Zenáhlík

Soudní proces se špionážní a záškodnickou skupinou Josefa Zenáhlíka

(K hlavnímu líčení, které probíhalo ve dnech 28. – 30. 11. 1953 v Praze a bylo veřejně vysíláno Čs. rozhlasem)


Soudní proces se špionážní skupinou Dr. Josefa Zenáhlíka před senátem vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze, proběhl ve dnech 28. – 30. listopadu 1953. Vysílán byl živě Čs. rozhlasem, s dobovým rozhlasovým komentářem. V tomto procesu bylo obviněno celkem 10 osob, údajně řízených a získaných k provádění trestné činnosti hlavním obviněným Josefem Zenáhlíkem, který byl viněn a souzen za to, že (řečeno dobovým žargonem) „ve službách francouzské špionážní služby uskutečňoval plány americké rozvědky, směřující k přípravě a rozpoutání nové světové války“. Na základě výslechů, doznání obviněných a předchozího důkazního šetření, bylo senátem vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze ve znění tehdejší judikatury (zejména dle § 86 /vyzvědačství/ a § 78 /velezrada/ Trestního zákona č. 86/1950 Sb.) vyneseno u všech obviněných celkem deset nepodmíněných rozsudků: dva doživotního vězení (Jiří a Josef Zenáhlíci) a osm ve výši od deseti do dvaceti pěti let odnětí svobody.

Tento proces sice byl v mnoha ohledech zpolitizovaný a k obviněným nespravedlivý, a to i v ohledu tehdejší judikatury, nicméně výše vynesených rozsudků nebyla nakonec tak dramatická, než jaké mohly – s ohledem na právní kvalifikaci případu vznesenou vojenským prokurátorem – padnout, i jak se původně předpokládalo s ohledem na jiné, starší rozsudky v podobně koncipovaných soudních kauzách. V době mimořádně zvýšeného mezinárodního napětí a nové hrozby globálního vojenského konfliktu v Evropě v padesátých letech 20. století, proběhlo avizované soudní líčení nikoliv před civilním soudem, jak by se očekávalo, ale před senátem vojenského kolegia Nejvyššího soudu (i s ohledem na osoby Jiřího Zenáhlíka, důstojníka ČSLA a Jiřího Lorence, vykonávajícího prezenční vojenskou službu), v důsledku čehož nebylo proti vyneseným rozsudkům možné podání opravného prostředku. Jelikož vojenským prokurátorem navržené absolutní tresty byly senátem změněny na tresty nepodmíněné (přihlédlo se k údajným polehčujícím okolnostem), bylo zabráněno popravám obviněných, ke kterým by jinak pravděpodobně došlo, pokud by soud probíhal před jiným senátem a v jiné fázi zakladatelského období lidově demokratického režimu.

V souvislosti s celým případem je problematické posoudit, do jaké míry byla vznesená obvinění a vedený výslech obviněných a předvolaných svědků věrohodný, a nakolik byl proces i v tomto případě zpolitizován, zmanipulován a vynucen bezpečnostními orgány. Obsah zvukových záznamů dává tušit, že jako v mnoha jiných politicky motivovaných procesech té doby, také tady došlo k systematické úpravě výpovědí obviněných a svědků před jednáním vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze, ke které byli donuceni během výslechů, zejména obvinění bezpečnostními orgány v zadržovací vazbě a na kterou si byli nuceni během soudního líčení vzpomenout (jednalo se opět o osvědčený postup s naučenou odpovědí na dotazy v otázkových protokolech). Nicméně dobové zjištění, že někteří z obviněných byli skutečně napojeni na francouzské tajné služby, s cílem narušit či zvrátit lidově demokratický režim v ČSR, bylo s odstupem času potvrzeno i výzkumem, byť se tehdejší obvinění opíralo o značně problematická důkazní řízení a vynucená přiznání.

