Konference „Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022.“

Dne 26. 6. 2024 se konala na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Toskánském paláci pod záštitou ministra Jana Lipavského konference Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022.

Konference byla zorganizována na základě podpory při řešení projektu DH23P03OVV043 – Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví ČR, který naplňuje program a podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III), financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Projekt je vůbec první ucelenou snahou o mezioborovou spolupráci tří významných vědeckých institucí, které se věnují dané problematice v rámci své odbornosti. Národní muzeum uchovává ve svých sbírkách trojrozměrné předměty a fotografie, které získává akviziční činností od počátku 90. let 20. století. Národní archiv získává, zpracovává a zpřístupňuje archiválie vztahující se k tématice volyňských Čechů z let 1960–2021 ve fondech úřední a soukromoprávní provenience, osobních fondech a rodinných archivech. Etnologický ústav AV ČR shromažďuje materiály související s jejich kontinuálním výzkumem českých komunit na Ukrajině již od 50. let 20. století.

Slavnostního zahájení se zúčastnil za MZV pan náměstek Jan Marian, za Senát Parlamentu ČR pan senátor Martin Krsek, člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Za hlavního řešitele projektu NAKI III pan generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a za jednoho z příjemců projektu pan ředitel Národního archivu Milan Vojáček.

Se svými nedávnými zkušenostmi se hned v prvním bloku podělili s více jak devadesáti posluchači pan Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti a vedoucí samostatného oddělení KRAJ MZV ČR, pan Radek Matula, karierní diplomat a bývalý mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR na Ukrajině a pan Pavel Dymeš, dlouholetý pracovník Ministerstva vnitra, kde se věnuje integraci krajanů.

Výstupy z konference budou uveřejněny v kolektivní monografii v roce 2025.