Z fondů Knihovny Národního archivu – Sbírka novin

V Knihovně Národního archivu byla v roce 1996 jako sbírkový fond ustanovena Sbírka novin Národního archivu.

Její základ tvoří vlastní „Fond novin po roce 1945“, systematicky doplňovaný formou předplatného od počátku existence archivní knihovny do současnosti. Do roku 1989 byl fond součástí příruční knihovny Oddělení fondů státní správy z let 1945–1992. Do té doby zároveň představoval jediný novinový fond archivní knihovny. Kromě toho se nacházely v dalších knihovních fondech na různých signaturách titulové řady i jednotlivé svazky novin z 19. a 20. století.

 

90. léta 20. století

Zásadní zlom nastal v devadesátých letech 20. století. V první řadě probíhala výstavba nového archivního areálu v Praze na Chodovci. S tím souvisela příprava archivních a knihovních fondů na stěhování do nových depozitářů. V roce 2001 byla vyhlášena generální inventura archivních fondů a sbírek v archivech ČR. Výsledkem těchto prací bylo mimo jiné vyčlenění poměrně rozsáhlých novinových fondů z archivních oddělení do knihovny.

V druhé řadě, v souvislosti se zásadními společenskými změnami, knihovna úzce spolupracovala s kolegy z archivních oddělení v průběhu archivních přejímek písemností zanikajících úřadů a institucí. Díky těmto přejímkám se Sbírka novin rozrostla o cenné a rozsáhlé novinové fondy, jako byly například redakční archiv vydavatelství Rudé právo, Melantrich, Lidová demokracie, či Novinový a časopisecký fond Archivu České strany národně sociální. Kromě toho byl na základě dohody mezi Národním archivem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR nejprve převzat rozsáhlý novinový fond zahraničních novin z období let cca 1945 až 1990. Tím se navázalo na přejímku z roku 1974, která obsahovala soubor zahraničního a českého tisku z let cca 1906 až 1945. Následně byl v pravidelných přejímkách odebírán z ministerstva současný zahraniční a výběrově i českých tisk. Poslední přejímka z ministerstva se uskutečnila v roce 2014, kdy byl zrušen jeho Archivně-dokumentační odbor a odběr zahraničních novin byl snížen na minimum.

 

Současnost
Lidové noviny, současně vycházející deník s celostátním dosahem

Lidové noviny, současně vycházející deník s celostátním dosahem

Nyní jsou ve Sbírce novin uloženy desítky tisíc svazků rozsáhlých novinových titulů (českých i zahraničních) ale i jednotlivých svazků a čísel novin jak 19. a 20. století, tak novin současně vycházejících. Celkový rozsah fondu je cca 1300 bm.

Inventář Sbírky novin 2021 (PDF - 1 MB)

Inventář Sbírky novin 2021 (PDF – 1 MB)

 

Z významných zahraničních titulů Sbírky novin lze jmenovat například International Herald Tribune, The Times, New York Times, Frankfurter allegemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Die Presse, Le Monde, L’Humanité, Izvestija a Literaturnaja gazeta. Jedny z nejdéle vycházejících jsou noviny Prager Zeitung (1803–1919) a Wiener Zeitung (1799–1919). Sbírka novin rovněž uchovává významné české tituly první republiky (Národní listy, Národní politika, České slovo, Lidové listy, Lidové noviny, Venkov) a z období po roce 1945 (Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, Práce, Rudé právo, Hospodářské noviny, Zemědělské noviny a další). Mezi zajímavé svazky patří poučný a zábavný časopis Jasoň, vycházející pouze v letech 1859/1860, ve kterém publikovala Božena Němcová.

 

Prager Zeitung, jeden z nejstarších titulů ve sbírce

Prager Zeitung, jeden z nejstarších titulů ve sbírce

Digitalizace

V rámci projektu VISK 7 (Veřejné informační služby knihoven, podprojekt digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru) knihovna digitalizovala mimo jiné tituly Československá samostatnost, Čechoslovák, Československý válečný zpravodaj, Slovenské hlasy, Československý deník Československá republika. V současnosti probíhá 4. etapa digitalizace rozsáhlého titulu Prager Zeitung. Digitalizované noviny jsou dostupné v Digitální knihovně Národního archivu.

V projektu digitalizace ohrožených dokumentů byla zpracována tisková produkce československých legií na Rusi z období let 1915–1920, tzv. Sibiřské tisky.

 

Vládní vojsko, titul digitalizovaný ve spolupráci s knihovnou Vojenského historického ústavu

Vládní vojsko, titul digitalizovaný ve spolupráci s knihovnou Vojenského historického ústavu

Houpačky, Sibiřské tisky

Houpačky, Sibiřské tisky