Průběh a výsledek tohoto soudního procesu padesátých let 20. století nelze považovat i s odstupem několika desetiletí za uzavřenou záležitost, především z hlediska jeho věrohodného posouzení, které by však mělo být výsledkem historiografického zpracování. V posledních letech některé výzkumy historiků naznačují rozporuplnost ve výpovědích jednoho z obviněných – Jiřího Zenáhlíka, který byl mimochodem v roce 2008 „za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost“ a za podíl na osvobození ČSR v řadách americké armády, vyznamenán Řádem bílého lva I. třídy z rukou prezidenta republiky. Zatímco v citované dekorovací řeči se praví, že udělení vysokého vyznamenání se váže na zásluhy z oblasti bojové činnosti a vojenskou účast v boji proti fašismu, zvukové záznamy z výslechu Jiřího Zenáhlíka před senátem Nejvyššího kolegia z roku 1953 nasvědčují tomu, že Jiří Zenáhlík byl během války totálně nasazen v Německu, a proto se žádných bojových akcí nemohl účastnit. Historikové poukazují také na to, že pokud by v řadách britské nebo americké armády skutečně bojoval během osvobozování Německa a ČSR, existoval by o tom záznam. Jistě by pak tuto okolnost bezpečnostní orgány před soudním procesem ochotně využili, samozřejmě v neprospěch obviněného. Avšak nic o Zenáhlíkově účasti v zahraniční armádě u soudního líčení nezaznělo. Rozklíčit tuto možnou rozporuplnost a nejasnost ve výpovědi Jiřího Zenáhlíka by měli právě historikové, případně právní historikové, s přihlédnutím k dostupnému archivnímu materiálu, ke kterému jistě patří i zde předkládané zvukové záznamy z výpovědí obviněných před senátem vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze z roku 1953.

Obvinění   Přidělení obhájci
Dr. Josef Zenáhlík JUDr. Jiří Šťastný
Jiří Zenáhlík /bratr/  JUDr. Jaroslav Zavadil
Hubert Lorenc   JUDr. Jan Pacák
Josef Schwarz  JUDr. František Vorel  
Václav Tesař JUDr. Jan Pacák
Marie Zenáhlíková  JUDr. František Vorel 
Karel Sládek   JUDr. Jan Pacák
Josef Honetschläger JUDr. Jaroslav Zavadil
Marie Lorencová  JUDr. Jaroslav Zavadil
Jiří Lorenc      JUDr. Jiří Šťastný

Zvukové záznamy

(Průběh hlavního líčení ve světle zvukových záznamů)

 

K obvinění J. Zenáhlíka, řečí tehdejší žaloby:

„Podle pokynů francouzské špionážní služby uskutečňoval plány americké rozvědky, směřující k přípravě a rozpoutání nové světové války. Za tím účelem vybudoval síť, s jejíž pomocí získával špionážní zprávy z úseku vojenského, politického i hospodářského…“  (zvukový záznam, MG pás, ev. č. PX 2310)

1. den jednání (28. 11. 1953)

PX 2310 — Zahájení hlavního líčení před senátem vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze: čtení žaloby hlavním vojenským prokurátorem, výčet obviněných osob, charakter jejich spolčení.

PX 2310 — Zahájení hlavního líčení před senátem vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze: čtení žaloby hlavním vojenským prokurátorem, výčet obviněných osob, charakter jejich spolčení.

PX 2311 — Pokračuje čtení žaloby, právní kvalifikace provinění a přečinů proti tehdejšímu právu (trestný čin velezrady a vyzvědačství). Předseda senátu nařizuje výslech Josefa Zenáhlíka /jednání přerušeno/.

PX 2312 — Výslech obviněného Josefa Zenáhlíka – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2313 — Pokračuje výslech obviněného Josefa Zenáhlíka – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti

PX 2314 — Pokračuje výslech obviněného Josefa Zenáhlíka – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2315 — Pokračuje výslech obviněného Josefa Zenáhlíka – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2316 — Končí výslech Josefa Zenáhlíka. /Jednání je přerušeno/.

PX 2317 — Obnoveno jednání. Výslech obviněného Huberta Lorence – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2330 — Pokračuje výslech Huberta Lorence s identifikací jeho kontaktů na špionážní síť.

PX 2331 — Dokončení výslechu Huberta Lorence /přerušeno jednání/. Následuje výslech V. Tesaře – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2332 — Pokračuje výslech Václava Tesaře, konfrontace s výpovědí Josefa Zenáhlíka.

PX 2333 — Dokončení výslechu Václava Tesaře, motivy jeho trestné činnosti.
Výslech Marie Lorencové – k podstatě, k formám a rozsahu její trestné činnosti.

PX 2334 — Pokračuje výslech Marie Lorencové, zkoumání motivů jejího jednání.
(přerušení jednání na 20 minut).

PX 2335 — Výslech Jiřího Lorence, syna obviněného Huberta Lorence.

PX 2336 — Dokončení výslechu Jiřího Lorence – hledání motivů jeho jednání, o vlivu jeho otce na jeho jednání.
Výslech Karla Sládka – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2337 — Pokračuje výslech Karla Sládka – kontakty s Jos. Zenáhlíkem a charakter jejich spolupráce.

PX 2338 — Výslech Josefa Honetschlägera – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2339 — Dokončení výslechu Josefa Honetschlägera, konfrontace s výpověďmi ostatních obviněných.
/Jednání přerušeno do druhého dne na 8. hodinu ranní/.

