Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620

Autor: P. Mareš
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-025-9
Počet stran: 196
Rok vydání: 2013
Dostupnost: skladem
Cena:
210,- Kč

Předkládaná studie je definitivním soupisem přísedících komorního soudu v letech 1527–1620. Vychází ze starší edice Václava Schulze z roku 1904 a z prezencí přísedících zapisovaných do register komorního soudu, uložených v Národním archivu. Komorní soud se v předbělohorském období řadil na třetí místo za soudy zemský a dvorský. Jeho kompetence nebyly přesně stanoveny, překrývaly se s kompetencemi ostatních soudů. V předbělohorském období byl komorní soud personálně propojený se soudem dvorským. V roce 1534 ho stabilizoval král Ferdinand I. vydáním tzv. Zřízení o komorním, hejtmanském a dvorském soudu. Soupis přísedících je rozdělen do dvou bloků. V prvním jsou uvedeni přísedící za vlády Habsburků (1527–1619), v druhém přísedící za vlády Fridricha Falckého (1619–1620). Vnitřně jsou oba bloky rozděleny na přísedící v panském stavu a přísedící v rytířském stavu. Struktura záznamu o každém přísedícím je: a) příjmení a predikát, popř. jen predikát; b) počet přísedících v rámci jednoho rodu a jejich kategorie; c) křestní jméno; d) životopisná data; e) domicil; f) datum jmenování; g) datum složení přísahy; h) datum instalace; ch) datum/data účasti na jednotlivých soudních zasedáních; i) informace o individuální kariéře; j) datum rezignace a propuštění.