Pozvánka na seminář – Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu pořádaný Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Národním archivem a Národním technickým muzeem, který se bude konat 20. dubna 2023 v Národním technickém muzeu.

V základním i aplikovaném výzkumu jsou v mnoha oborech stále intenzivněji využívány historické mapy ve smyslu mapových rekonstrukcí a 3D modelů, v rámci výsledků výzkumu označované jako specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Tyto mapy mají ve vztahu k soudobé nekomerční i komerční kartografické tvorbě svá specifika, především s ohledem na využití transdisciplinárních metod a poznatků mnoha humanitních, přírodovědných i technických oborů. Nezbytná je přitom úzká spolupráce s kartografy, geografy a GIS pracovníky. Na široké škále příkladů, zejména z projektů NAKI, budou představeny přínosy a uplatňování Nmap, ale také možnosti a úskalí jejich tvorby.

Eva Semotanová, Šárka Steinová, Jitka Močičková a Filip Paulus

(organizační tým)

 


 

Program:
1. blok, 9:00–10:30
9:00–9:20 Zahájení, uvítání přítomných, slovo zástupců pořádajících institucí
9:20–9:35 Eva Semotanová (Historický ústav AVČR, v. v. i, Praha), Rekonstrukční mapy (Nmap) jako součást metodiky základního i aplikovaného výzkumu
9:35–9:50 Pavel Šimek (Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice), Krajinářská architektura ve specializovaných mapách s odborným obsahem
9:50–10:05 Jiří Cajthaml (Fakulta stavební ČVUT v Praze), Vltava – proměny historické krajiny, jejich zpracování v GIS a kartografická vizualizace

10:05–10:30 Diskuse

10:30–10:50 Přestávka na kávu

2. blok, 10:50–12:00
10:50–11:05 Hana Králová (Národní technické muzeum, Praha), Architektonické dílo Josepha Hardtmutha v aplikovaném výzkumu
11:05–11:20 Jan Martínek (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno), Historické a prehistorické cesty Moravy, českého Slezska a navazujících regionů z pohledu nových výzkumů
11:20–11:35 Jana Vojtíšková (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové), Nmap v urbánním výzkumu. Na příkladu projektu NAKI II DG18P02OVV015 Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru)
11:35–11:50 Jiří Dufka (Moravská zemská knihovna v Brně), Specializované mapy nad knihovními daty

11:50–12:15 Diskuse

12:15–13:15 Oběd

3. blok, 13:15–14:25
13:15–13:30 Markéta Šantrůčková (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice), Tvorba map kulturních hodnot krajiny a památek zahradního umění
13:30–13:45 Jitka Močičková (Historický ústav AVČR, v. v. i., Praha), Projekt Český historický atlas a nové možnosti tvorby a zpřístupňování dějepisných map
13:45–14:00 Martin Ouředníček ‒ Jiří Nemeškal (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Tvorba aplikovaných výstupů Nmap v projektech NAKI Urbánní a regionální laboratoře

14:00–14:25 Diskuse

14:25–14:45 Přestávka na kávu

4. blok, 14:45–15:45
14:45–15:00 Šárka Steinová ‒ Filip Paulus (Národní archiv, Praha), Využití kartografického dědictví Národního archivu v aplikovaném výzkumu
15:00–15:15 David Novák ‒ Jan Hasil (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha), Od archeologické mapy k velké výzkumné infrastruktuře
15:15–15:30 Pavel Chromý (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Dědictví zmizelých krajin v Česku: K aplikaci a relevanci historickogeografického poznání

15:30–15:45 Diskuse

15:45–16:15 Generální diskuse, závěr

Kontakt: mocickova@hiu.cas.cz