Knihovna Národního archivu v roce 2019

Knihovna Národního archivu je veřejná knihovna. S více jak půl milionem svazků je největší archivní knihovnou v České republice. Zpřístupňuje domácí a zahraniční knihovní dokumenty, především z oborů archivnictví, dějin správy a práva, historie a pomocných věd historických.

V uplynulém roce se knihovna zaměřila na plánovanou redukci pracovních míst a zároveň hrozbu přejímek velkých knihovních celků. Bohužel tak dochází k redukci služeb pro veřejnost na úkor konzervačních funkcí.

 

Personální situace

V roce 2019 došlo k plánované obměně u úvazku 0,25, kterým knihovna nabízí získání praxe studentům VOŠ a VŠ knihovnických škol. (Jedná se ovšem o úvazek na místě rušeném k 31. 12. 2019). Přípravné fáze na snížení počtu míst ve státní správě způsobila, že celkových 8 systemizovaných míst nebylo od října zajištěno plně. Pracovnice na rušeném místě přešla od 1. 10. 2019 na jiné pracoviště v rámci NA a některé činnosti tak začaly být utlumovány.

 

Služby

 Statistika čtenářů a výpůjček Celkem
 Počet čtenářů aktivní čtenáři  298        
 Počet výpůjček včetně prolongací zaměstnanci 22 213 23 595
  odborná veřejnost 168
  veřejnost 1 214
 Meziknihovní výpůjční služby MVS – uživatelům knihovny 16 49
  MMVS – uživatelům knihovny 7
  MVS – vyžádané z venku 21
  elektronické MVS (skeny) – vyžádané z venku 5

 

Automatizace

V závěru roku proběhla reinstalace a upgrade (verze 5.4.2) systému Kramerius. V ostatních knihovních systémech docházelo pouze k standardním úpravám.

Knihovna pokračuje ve spolupráci se Souborným katalogem ČR (dále jen SK ČR), kam pravidelně zasílá záznamy monografií. Od roku 2019 se do SK ČR dávkově zasílají i nové záznamy seriálů. Celkem bylo do SK ČR zasláno 24 524 záznamů monografií a 826 záznamů seriálů (údaje k 31. 12. 2019). Zapojení knihovny do kooperativního vytváření jmenných národních autorit a předávání nových záznamů již běží v rutinním provozu v modulu pro dodávání národních autorit.

 

Digitalizace

Na adrese http://kramerius.nacr.cz/ zpřístupňuje knihovna především výsledky projektu Digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru v podprogramu VISK7 (Kramerius). Druhá etapa projektu digitalizace rozsáhlých vládních novin Prager Zeitung pokračovala částí leden 1830 až březen 1839 (celkem 37 svazků, tzn. 38 392 stran včetně metadat). V průběhu prosince 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace na pokračování projektu digitalizace tohoto deníku v roce 2020.

Mimo projekt VISK7 pak knihovna digitalizovala 41 svazků titulu Výroční zpráva Ministerstva dopravy za rok … pro léta 1954–1989 a 1 svazek Statistická ročenka republiky Československé 1948.

 

Přírůstky fondu

V roce 2019 hospodařila knihovna s rozpočtem na nákup knih a časopisů v celkové částce 578 000,- Kč. Z toho 278 000,- Kč bylo určeno na nákup odborné literatury financované z prostředků institucionální podpory vědy. Další knihovní jednotky byly zakoupeny z grantů jiných oddělení NA (20 017,- Kč).

Kromě nákupu knih a zajištění kontinuací periodických publikací se knihovna podílela na rozšíření archivního fondu Sbírka map a plánů Národního archivu (NAD 324).

Do knihovny bylo nakoupeno 612 knihovních jednotek. Svázaná periodika byla zapsána v počtu 117 nových jednotek a 52 svazků novin. 598 publikací bylo získáno zdarma formou darů, výměn, povinných výtisků badatelů, přejímek a z produkce NA. Knihovna odebírala 356 titulů (398 exemplářů) časopisů. Celkem bylo do knihovního systému zaevidováno 1 327 knihovních jednotek, další přírůstky zůstávají v pomocných evidencích.

