19-2011

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2011.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Obsazení úřadu krajského hejtmana v Čechách za vlády Ferdinanda I. podle seznamů krajských hejtmanů v registrech královské kanceláře z let 1538/1539–1560/1561
Petr Mareš

Obraz činnosti pražského apelačního soudu v letech 1672–1682 ve světle ortelních manuálů a knih protokolů
Klára Woitschová

Hubert Ripka (1895–1958): „sovětofil“ nebo „západofil“? Osud politika, který se stal obětí československého boje za svobodu a demokracii  
Zuzana Loubetová

Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (umístění, personální obsazení a organizační struktura centrály a oblastních úřadoven v letech 1945–1951)
Karel Řeháček

Materiály

Život malíře a karikaturisty Fedora Petrikovského (1905–1968) 
Petr Karlíček

Zpřístupnění fondu Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě
Monika Sedláková

Korespondence Karla Čapka a Huberta Ripky 
Jan Bílek

Vědecké projekty a projekty disertačních prací

Nucená práce českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace. Projekt německé nadace EVZ
Zdeňka Kokošková

Projekt bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“
Karel Koucký

Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS, 5. rok v knihovně Národního archivu. Digitalizace deníku Československá republika
Dagmar Spáčilová

Podprojekt „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech — signatura A 75 — letáky o třicetileté válce“ — 5. etapa (VISK — Memoriae mundi series Bohemica 2010) knihovny Národního archivu
Václav Bartůšek

Lenní institut na statcích českého krále v období středověku a v raném novověku
Markéta Novotná

Zemský soud větší v Čechách 1542–1620. Prosopografická analýza přísedících
Petr Mareš

Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578–1624. Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii
Pavla Jirková

Postavení venkovských Židů v 18. a 19. století na příkladu panství Kounice v Čechách
Michaela Munková

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století 
Mikuláš Čtvrtník

Ztráta Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945
David Hubený

Zbrojní výroba a export v Československu v letech 1945–1953
František Frňka

Zprávy

Národní archiv v roce 2010
Eva Drašarová

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2010
Olga Pospíšilová

Pokus o rekonstrukci archivu Petičního výboru Věrni zůstaneme na základě akvizic osobních fondů
Zora Machková

Osobní archiv generála Miloše Knorra
Lenka Kločková

Osobní archiv Bohumila Šimona
Jarmila Pešková

Literatura

Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783. Edice pramene 
Michaela Munková

Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I. (1880–1884)
Libor Svoboda

Mareš, Petr: Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných pramenů z let 1563/1564–1616/1617
Markéta Novotná

Archiváři. Sborník studií PhDr. Josefa Kollmanna
Renata Kuprová

Václav Kaplický: Hrst vzpomínek z dospělosti
Miroslav Gregorovič

Rekviem zemědělsko-lesnické archivářce a agrární historičce. In memoriam PhDr. Jany Pšeničkové
Pavel Koblasa

Korespondence T. G. Masaryk — staročeši
Milan Vojáček

Fémový soud nebo policejní provokace?
Milan Vojáček

Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století
Mikuláš Čtvrtník

Aleš Skřivan ml.: Československý vývoz do Číny 1918–1992
Pavel Dufek

Studie o rukopisech 2007–2009
Václav Bartůšek

Hugh A. Taylor: Imagining Archives
Mikuláš Čtvrtník

Jakub Doležal: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti
David Hubený

František Hoffmann: Iglaviensia
Pavla Jirková