24/2-2016

Tradice monotematických čísel časopisu Paginae historiae pokračuje číslem věnovaným problematice justičních fondů a justiční správy období 30.–70. let 20. století. Cílem čísla bylo upozornit na tento typ pramenů a všestranné možnosti jejich využití. Celkem 11 studií se pokouší toto téma zpracovat z různých úhlů pohledu: pramenné rešerše (Helena Pochobradská), pozornost jednotlivým kauzám (David Hubený, Jan Němeček, Jakub Šlouf) a typům trestního stíhání (Jaroslav Pažout), biografie představitelů justice (Adam Zítek), proměny soudní správy a soudního řízení (Lukáš Blažek, Ivana Bláhová, Jiří Šouša), retribuční soudnictví (Lucie Chrobáková, Daniela Němečková). V dalších částech časopisu lze nalézt biogram novináře Jaroslava Boučka a recenzní část.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Úvodní slovo

Studie

Analýza justičních fondů uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a možnosti jejich využití
Helena Pochobradská

Amnestie politických deliktů v době 1. Československé republiky
Jiří Šouša

Stíhání velitele praporu SOS Falknov/Rakovník Františka Helwina nacistickou justicí
David Hubený

Jan Antonín Baťa a československý zahraniční odboj 1939–1945
Jan Němeček

Retribuční soudnictví 1948 – počátek třídní justice?
Lucie Chrobáková

Retribuce a činnost ministerstva spravedlnosti v letech 1945–1947
Daniela Němečková

V boji proti špionům a rozvratníkům – Státní soud a počátky jeho činnosti
Lukáš Blažek

Ladislav Lorek: kariéra generálního prokurátora
Adam Zítek

Reorganizace rejstříku trestů v roce 1952 aneb „bitva o skříně“
Ivana Bláhová

Justiční procesy s účastníky plzeňské revolty 1. června 1953
Jakub Šlouf

Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu
Jaroslav Pažout

Materiály

Jaroslav Bouček, český novinář v Latinské Americe
Jaroslav Bouček

Literatura

Exil a krajané v Národním archivu – několik slov k výjimečné publikaci
Martin Nekola

Deníček spojařky Jiřiny Švermové-Kopoldové
Lucie Rajlová

Edice vzájemné korespondence Bedřicha Pacáka a Antonína Rezka
Jan Kahuda

Korespondence Františka Janoucha a Jiřího Pelikána jako pramen k dějinám československého exilu
Jiří Křesťan

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava
Monika Sedláková

Jakub Šlouf: Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953
Karel Řeháček

Jan Fridrich z Valdštejna, arcibiskup a mecenáš doby baroka
Václav Bartůšek

Kladsko. Historickogeografický lexikon
Václav Bartůšek

Natašin tanec. Kulturní historie Ruska
Richard Mahel

Obrazová příloha