Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu získalo grant z programu NAKI III

Ministerstvo kultury ČR podpořilo ve veřejné soutěži v Programu NAKI III výzkumný projekt Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu. Tým Lenky Kločkové se bude podílet v letech 2023–2027 na projektu „Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví České republiky.“

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje orientované na uchování hodnot a zpřístupnění kulturního dědictví nebo využití výsledků výzkumu ve vzdělávání. Program funguje od roku 2009, na léta 2023 až 2030 byla udělena finanční podpora programu NAKI III celkem 76 z 216 přihlášených projektů.

Divadelní spolek Kupičov.

Divadelní spolek Kupičov.

 

Cílem projektu „Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví České republiky“ je realizace aplikovaných výzkumů rozvíjejících prezentaci, uchování i rozšiřování informací získaných z archivních dokumentů a trojrozměrných exponátů, které povedou k osvětlení specifického a výjimečného kulturního dědictví spojeného s historií i současností českých komunit v oblastech nynější Ukrajiny s důrazem na komunitu volyňských Čechů. Projekt zmapuje jejich příchod na toto území, integraci v nové domovině i dokumentaci reemigračních vln v průběhu 20. a 21. století

Národní muzeum je příjemcem-koordinátorem celého projektu, dalšími řešiteli příjemci jsou Národní archiv a Etnologický ústav AV ČR.

Jedná se o první ucelenou snahu o mezioborovou spolupráci tří vědeckých institucí, které se dané problematice odborně věnují. Národní muzeum ve svých sbírkách uchovává trojrozměrné předměty a fotografie, které získává akviziční činností. Národní archiv získává, zpracovává a zpřístupňuje archiválie vztahující se k tématice volyňských Čechů z let 1860–2021 z fondů úřední a soukromoprávní provenience. Etnologický ústav AV ČR shromažďuje materiály související s kontinuálním výzkumem českých komunit na Ukrajině již od 50. let 20. století z etnologické perspektivy.

Hlavními výsledky projektu budou veřejná databáze vztahující se k reemigraci do Československa z Volyně v letech 1945–1947, interaktivní specializovaná mapa, audiovizuální tvorba dokumentárního filmu rozděleného na 12 tematických částí a výstava s kritickým katalogem přibližující skryté hmotné a nehmotné kulturní dědictví příslušníků krajanských komunit.

Vedlejšími výsledky budou tři monografie, pět odborných studií uveřejněných v recenzovaných periodicích a uspořádání tři konferencí. Všechny výsledky budou využitelné rovněž pro edukaci v rámci sekundárního a terciálního vzdělávání.

Hlavní řešitel projektu příjemce-koordinátora: Tomáš Kavka (NM)

Řešitelé příjemci: Lenka Kločková (NA) a Veronika Beranská (Etnologický ústav AVČR)

Řešitelé: Eliška Pekárková (NM), Michaela Smidová (NM), Ondřej Štěpánek (MN), Roman Štér (NA), Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AVČR), Adam Zítek (NA)

 

Švadlenky v Kupičově

Švadlenky v Kupičově

Anděla Kovandová, rozená Kašparová s hasičským praporem, který vlastnoručně vyšila. 1912. Huleč Česká. NA, f. Svaz Čechů z Volyně, Žatec, inv. č. 573

Anděla Kovandová, rozená Kašparová s hasičským praporem, který vlastnoručně vyšila. 1912. Huleč Česká. NA, f. Svaz Čechů z Volyně, Žatec, inv. č. 573

Česká mládež v Kupičově.

Česká mládež v Kupičově.