Kopie / sestřihy

PX 2401 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2310 s drobným přesahem na konci.

PX 2402 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2311 s drobným přesahem na začátku.

PX 2403 (kopie + sestřih)Sestřih záznamu z pásku PX 2312.

PX 2404 (kopie + sestřih)Totožné se záznamem na PX 2312 a sestřih z části 2313.
Na pásek přímo navazuje pásek PX 2314.

PX 2405 (sestřih)Sestřih z pásků PX 23142315.

PX 2406 (sestřih)Sestřih z pásku PX 2315 s časovými přesahy.

PX 2407 (sestřih)Sestřih z pásku PX 2316. (= a končí stejnou větou jako na PX 2316).

PX 2408 (kopie)Totožné s PX 2317.

PX 2409 (kopie)Totožné s PX 2330 (s drobnými přesahy).

PX 2410 (kopie)Totožné s PX 2331 (s drobnými přesahy).

PX 2411 (kopie)Totožné s PX 2332 (až na závěr, který zde již chybí).

PX 2412 (kopie)Totožné s PX 2333 (s drobnými přesahy).

PX 2413 (kopie)Totožné s PX 2334 (až na závěrečnou část, která zde chybí).

PX 2414 (kopie)Totožné s druhou částí na PX 2334 a s první částí na PX 2335.

PX 2415 (kopie)Obsahuje druhou část záznamu z PX 2335 a přibližně polovinu záznamu z PX 2336.

PX 2416 (sestřih)(Sestřih z výslechu Karla Sládka). Obsahuje závěrečnou část z PX 2336 a první třetinu záznamu z PX 2337.

PX 2417 (sestřih)(Pokračující sestřih z výslechu Karla Sládka. /Přerušeno jednání na 15 minut/.
Výslech Josefa Honetschlägera). Obsahuje druhou polovinu záznamu z PX 2337 a první polovinu z PX 2338.

PX 2418 (kopie)(Dokončení výslechu Josefa Honetschlägera). Obsahuje závěrečnou část záznamu z PX 2338 a celý záznam z PX 2339.

2. den jednání (29. 11. 1953)

PX 2340 — Výslech Jiřího Zenáhlíka –  k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti.

PX 2350 — Dokončení výslechu Jiřího Zenáhlíka, motivy jeho trestné činnosti. /Líčení přerušeno/.

PX 2351 — Výslech Marie Zenáhlíkové – k podstatě, k formám a rozsahu její trestné činnosti.

PX 2352 — Pokračuje výslech Marie Zenáhlíkové – důraz na školení k využití vysílačky a odeslané relace vysílačkou, kontakty s obviněnými V. Tesařem a J. Schwarzem.

PX 2353 — Pokračuje výslech Marie Zenáhlíkové, kontakty s J. Schwarzem, užití vysílačky a další její trestná činnost.

PX 2354 — Dokončení výslechu Marie Zenáhlíkové, hledání motivů její trestné činnosti, konfrontace s výpověďmi ostatních obviněných. /Jednání přerušeno na 15 minut/.

PX 2355 — Výslech Josefa Schwarze – k podstatě, k formám a rozsahu jeho trestné činnosti. K jeho pašerácké minulosti a špionážní činnosti pro Josefa Zenáhlíka.

PX 2356 — Pokračuje výslech Josefa Schwarze, jeho úkoly z podnětu Josefa Zenáhlíka.

PX 2357 — Dokončení výslechu Josefa Schwarze – jeho finanční machinace a prodej starožitností, konfrontace s výpovědí Josefa Zenáhlíka.

PX 2358 — Výslech svědka Františka Fliedra, toho času ve vězení – k jeho dřívějším kontaktům se Schwarzem, k rozsahu Schwarzovy trestné činnosti. /Přerušení líčení do 14. hodiny/.

PX 2359 — Závěrečná řeč hlavního vojenského prokurátora – obecné souvislosti případu i konkrétní provinění obviněných, motivy jejich jednání. /Jednání je přerušeno/.

PX 2360 — Dokončení závěrečné řeči hlavního vojenského prokurátora – ke konkrétním proviněním obviněných, k nebezpečnosti zvláště činů bratří Zenáhlíků.

PX 2485 —  /Obnovené jednání nejvyššího kolegia/.
Závěrečné řeči obhájců: Dr. Jiří Šťastný – za obviněné Josefa Zenáhlíka a Jiřího Lorence, Dr. Jaroslav Zavadil – za obviněné Jiřího Zenáhlíka, Josefa Honetschlägera a Marii Lorencovou.

