Paginae historiae 27/1, 2019

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: čeština, němčina, angličtina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 848
Rok vydání: 2019
Dostupnost: skladem
Cena:
270,- Kč

K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové, CSc.

Toto číslo bylo připraveno jako pocta k významnému životnímu jubileu ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Obsahuje celkem 45 odborných studií domácích i zahraničních autorů, úvodní zdravice a biografické texty, kompletní bibliografii jubilantky i její bilanční rozhovor o dvacetiletí v čele Národního archivu. Témata jednotlivých studií jsou věnována problematice archivnictví, pomocných věd historických, dějin správy, českých i světových dějin od středověku do současnosti.

 


Obsah čísla 27/1

Úvod

 • Úvodní slovo – Zdeňka Kokošková – Alena Nosková
 • Zum Geleit – Lorenz Mikoletzky
 • Jubileum pani PhDr. Evy Drašarovej, CSc. – Ivan Tichý
 • Pozdrav Evě Drašarové – David Valůšek
 • Archivní praxe – Jindřich Schwippel – Milena Josefovičová
 • Archivní začátky Evy Drašarové – Marie Stupková

Studie

 • „Čas boje, čas pokoje“. Kalendář a válečná tažení v raně přemyslovských Čechách – Marie Bláhová
 • Farní kostel v Zásmukách v roce 1328 – Ivan Hlaváček
 • Archiv- und Bibliotheksgut als Kriegsbeute am Beispiel des 30jährigen Krieges – Leopold Auer
 • Landštejnské panství v Táborském kraji jako reálné svěřenství v držení hrabat z Herbersteinu – Pavel Koblasa
 • Pražský konvent johanitů a datace udělení práva pontifikálií jeho převorům v řádové historiografii – Pavel Trnka
 • Dvůr habsburských arcivévodkyň a jeho reforma v roce 1563 – Jaroslava Hausenblasová
 • Snahy o konverzi Petra Voka z Rožmberka aneb co v Březanově kronice nebylo – Alena Pazderová
 • Olomoucký písař magistr Pavel Košinář Velinský ze Všelis a jeho fraktura z konce 16. století – Bohdan Kaňák
 • Od textu k mapám v Hesseliově urbáři – Vladimír Waage
 • Ploskovice a Zákupy. Zahrady Anny Marie Františky s vůní ananasů – Petra Březáčková
 • Udělování svátosti nižšího a vyššího svěcení pražskými světícími biskupy Janem Matoušem Schweibererem a Erasmem Divišem Kriegerem v letech 1779–1792 – Stanislava Jílková
 • Prameny k toskánským dynastickým řádům v Rodinném archivu toskánských Habsburků – Eva Gregorovičová
 • Život sester alžbětinek Na Slupi v zrcadle statut – Jitka Křečková – Hedvika Kuchařová
 • „Lze se nadíti, že Moravě dostane se historického díla, důstojného jejich mecenášů a representantů“. Několik poznámek k zpřístupňování písemných archiválií historikem Bedou Dudíkem – Richard Mahel
 • „Škodlivost některých barev k barvení hraček dětských a cukrářského zboží, vůbec se oznamuje“ – Ivana Ebelová
 • Kariolová pošta v českých zemích v 19. století – Tomáš Kalina – Jan Kahuda
 • Psi, pejskaři a zavedení daně psovské v druhé polovině 19. století v Praze – Pavla Lutovská
 • Národní banderium ve Zdicích. Vznikla Selská jízda na Podbrdsku – Hana Pátková
 • Volební aféra okresního hejtmana Nikodéma Eckerta. Příspěvek k politickým aktivitám c. k. státních úředníků v 70. letech 19. století – Pavel Fabini
 • Kulturní spolek jako minilaboratoř politického stranictví. Beseda v Hradci Králové v letech 1872–1914 – Roman Horký
 • K finanční síle školských spolků v českých zemích. Ústřední matice školská a Deutscher Schulverein před první světovou válkou ve srovnávací perspektivě 1880–1914 – Mikuláš Zvánovec
 • Hrabě Kielmansegg a jeho „účelové tisky“ – Pavel Holub
 • Dobročinný spolek českých paní a dívek „Ludmila“ ve Vídni – Vlasta Valeš
 • Kde je naše Luisa? Příběh útěku, hledání a nalézání saské korunní princezny a rakouské arcivévodkyně Luisy Toskánské – Jiří Kuděla
 • Pokažené narozeniny – Petřinova aféra 1912. K soužití Čechů a Němců v českých zemích v předvečer I. světové války – Luboš Velek
 • Správní kousek ministra Hochenburgera. Rakouská justice a česko-německé vyrovnání před první světovou válkou – Martin Klečacký
 • Spisovatelé – svědomí národa? Malé zamyšlení nad Manifestem českých spisovatelů – Martin Kučera
 • Vitamíny na frontu a do nemocnic. Příspěvek k dějinám každodennosti Pražanů v době první světové války – Jana Konvičná
 • Spolek budovaný s láskou. Počátky Českého srdce – československé sociální péče v Rakousku – Alexandra Blodigová
 • Boj o státní hranice Slovinska od roku 1918 do roku 1920 se zaměřením na slovinsko-rakouské hranice v oblasti Korutan – Jan Krlín
 • „Archiv musea království Českého archivem není…“. Pokus o zrušení Archivu Národního muzea v letech 1919–1920 – Klára Woitschová
 • Angažování bývalých šlechticů v akciových společnostech v meziválečném Československu. Nástin možného výzkumu a jeho výsledků – Pavel Dufek
 • „Jednou uvidí světlo boží, až bude vhodná doba.“ Tajemství zapečetěné obálky s posledními slovy T. G. Masaryka – Jiří Křesťan
 • Člověk ve víru proměn společnosti a režimů. Socializace, identita, krize identity, resocializace. Otto Rydlo – funkcionář komunistické strany, žurnalista, podnikatel a politický vězeň (1896–1974) – Jiří Šouša – Eduard Kubů
 • Odchod německých bohoslovců z římského Nepomucena v říjnu 1938 – Zlatuše Kukánová
 • Volby do autonomního Sněmu Slovenské krajiny – Jan Rychlík
 • Porady německého státního ministra K. H. Franka s oberlandráty-inspektory 1943–1944. Edice dokumentů – Zdeňka Kokošková – Stanislav Kokoška
 • Sjezd Odborové skupiny československé ve Velké Británii v roce 1944 – David Hubený
 • Josef Volf, nevšední život a osudy konopišťského archiváře – Jiří Smitka
 • Neznámý pohled na Doznání Artura Londona a proces Slánského – Jaroslav Bouček
 • Vnitřní podoba Komunistické strany Československa v období tzv. normalizace – pokus o základní charakteristiku – Jaroslav Pažout
 • Ein Beitrag zur Archivtheorie – Wolfgang Maderthaner
 • Přístupnost veřejných dokumentů a ochranné archivní lhůty ve Spojeném království. Inspirace pro české archivnictví – Mikuláš Čtvrtník
 • Stav a perspektivy digitálního archivnictví v ČR – Milan Vojáček – Miroslav Kunt
 • K podobě znaků s moravskou a se svatováclavskou orlicí – Helena Sedláčková

Bibliografie PhDr. Evy Drašarové, CSc. – sestavila Kateřina Paulusová

Seznam autorů

Obrazová příloha


Paginae historiae 27/1, 2019  (PDF – 5 MB)