Do depozita Maltézská knihovna, resp. Knihovna Frà Horkého byl začleněn 1 starý tisk, 17 svazků tisků 19. a 1. poloviny 20. století a 15 svazků moderních řádových tisků předaných Českým velkopřevorstvím maltézského řádu.

Také se uskutečnila přejímka 625 publikací vyčleněných z osobního fondu Marie Kaplanové (NAD 2017).

 

Zpracování knihovních fondů

Kromě zpracování ročních přírůstků se knihovna také věnovala zpětnému zpracování starších fondů. Z rozsáhlých celků byly retrokatalogizovány do elektronického knihovního systému svazky příručkové literatury (encyklopedie, slovníky atd.) signatury P1001 – P2000, U526 – U648, zákoníky signatury IL1001 – IL1357 a monografie signatury IM1001 – IM1296.

Pokračovalo doplňování volného výběru nově získanými publikacemi a aktualizace příručních knihoven. Ze studoven a badatelen byly do depozitářů staženy digitalizované tituly. Čtenáři také ocenili nově zavedenou výstavku aktuálních přírůstků.

 

knihovna Národního archivu

Ochrana fondu

Z důvodu naplnění výrobní kapacity plotteru Národní knihovny byly individualizované ochranné obaly z nekyselé lepenky zajištěny v rámci zakázky na archivní obalový materiál v počtu 341 svazků. Systém se osvědčil, jen ještě plánujeme rozšířit počet typizovaných chlopňových obalů. Standardní vazbu časopisů a novin provedla knihovna v rozsahu 122 svazků.

V rámci národního projektu VISK7 – Kramerius (na záchranu seriálových i monografických bohemikálních dokumentů 19. a 20. století ohrožených degradací kyselého papíru) knihovna prováděla průzkum fyzického stavu novodobých fondů. Za tímto účelem byl také pořízen laboratorní pH metr.

 

Bibliografická činnost a hlášení výsledků RIV

V roce sběru 2019 bylo celkem nahlášeno do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) 37 výsledků vědy a výzkumu NA, z toho bylo předáno poskytovatelům:

  • Ministerstvo vnitra – 29 výsledků
  • Grantová agentura ČR – 7 výsledků
  • Ministerstvo kultury – 1 výsledek

Jako excelentní výsledek byla nahlášena publikace: ŠEPTÁK, Miroslav. Mezi demokracií a autoritářstvím: rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931-1934. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2806-8.

Publikační činnost pracovníků, kterou zpracovává knihovna v rámci bibliografických činností, je publikována ve výroční zprávě NA.

 

Bibliografie českého archivnictví

Knihovna již čtvrtým rokem spolupracuje s Historickým ústavem AV ČR na vytváření mezinárodního projektu Souborného katalogu Bibliografie české a slovenské historiografie. Katalog vznikl jako výstup projektu velkých infrastruktur pro VaVaI Bibliografie dějin Českých zemí. Knihovna pomocí externistů zpracovává Bibliografii českého archivnictví, která zaznamenává českou vědeckou a odbornou knižní produkci v oblasti archivnictví a příbuzných oborů.

 

Prezentace knihovny

Ve dnech 12. – 13. 6. 2019 se knihovna úspěšně zapojila Výstavou dokumentů z fondů Knihovny NA do akce Speciální program pro studenty základních a středních škol při příležitosti Mezinárodního dne archivů – Archiv, pravěk či budoucnost?

Pavel Trnka přednesl 13. 11. 2019 na konferenci Bibliotheca antiqua v Olomouci příspěvek Budování knihovny obnoveného maltézské konventu Panny Marie pod řetězem. Kromě toho také publikoval příspěvky vycházející z knihovních fondů Pražský konvent johanitů a datace udělení práva pontifikálií jeho převorům v řádové historiografii v Paginae historiae a Život, dílo a knihovna pražského kazatele Jana Raymunda v online verzi časopisu Knihy a dějiny.

Knihovna se podílela na uspořádání Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS, které se uskutečnilo 17. 11. 2019 v konferenčním sále NA, kde Kateřina Paulusová představila svou prezentací Knihovna Národního archivu hlavní činnosti knihovny.

V návaznosti na změny v Digitální knihovně Kramerius (Provozovatelem Digitální knihovny je Moravská zemská knihovna v Brně) uspořádala knihovna 6 uživatelských školení pro pracovníky NA.