Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945)

Autor: Ivana Ebelová (ed.)
Jazyk: český, německý, anglický
ISBN: 978-80-7469-098-3
Počet stran: 272
Rok vydání: 2019
Dostupnost: skladem
Cena:
130,- Kč

Národní archiv vydal ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK sborník z konference Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945), která se konala v Národním archivu dne 7. listopadu 2018.

Publikace obsahuje celkem 14 příspěvků k problematice zachycení vývoje krajiny a jejích proměn na základě pramenů diplomatické povahy z období 16.–20. století. Pozornost je věnována zejména hranicím (zemí, panství a církevních provincií), evidenci pozemkového majetku a proměnám jeho držby, ochraně lesů a dalším souvisejícím tématům.