28/2-2020

Kominterna

Monotematické číslo obsahující příspěvky, které zazněly na mezinárodní konferenci Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu, dne 3. října 2019. Celkem 17 autorů z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Ukrajiny a Ruska si klade otázky související s vznikem, působením a zánikem Kominterny a její činnosti v rámci zahraniční, sociální, národností a náboženské politiky Sovětského svazu.

Obsah čísla

Obsah + titáž

Vznik Kominterny a sovětská zahraniční politika

Vznik, konec Kominterny a otázka kontinuity její činnosti. Vybrané otázky
Emil Voráček

Die Gründungsmitglieder der Kommunistischen Internationale
Wladislaw Hedeler

Kominterna a stredná Európa 1919–1922. Od integrácie k disciplinácii a racionalizácii
Juraj Benko

Rozhlasové vysílání ze Sovětského svazu během druhé světové války
Jan Chadima

Kominterna v Evropě. Případové studie

Mezi vznikem republiky a anšlusem. Nástin vývoje Komunistické strany Rakouska v letech 1918–1938
Miroslav Šepták

The Policy of the Comintern in the Light of the ‘International Council Correspondence’
Florian Ruttner

Kominterna a KSČ

Деятельность Коминтерна и образование КПЧ в документах первых советских миссий в Чехословакии (1920–1921 гг.)
Николай Станков

Komunistická strana Československa v zajetí sociálfašismu. Vyloučení Josefa Guttmanna z KSČ v roce 1933
Martin Dolejský

Lidová fronta a její reálná podoba v Československu
Peter Popálený

Komunistické strana Československa na Liberecku mezi lety 1921–1935
Jakub Vrba

Národnostní, sociální a náboženská politika

KSČ na Podkarpatské Rusi v první polovině třicátých let 20. století
David Hubený

Карпато-украинское студенчество и Комунистическая партия Чехословакии в межвоенный период: заметки к истории взаимоотношений 
Константин Куцов

Коминтерн в борьбе против религии (на примере религиозной политики в УРСР)
Анна Маринченко Татьяна Иванова

Rudá odborová internacionála
Jiří Pokorný

The cooperative policy of Comintern in Czechoslovakia and its limits: A case study of the cooperative Včela Prague
Jan Slavíček

Rozpuštění Kominterny a její reinkarnace

Strategie Kominterny po jejím rozpuštění a sovětské plánování poválečného světa
Vít Smetana

Referát Rudolfa Slánského přednesený na prvním zasedání Informačního byra komunistických a dělnických stran ve Sklářské Porubě dne 23. 9. 1947
Adam Zítek

Наследники Коминтерна: роспуск Коминформбюро и становление новой системы подчинения международного коммунистического движения интересам советской политики. 1955–1964 гг.
Теймур Агабаевич Джалилов