PX 2486 — Pokračují závěrečné řeči obhájců: Dr. Jaroslav Zavadil – za obviněné Jiřího Zenáhlíka, Josefa Honetschlägera a Marii Lorencovou, Dr. Jan Pacák – za obviněné Huberta Lorence, Václava Tesaře a Karla Sládka.

PX 2487 — Pokračují závěrečné řeči obhájců: Dr. František Vorel – za obviněné Josefa Schwarze a Marii Zenáhlíkovou.
Závěrečná slova obviněných: Josef Zenáhlík, Hubert Lorenc, Václav Tesař, Marie Lorencová, Jiří Lorenc, Karel Sládek.

PX 2488 — Pokračují závěrečná slova obviněných: Josef Honetschläger, Jiří Zenáhlík, Marie Zenáhlíková, Josef Schwarz.

Kopie / sestřihy

PX 2419 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2340.

PX 2420 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2350.

PX 2421 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2351 (s drobnými přesahy na konci).

PX 2422 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2352 (s drobnými přesahy na začátku a na konci).

PX 2423 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2353 (s drobnými přesahy).

PX 2424 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2354.

PX 2425 (kopie)Totožné se záznamem na PX 2355 (s drobným přesahem na začátku záznamu).

PX 2426 (sestřih)Totožné se záznamem na PX 2356 (tady se jedná o sestřih, takže neobsahuje úplně vše).

PX 2427 (kopie)Prakticky totožné s PX 2357.

PX 2428 (kopie)Zcela totožné s PX 2358.

PX 2429 (kopie)Totožné s PX 2359, ale o něco kratší (chybí poslední 1/4 záznamu).

PX 2430 (kopie)Totožné s PX 2360, až na drobné začáteční a závěrečné přesahy.

PX 2431 (kopie)Totožné s PX 2385, až na drobné přesahy.

PX 2432 (kopie)Totožné s PX 2486 (s drobnými přesahy).

PX 2433 (kopie)Obsahuje závěrečnou část záznamu z PX 2486 a většinu záznamu z PX 2487. (Řeči obhájců Pacáka a Vorla, závěrečná slova obviněných Josefa Zenáhlíka a Huberta Lorence).

PX 2434 (kopie)Totožné s druhou polovinou záznamu na PX 2487 a s celým záznamem na PX 2488.
(Závěrečná slova obviněných V. Tesaře, M. Lorencové, J. Lorence, K. Sládka, J. Honetschlägera, J. Zenáhlíka, M. Zenáhlíkové a J. Schwarze).

3. den jednání (30. 11. 1953)

PX 2489 — Rozsudek nejvyššího kolegia vojenského soudu (předseda senátu): nástin obvinění a prováděné trestné činnosti, včetně charakteristiky provinění jednotlivců. (Chybí několik úvodních vět, které jsou obsaženy na PX 2435).

PX 2490 — Rozsudek nejvyššího kolegia vojenského soudu (předseda senátu): pokračování.

PX 2437 — Rozsudek nejvyššího kolegia vojenského soudu (předseda senátu): dokončení, s výší udělených trestů a s výčtem použitých polehčujících okolností. Proti rozsudku není opravného prostředku.
/Ukončení hlavního líčení/.

VYNESENÉ ROZSUDKY:
Josef Zenáhlík – doživotí
Jiří Zenáhlík – doživotí
Hubert Lorenc – 25 let
Josef Schwarz – 25 let
Karel Sládek – 18 let
Marie Lorencová – 17 let
Jiří Lorenc – 15 let
Václav Tesař – 14 let
Marie Zenáhlíková – 11 let
Josef Honetschläger – 10 let
Většině odsouzených byly později tresty zmírněny nebo výkon trestu zcela přerušen, což se týkalo i Josefa a Jiřího Zenáhlíka.

Kopie / sestřihy

PX 2435 (kopie)Totožné s PX 2489, s drobnými přesahy. (Obsahuje více, než PX 2489).

PX 2436 (kopie)Totožné s PX 2490, s drobnými přesahy.

PX 2491 (sestřih) — Totožné s PX 2437 s drobnými přesahy, vynechány jsou uložené jednotlivé tresty.

PX 2492 (sestřih) — Rozsudek nejvyššího kolegia vojenského soudu (předseda senátu): výčet polehčujících okolností u vyměřených trestů. Proti rozsudku není opravného prostředku.
/Ukončení hlavního líčení/. (Záznam totožný s částí PX 2437). 

PX 2438 (kopie, sestřih) — Krátký záznam vytažen ze záznamu na PX 2437 nebo PX 2492.

Zpracoval: Mgr. Richard Mahel, Ph.D.