oblasti elektronického dokumentu. Plní rovněž úkoly ústředního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku uchovávání a zpřístupňování nových forem nosičů informací včetně dokumentů v digitální podobě, zabezpečuje mezinárodní spolupráci v této oblasti, podílí se na rozšiřující znalostní bázi Architektury eGovernmentu ČR. Oddělení dále vede základní evidenci archiválií uložených v Národním archivu, zajišťuje správu sítě a výpočetní techniky a v neposlední řadě pořizuje digitální reprodukce analogových předloh, zabezpečuje bezpečnostní snímkování a ukládání digitálních reprodukcí.